Pretransferul personalului didactic. Modificarea repartizarii in 2021-2022 - Cadru Legal. Model de CERERI pretransfer si schimb de posturi

De Laura Galescu
la 05 Apr. 2021
1 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Pretransferul personalului didactic. Modificarea repartizarii in 2021-2022 - Cadru Legal. Model de CERERI pretransfer si schimb de posturi05Apr.2021

Ministerul Educatiei a publicat cadrul legal pentru modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei 2021-2022. La finalul articolului gasiti, de asemenea, modele de cereri pentru pretransfer si schimb de posturi.

Pretransferul personalului didactic in 2021 - 2022

Prevederi legale
 
Pretransferul la cerere al personalului didactic de predare titular
 
Modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de
viabilitate a postului/catedrei carora nu li se poate constitui norma didactica de predare-invatare-
evaluare completa conform deciziilor de repartizare pe post/catedra
 
Legea Educatie Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
 
Art. 931. (1) Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant pot hotara modificarea duratei
contractului individual de munca din durata determinata de un an in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, daca acestea au promovat examenul de definitivat si concursul national de titularizare cu nota/media de cel putin 7, in conditiile prezentei legi, si daca postul este vacant.
 
(2) Cadrele didactice calificate care beneficiaza de prevederile alin. (1) au dreptul sa participe la
mobilitatea de personal, potrivit metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social si aprobata
prin ordin al ministrului educatiei nationale.
 
Art. 252 (5) Cadrele didactice titulare in sistemul de invatamant preuniversitar beneficiaza, la cerere, de
pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar. Pretransferul este etapa de mobilitate a
personalului didactic din invatamantul preuniversitar in cadrul careia un cadru didactic titular in sistemul de
invatamant preuniversitar, la cererea acestuia, poate trece de la o unitate de invatamant preuniversitar cu
personalitate juridica/conexa la o alta unitate de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica/conexa, cu
pastrarea statutului de cadru didactic in sistemul de invatamant preuniversitar.
 
(6) Pretransferul se realizeaza in aceeasi localitate, in localitatea in care isi are domiciliul cadrul didactic
titular in sistemul de invatamant preuniversitar sau pentru apropiere de domiciliu, conform metodologiei
elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social si aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii,
tineretului si sportului.
 
(7) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru
solutionarea restrangerii de activitate/pretransier consimtit intre unitatile de invatamant pot participa cadre
didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar de stat si cadre didactice titulare din invatamantul
preuniversitar particular daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
 
a) sunt cadre didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particulare acreditate, in baza
concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in invatamantul preuniversitar de stat;
 
b) sunt cadre didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particular acreditate/autorizate
transferate/ pretransferate din invatamantul preuniversitar de stat;
 
c) sunt cadre didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particular acreditate si au
obtinut nota/media de cel putin 7 la un concurs national unic de titularizare in invatamantul preuniversitar
de stat in ultimii 6 ani.
 
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul
preuniversitar in anul scolar 2021-2022, aprobata prin OMEC nr. 5991/2020, cu modificarile si
completarile ulterioare:
 
Art. 30 (4) Consiliul de administratie al unitati de invatamant poate stabili conditii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante in cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar si de modificare a repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, carora nu li se poate constitui norma didactica de predare completa conform deciziilor de repartizare pe post/catedra.
 
Conditiile specifice stabilite pentru etapa de transfer consimtit intre unitatile de invatamant nu mai pot fi modificate si raman valabile si pentru etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant si de modificare a repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postuluv catedrei. Aceste conditii trebuie sa fie aceleasi pentru toate posturile didactice/catedrele vacante, se avizeaza de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate luand in considerare faptul ca acestea trebuie sa nu fie discriminatorii, sa nu incalce si sa nu fie contrare prevederilor prezentei Metodologi si legislatiei in vigoare. Conditule specifice nu reprezinta criteriu de ierarhizare.
 
Dupa avizarea conditulor specifice de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate, acestea se fac publice prin afisare pe
site-ul inspectoratului scolar, iar unitatile de invatamant au obligatia de a le face publice prin afisare la avizierul unitatii de invatamant si pe site-ul propriu, daca exista.
 
(5) Aplicarea prevederilor alin. (4) se suspenda pe durata starii de alerta, in contextul situatiei epidemiologice determinate de
raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort.


CAPITOLUL VI
Pretransferul personalului didactic de predare
 
Modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, carora nu ii se poate constitui norma didactica de predare completa, conform deciziilor de repartizare pe post/catedra

Sectiunea 1
Pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar al personalului didactic de predare
 
Art. 54 (1) La etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar participa cadrele didactice din invatamantul
preuniversitar prevazute la art. 5 alin. (1)3), cu respectarea prevedenilor art. 5 alin. (5), la solicitarea acestora, in aceeasi localitate, in localitatea de
domiciliu, conform art. 1 alin. (2), pentru apropiere de domiciliu, pentru reintregirea familiei sau in vederea schimbarii locului de munca ori a felului
muncii, determinata de starea de sanatate a acestora, la propunerea medicului de medicina a muncii, in conformitate cu prevederile art. 189
alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicata, Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(2) Pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar a personalului didactic de predare prevazut din invatamantul
preuniversitar la alin. (1) se poate realiza dm mediul rural in mediul urban numai daca persoana respectiva se incadreaza intr-una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (6).
 
(3) Acordul de principiu al unitati/unitatilor din care se pretransfera cadrul didactic se considera obtinut de drept prin efectul legii, luand in
considerare apropierea de domiciliu si principile fundamentale prevazute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(4) Cadrele didactice aflate in reducere de activitate incepand cu data de 1 septembrie 2021, a caror reducere de activitate a fost solutionata in etapele premergatoare etapei de pretransfer, pot participa si la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, conform prezentei Metodologii.
 
(5) Cadrul didactic titular/angajat in unitati de invatamant aflate in localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (2), poate participa la etapa de
pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar numai in aceeasi localitate.
 
