Metodologia pentru Evaluarea Nationala in 2022: explicatii despre elaborarea subiectelor si corectarea lor

de Laura Galescu la 07 Feb. 2022
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Metodologia pentru Evaluarea Nationala in 2022: explicatii despre elaborarea subiectelor si corectarea lor07Feb.2022

Ministerul Educatiei a anuntat Metodologia pentru Evaluarea Nationala de clasa a VIII-a, unde apar informatii despre cum va fi organizat examenul, dar si despre cum vor fi elaborate si corectate subiectele.

 

Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, in anul scolar 2021-2022

I. DISPOZITII GENERALE
 
Art. 1. - (1) Prezenta metodologie reglementeaza organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale care va fi sustinuta de elevii clasei a VIII-a.
(2) Evaluarea Nationala pentru elevii clasei a VIII-a este un examen national si reprezinta modalitatea de evaluare externa sumativa a competentelor dobandite pe parcursul invatamantului gimnazial.
Art. 2. - (1) Evaluarea Nationala se desfasoara, anual, intr-o singura sesiune. 
(2) Atat candidatii proveniti din invatamantul de stat, cat si cei din invatamantul particular au dreptul sa sustina Evaluarea Nationala fara taxa.
Art. 3. in sensul prezentei metodologii, se definesc urmatorii termeni:
- asistent – cadru didactic de alta specialitate decat cea la care se sustine proba, cu atributii de supraveghere in salile in care se desfasoara proba scrisa;
- borderou de evaluare – document-tip in care se inregistreaza, conform baremului de evaluare si de notare, punctajul alocat fiecarui raspuns, defalcat unitar la nivel de disciplina, in cadrul centrului zonal de evaluare;
- catalogul Evaluarii Nationale - document informatizat, instituit la nivelul unitatii de invatamant, care cuprinde datele de identificare a elevilor si notele obtinute de acestia la Evaluarea Naționala si care este utilizat la crearea bazei de date pentru admiterea absolventilor clasei a VIII-a in clasa a IX-a. Pentru oficializarea documentului, se realizeaza doua copii in forma tiparita, semnate de presedintele comisiei din centrul zonal de evaluare, de secretar si de profesorii evaluatori;
- centru de comunicare – unitate de invatamant desemnata de inspectoratul scolar judetean/ al municipiului Bucuresti in vederea preluarii si a transmiterii variantelor de subiecte extrase pentru Evaluarea Nationala;
- Evaluare Nationala - examen national pentru elevii din clasa a VIII-a, constand in sustinerea unor probe scrise, fiecare cu durata de 120 de minute, care se desfasoara la datele prevazute in Calendarul de desfasurare a Evaluarii Nationale;
- nota finala - nota calculata ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de profesorii evaluatori. Aceasta nota este cea care se va lua in calcul pentru media generala la Evaluarea Nationala.
- persoana de contact - cadru didactic/ cadru didactic auxiliar/ alta categorie de salariati incadrati cu norma de baza pe un post/ catedra intr-o unitate de invatamant, cu studii de specialitate in domeniul informatica/ statistica/ calculatoare etc. sau posesoare ale unor certificate recunoscute CISCO sau  ECDL, desemnata de inspectoratul scolar general in vederea preluarii/ transferului variantei de subiecte in centrul de comunicare;
- profesor evaluator - cadru didactic desemnat pentru evaluarea probelor scrise, abilitat in domeniul evaluarii, prin programul acreditat propus de CNCEiP - "Dezvoltarea competentelor de evaluare ale cadrelor didactice", prin cursuri organizate de Casa Corpului Didactic sau de alte organisme abilitate in formare profesionala sau avand experienta in evaluare;
- responsabil cu activitatea de comunicatii virtuale - informatician desemnat prin decizia inspectorului scolar general care are in atributii gestionarea transferului de date si de subiecte pentru Evaluarea Nationala la nivelul inspectoratului scolar si care acorda consultanta si sprijina activitatea persoanelor de contact din centrele de comunicare.