Art. 55 (1) Pentru pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, personalul didactic de predare prevazut la art. 34
alin. (1) depune in perioadele prevazute in Calendar, cereri-tp, conform anexei nr. 14, atat la unitatea/unitatile de invatamant la care solicita
pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, cat si la inspectoratul scolar in a carui raza teritoriala isi are sediul unitatea de
invatamant la care se solicita pretransferul. Cadrele didactice care solicita pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar pe posturi
in centre si cabinete de asistenta psihopedagogica/profesorii logopezi dm cabinetele interscolare depun, in perioadele prevazute in Calendar, cereri la
CMBRAE/CJRAE in cadrul caruia este normat postul didactic respectiv si la inspectoratul scolar. Cererea este insotita de documentele mentionate
in aceasta. Cadrul didactic care solicita solutionarea cererii de pretransfer consimtit intre unitati de invatamant in unitati de invatamant din alte judete
anexeaza la cererea de inscriere adeverinta eliberata de inspectoratul scolar, in a carui raza teritoriala este titular/angajat, din care sa rezulte ca cererea
de pretransfer in alt judet a solicitantului a fost luata in evidenta. Un cadru didactic din invatamantul preuniversitar se poate inscrie la etapa de
pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant numai intr-un singur judet sau numai in municipiul Bucuresti. Cererile se depun mai intai la
inspectoratul scolar si apoi la unitatile de invatamant, conform Calendarului. La cererile care se depun la unitatile de invatamant se anexeaza, in
copie, documente conform art. 4 alin. (19).
 
(2) In vederea informarii cadrelor didactice, care doresc sa se inscrie la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant
preuniversitar, cu privire la posturile didactice/catedrele vacante existente, precum si cele care se pot vacanta pe parcursul acestei etape, datele din
cererea de inscriere a cadrelor didactice participante la etapa de pretransfer se inregistreaza in sistemul informatizat pe parcursul perioadei de inscriere
la aceasta etapa, conform Calendarului. Pe pagina web a inspectoratelor scolare se afiseaza lista cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer
consimtit intre unitatile de invatamant, cu precizarea unitatilor de invatamant la care sunt titulare aceste cadre didactice, precum si a posturilor
didactice/catedrelor pe care aceste cadre didactice sunt titulare, conform datelor inregistrate in sistemul informatizat.
 
(3) Pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant al personalului didactic de predare se realizeaza pe posturi didactice/catedre vacante in
unitati de invatamant, in aceeasi functie didactica sau intr-o alta functie didactica, potrivit specializarilor dobandite prin studii in concordanta cu
Centralizatorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (2) 10). Cadrul didactic din invatamantul preuniversitar, care a dobandit prin studii doua sau
mai multe specializari sau care este calificat pentru a preda doua sau mai multe discipline, poate solicita, in etapa de pretransfer consimtit intre
unitatile de invatamant, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e) sau trecerea intr-o alta functie didactica, in concordanta cu specializarile
dobandite prin studii, conform Centralizatorului si prevederilor art. 4 alin. (2)(10), in aceeasi unitate de invatamant sau in alte unitati de invatamant,
in baza acordului de principiu al consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant respective.
 
Art. 56 (1) In etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, cadrele didactice pot ocupa catedre vacante constituite in
unitati de invatamant, indiferent de viabilitatea acestora, inclusiv posturi didactice/catedre care se pot vacanta in etapa de pretransfer
consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, in conditiile prevazute la art. 31 alin. 2). Cadrele didactice titulare/angajate intr-o
singura unitate de invatamant si pe o singura disciplina nu pot solicita pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar pe o catedra in componenta careia intra si ore din propria norma didactica de predare. Cadrele didactice titulare/angajate in doua sau
mai multe unitati de invatamant/specializari pot solicita pretransferul pe o catedra in componenta careia intra si orele din propria norma
didactica de predare, la una din unitatile/specializarile la/pe care este titular/angajat, de regula, in mediul rural, daca se justifica apropierea
de domiciliu. Cadrele didactice titulare/angajate aflate in reducere de activitate incepand cu data de 1 septembrie 2021, a caror
completare de norma didactica de predare sau restrangere de activitate a fost solutionata in etapele premergatoare etapei de pretransfer,
care participa si la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, nu pot solicita pretransferul pe o catedra in componenta
careia intra si ore din catedra pe care a fost solutionata reducerea de activitate.
 
(2) In etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar nu pot fi ocupate:
 
a) posturile didactice/catedrele cadrelor didactice debutante prevazute la art. 5 alin. (5), care participa la etapa de pretransfer
consimtit intre unitatile de invatamant;
 
b) posturile didactice/catedrele care se vacanteaza pe parcursul derularii pretransferului si pe care pot reveni cadrele didactice
titulare detasate in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate, conform art. 23 alin. (2), cadrele didactice
pentru care s-a completat norma didactica de predare, potrivit prevederilor art. 33 alin. (13) si cadrele didactice transferate pentru
restrangere de activitate conform art. 41;
 
c) catedrele complete si incomplete solicitate pentru intregirea normei didactice, pe care nu s-au solutionat intregirile de norma
didactica;
 
d) posturile didactice/catedrele care se vacanteaza pe parcursul derularii pretransferului pe care se pot realiza intregiri de norma
didactica sau completari de norma didactica de predare cu ore in specialitate pentru cadre didactice titulare incepand cu anul scolar
urmator.
 
(3) Posturile didactice/catedrele care se vacanteaza pe parcursul etapei de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant
preuniversitar prevazute la alin. (2) lit. c) si d) pot fi ocupate in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic de predare numai pe
perioada determinata de cel mult un an scolar.
 
Art. 57 (1) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate verifica dosarele depuse, indeplinirea conditiilor pentru pretransfer,
evalueaza dosarele si afiseaza punctajele stabilite, potrivit anexei nr. 2, la sediul inspectoratului scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar, pentru cadrele didactice care indeplinesc conditiile de pretransfer.
 
(2) Eventualele contestatii la punctajele stabilite de comisia judeteana/a municiprului Bucuresti de mobilitate se depun, in scris, la
inspectoratul scolar si se solutioneaza conform prevedenlor art. 4 alin. (20). Punctajele finale stabilite dupa solutionarea contestatiilor se afiseaza la sediul inspectoratului scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar.
 
(3) Conditiile specifice avizate de inspectoratul scolar, insotite si de grilele de evaluare, daca este cazul, se afiseaza la sedule unitatilor de
invatamant si, daca este posibil, si pe pagina web a unitatilor de invatamant, inamte de perioada de depunere a dosarelor la unitatile de invatamant.
 