II. COORDONAREA ORGANIZARII SI DESFASURARII EVALUARII NATIONALE
 
Art. 4. - (1) Coordonarea pe plan national a organizarii si a desfasurarii Evaluarii Nationale este asigurata de MECTS, prin Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale care se constituie, la inceputul anului scolar, prin ordin al ministrului si care functioneaza in cadrul MECTS.
(2) in fiecare judet si in municipiul Bucuresti se constituie comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare a Evaluarii Nationale, numita in continuare comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti.
(3) in fiecare unitate de invatamant in care sunt scolarizati elevi in clasa a VIII-a, se constituie si functioneaza o comisie responsabila pentru organizarea si  desfasurarea, la nivelul unitatii de invatamant, a Evaluarii Nationale, numita in conformitate cu prezenta metodologie si coordonata de catre un presedinte. Elevii din mediul rural care provin din unitati de invatamant cu mai putin de 10 elevi la clasa a VIII-a, se arondeaza la scolile coordonatoare.
(4) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti poate decide organizarea probelor evaluarii nationale in centre de examen, la care se arondeaza mai multe unitati de invatamant. in acest caz, prevederile referitoare la comisiile din unitatile de invatamant se aplica pentru comisiile din centrele de examen, iar comisia judeteana va lua masurile care se impun pentru asigurarea transportului absolventilor clasei a VIII-a la centrele de examen situate in alta localitate.
(5) Pentru evaluarea lucrarilor scrise de la Evaluarea Nationala, se constituie centre zonale de evaluare, in care functioneaza comisii numite de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti, in conformitate cu prevederile din prezenta metodologie.
(6) Coordonarea activitatii in centrele de contestatii este asigurata de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de contestatii, numita de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare a Evaluarii Nationale.
Art. 5. (1) Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale, numita in continuare Comisia Nationala, se compune din:
- presedinte - secretar de stat din MECTS, responsabil cu invatamantul preuniversitar;
- vicepresedinti - directorul general al Directiei Generale Educatie si invatare pe Tot Parcursul Vietii, directorul general al Directiei Generale invatamant in Limbile Minoritatilor, Relatia cu Parlamentul si Partenerii Sociali, directorul Centrului National de Evaluare si Examinare;
- secretar - un consilier din cadrul Centrului National de Evaluare si Examinare; 
- 4-6 membri - directori, sefi de serviciu, inspectori generali din MECTS, consilieri din cadrul Centrului National de Evaluare si Examinare.
(2) Componenta Comisiei Nationale de Organizare a Evaluarii Nationale se aproba prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, la inceputul anului scolar.
Art. 6. Comisia Nationala are urmatoarele atributii:
(1)publica, la inceputul anului scolar, calendarul si metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale, precum si programele pentru Evaluarea Nationala;
(2) organizeaza stagii de instruire pentru presedintii comisiilor judetene/a municipiului Bucuresti;
(3) stabileste numarul variantelor de subiecte pentru Evaluarea Nationala, din care se extrag, prin tragere la sorti, subiectul de examen si subiectul de rezerva; 
(4) decide, in cazuri justificate, folosirea subiectului de rezerva;
(5) asigura confidentialitatea subiectelor din momentul efectiv al extragerii variantei pentru Evaluarea Nationala pana in momentul in care aceasta devine publica, prin completarea unui angajament in acest sens, depus la CNEE;
(6)publica pe site-ul oficial, dupa finalizarea fiecarei probe scrise a Evaluarii Nationale, varianta de subiecte extrasa si baremul de evaluare si de notare pentru disciplina corespunzatoare;
(7) coordoneaza organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale la nivel national;
(8) controleaza modul in care isi desfasoara activitatea comisiile judetene/ a municipiului Bucuresti,comisiile din unitatile de invatamant, comisiile din centrele zonale de evaluare si comisiile de contestatii;
(9 )poate decide evaluarea lucrarilor dintr-un judet in altul;
(10)decide reevaluarea unor lucrari, in vederea monitorizarii calitatii evaluarii lucrarilor si pentru stabilirea unor eventuale masuri, la nivel national sau judetean. Reevaluarea nu conduce la modificarea rezultatelor obtinute initial de catre elev;
(11)decide delegarea unor reprezentanti ai Comisiei Nationale, pentru monitorizarea tuturor activitatilor din cadrul Evaluarii Nationale;
(12)stabileste modalitatile de raportare de catre comisiile judetene/ a municipiului Bucuresti si de centralizare a datelor;
(13)analizeaza desfasurarea si rezultatele Evaluarii Nationale, in baza rapoartelor transmise de comisiile judetene/a municipiului Bucuresti si de catre delegatii comisiei nationale si prezinta concluziile conducerii MECTS;
(14)poate dispune inceperea imediata a procedurilor prevazute de lege pentru cercetarea faptelor si, dupa caz, pentru sanctionarea persoanelor care incalca prevederile prezentei metodologii;
(15) poate decide suspendarea, pe o perioada de 1-5 ani, a dreptului de participare in comisiile de Evaluare Nationala din sesiunile urmatoare a cadrelor didactice care nu si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile in organizarea si desfasurarea examenului, atributii stabilite prin ordine, decizii si/sau prin prezenta metodologie;
(16)propune ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului modificari si completari la calendarul si la metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale. 
Art. 7. – (1) Comisia Nationala poate delega reprezentanti pe langa comisiile judetene/a municipiului Bucuresti, pentru monitorizarea tuturor activitatilor din cadrul Evaluarii Nationale.
(2) Delegatul Comisiei Nationale are urmatoarele atributii:
a) controleaza respectarea prezentei metodologii de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti, de catre comisiile din unitatile de invatamant, de catre comisiile din centrele zonale de evaluare si de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de contestatii, inspecteaza unitatile de invatamant in care se organizeaza probe in cadrul Evaluarii Nationale si centrele zonale de
evaluare;
b) indruma comisiile judetene/a municipiului Bucuresti in privinta organizarii si desfasurarii Evaluarii Nationale;
c) propune comisiei judetene/a municipiului Bucuresti sau Comisiei Nationale schimbari in componenta comisiilor, atunci cand constata nerespectarea metodologiei sau disfunctii in organizarea si desfasurarea examenului;
d) in cazul in care constata abateri ale persoanelor implicate in organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale, reprezentantul Comisiei Nationale poate propune comisiei judetene/a municipiului Bucuresti sau Comisiei Nationale masuri de sanctionare a cadrelor didactice in cauza sau suspendarea posibilitatii de a se organiza, in anul scolar urmator, centru de examen in unitatea scolara
respectiva;
e) intocmeste un raport pe care il inainteaza Comisiei Nationale.
Art. 8. - (1) Comisiile judetene/ a municipiului Bucuresti se compun din:
- presedinte - inspectorul scolar general sau un inspector scolar general adjunct;
- 1-2 secretari - inspectori scolari de specialitate, directori, informaticieni sau cadre didactice cu abilitati in operarea pe calculator;
- membri - 1-3 inspectori scolari pentru ariile curriculare din care fac parte disciplinele la care se sustine Evaluarea Nationala; in municipiul Bucuresti pot fi numiti suplimentar 1-2 membri pentru fiecare sector;
- responsabilul cu activitatea de comunicatii virtuale - un informatician din cadrul inspectoratul scolar judetean/ al municipiului Bucuresti.
(2) in judetele in care se sustin probe in limbile minoritatilor nationale, din comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti face parte si inspectorul care coordoneaza invatamantul cu predare in limbile minoritatilor nationale.
(3) Componenta nominala a acestor comisii se aproba prin decizia inspectorului scolar general, cel mai tarziu pana la data de 15 octombrie.
(4) in cazul in care nici inspectorul scolar general si nici un inspector scolar general adjunct nu pot fi nominalizati in functia de presedinte al comisiei judetene/a municipiului Bucuresti, din motive obiective, inspectorul scolar general nominalizeaza pentru functia mentionata un inspector cu experienta in organizarea examenelor nationale, cu acordul Comisiei Nationale.
Art. 9. Comisiile judetene/ a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
(1) nominalizeaza unitatile de invatamant din mediul rural care sunt arondate altor unitati de invatamant;
(2) stabilesc centrele de comunicare;
(3) transmit toate informatiile necesare organizarii Evaluarii Nationale in conditii optime, catre unitatile de invatamant in care se organizeaza Evaluarea Nationala, catre centrele zonale de evaluare, precum si catre unitatile de invatamant desemnate drept centre de comunicare;
(4) raspund de organizarea si de desfasurarea Evaluarii Nationale in conditiile stabilite prin metodologie, pe tot teritoriul judetului/ municipiului Bucuresti; 
(5) raspund de solutionarea problemelor de finantare a actiunilor legate de organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale;
(6) coordoneaza dotarea scolilor cu logistica necesara pentru buna desfasurare a Evaluarii Nationale – copiatoare in stare de functionare, care sa permita multiplicarea subiectelor pentru fiecare elev, computer, telefon, fax, consumabile;
(7) asigura confectionarea stampilelor-tip pentru centrele zonale de evaluare pentru Evaluarea Nationala, cu urmatorul continut: “Evaluare Nationala 2011– C.Z.E”. stampilele vor fi rotunde, cu un diametru de 25 mm si nu vor fi numerotate;
(8) primesc de la unitatile de invatamant propunerile de cadre didactice care doresc sa participe in comisiile pentru Evaluarea Nationala, pana la data de 15 aprilie;
(9) propun Consiliului de administratie al inspectoratului scolar componenta comisiilor din unitatile de invatamant si din centrele zonale de evaluare, respectand principiile competentei in evaluare si al compatibilitatii;
(10) numesc persoanele care fac parte din comisiile pentru Evaluarea Nationala, prin decizie a inspectorului scolar general, cu 48 de ore inainte de data stabilita pentru Evaluarea Nationala;
(11) deleaga inspectori scolari de specialitate, reprezentanti ai comisiei judetene/ a municipiului Bucuresti, pentru monitorizarea tuturor activitatilor din cadrul Evaluarii Nationale;
(12) se adreseaza, in scris, directiilor judetene de sanatate, pentru a asigura prezenta personalului medical in fiecare unitate scolara in perioada desfasurarii Evaluarii Nationale, precum si consiliilor locale, operatorilor de energie electrica, operatorilor de cablu, operatorilor de telefonie etc., in scopul asigurarii conditiilor corespunzatoare pentru desfasurarea evaluarii;
(13) solicita organelor Ministerului Administratiei si Internelor, de politie si de jandarmerie, de la nivel judetean, primariilor, asigurarea prezentei politistilor din politia comunitara sau a jandarmilor la sediul comisiei judetene si la centrele zonale de evaluare, pentru paza lucrarilor scrise, pentru pastrarea ordinii publice la unitatile de invatamant si la centrele zonale de evaluare. Prezenta acestora va fi solicitata si pentru transportul lucrarilor scrise de la unitatile de invatamant la centrele zonale de evaluare, respectiv de la centrele zonale de evaluare la centrele de contestatii si invers;
(14) transmit o nota scrisa de atentionare catre furnizorii locali, care distribuie servicii Internet, astfel incat in zilele si in intervalul orar destinat transmiterii variantei de subiecte pentru Evaluarea Nationala, sa fie evitate disfunctionalitatile tehnice;