(4) Comnsia de mobilitate constituita la nivelul unitati de invatamant la care se solicita pretransferul, conform prevederilor art. 31 alin. (8),
verifica dosarele si indeplinirea tuturor conditulor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, in situatia in care unitatea de
invatamant a stabilit astfel de conditii, avizate de inspectoratul scolar. In situatia in care doua sau mai multe cadre didactice indeplinesc toate conditiile
specifice si solicita acelasi post didactic/catedra vacant(a), precum si in situatia in care unitatea de invatamant nu a stabilit conditii specifice de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante si doua sau mai multe cadre didactice solicita acelasi post didactic/catedra vacant(a), comisia de
mobilitate constituita la nivelul unitatii de invatamant realizeaza ierarhizarea acestor cadre didactice conform ceriteriilor prevazute la alin. (5), pentru
fiecare criteriu, in ordinea descrescatoare a punctajelor finale stabilite la nivelul inspectoratului scolar, potrivit anexei nr. 2. In situatia punctajelor egale
pentru acelasi criteriu, departajarea se realizeaza in baza criteriilor socioumanitare dovedite prin documente justificative.
 
(5) La ierarhizarea cadrelor didactice, comisia constituita la nivelul unitati de invatamant trebuie sa tina seama daca solicitantul indeplineste
conditiile pentru pretransfer prevazute de prezenta Metodologie, cerintele de studii conform Centralizatorului, iar in situatiile in care este cazul, daca
detine avizele si atestatele necesare ocuparii postului didactic/catedrei solicitat(e) sau daca a promovat proba practica/orala/ inspectia speciala la clasa,
dupa caz, in profilul postului didactic solicitat si, in ordine, de urmatoarele enterii, pe baza documentului de numire/transfer/repartizare pe
post/catedra:
 
a) cadrul didactic este titular in specialitatea postului didactic/catedrei solcitat(e) in localitatea in care solicita postul
didactic/catedra vacant(a);
 
b) cadrul didactic este titular la o unitate de invatamant/unitati de invatamant din alta localitate in specialitatea postului
didactic/catedrei solicitat(e) si are domiciliul in localitatea in care solicita postul didactic/ catedra;
 
c) cadrul didactic este titular la o unitate de invatamant/unitati de invatamant din alta localitate in specialitatea postului
didactic/catedrei solicitat(e) si are domiciliul intr-o localitate apropiata de localitatea in care solicita postul didactic/catedra;
 
d) cadrul didactic este titular in alta specialitate decat cea a postului/catedrei solicitate, in localitatea in care solicita postul
didactic/catedra vacant(a) si are si domiciliul in aceeasi localitate;
 
e) cadrul didactic este titular in alta specialitate decat cea a postului/catedrei solicitate in localitatea in care solicita postul
didactic/catedra vacant(a) si are domuciliul in alta localitate;
 
f) cadrul didactic este titular in alta specialitate decat cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de invatamant/unitati de
invatamant din alta localitate si are domiciliul in localitatea in care solicita postul didactic/catedra;
 
g) cadrul didactic este titular in alta specialitate decat cea a postului catedrei solicitate la o unitate de invatamant/unitati de
invatamant din alta localitate si are domiciliul intr-o localitate apropiata de localitatea in care solicita postul didactic/catedra.
 
(6) Cadrele didactice fac dovada domiciliului pana la data depunerii dosarelor la inspectoratele scolare, conform Calendarului, cu
buletin, carte de identitate sau adeverinta de identitate. Cadrele didactice din invatamantul preuniversitar aflate in situatia prevazuta la
alin. (5) lit. c) si g) nu sunt conditionate de domiciliul in localitatea in care solicita pretransferul, dar trebuie sa aiba domiciliul in judetul in
care solicita pretransferul. Cadrele didactice titulare/angajate in invatamantul preuniversitar intr-un judet invecinat judetului de
domiciliu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante prin pretransfer in judetul in care sunt titulare/angajate, pentru apropiere de
localitatea de domiciliu, daca se justifica apropierea de domiciliu. La punctaj egal, daca un post didactic este solicitat de doua sau mai
multe persoane, are prioritate cadrul didactic care este titular/angajat si are domiciliul in judetul in care solicita pretransferul.
 
(7) Cadrele didactice care solicita pretransferul in municipiul Bucuresti, titulare/angajate in invatamantul preuniversitar in alte judete, fac
dovada domiciliului in municipiul Bucuresti pana la data depunerii dosarelor la inspectoratul scolar, conform Calendarului, cu buletin, carte de
identitate sau adeverinta de identitate.
 
(8) Cadrele didactice care solicita pretransferul in vederea schimbarii locului de munca ori a felului muncii, determinata de starea de sanatate
a acestora, la propunerea medicului de medicina a muncii, in conformitate cu prevederile art. 189 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicata, Codul
muncii, cu modificarile si completarile ulterioare si cadrele didactice care solicita pretransferul pentru reintregarea fanuliei nu sunt conditionate de
domiciliul in localitatea in care solicita pretransferul. Cadrele didactice care solicita pretransferul pentru reintregirea familiei trebuie sa faca dovada ca
sotul/sotia are locul de munca in localitatea in care solicita pretransferul sau intr-o localitate apropiata, anexand, in copie, la cererea de pretransfer,
dupa caz, unul dintre urmatoarele documente: extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor sau contractul individual de munca, decizia sau
ordinul conducatorului institutiei publice, ordinul de ministru pentru personalul din sistemul de aparare, de informatii sau de ordine publica si de
 
(9) Lista cadrelor didactice ierarhizate de comisia de mobilitate constituita la nivelul unitati de invatamant si a cadrelor didactice care solicita
pretransferul in vederea schimbarii locului de munca on a felului muncii, determinata de starea de sanatate a acestora, la propunerea medicului de
medicina a muncii, este inaintata consiliului de administratie al unitati de invatamant, prin raport scris, conform anexei nr. 17, care stabileste lista
finala a cadrelor didactice pentru care se emit acorduri de principiu pentru pretransferul consimtit intre unitati de invatamant si valideaza aceasta lista.
 
(10) In baza validarii facute de consiliul de administratie, cu respectarea stricta a prevederilor legale, directorul emite acorduri de principiu
pentru posturile didactice vacante publicate sau pentru posturile didactice/catedrele care se pot vacanta in etapa de pretransfer, cu prioritate pentru
cadrele didactice care solicita pretransferul in vederea schimbarii locului de munca ori a felului muncii, determinata de starea de sanatate a acestora,
 
la propunerea medicului de medicina a muncii, precum si acorduri de principiu pentru cadrele didactice situate pe locurile 1,2, 3, 4, 5 etc. in ordinea
ierarhizarii, privind pretransferul cadrelor didactice in unitatea de invatamant respectiva, in ipoteza ca celelalte cadre didactice situate pe locurile
anterioare nu opteaza in sedinta de repartizare pentru solutionarea pretransferului in unitatea de invatamant respectiva. Directorii unitatilor de
invatamant care au emis acorduri de principiu pentru pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant instunteaza, in scris, inspectoratul scolar,
conform modelului prevazut in anexa nr. 17.
 