(15) asigura o solutie de rezerva, la nivelul centrului de comunicare, in cazul in care vor exista probleme tehnice sau speciale, conform planului pentru situatii speciale, elaborat la nivelul inspectoratului scolar judetean/ al municipiului Bucuresti;
(16) verifica, in centrele de comunicare, prin inspectori sau prin reprezentanti delegati, asigurarea solutiei de rezerva pentru transfer/ preluarea variantei de subiecte pentru Evaluarea Nationala – dial-up, in cazul in care vor exista probleme tehnice cu operatorul de Internet;
(17) realizeaza instruirea presedintilor comisiilor din unitatile de invatamant si din centrele zonale de evaluare cu privire la desfasurarea Evaluarii Nationale, cu cel mult 48 de ore inaintea declansarii activitatilor specifice fiecarei comisii; 
(18) coordoneaza activitatile de preluare si de transmitere a subiectelor si a baremelor pentru Evaluarea Nationala catre unitatile de invatamant; 
(19) asigura confidentialitatea subiectelor din momentul primirii si pana in momentul terminarii probei; 
(20) opereaza, in situatii justificate, schimbari ale membrilor comisiilor din unitatile de invatamant si din centrele zonale de evaluare;
(21) transmit Comisiei Nationale, in cel mai scurt timp posibil, situatiile speciale din ziua respectiva si solicita, in cazuri justificate, subiecte de rezerva; 
(22) sesizeaza imediat Comisiei Nationale orice situatie a carei rezolvare nu este prevazuta in metodologie sau care depaseste atributiile specificate de metodologie pentru comisiile judetene/a municipiului Bucuresti;
(23) transmit Comisiei Nationale situatii statistice, in conformitate cu modul de raportare si termenele solicitate de catre aceasta;
(24) preiau cataloagele electronice ale Evaluarii Nationale de la comisiile din unitatile de invatamant, pentru a constitui baza de date in vederea admiterii elevilor in ciclul inferior al liceului;
(25) decid reevaluarea unor lucrari, in vederea monitorizarii calitatii evaluarii lucrarilor si pentru stabilirea unor eventuale masuri, la nivel national sau judetean. Reevaluarea nu conduce la modificarea rezultatelor obtinute initial de catre candidatul in cauza; 
(26) pot decide suspendarea, pe o perioada de 1-5 ani, a dreptului de participare in comisiile de Evaluare Nationala din sesiunile urmatoare a cadrelor didactice care nu si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile in organizarea si desfasurarea examenului, atributii stabilite prin ordine, decizii, proceduri si/sau prin prezenta metodologie;
(27) elaboreaza si transmit Comisiei Nationale, in termen de 10 zile de la incheierea Evaluarii Nationale, rapoarte privind organizarea si desfasurarea acesteia.
Art.10. (1) Comisiile din unitatile de invatamant se compun din:
- presedinte - directorul sau directorul adjunct al unitatii de invatamant;
- membri - 1-3 cadre didactice din unitatea de invatamant. in situatia in care, in unitatea de invatamant, se sustin probe redactate intr-o limba a minoritatilor, cel putin unul din membrii comisiei trebuie sa fie bun cunoscator al limbii respective;
- persoana de contact – responsabila cu transferul variantelor de subiecte si bareme, numai pentru acele unitati de invatamant desemnate ca centre de comunicare;
- asistenti;
(2) Persoana de contact este informaticianul unitatii de invatamant sau un alt cadru didactic cu competente avansate de utilizare a calculatorului.
(3) Asistentii sunt cadre didactice care nu au rude sau afini pana la gradul al IVlea printre candidatii care participa la respectiva sesiune a Evaluarii Nationale, provenind, de regula, din unitatea de invatamant.
(4) in situatii exceptionale, bine justificate, in care nu poate fi asigurata supravegherea cu cadre didactice, pot fi nominalizate ca asistenti persoane care indeplinesc functii didactice auxiliare.
Art. 11. Comisiile din unitatile de invatamant au urmatoarele atributii:
(1) raspund de organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale in unitatea de invatamant, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii si a celorlalte prevederi legale;
(2)elaboreaza documentele necesare pentru inscrierea candidatilor la Evaluarea Nationala si pentru desfasurarea probelor Evaluarii Nationale; 
(3)asigura inscrierea candidatilor la Evaluarea Nationala; 
(4)elaboreaza catalogul Evaluarii Nationale si il completeaza cu datele de identificare a unitatii de invatamant, cu numele, initiala tatalui, prenumele elevilor, cu numele disciplinelor la care acestia sustin probe;
(5)asigura conditiile tehnice necesare procesului de transfer/ preluare/ multiplicare a variantei de subiecte extrase, in cazul in care unitatea a fost desemnata drept centru de comunicare;
(6)asigura numarul optim de sali in care se sustin probele, astfel incat elevii sa fie asezati cate unul in banca si le pregatesc pentru examen, in sensul prevazut de prezenta metodologie;
(7) repartizeaza candidatii pe sali, in ordine alfabetica, si afiseaza, pe usa fiecarei sali, lista nominala cu elevii, precum si prevederile metodologiei care ii informeaza pe acestia ca patrunderea in sala cu materiale ajutatoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de frauda atrag dupa sine eliminarea din sala si acordarea notei 1(unu) la lucrarea respectiva;
(8)asigura existenta, in numar suficient, a copiatoarelor pentru multiplicarea variantei de subiecte;
(9)asigura, sub coordonarea presedintelui comisiei judetene, numarul corespunzator al colilor tipizate si consumabilelor necesare bunei desfasurari a Evaluarii Nationale;
(10)realizeaza, sub semnatura, instruirea asistentilor cu privire la desfasurarea Evaluarii Nationale;
(11)stabilesc in fiecare dimineata, prin tragere la sorti, repartizarea asistentilor in sali, tinand cont ca aceeasi asistenti nu pot supraveghea, la probe diferite, aceeasi clasa;
(12) predau asistentilor, in fiecare dimineata, fisa de atributii;
(13)intocmesc borderoul de predare/primire in care semneaza elevii pentru a confirma numarul de pagini ale lucrarii elaborate;
(14)asigura confidentialitatea subiectelor din momentul primirii si pana in momentul terminarii probei;
(15)multiplica varianta de subiecte intr-un numar egal cu numarul elevilor si asigura distribuirea variantei de subiecte extrase, in plicuri sigilate, la fiecare clasa, in numar egal cu numarul elevilor din clasa respectiva;
(16)aplica stampila scolii peste coltul inchis si lipit al lucrarii, fara a semna lucrarea, inainte de iesirea primului elev din sala in care se sustine proba;
(17)iau masuri pentru ca in spatiile in care se desfasoara Evaluarea Nationala, sa nu patrunda persoane straine, neautorizate de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti sau neprevazute de prezenta metodologie;
(18) primesc de la asistenti, cu proces-verbal, lucrarile de evaluat;
(19)raspund de asigurarea securitatii si a integritatii lucrarilor scrise, pe perioada in care ele se afla in unitatea de invatamant;
(20)asigura, prin presedinte, insotit de un membru al comisiei, transportul in deplina siguranta si predarea, cu proces-verbal, la centrele zonale de evaluare, a lucrarilor scrise si a catalogului electronic, completat cu numele candidatilor si cu denumirea disciplinelor la care au sustinut probele;
(21)primesc de la centrele zonale de evaluare, cu proces-verbal, prin presedinte si un membru al comisiei, catalogul electronic cu notele obtinute de candidati si doua exemplare, in forma tiparita, stampilate si semnate, ale catalogului electronic;
(22)afiseaza notele obtinute la Evaluarea Nationala, in loc vizibil;
(23)primesc eventualele contestatii;
(24)transmit comisiilor din centrele zonale de evaluare cererile candidatilor care contesta notele obtinute la evaluarea initiala; 
(25)preiau, prin delegat, de la centrul zonal de evaluare, o copie a procesuluiverbal in care sunt consemnate deciziile comisiei de contestatii;
(26)completeaza catalogul Evaluarii Nationale cu notele rezultate in urma reevaluarii lucrarilor ale caror note au fost contestate;
(27)afiseaza notele obtinute la lucrari, in urma rezolvarii contestatiilor, in loc vizibil;
(28)comunica imediat comisiei judetene/a municipiului Bucuresti orice situatie speciala sau incalcare a prevederilor legale;
(29)asigura pastrarea documentelor Evaluarii Nationale in arhiva unitatii de invatamant, timp de doi ani;
(30)elaboreaza si transmit comisiei judetene/ a municipiului Bucuresti, in termen de trei zile de la incheierea activitatii in unitatea de invatamant, rapoarte privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale.
Art. 12. (1) Comisiile din centrele zonale de evaluare se compun din:
- presedinte – un inspector, director sau cadru didactic cu spirit organizatoric si experienta in organizarea examenelor nationale;
-1-2 secretari – cadre didactice cu abilitati in operarea pe calculator/informaticieni;
- membri – 1-5 profesori, de regula avand gradul didactic I sau II, cu abilitati in operarea pe calculator;
- profesori evaluatori pentru fiecare disciplina de examen la care se desfasoara probe scrise.
(2) in functie de numarul de lucrari, in centrul zonal de evaluare, pot fi propusi mai multi secretari in comisie, de regula cate un secretar la 1000 de lucrari.
(3) Numarul profesorilor evaluatori din fiecare centru de evaluare, pe discipline, va fi stabilit in functie de numarul lucrarilor scrise care trebuie
evaluate in centrul respectiv, prevazand, de regula, 100 de lucrari pentru fiecare pereche de profesori evaluatori.
(4) La centrele zonale de evaluare unde se evalueaza lucrari elaborate in limbile minoritatilor, cel putin unul dintre membrii comisiei trebuie sa fie cunoscator al limbii respective.
(5) Profesorii evaluatori sunt cadre didactice avand ca specialitate una din disciplinele care se evalueaza in examen, care nu au rude sau afini pana la gradul al IV-lea printre candidatii care participa la respectiva sesiune a Evaluarii Nationale, selectionati din alte unitati scolare decat cele din care provin candidatii arondati centrelor.
Art. 13. Comisia din centrul zonal de evaluare are urmatoarele atributii:
a) primeste, in zilele in care se sustin probe scrise, cu proces-verbal semnat de presedinte si de secretar/un membru, lucrarile scrise aduse de delegatii de la fiecare unitate de invatamant arondata, spre a fi evaluate;
b) asigura securitatea si integritatea lucrarilor scrise, pe perioada in care acestea se afla in centrul zonal de evaluare;
c) asigura o sesiune de instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplina la care se sustin probe, cu scopul de a asigura unitatea de aplicare a baremului de evaluare si de notare;
d) asigura evaluarea lucrarilor scrise, respectand baremul de evaluare si notare
e) inregistreaza, in catalogul electronic, notele la fiecare proba scrisa, pentru fiecare candidat arondat centrului;
f) calculeaza mediile generale si le inregistreaza in catalogul electronic; 
g) preda, prin presedinte si un secretar, cu proces-verbal, catalogul electronic si doua exemplare din forma tiparita a catalogului electronic completat, semnat de profesorii evaluatori si stampilat, catre delegatii unitatii de invatamant;
h) primeste, de la delegatii unitatilor de invatamant arondate centrului zonal de evaluare, cererile candidatilor care contesta notele obtinute la evaluarea initiala;
i) transmite catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de contestatii, in deplina siguranta, lucrarile scrise sigilate, ale caror note initiale au fost contestate, in vederea reevaluarii acestora;
j)primeste, de la comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de contestatii, lucrarile scrise care au fost reevaluate si o copie a procesului-verbal cuprinzand deciziile acesteia;
k) transmite catre delegatul unitatii de invatamant o copie a procesului-verbal in care sunt consemnate deciziile comisiei de contestatii;
l) preda cu proces-verbal, prin presedinte si secretar, lucrarile scrise, borderourile de evaluare originale si celelalte documente de examen, catre directorul unitatii de invatamant in care s-a organizat centrul zonal de evaluare.

III. DISCIPLINELE LA CARE SE SUSTINE EVALUAREA NATIONALA
 
Art. 14. Disciplinele la care se sustin probe pentru Evaluarea Nationala pentru elevii clasei a VIII-a sunt urmatoarele:
a) Limba si literatura romana;
b)Limba si literatura materna - pentru elevii apartinand minoritatilor nationale
care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna;
c) Matematica.
 
IV. ELABORAREA SUBIECTELOR
 
Art. 15. - (1) Subiectele pentru Evaluarea Nationala se elaboreaza in cadrul Centrului National de Evaluare si Examinare, tinand seama de urmatoarele cerinte:
a) sa fie formulate clar, precis si in stricta concordanta cu programele pentru Evaluarea Nationala;
b)sa aiba un nivel mediu de dificultate;
c) sa permita rezolvarea in 120 de minute.
(2) Modalitatea de transmitere a subiectelor la unitatile de invatamant in care se desfasoara Evaluarea Nationala va fi reglementata printr-o procedura separata.
(3) Baremul de evaluare si de notare pentru fiecare subiect se elaboreaza in cadrul Centrului National de Evaluare si Examinare si se posteaza pe website-ul MECTS, dupa desfasurarea probei.
(4) Elevilor apartinand minoritatilor nationale, care au urmat, conform legii, in limba materna cursurile disciplinelor la care se sustin probe, li se asigura subiectele de matematica atat in limba in care au studiat cat si in limba romana.
(5) CNEE va posta pe website-ul dedicat, pana la data de 1 noiembrie, modele de subiecte si bareme pentru Evaluarea Nationala la clasa a VIII-a. 
(6) Subiectele pentru Evaluarea Nationala se clasifica in categoria documentelor secret de serviciu, din momentul demararii actiunii de elaborare a acestora si pana in momentul in care devin publice. Toate persoanele care au acces la subiectele pentru Evaluarea Nationala vor da o declaratie in acest sens, in conditiile legii. 
 
V. INSCRIEREA CANDIDATILOR
 
Art. 16. - (1) La Evaluarea Nationala se pot inscrie absolventii clasei a VIII-a din seria curenta.
(2) La Evaluarea Nationala se pot inscrie si absolventi din seriile anterioare, care nu au participat in nici o sesiune la unul din examenele nationale: examenul de capacitate, testele nationale, tezele cu subiect unic sau evaluare nationala. Candidatii din promotiile de pana in 1998 inclusiv nu participa la Evaluarea Naționala, intrucat pot solicita echivalarea examenului de capacitate, in conformitate cu ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4701/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 37/2001, Partea I.
(3) Elevii romani care au studiat in strainatate se pot inscrie la Evaluarea Nationala numai dupa echivalarea studiilor si promovarea examenelor de diferenta stabilite de MECTS, prin Centrul National pentru Recunoasterea si Echivalarea Diplomelor.
(4) inscrierea candidatilor pentru Evaluarea Nationala se face la secretariatele unitatilor de invatamant pe care acestia le-au absolvit, numai in perioada prevazuta in calendarul examenului, dupa cum urmeaza:
a) pentru candidatii din seria curenta, inscrierea se face, in perioada prevazuta de calendarul examenului, de catre secretarii unitatilor de invatamant, in conformitate cu evidentele din scoli;
b) pentru candidatii din anii precedenti, inscrierea se face, in perioada prevazuta de calendarul examenului, de catre secretariatul unitatii de invatamant pe care candidatii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de acestia (certificat de nastere si, dupa caz, de casatorie, un act de identitate, foaia matricola, adeverinta din care sa reiasa anul absolvirii si faptul ca nu a participat la examenele nationale mentionate la alin. (2)).
c) pentru candidatii din seriile anterioare, in situatia schimbarii domiciliului in alta localitate, mentionata ca atare in buletinul/cartea de identitate a candidatului sau a parintelui/tutorelui acestuia, candidatii se pot inscrie pentru a sustine Evaluarea Nationala la o unitate de invatamant, stabilita de comisia judeteana din judetul in care se afla noul domiciliu al candidatului. in afara acestei situatii, inscrierea in alt judet este permisa numai cu aprobarea Comisiei Nationale, in urma unei cereri motivate si insotite de documente doveditoare, transmise la Directia Generala Educatie si invatare pe Tot Parcursul Vietii.
 