(11) Contestatiile la acordunle de principiu pentru pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant, emise de directori unitatilor de
invatamant, se adreseaza, in scris, comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul
preuniversitar. Contestatia reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. In
situatia in care comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate constata abateri de la prevedenle prezentei Metodologii, intr-o unitate de
invatamant, presedintele comisiei solicita in scris directorului unitatii de invatamant respective revenirea asupra situatiei, cu reluarea procedurilor
legale, pentru corectarea erorilor constatate de inspectoratul scolar. Directorii acestor unitati de invatamant emit noi acorduri de principiu, conform
hotararilor consiliilor de administratie din unitatile de invatamant respective, dupa reluarea procedurilor legale.
 
(12) In cazul in care abaterile constatate de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate nu sunt remediate corespunzator la
nivelul unitati de invatamant, atunci, comisia:
 
a) poate invalida acordurile de principiu emise de consiliul de administratie al unitatii de invatamant in care abatele nu
au fost remediate si poate respinge, in sedinta de repartizare, ca inadmisibile, solicitanle de pretransfer ale cadrelor didactice in cauza;
 
b) poate acorda, in sedinta de repartizare, pretransferul cadrului didactic care a primit refuzul consiliului de administratie al
unitatii de invatamant in care abaterile nu au fost remediate, sub rezerva aprobarii acestuia in consiliul de administratie al inspectoratului
scolar in perioada in care se solutioneaza contestatule la hotaranle adoptate in sedinta de repartizare pentru solutionarea cererilor de
pretransfer.
 
Art. 58 (1) In vederea solutionarii cererii de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, dupa solutionarea contestatiilor conform art. 57
alin. (11), personalul didactic de predare titular depune la inspectoratul scolar acordul/acordurile de principiu al/ale conducerii/conducerilor
unitatii/unitatilor de invatamant privind pretransferul consimtit intre unitati, dupa caz, conform anexei nr. 17.
 
(2) Pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant in vederea schimbarii locului de munca on a felului muncii, determinata de starea de
sanatate a acestora, la propunerea medicului de medicina a muncii se realizeaza cu informarea si avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii. In
vederea emiterii avizului Ministerului Educatiei si Cercetarii, inspectoratul scolar transmite, in perioada prevazuta in Calendar, Directiei Generale
invatamant Preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, o adresa in care se precizeaza explicit informatii privind numele si
prenumele cadrului didactic, diagnosticul, unitatea/unitatile de invatamant la care cadrul didactic este titular/angajat, unitatea/unitatile de invatamant
la care se solicita pretransferul, insotita de propunerea medicului de medicina a muncii, documentele medicale justificative si de acordul/acordurile
 
de principiu emise de unitatea/unitatile de invatamant, in copie certificata „Conform cu originalul” de presedintele comisiei judetene/a municipiului
Bucuresti de mobilitate.
 
(3) Solutionarea cererilor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant se realizeaza in sedinta de repartizare organizata de catre
comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate, in perioada prevazuta de Calendar. Cadrul didactic care nu poate participa la sedinta de
repartizare pentru solutionarea cerenlor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant are dreptul sa desemneze, prin procura notariala in
original, un imputemicit care sa ii reprezinte interesele.
 
(4) In baza acordurilor de principiu finale emise de directorii unitatilor de invatamant, cu respectarea prevederilor legale, dupa solutionarea
contestatiilor conform art. 57 alin. (11), comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate, intrunita in sedinta de repartizare, repartizeaza
cadrele didactice, cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta Metodologie. Prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante au
cadrele didactice care solicita pretransferul in vederea schimbarii locului de munca ori a felului muncii, determinata de starea de sanatate a acestora,
la propunerea medicului de medicina a muncii, pentru care s-a comunicat avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii. Optiunea fiecarui cadru didactic
din sedinta de repartizare se exprima in scris, conform cererii-tip, si se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, cu certificare prin semnatura
solicitantului sau imputemnicitului, acesta din urma prezentand procura notariala in original. In cazul in care cadrul didactic nu este prezent personal
sau printr-un imputernicit la sedinta de repartizare, cererea acestuia nu se solutioneaza.
 
(5) Contestatiile la hotararile comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constituite la nivelul
inspectoratului scolar, adoptate in sedinta de repartizare, se depun la inspectoratul scolar in termenul prevazut de Calendar si se solutioneaza conform
prevederilor art. 4 alin. (20).
 
(6) Dupa solutionarea contestatiilor, inspectorul scolar general emite decizia de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant cu
precizarea unitatu/unitatilor de invatamant cu personalitate juridica, a postului didactic/catedrei, a nivelului de invatamant si a regimului de mediu, cu
respectarea prevederilor art. 5 alin (5). in decizia de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant nu se precizeaza viabilitatea postului
didactic/catedrei, iar structura/structurile unitatilor de invatamant cu personalitate juridica se precizeaza numai in situatia in care regimul de mediu al
acestora este diferit de regimul de mediu al unitatii de invatamant cu personalitate juridica.
 
(7) Personalul chdactic de predare titular pretransferat in etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, sesiunea 2021, va fi
detasat in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate, in situatia in care, dupa etapa de pretransfer sau pana la data de 1 septembrie 2021, se constata ca postul didactic/catedra pe care s-a pretransferat a fost redus(a) ca urmare a nerealizarii planului de scolarizare, a
restructurarii retelei scolare sau a modificarii planurilor-cadru de invatamant, iar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat a fost ocupat(a)
pe perioada nedeterminata. In situatia in care, dupa etapa de pretransfer sau pana la data de 1 septembrie 2021, se constata ca postul didactic/catedra
pe care un cadru didactic s-a pretransferat a fost redus(a), ar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat nu a fost ocupat(a) pe perioada
nedeterminata, cadrul didactic respectiv revine la postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat.


Incepeti pregatirea pentru Definitivat sau Titularizare! Click AICI pentru Teste Rezolvate >>>
 

Sectiunea a 2-a
 
Pretransferul personalului didactic de predare titular prin schimb de posturi didactice/catedre
in baza consimtamantului scris
 
Art. 59 (1) Cadrele didactice titulare care se incadreaza in prevedenle art. 54 alin. (1) pot fi pretransferate prin schimb de posturi in baza
consimtamantului scris al cadrelor didactice. In situatia in care schimbul de posturi didactice/catedre este solicitat de un cadru didactic titular in
mediul urban si de un cadru didactic titular in mediul rural, schimbul se poate realiza numai in situatia in care cadrul didactic titular in mediul rural
respecta conditia prevazuta la art. 4 alin. (2).
 
(2) Fiecare cadru didactic titular care participa la schimbul de posturi didactice/catedre prin consimtamant scris trebuie sa aiba, la data
solicitari schimbului, studule necesare ocuparii postului didactic/catedrei pe care urmeaza sa se pretransfere, conform Centralizatorului, iar in
situatiile in care este cazul sa detina, la data solicitarii schimbului, avizele si atestatele necesare ocuparii postului didactic/catedrei pe care urmeaza sa
se pretransfere sau sa fi sustinut inspectia speciala la clasa/proba practica/orala necesara ocuparii postului didactic/catedrei pe care urmeaza sa se
pretransfere. Pentru postunle didactice/catedrele pe care urmeaza sa se pretransfere prin schimb de postur/catedre prin consimtamant scris care
necesita inspectii speciale/probe practice/orale, cadrele didactice trebuie sa promoveze aceste probe cu nota minimum 7 (sapte)/calificativul
„Admis”, exceptand cadrele didactice titulare pretransferate de pe posturi didactice/catedre similare, conform prevedenilor art. 4 alin. (4)7).
 
(3) Pretransferul personalului didactic de predare titular prin schimb de posturi/catedre pe baza consimtamantului scris al solicitantilor nu este
conditionat de domiciliu. In situatia in care ambele cadre didactice sunt titulare pe catedre formate din ore in doua sau mai multe unitati de
invatamant, schimbul de catedre prin consimtamant scris se poate realiza si pe o parte din unitatile de invatamant, cadrele didactice pastrandu-si cealalta parte in incadrare.
 
(4) Cadrele didactice titulare care beneficiaza de rezervarea postului didactic/catedrei pe durata invaliditatii de gradul I sau II, cadrele didactice
pensionate, care au avut calitatea de personal didactic de predare titular, reincadrate in functia de personal didactic de predare, cu conditia suspendarii
pensiei pe durata reincadrarii, precum si cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar care au implinit varsta de 65 de ani sau care vor
implini varsta de 65 de ani pana la data de 31 august 2022 nu pot beneficia de pretransfer prin schimb de posturv/ catedre prin consimtamant scris.
 
(5) Pretransferul prin schimb de posturi didactice/catedre prin consimtamant scris intre cadrele didactice, in conditiile alin. (1)4), se poate
realiza atat in etapa de solutionare a pretransferului consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, conform Calendarului, cat si pe parcursul
anului scolar 2021-2022, conform art. 107, in conditiile prezentei Metodologii.
 
(6) In vederea realizarii schimbului de posturi didactice/catedre prin consimtamant scris, fiecare din cadrele didactice solicitante depun la
inspectoratele scolare cereri-tip conform anexei nr. 14 , insotite de documentele mentionate in cerere. in etapa de solutionare a pretransferului
consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, cererile de pretransfer prim schimb de posturi didactice/catedre prin consimtamant scris se
solutioneaza in sedinta de repartizare organizata de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate, in perioada prevazuta de
Calendar.
 
(7) Pe durata starii de alerta, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pana la
eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, se aplica prevederile art. 4 alin. (12).
 
(8) In vederea realizarii schimbului de posturi didactice/catedre prin consimtamant scris intre cadre didactice titulare in judete diferite sau intr-
un judet si municipiul Bucuresti, fiecare din cadrele didactice solicitante depun la ambele inspectorate scolare cerer-tip conform anexei nr. 14,
insotite de documentele mentionate in cerere. Fiecare cadru didactic se prezinta in sedinta de repartizare organizata de inspectoratul scolar al judetului
in care doreste sa se pretransfere, iar cerenle de pretransfer prin schimb de posturi didactice/catedre in baza consimtamantului se solutioneaza in
sedinta de repartizare organizata de catre comisia judeteana /a municipiului Bucuresti de mobilitate.
 
Sectiunea a 3-a
 
Pretransferul, la cerere, al personalului didactic de predare titular, in contextul situatiei epidemiologice
determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2
 
Art. 60) (1) Pe durata starii de alerta, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-
2, pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, se suspenda aplicarea prevederilor privind
pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant, ca urmare a restrangerii de activitate. in aceste situatii cadrele didactice titulare in
sistemul de invatamant preuniversitar beneficiaza, la cerere, de pretransfer in aceeasi localitate, in localitatea in care isi are domiciliul
cadrul didactic sau pentru apropiere de domiciliu, in conformitate cu prevederile art. 41 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
70/2020,
 
(2) In conditiile alin. (1), pentru pretransferul la cerere, in aceeasi localitate, in localitatea de domiciliu pentru apropiere de
domiciliu, pentru reintregirea familiei sau in vederea schimbarii locului de munca ori a felului muncii, determinata de starea de sanatate a
acestora, la propunerea medicului de medicina a muncii, personalul didactic de predare, prevazut la art. 4 alin. (1), depune, in perioadele
prevazute in Calendar, o cerere-tip la inspectoratul scolar in a carui raza teritoriala isi are/au sediul unitatea/unitatile de
invatamant la care se solicita pretransferul. Documentele anexate, in copie, la cererea de inscriere trebuie sa fie autentificate de conducerea
unitatii de invatamant la care cadrul didactic este titular/angajat sau detasat. Cadrul didactic care solicita solutionarea cererii de
pretransfer in unitati de invatamant din alte judete anexeaza la cererea de inscriere adeverinta eliberata de inspectoratul scolar in a carui
raza teritoriala este titular/angajat, din care sa rezulte ca cererea de pretransfer in alt judet a solicitantului a fost luata in evidenta. Un
cadru didactic titular/angajat in invatamantul preuniversitar care se incadreaza in prevederile art. 4 alin. (1), se poate inscrie la
etapa de pretransfer numai intr-un singur judet sau numai in municipiul Bucuresti.
 