VI. DESFASURAREA EVALUARII NATIONALE
 
Art. 17. – (1) Salile in care se sustine Evaluarea Nationala sunt, in prealabil, adaptate prin:
a) amenajarea acestora, astfel incat elevii sa fie asezati cate unul in banca, in ordine alfabetica, pe clase;
b) eliminarea oricaror materiale didactice care i-ar putea influenta pe elevi in elaborarea lucrarilor scrise;
c) afisarea pe usa fiecarei sali a listei nominale cu elevii repartizati in sala respectiva si a prevederilor metodologiei care ii informeaza pe acestia ca patrunderea in sala cu materiale ajutatoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de frauda atrag dupa sine eliminarea din sala si acordarea notei 1(unu) la lucrarea respectiva; 
(2) Probele scrise pentru Evaluarea Nationala incep la ora 0900, moment in care se deschid plicurile sigilate care contin varianta de subiecte multiplicata, in fiecare sala in care se sustine examenul.
(3) Accesul elevilor in sali este permis, cel mai tarziu cu 30 de minute inainte de inceperea probei, respectiv pana la ora 8.30, in fiecare zi in care se desfasoara probele scrise.
(4) Supravegherea este asigurata, pentru fiecare sala, de doi asistenti, cadre didactice de alta specializare decat cea corespunzatoare disciplinei la care se sustine proba.
(5) inaintea intrarii in sali, presedintele comisiei din unitatea de invatamant instruieste asistentii in legatura cu indatoririle ce le revin, cu prevederile metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale, cu informatiile pe care trebuie sa le furnizeze elevilor aflati in sali. 
(6) Asistentii, care intra in sali dupa ce au fost instruiti si au semnat fisa de atributii, primesc din partea presedintelui listele cu numele elevilor, procesulverbal de predare-primire a lucrarilor scrise, hartie tipizata pentru lucrari si hartie stampilata pentru ciorne. Numarul de coli tipizate si numarul de coli pentru ciorne, primite pentru fiecare sala de clasa, vor fi consemnate in procesulverbal de instruire, care va fi semnat de fiecare asistent in parte si de presedintele comisiei.
(7) inainte de aducerea subiectelor in sali, asistentii vor explica elevilor modul de desfasurare a Evaluarii Nationale si modul de completare a datelor personale pe foaia tipizata. De asemenea, elevii sunt informati ca se interzice patrunderea in sala cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, insemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare si li se aduc la cunostinta consecintele nerespectarii acestor prevederi.
(8) Elevii se aseaza cate unul in banca, in ordine alfabetica, conform listelor afisate. Fiecare elev primeste o coala de hartie tipizata, pe care isi scrie cu majuscule numele, prenumele tatalui, toate prenumele personale, in ordinea in care sunt trecute in actul de identitate si completeaza lizibil celelalte date de pe coltul ce urmeaza a fi lipit. Coltul colii tipizate este lipit, dupa distribuirea subiectelor in sali, numai dupa ce asistentii din sali au verificat completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce acestia semneaza in interiorul
portiunii care urmeaza a fi sigilata. Colturile lucrarilor sunt lipite numai dupa ce elevii au inceput sa scrie pe foaie rezolvarea subiectelor. Elevii primesc atatea coli tipizate si ciorne marcate cu stampila scolii cate le sunt necesare. Acestia completeaza, pe fiecare dintre colile tipizate utilizate, datele personale, in coltul care urmeaza sa fie lipit. Pentru lipirea coltului lucrarii se foloseste lipici sau acelasi tip de etichete autocolante, pentru toti elevii din unitatea de invatamant.
(9) Dupa primirea variantei de subiect extrase de Comisia Nationala, se multiplica subiectele in numar egal cu numarul elevilor, urmand ca acestea sa fie distribuite in sali. Comisia din unitatea de invatamant ia toate masurile pentru a pregati in mod corespunzator operatia de multiplicare, astfel incat sa fie asigurat in cel mai scurt timp cate un subiect pentru fiecare elev.
(10) Asistentii primesc subiectele multiplicate si secretizate, in plicuri, de la presedinte sau un membru al comisiei si le distribuie fiecarui elev. La incheierea acestor operatiuni, incepe rezolvarea subiectelor de catre elevi. Durata fiecarei probe scrise este de 120 de minute din momentul primirii subiectelor de catre fiecare elev.
(11) Se interzice presedintelui, membrilor comisiei, asistentilor sau delegatilor Comisiei Nationale ori ai comisiei judetene/a municipiului Bucuresti sa faca modificari ale subiectelor sau ale baremelor de evaluare si de notare, sa dea  elevilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor sau sa le furnizeze acestora rezolvarea subiectelor.
(12) Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra in sala si niciun elev nu poate parasi sala, decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Elevii care nu se afla in sala in momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai sustine Evaluarea Nationala in sesiunea respectiva. in cazuri exceptionale, daca un elev se simte rau si solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de unul dintre asistenti, pana la inapoierea in sala de clasa. in aceasta situatie, timpul alocat rezolvarii subiectelor nu va fi
prelungit.
(13) Pentru elaborarea lucrarii scrise, elevii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru proba de la disciplina „Matematica", elevii pot sa utilizeze instrumente de desen. Se interzice folosirea, in timpul probelor, a mijloacelor de calcul. Se folosesc numai colile distribuite de catre asistenti.
(14) Elevii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala. in cazul in care unii elevi, din diferite motive - corectari numeroase, greseli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere - doresc sa-si transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de catre asistenti in procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc, mentionandu-se pe ele „Anulat" si se semneaza de catre cei doi asistenti.
(15) in timpul desfasurarii Evaluarii Nationale, asistentii nu dau elevilor nicio indicatie referitoare la rezolvarea subiectelor, nu discuta intre ei si nu rezolva subiectele. De asemenea, nu permit nici unei alte persoane sa dea candidaților indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor, sa furnizeze acestora materiale care contin rezolvarea partiala sau integrala a subiectelor sau sa incalce in vreun fel prevederile metodologiei. Unul dintre asistenti sta in fata clasei, celalalt in spatele clasei si nu au alte preocupari in afara de supraveghere.
(16) Se interzice elevilor sa patrunda in clasa cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, insemnari etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informatii sau de comunicare. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise in sala de clasa duce la eliminarea elevului din clasa de catre presedintele comisiei, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu, si la notarea cu nota 1 (unu) a lucrarii elevului eliminat. Nerespectarea dispozitiilor mentionate poate conduce, dupa caz, la sanctionarea asistentilor.
(17) in timpul desfasurarii Evaluarii Nationale, asistentii raspund de asigurarea ordinii si a linistii in sala de clasa, de respectarea de catre elevi a tuturor prevederilor prezentei metodologii. Asistentii au obligatia sa verifice daca elevii au patruns in sala cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale care le-ar permite sau facilita rezolvarea subiectelor si sa ia masurile ce se impun. De asemenea, asistentii nu permit elevilor sa comunice in niciun fel intre ei sau cu exteriorul, sa schimbe intre ei lucrarile sau ciornele si sesizeaza presedintele comisiei asupra oricarei incalcari a prezentei metodologii.
(18) Eventualele fraude sau tentative de frauda, alte nereguli in desfasurarea Evaluarii Nationale, semnalate asistentilor de catre elevi sau sesizate de membrii comisiei, de asistenti sau de catre delegatii Comisiei Nationale ori ai comisiei judetene/ a municipiului Bucuresti, vor fi comunicate imediat presedintelui comisiei. Acesta este obligat sa verifice si sa ia masurile ce se impun conform prezentei metodologii. Aceste situatii sunt consemnate in procese-verbale, care se  arhiveaza impreuna cu documentele comisiei. Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti va fi informata, imediat, despre orice situatie speciala;
(19) in situatia in care, potrivit prevederilor prezentei metodologii, un elev este eliminat din sala pentru frauda sau tentativa de frauda, presedintele marcheaza pe lucrare, cu cerneala sau pix rosu, „frauda", pune nota 1 (unu) si semneaza. (20) in timpul desfasurarii Evaluarii Nationale, in salile in care se desfasoara proba scrisa au voie sa intre numai:
a) presedintele si membrii comisiei din unitatea de invatamant;
b) persoane delegate de catre Comisia Nationala sau de catre comisia judeteana
/a municipiului Bucuresti pentru a controla desfasurarea corecta a Evaluarii Nationale.
(21) Dupa ce isi incheie lucrarile, elevii numeroteaza foile sub indrumarea asistentilor, numai cu cifre arabe, in partea de jos a paginii, in coltul din dreapta, indicand pagina curenta si numarul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, daca elevul a scris in total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar cateva randuri, partea nescrisa fiind barata de catre asistenti. Dupa incheierea numerotarii, elevii predau asistentilor lucrarile si semneaza pentru confirmarea predarii lucrarii si a numarului de pagini. 
(22) La primirea lucrarilor, asistentii bareaza spatiile nescrise, verifica numarul de pagini si il trec in procesele-verbale de predare-primire pe care le semneaza elevii, precum si in rubrica prevazuta pe prima pagina a lucrarii. 
(23) La expirarea celor 120 de minute acordate, elevii predau lucrarile in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. Trei elevi raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.
(24) in cazul in care un candidat refuza sa predea lucrarea scrisa, acest lucru se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenti si atrage dupa sine eliminarea candidatului din examen. Candidatii aflati in aceasta situatie nu vor fi notaČ›i la lucrarea respectiva, nu vor mai putea participa la probele urmatoare, vor fi mentionati in lista finala ca ”eliminati” Č™i nu li se va incheia media la Evaluarea NaČ›ionala.
(25)Ciornele si lucrarile anulate se strang separat si se pastreaza in unitatea de invatamant.
(26) La finalizarea desfasurarii probei, asistentii predau, sub semnatura, lucrarile scrise presedintelui si celorlalti membri ai comisiei. Acestia verifica daca numarul lucrarilor predate corespunde cu numarul semnaturilor din procesul-verbal de predare a lucrarilor scrise, daca numarul de pagini al fiecarei lucrari coincide cu cel inscris pe lucrare si in procesul-verbal si daca spatiile nescrise au fost barate.
Art.18. - (1) Pe masura ce se incheie sustinerea probelor scrise, toate lucrarile scrise se transporta si se predau, de catre presedinte, insotit de un membru al comisiei din unitatea de invatamant, pe baza de proces-verbal, presedintelui si secretarului din centrul zonal de evaluare.
(2) Odata cu lucrarile de la prima proba scrisa, se preda la centrul zonal de evaluare si catalogul electronic, completat cu datele personale ale candidatilor.
 