(3) In conditiile alin. (1):
 
a) organizarea si desfasurarea activitatilor pentru solutionarea cererilor de pretransfer pentru cadrele didactice
titulare se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (12), art. 54 alin. (2)-(4), art. 55 alin. 2) si (3), art. 56, art. 57
alin. (1), (2), (6), (7) si (8) si art. 58 alin. (5-7);
 
b) la ierarhizarea cadrelor didactice, comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate trebuie sa tina
seama daca solicitantul indeplineste conditiile pentru pretransfer prevazute de prezenta Metodologie, cerintele de studii
conform Centralizatorului, iar in situatiile in care este cazul, daca detine avizele si atestatele necesare ocuparii postului
didactic/catedrei solicitat(e) sau daca a promovat proba practica/orala, dupa caz si, pe baza documentului de
numire/transfer/repartizare pe post/catedra, in ordine, de criteriile prevazute la art. 57 alin. (5), pe baza documentului de
numire/transfer/repartizare pe post/catedra;
 
c) solutionarea cererilor de pretransfer se realizeaza in sedinta de repartizare organizata de membri ai comisiei
judetene/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, in
perioada prevazuta de Calendar;
 
d) cadrul didactic care nu poate participa la sedinta de repartizare pentru solutionarea cererilor de pretransfer
are dreptul sa desemneze, prin procura notariala in original, un imputernicit care sa ii reprezinte interesele;
 
e) in baza ierarhizarii cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer, conform lit. b), membrii comisiilor de
mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar repartizeaza cadrele didactice, cu
respectarea conditiilor prevazute in prezenta Metodologie, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante
avand cadrele didactice care solicita pretransferul in vederea schimbarii locului de munca ori a felului muncii,
determinata de starea de sanatate a acestora, la propunerea medicului de medicina a muncii, pentru care s-a comunicat
avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii;
 
f) optiunile cadrelor didactice din sedinta de repartizare sau ale imputernicitilor acestora in cadrul sedintei de
repartizare se inregistreaza conform procedurii stabilite de inspectoratul scolar;
 
9) contestatiile la hotararile comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul
preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului scolar, adoptate in sedinta de repartizare, se depun si se solutioneaza
conform prevederilor art. 58 alin. (5);
 
h) deciziile de pretransfer se emit conform prevederilor art. 58 alin. (6).
 
i) pretransferul personalului didactic de predare titular prin schimb de posturi didactice/catedre in baza
consimtamantului scris se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (12) si art. 59.
 
Modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei carora
nu ii se poate constitui un post didactic complet/o norma didactica de predare completa conform deciziilor de repartizare pe post/catedra
 
Art. 61 (1) Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei carora nu Ii se poate constitui un post didactic complet/o
norma didactica de predare completa la nivelul unitatilor de invatamant, conform deciziei de repartizare pe post /catedra, care au obtinut calificativul
„Foarte bine” in ultimul 2 (doi) ani scolan incheiati si calificativul partial “Foarte bine” in anul scolar in curs si nu au fost sanctionate disciplinar in
ultimii 2 (doi) ani scolari incheiati si nici pe parcursul anului scolar in curs, pot solicita, la cerere, modificarea repartizarii pe alte posturi
didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti, cu
acordul de principiu al consiliilor de adnunistratie ale unitatilor de invatamant in care cadrele didactice solicita noua repartizare. La aceasta etapa nu
pot participa cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care si-au completat norma didactica de predare, precum si cadrele
didactice angajate pe durata de viabilitate a postului catedrei carora Ii se reduce in intregime postul didactic/catedra la nivelul unitativ/ unitatilor de
invatamant in care sunt angajate.
 
(2) Un cadru didactic angajat pe durata de viabilitate a postuluv/catedrei poate solicita modificarea repartizarii la nivel judetean nivelul
municipiului Bucuresti pe un post didactic/o catedra vacanta publicata pentru angajare pe durata de viabilitate a postulur/catedrei, constituit(a) din ore
la disciplina/discplinele inscrise in decizia de repartizare, cu conditia de a-si pastra in incadrare fractiunea de post didactic/norma didactica de predare
in unitatea/unitatile de invatamant in care este deja angajat.
 
(3) In vederea modificarii repartizarii pe alte posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe durata de viabilitate a
postului/catedrei la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti, in conditiile alin. (1) si (2), cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a
postului/catedrei depun cereri atat la unitatea/unitatile de invatamant in care solicita modificarea repartizarii, cat si la inspectoratul scolar, conform art.
4 alin. (19). Cadrele didactice care solicita modificarea repartizarii pe postun in centre si cabinete de asistenta psihopedagogica/profesorii logopezi
din cabinetele interscolare depun ceren, conform art. 4 alin. (19), la CMBRAE/CJRAE in cadrul caruia este normat postul didactic respectiv si la
inspectoratul scolar.
 
(4) La cererile care se depun la unitatile de invatamant se anexeaza, in copie, documente conform prevederilor art. 4 alin. (19).
 
(5) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic verifica dosarele depuse si afiseaza la sediul
inspectoratului scolar si obligatoriu pe pagina web a inspectoratului scolar, pentru fiecare cadru didactic angajat pe durata de viabilitate a
postului/catedrei care a solicitat modificarea repartizarii, urmatoarele informatii: studiile, postul didactic/catedra pe care este angajat, localitatea de
domiciliu, rezultatele obtinute la concursunle de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la care a participat, gradul didactic,
nota/media obtinuta la gradul didactic, media de departajare calculata conform anexei nr. 15, media obtinuta la examenul de licenta/absolvire a
studiilor, respectiv media obtinuta la examenul de bacalaureat pentru absolventii liceelor pedagogice, avizele si atestatele dobandite de cadrul
didactic, calificativele obtinute in ultimii 2 (doi) ani scolari incheiati si calificativul partial obtinut in anul scolar in curs, precum si sanctiunile
disciplinare aplicate cadrului didactic in ultimii 2 (doi) ani scolari incheiati sau pe parcursul anului scolar in curs. Comisiile de mobilitate ale unitatilor
de invatamant preiau informatule privind situatia cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat modificarea
 
(6) Comisia de mobilitate de la nivelul unitatii de invatamant, constituita din cadre didactice titulare, prin decizie a directorului
unitatii de invatamant, la propunerea consiliului profesoral, conform prevederilor art. 31 alin. (8), verifica dosarele de inscriere,
documentele de studii, avizele si atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate si indeplinirea
conditiilor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, conform prezentei Vletodologii, inclusiv indeplinirea tuturor
conditiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, in situatia in care unitatea de invatamant a stabilit astfel de
conditii, avizate de inspectoratul scolar.
 
(7) In situatia in care doua sau mai multe cadre didactice care indeplinesc toate conditiile specifice solicita acelasi post didactic/catedra
vacant(a), precum si in situatia in care unitatea de invatamant nu a stabilit conditii specifice de ocupare a postunlor didactice/catedrelor vacante si
doua sau mai multe cadre didactice solicita acelasi post didactic/catedra vacant(a), comisia de mobilitate constituita la nivelul unitati de invatamant
realizeaza ierarhizarea cadrelor didactice luand in considerare, in ordine, urmatoarele:
 
a) cadre didactice cu domiciliul in localitatea in care se afla postul didactic/catedra solicitat(a), conform art. 1 alin. (2), ierarhizate, in ordine,
astfel:
 
7) cadre didactice care au dobandit gradul didactic I, in ordinea descrescatoare a notev/ mediei de repartizare obtinute la ultimul
concurs national de titularizare la care au participat in ultimii 6 (sase) ani;
 
8) cadre didactice care au dobandit gradul didactic II, in ordinea descrescatoare a note//mediei de repartizare obtinute la ultimul
concurs national de titularizare la care au participat in ultimi 6 (sase) ani;
 
9) cadre didactice care au dobandit definitivarea in invatamant, in ordinea descrescatoare a note//mediei de repartizare obtinute la
ultimul concurs national de titulanizare la care au participat in ultimii 6 (sase) ani;
 
b) cadre didactice cu domiciliul in alta localitate decat cea in care se afla postul didactic/catedra solicitat(a), conform art. 1 alin. (2), ierarhizate
in ordinea criteriilor prevazute la lit. a), punctele (1) au).
 
(8) in situatii de egalitate a notelor/mediilor de repartizare obtinute la ultimul concurs national de titularizare din ultimii 6 (sase) ani, precum si
in situatia in care cadrele didactice nu au participat la concursuri nationale de titularizare in ultimu 6 (sase) ani se aplica, in ordine, urmatoarele criterii
de departajare:
 
a) nota/media cea mai mare obtinuta la examenele pentru dobandirea gradelor didactice sau a definitivarii in invatamant;
 
b) media de departajare cea mai mare calculata conform anexei nr. 15;
 
c) media cea mai mare obtinuta la examenul de licenta/absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obtinuta la examenul de
bacalaureat pentru absolventi lhceelor pedagogice.
 
(9) Propunerile comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitatii de invatamantCJRAE/CMBRAE sunt analizate in consiliul de
administratie al unitatii de invatamantCJRAF/CMBRAE, care selecteaza si valideaza cadrele didactice pentru care se acorda modificarea
repartizarii. La validarea unui cadru didactic pentru care se emite acordul de principiu pentru modificarea repartizarii se tine seama daca acesta
indeplineste conditiile prevazute de prezenta metodologie. Persoana indreptatita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al
unitatii de invatamant, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitati de invatamant, in perioada prevazuta de Calendar. Contestatia se
solutioneaza conform prevedenilor art. 4 alin. (20).
 
(10) Cadrele didactice pentru care se respinge modificarea repartizarii raman angajate pe durata de viabilitate a postuluv/ catedrei in unitatile
de invatamant in care au fost repartizate, in situatia in care li se poate constitui cel putin jumatate de norma didactica de predare conform deciziei de
repartizare pe post/catedra, in conditule in care, in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic de predare, pana la data inceperii cursurilor,
isi completeaza norma didactica de predare, conform prezentei Metodologia.
 
(11) in baza validarii facute de consiliul de administratie, cu respectarea stricta a prevederilor legale, directorul emite acordurile de principiu
privind modificarea repartizarii pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului catedrei in unitatea de invatamant respectiva.
Directorii unitatilor de invatamant care au emis acorduri de principiu privind modificarea repartizarii pentru cadrele didactice angajate pe durata de
viabilitate a postului/catedrei instiinteaza in scris inspectoratul scolar.
 
(12) in perioada prevazuta de Calendar pentru etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, cadrele didactice angajate pe durata
de viabilitate a postului/catedrei depun la inspectoratele scolare acordurile de principiu pentru modificarea repartizarii obtinute de la unitatile de
invatamant.
 
(13) Solutionarea cererilor privind modificarea repartizarii pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei se
realizeaza, pe discipline, in sedinta de repartizare organizata de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate, in perioada prevazuta
de Calendar pentru etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, in baza acordunlor de principiu emise de conducerile unitatilor de
invatamant, dupa solutionarea cererilor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, cu respectarea prevederilor legale si a prezentei Metodologii.
 
(14) Contestatiile la hotararile comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constituite la nivelul
inspectoratului scolar, adoptate in sedinta de repartizare, se depun la inspectoratul scolar in termenul prevazut de Calendar si se solutioneaza conform
prevederilor art. 4 alin. (20).
 
(15) Dupa solutionarea cererilor privind modificarea repartizari a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei in
sedinta de repartizare si a constestatiilor, inspectorul scolar general emite decizule de repartizare, cu precizarea unitativ/ unitatilor de invatamant cu
personalitate juridica, postului didactic/catedrei, nivelului de invatamant, indiferent de nivelul de invatamant din care provine solicitantul, precum si a
regimului de mediu. In baza deciziei privind modificarea repartizarii, emise de inspectorul scolar general, directorul unitatii de invatamant cu
personalitate juridica in care a fost repartizat cadrul didactic incheie cu cadrul didactic respectiv, incepand cu data de 1 septembrie, contract individual
de munca pe durata determinata de un an scolar, urmand ca, pe durata de viabilitate a postului catedrei, anual, sa incheie cate un act aditional la
contractul individual de munca pe durata determinata de modificare a literei b) a capitolului C din contract cu mentiunea „Durata de viabilitate a
postului didactic/catedrei”.
 