VII. EVALUAREA LUCRARILOR
 
Art.19. – (1) Presedintele si un secretar al comisiei din centrul zonal de evaluare primesc, pe baza de proces-verbal, lucrarile scrise aduse de delegatii de la fiecare unitate de invatamant arondata, spre a fi evaluate.
(2) Toate lucrarile primite in centrul zonal de evaluare la aceeasi disciplina, sunt amestecate de catre presedintele si secretarul comisiei, apoi sunt grupate in pachete si numerotate de la 1 la n. De regula, pachetele cuprind cate 100 de lucrari. Pachetele de lucrari se introduc in dosare/plicuri, dupa ce pe fiecare lucrare s-a scris si numarul de ordine al dosarului/plicului.
(3) Dosarele cu lucrarile numerotate sunt predate de presedinte sau de secretar, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori desemnati de presedinte. Procesul-verbal contine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrari, disciplina de examen, numarul lucrarilor predate/preluate si numerele de ordine ale acestora.
(4) inainte de inceperea corectarii, presedintele si secretarul din centrul zonal de evaluare au obligatia de a asigura, pentru fiecare disciplina la care se organizeaza evaluarea, o sesiune de instruire pentru evaluatori. Scopul acestei instruiri este de a diminua diferentele dintre evaluatori in aplicarea baremului de evaluare si de notare. Se interzic interpretarile personale si efectuarea de modificari in baremul de evaluare si de notare.
(5) Evaluarea lucrarilor scrise din fiecare pachet se efectueaza, pe baza baremului de evaluare si de notare, in cadrul centrului zonal de evaluare, de doi profesori evaluatori, care lucreaza, in mod obligatoriu, in sali separate, stabilite de presedintele comisiei. in fiecare sala se afla cel putin trei profesori evaluatori. Schimbarea lucrarilor de la primul evaluator la al doilea si invers se va face in prezenta presedintelui sau a secretarului comisiei, mentionandu-se datele de identificare ale evaluatorului: numele si numerele lucrarilor corectate.
(6) Pe perioada evaluarii au voie sa intre in sali, in afara evaluatorilor insisi, doar presedintele si secretarul comisiei judetene/a municipiului Bucuresti presedintele si secretarul centrului zonal de evaluare, reprezentantii Comisiei Nationale, persoane delegate de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti pentru a controla desfasurarea examenului.
(7) Toate borderourile, insotite de listele cu numerele lucrarilor si cu distributia acestora pe evaluatori se arhiveaza de catre presedintele comisiei si vor fi puse la dispozitia Comisiei Nationale pentru sondaje si analize postexamen. (8) Lucrarile se evalueaza si se apreciaza de fiecare evaluator, separat, respectandu-se baremele de evaluare si de notare elaborate in cadrul Centrului National de Evaluare si Examinare. La evaluarea lucrarilor scrise, profesorii evaluatori nu vor face sublinieri sau mentiuni pe acestea. Evaluarea pe baza baremului se inregistreaza in borderourile de evaluare, separat pentru fiecare evaluator.
(9) Zilnic, dupa terminarea programului de evaluare si de notare, pachetele de lucrari si borderourile individuale de notare, inchise in plicuri sigilate, se predau, cu proces-verbal asemanator celui de la alin. (3), presedintelui sau secretarului comisiei, pentru a fi pastrate in dulapuri metalice, inchise si sigilate. 
(10) Procesele-verbale fac parte din documentele de examen si se pastreaza in acelasi regim cu lucrarile scrise. Cheile si sigiliul de la fisetele in care sunt depozitate lucrarile scrise si celelalte documente de examen vor fi pastrate separat de catre presedinte si de unul dintre membrii comisiei.
Art. 20. - (1) Evaluarea lucrarilor se face cu respectarea stricta a baremului unic de evaluare si de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordandu-se 90 de puncte pentru raspunsurile corecte si complete si 10 puncte din oficiu. Dupa evaluare, fiecare profesor stabileste nota prin impartirea la 10 a punctajului obtinut de elev, fara rotunjire, si o trece pe lucrare. 
(2) in cazul in care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculeaza si se trece pe lucrare nota finala, calculata ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. Aceasta nota este cea care se va lua in calcul pentru media de admitere in clasa a IX-a.
(3) in cazul in care diferenta intre notele acordate de catre cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectata de alti doi profesori evaluatori, stabiliti de presedintele comisiei, iar nota acordata de acestia, va fi nota finala.
(4) Nota finala se trece pe lucrare si se semneaza de presedintele comisiei din centrul zonal de evaluare.
Art. 21. - (1) Dupa ce toate lucrarile scrise la o disciplina au fost evaluate si notate, acestea se deschid, in prezenta presedintelui, a secretarului, a membrilor comisiei din centrul zonal de evaluare si a profesorilor evaluatori, iar notele finale se inregistreaza imediat in catalogul electronic.
(2) Comisia din centrul zonal de evaluare calculeaza pentru fiecare candidat media generala la evaluarea nationala, ca medie aritmetica, cu doua zecimale,fara rotunjire, din notele obtinute la probe.
(3) Catalogul electronic, in forma tiparita, se preda de la centrul zonal de evaluare la unitatea de invatamant. Predarea-primirea se face intre presedinti si membrii comisiilor. Forma tiparita a catalogului electronic complet, in doua exemplare, cu notele de la probele scrise si cu media generala, stampilat si semnat de profesorii evaluatori, la rubrica prevazuta in acest scop, si de presedintele si secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare, se preda, cu proces-verbal, presedintelui si celui de-al doilea delegat al comisiei din unitatea
de invatamant.
(4) Comisia din unitatea de invatamant comunica, prin afisare la sediul unitatii de invatamant, rezultatele examenului.
 
VIII. REZOLVAREA CONTESTATIILOR
 
Art.22. – 1) Contestatiile la probele scrise se depun si se inregistreaza la unitatea de invatamant, in perioada prevazuta de calendarul Evaluarii Nationale.
(2) Presedintele comisiei din unitatea de invatamant, impreuna cu un membru al comisiei, primesc contestatiile si le inregistreaza.
(3) Cererile prin care se contesta notele obtinute la evaluarea initiala, insotite de un borderou in care se precizeaza numele candidatilor si
disciplina/disciplinele pentru care este depusa contestatia se inainteaza comisiei din centrul zonal de evaluare, de catre un delegat al comisiei din unitatea de invatamant.
(4) Dupa centralizarea, in centrele zonale de evaluare, a cererilor prin care se contesta notele obtinute la evaluarea initiala, lucrarile ale caror note initiale au fost contestate se secretizeaza. Secretizarea se face, in toate centrele zonale de evaluare din judet, cu acelasi tip de hartie pusa la dispozitie de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti.
(5) Lucrarile se inainteaza, prin delegat, comisiei judetene /a municipiului Bucuresti de contestatii, singura in masura sa acorde o noua nota lucrarii. Totodata, se transmite un borderou in care se mentioneaza proba de examen, numarul de ordine al lucrarilor si numarul de pagini pentru fiecare lucrare contestata. 
Art. 23. - (1) Comisia din centrul de contestatii judetean/al municipiului
Bucuresti se compune din:
- presedinte – inspector, director sau cadru didactic cu experienta in organizarea examenelor;
- membri - 1-3 inspectori, directori sau cadre didactice;
- profesori evaluatori – cadre didactice de specialitate, cate doua pentru aproximativ 100 de lucrari.
(2) Componenta comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de contestatii se stabileste prin decizie a inspectorului scolar general.
(3) Comisia din centrul de contestatii judetean/al municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
a) primeste, prin proces-verbal semnat de presedinte si de un secretar al comisiei din centrul zonal de evaluare, lucrarile scrise aduse de delegatii acesteia, spre a fi reevaluate;
b) raspunde de securitatea lucrarilor scrise, pe perioada in care acestea se afla in centrul de contestatii;
c) reevalueaza lucrarile scrise, respectand baremul de evaluare si de notare si prevederile prezentei metodologii;
d) inregistreaza, pe lucrari si in procesul-verbal, notele acordate pentru fiecare lucrare contestata;
e) preda, prin presedinte si un membru, lucrarile scrise reevaluate, in conformitate cu procesele-verbale de predare-primire mentionate la punctul a) si o copie a procesului-verbal, delegatilor comisiei din centrul zonal de evaluare.
Art.24. - (1) Comisiile de contestatii judetene/ a municipiul Bucuresti reevalueaza lucrarile primite si acorda note lucrarilor contestate, conform
baremelor de evaluare pentru probele scrise. 
(2) Procedura de evaluare a lucrarilor in centrul judetean de contestatii va respecta prevederile Art.19.
(3) Dupa terminarea evaluarii si deschiderea lucrarilor, presedintele comisiei de contestatii analizeaza notele acordate dupa reevaluare, in comparatie cu cele acordate initial. in situatia in care se constata diferente de notare mai mari de 1,50 puncte, in plus sau in minus, intre notele de la evaluarea initiala si cele de la contestatii, presedintele comisiei de contestatii decide reevaluarea lucrarilor respective de catre o alta comisie, formata din profesori cu experienta, altii decat cei care au evaluat initial lucrarile in centrul de contestatii. Reevaluarea se va
face dupa o noua secretizare a lucrarilor, respectand cu strictete baremul de evaluare si de notare si toate procedurile de evaluare. Nota acordata de a treia comisie este nota care va fi acordata de comisia de contestatii.
(4) Hotararile comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de contestatii se consemneaza intr-un proces-verbal care se semneaza de catre membrii comisiei si de presedinte.
(5) Lucrarile scrise se restituie centrelor zonale de evaluare, impreuna cu o copie de pe procesul-verbal. O copie a procesului verbal in care sunt consemnate deciziile comisiei de contestatii este predata de comisia din centrul zonal de evaluare delegatului fiecarei unitati de invatamant care a inaintat cereri de reevaluare a lucrarilor scrise. Borderourile de evaluare de la comisia de contestatii si procesul-verbal se pastreaza la sediul inspectoratului scolar respectiv timp de doi ani.
(6) Pentru lucrarile care au primit initial o nota finala mai mica decat 9,50, nota definitiva a lucrarii este cea acordata de comisia de contestatii, daca intre nota initiala si nota obtinuta la reevaluare este o diferenta de cel putin 0,50 puncte.  Daca diferenta dintre cele doua note este mai mica de 0,50 puncte, nota definitiva a lucrarii este nota initiala, acordata in centrul zonal de evaluare.
(7) Pentru lucrarile care au primit initial o nota finala cel putin egala cu 9,50, nota definitiva este nota acordata de comisia de contestatii, in urma reevaluarii. (8) Nota definitiva, acordata in conformitate cu alin. (6) si (7), nu mai poate fi modificata si reprezinta nota obtinuta de candidat la proba respectiva.
(9) Comisiile din unitatile de invatamant opereaza in catalogul electronic si in cele doua exemplare tiparite ale acestuia schimbarile care se impun dupa aflarea rezultatelor la contestatii, recalculeaza, dupa caz, mediile generale ale candidatilor si rectifica in mod corespunzator rezultatul examenului.
(10) Rezultatele la contestatii se comunica celor in drept prin afisare la avizierul unitatii de invatamant, conform calendarului.

IX. RASPUNDEREA DISCIPLINARA
 
Art.25. - (1) Respectarea intocmai a metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a este
obligatorie pentru toate persoanele implicate in aceasta activitate.
(2) incalcarea, de catre cadrele didactice, a normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinara. Personalul didactic de predare-invatare, didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de indrumare si de control din invatamant, implicat in desfasurarea Evaluarii Nationale raspunde disciplinar pentru incalcarea indatoririlor ce ii revin, precum si pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului institutiei.
(3) Daca, intr-o unitate de invatamant, se constata nereguli grave in organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale, Comisia Nationala sau comisia judeteana/a municipiului Bucuresti pot decide suspendarea pentru 1-5 ani a organizarii de examene nationale in acea unitate de invatamant.
Art.26. - (1) Cadrele didactice care comit fapte cu caracter infractional, legate de organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale, cum ar fi furnizarea solutiilor subiectelor catre candidati, inlocuiri de lucrari, falsificari de lucrari, care permit sau favorizeaza fraudarea probei sau care au manifestari care atesta neglijenta in indeplinirea atributiilor ce le revin, sunt sanctionate in conformitate cu prevederile legale. Dupa caz, Comisia Nationala sau comisia judeteana /a municipiului Bucuresti sesizeaza in scris organele de cercetare penala.
(2) Prevederile alineatului (1) se aplica si persoanelor care au contribuit la elaborarea sau transmiterea subiectelor/ baremelor de evaluare si de notare pentru Evaluarea Nationala si au intreprins actiuni care au constat in divulgarea partiala sau integrala a subiectelor/ baremelor de evaluare si de notare.
(3) in cazul in care se constata diferente mai mari de 1,5 puncte, in plus sau in minus, intre notele acordate initial si notele obtinute la contestatii sau la reevaluarile stabilite prin prezenta metodologie, inspectoratele scolare analizeaza situatia, pentru a stabili cauzele si eventualii vinovati pentru aceste situatii. in cazuri justificate, se va declansa procedura de cercetare disciplinara, pentru
sanctionarea vinovatilor.
(4) Sanctiunile aplicate in urma abaterilor savarsite de cadrele didactice in timpul participarii la comisiile prevazute in prezenta metodologie sunt luate in considerare la acordarea calificativului anual.
(5) Comisia nationala, respectiv comisiile judetene/a municipiului Bucuresti pot decide ca persoanelor care incalca prevederile prezentei metodologii sa li se interzica dreptul de a participa, in sesiunile ulterioare, la comisiile organizate pentru evaluarile nationale sau la alte examene nationale.
Art.27. - in vederea respectarii prevederilor din prezenta metodologie si pentru asigurarea corectitudinii desfasurarii Evaluarii Nationale, presedintii comisiilor vor solicita declaratii scrise de la fiecare membru al comisiei. in declaratia-tip, cadrul didactic precizeaza ca isi asuma responsabilitatea pentru respectarea intocmai a prevederilor legale si ca, in cazul constatarii unor nereguli in activitatea sa din cadrul comisiei, stie ca se vor lua masuri de sanctionare, care pot merge pana la excluderea din invatamant, in functie de gravitatea abaterii, in
conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic si ale art. 292, din Codul penal.
 
X. DISPOZITII FINALE
 
Art.28. – (1)Lucrarile scrise, borderourile originale de la Evaluarea Nationala si documentele intocmite in centrul zonal de evaluare pentru buna desfasurare a examenului se pastreaza in arhiva unitatii de invatamant in care s-a organizat centrul zonal de evaluare, pe o perioada de doi ani.
(2) Documentele intocmite in unitatea de invatamant pentru organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale se pastreaza in arhiva unitatii de invatamant, timp de doi ani.
(3) Cele doua exemplare ale tiparite ale catalogului se pastreaza permanent in arhiva unitatii de invatamant.
Art.29. - (1) Elevii surprinsi avand asupra lor manuale, dictionare, notite, insemnari, alte materiale sau instrumente care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinsi copiind in timpul desfasurarii Evaluarii Nationale, comunicand cu ceilalti elevi sau comitand alte fapte menite sa le favorizeze rezolvarea subiectelor, primesc nota 1 (unu) la lucrarea respectiva; tentativa de frauda se pedepseste in acelasi mod.
(2) in situatia in care frauda este dovedita dupa evaluarea lucrarii, nota obtinuta prin frauda se anuleaza si se inlocuieste cu nota 1 (unu).
(3) Orice abatere comisa de elevi si dovedita cu probe, se sanctioneaza conform Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.
Art.30. - (1). Se interzice cu desavarsire colectarea sau favorizarea actiunii de colectare a unor fonduri materiale sau banesti de la elevi, de la parintii acestora sau de la orice persoana care are rude in randul elevilor, fonduri care au ca destinatie asigurarea meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din unitatile de invatamant sau din centrele zonale de evaluare.
(2) Conducerile unitatilor de invatamant vor lua toate masurile pentru informarea cadrelor didactice, a elevilor si a parintilor referitor la prevederile mentionate la alin. (1) si pentru a nu permite incalcarea acestora.
Art.31. - (1) Comisia din unitatea de invatamant asigura conditii de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor in functie de particularitatile individuale si de cele specifice deficientei respective.
(2) Exemple de asemenea adaptari sunt: 
a) asigurarea posibilitatii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille la elevii nevazatori, respectiv a limbajului mimico-gestual la elevii cu deficiente de auz (inclusiv posibilitatea asigurarii, dupa caz, a unui interpret autorizat); b)marirea cu cel mult o ora a timpului destinat efectuarii lucrarii scrise de catre elevii cu deficiente motorii sau neuro-motorii, care ii impiedica sa scrie normal, sau de catre cei cu deficiente vizuale grave;
c) asigurarea scrisului cu caractere marite la elevii ambliopi;
d) transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite deficiente, a informatiilor corespunzatoare subiectelor afisate/prezentate vizual;
e) realizarea lucrarii pentru Evaluarea Nationala prin dictarea continutului acesteia, de catre elevul cu deficiente, catre un profesor asistent, de alta specialitate decat cea la care se desfasoara proba respectiva. Se interzice profesorului asistent sa corecteze sau sa intervina in dictarea realizata de elev.
(3) Elevii cu deficiente din unitatile de invatamant pot beneficia, dupa caz, de prevederile punctului anterior, in baza certificatului de incadrare in gradul de handicap sau a unei adeverinte medicale.
(4) Comisiile judetene/ a municipiului Bucuresti pot aproba si alte proceduri de sustinere a probelor Evaluarii Nationale pentru elevii cu deficiente, la propunerea comisiilor din unitatile de invatamant, cu informarea Comisiei Nationale.
(5) in situatii exceptionale, pentru elevii imobilizati la pat, temporar sau definitiv, pentru cei scolarizati la domiciliu, precum si pentru cei care sufera de boli contagioase, comisiile judetene pot aproba sustinerea probelor Evaluarii Nationale la locul imobilizarii, simultan cu toti elevii din tara. Aprobarea se obtine pe baza documentului medical care atesta imposibilitatea deplasarii sau a sustinerii probei in colectivitate si se comunica, in scris, Comisiei Nationale.
Art.32. (1) Elevii cu cerinte educative speciale, integrati in scolile de masa, precum si cei din invatamantul special, care parcurg curriculumul scolii de masa, sustin Evaluarea Nationala.
(2) Elevii cu cerinte educative speciale, integrati in scolile de masa, precum si cei din invatamantul special, care parcurg curriculumul specific invatamantului special sau care beneficiaza de adaptari curriculare, in baza planurilor de interventie personalizata, sustin Evaluarea Nationala numai la solicitarea scrisa a parintilor sau a intretinatorilor legali.
Art.33. – (1) La organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pot participa, la cerere, numai in calitate de observatori, fara a avea dreptul de a interveni, reprezentanti ai asociatiilor de parinti sau ai unor organizatii nonguvernamentale care au activitate relevanta in domeniul educatiei.
(2) inscrierea reprezentantilor societatii civile ca observatori, conform punctului precedent, se face pana la data de 1 iunie 2011, la comisia judeteana/a municipiului Bucuresti.
(3) Participarea acestora la activitatile din unitatile de invatamant in care se desfasoara probele Evaluarii Nationale se face in urma aprobarii comisiei judetene/a municipiului Bucuresti, pe baza unei adeverinte eliberate de presedintele acesteia. intr-o unitate de invatamant nu pot fi mai mult de doi observatori.
(4) Presedintele comisiei le solicita observatorilor completarea unei declaratii, pe propria raspundere, prin care acestia respecta legislatia in vigoare, prevederile prezentei metodologii si procedurile stabilite de comisia judeteana/a municipiului BucureČ™ti pentru accesul observatorilor in spatiile in care se desfaČ™oara Evaluarea Nationala. 
(5) Incalcarea de catre observatori a prevederilor prezentei metodologii sau a altor prevederi care reglementeaza buna organizare si desfasurare si corectitudinea examenului, conduce la eliminarea din unitatea de invatamant a observatorului respectiv si la retragerea aprobarii de a fi admis ca observator la Evaluarea Nationala.
Art.34. - (1) Comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti decide reevaluarea, prin sondaj, a unui numar de lucrari relevant statistic, urmarindu-se astfel corectitudinea respectarii baremelor de evaluare si de notare.
(2) Comisia Nationala poate decide reevaluarea, prin sondaj, a unui numar de lucrari urmarindu-se astfel corectitudinea respectarii baremelor de evaluare si de notare.
(3) Notele obtinute de elevi la Evaluarea Nationala nu se modifica in urma acestor reevaluari.
(4) Pe baza raportului privind rezultatul acestor reevaluari, inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti ia masuri conform Statutului personalului didactic si prezentei metodologii.
Art.35. – (1) Inspectoratele scolare analizeaza rezultatele Evaluarii Nationale si prezinta public un raport referitor la rezultatele analizei efectuate. 
(2) Raportul va fi insotit de un plan de actiune, care include masurile de monitorizare, control si remediere luate pentru ameliorarea situatiei, acolo unde acest lucru se impune.
(3) Unitatile de invatamant care obtin rezultate necorespunzatoare la Evaluarea Nationala vor fi monitorizate constant de inspectoratul scolar, care le va sprijini pentru cresterea calitatii educatiei.
Art.36. - Conducerile unitatilor de invatamant aduc la cunoștința persoanelor interesate prevederile prezentei metodologii prin urmatoarele categorii de activitati:
a) afisarea la avizierul scolii;
b)prezentarea in cadrul consiliului profesoral;
c) prezentarea in colectivele de elevi ai clasei a VIII-a;
d)organizarea unor intalniri cu parintii elevilor de clasa a VIII-a, in vederea informarii acestora;
e) alte activitati menite a aduce la cunostinta celor interesati prevederile referitoare la Evaluarea Nationala.


Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Antrenament pentru Evaluare Nationala - 12 instrumente de pregatire


Cauti cea mai buna metoda de pregatire a copilului dvs. pentru Evaluarea Nationala?

Solutia: culegeri cu exercitii rezolvate!


Acestea si-au dovedit deja eficienta in anii trecuti si care au intrunit aprecierile unanime atat ale elevilor, cat si ale parintilor si profesorilor. Ele contin sute de exercitii pentru toate nivelurile si permit fixarea impecabila a informatiei la materiile de baza: limba romana si matematica.

Culegerile reprezinta solutia sigura pentru un succes spectaculos al copilului tau. Vei fi mandru, ca parinte, de realizarile si de potentialul lui!


...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

metodologie evaluare nationalaevaluare clasa 8subiecte evaluare nationala 2022


x

Lasa un raspuns
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//