(16) Pe durata starii de alerta, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2,
pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, se aplica prevederile art. 30 alin. (5). in aceste
conditii:
 
a) cererile-tip la unitatea/unitatile de invatamantCJRAE/CMBRAE la care cadrele didactice solicita
repartizarea se transmit prin posta electronica, unde se inregistreaza, iar numarul de inregistrare se comunica cadrului
didactic prin posta electronica si prin afisare pe site-ul si la avizierul unitatilor de invatamant;
 
b) la cererile-tip care se transmit prin posta electronica la unitatile de invatamant/CJRAE/CMBRAE se
anexeaza, in copie, buletinul/cartea de identitate/adeverinta de identitate, documente doveditoare privind schimbarea
numelui, daca este cazul;
 
c) conducerile unitatilor de invatamant comunica inspectoratelor scolare adresa de posta electronica la care
cadrele didactice transmit documentele;
d) adresele de posta electronica se fac publice prin afisarea pe site-ul si la avizierul inspectoratului scolar, precum
si pe site-ul si la avizierul unitatilor de invatamant;
e) comisia de mobilitate de la nivelul unitatii de invatamant verifica, pe baza informatiilor afisate pe pagina web a
inspectoratului scolar, indeplinirea conditiilor necesare pentru modificarea repartizarii de catre cadrele didactice care au
transmis cereri si realizeaza departajarea candidatilor care solicita acelasi post didactic/aceeasi catedra vacanta, daca este
cazul.


Sectiunea a 5-a
Modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei prin
schimb de posturi/catedre prin consimtamant scris

 
Art. 62 (1) Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obtinut calificativul „Foarte bine” in ultimii 2 (doi)
ani scolari incheiati si calificativul partial “Foarte bine” in anul scolar in curs si nu au fost sanctionate disciplinar in ultimii 2 (doi) ani scolari incheiati
si nici pe parcursul anului scolar in curs pot solicita, la cerere, modificarea repartizarii pe alte posturi didactice/catedre pentru angajare pe durata de
viabilitate a postului catedrei la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti, prin schimb de posturi/catedre, in baza consimtamantului scris al
cadrelor didactice, cu acordul consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant CMBRAE/CJRAE in care cadrele didactice solicita
repartizarea.
(2) Pentru modificarea repartizarii pe alte posturi didactice/catedre pentru angajare pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivel
judetean/nivelul municipiului Bucuresti, prin schimb de posturi/catedre, se aplica prevederi similare celor prevazute la art. 59 alin. (2)-(7).


Calendarul mobilitatii personalului didactic de predare, pentru anul scolar 2021-2022
 
8) Pretransferul personalului didactic. Modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract
individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei carora nu li se poate constitui norma
didactica de predare completa conform deciziilor de repartizare pe post/catedra:
 
a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete;
 
b) afisarea la sedule unitatilor de invatamant a conditiilor specifice si a grilelor de evaluare aferente acestora (daca este
cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, avizate de
inspectoratele scolare (pentru unitatile de invatamant care nu au avut conditii specifice pentru etapa de transfer);
 
Termen: 8 aprilie 2021
 
c) depunerea, la inspectoratele scolare, a cerenlor, insotite de documentele mentionate in acestea, de catre:
 
(i) cadrele didactice care solicita pretransfer, respectiv pretransfer prin schimb de posturi/catedre in baza consimtamantului scris;
(ii) cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, carora nu li se poate
constitul norma didactica de predare completa, conform decizulor de repartizare pe post/catedra si solicita modificarea
repartizarii:

d) verificarea dosarelor depuse si avizarea acestora de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate;

Perioada: 9-14 aprilie 2021
 
e) afisarea, la avizierul si pe pagina web a inspectoratului scolar, a:
 
(1) listei cu punctajele cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, cu precizarea
localitati de domiciliu si a unitatilor de invatamant la care sunt titulare cadrele didactice care au depus cereri;
 
(1) listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat modificarea repartizarii, cu
precizarea urmatoarelor informatii: studiile, postul/didactic/catedra pe care sunt angajate, localitatea de domiciliul, rezultatele
obtinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la care a participat, gradul didactic,
nota/media obtinuta la gradul didactic, media de departajare calculata conform anexei nr. 15, media obtinuta la examenul de
licenta/absolvire a studiilor, respectiv media obtinuta la examenul de bacalaureat pentru absolventii liceelor pedagogice, avizele si
atestatele dobandite, calificativele obtinute in ultimii 2 ani scolari incheiati si calificativul partial in anul scolar in curs si sanctiunile
disciplinare in ultimii 2 ani scolari incheiati sau pe parcursul anului scolar in curs.
 
Termen: 15 aprilie 2021
 
f) inregistrarea contestatiilor cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant la
punctajele acordate;
 
Perioada: 15-16 aprilie 2021
 
8) solutionarea contestatiilor la punctajele acordate in consiliul de administratie al inspectoratului scolar, afisarea
punctajelor finale la sediul inspectoratului scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar;

Termen: 19 aprile 2021
 
h) desfasurarea inspectiilor speciale la clasa/probelor practice/orale de profil, afisarea rezultatelor la sediul
inspectoratului scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar;
 
Perioada: 14-20 aprilie 2021
 
1) depunerea, la unitatile de invatamant, a cerenlor, insotite de documentele precizate in acestea, de catre:
 
(1) cadrele didactice care solicita pretransfer la unitatile de invatamant care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru
obtinerea acordului de principiu pentru pretransfer, precum si la unitatile de invatamant la care sunt titulare cadre didactice care au
depus cereri de pretransfer, pentru obtinerea acordului de principiu pentru pretransfer;
 
(1) cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, carora nu li se poate
constitui norma didactica de predare completa, conform deciziilor de repartizare pe post/catedra si solicita modificarea
repartizarii;
 
Perioada: 14-20 aprilie 2021
 
j) analiza, in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, a solicitarilor depuse de cadrele didactice si comunicarea
hotararii cu privire la:
 
(i) emiterea acordului de principiu pentru pretransfer cadrelor didactice in vederea schimbarii locului de munca ori a felului muncii
determinata de starea de sanatate a acestora, la propunerea medicului de medicina a muncii;
 
(ii) emiterea acordului de principiu pentru pretransfer cadrelor didactice cu precizarea locului stabilit in ierarhie, ca urmare a
aplicarii criterilor de ierarhizare, respectiv neemiterea acordului de principiu pentru pretransfer cadrelor didactice pentru
neindeplinirea conditiilor specifice;
 
(iii) emiterea acordului de principiu pentru modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului
didactic/catedrei cu precizarea locului stabilit in ierarhic, ca urmare a aplicarii criteriilor de ierarhizare specifice, respectiv
neemiterea acordului de principiu pentru modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului
pentru neindeplinirea conditiilor specifice;
 
k) transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii, Directia Generala invatamant Preuniversitar, a situatiilor de
pretransfer in vederea schimbarii locului de munca ori a felului muncii, determinata de starea de sanatate a acestora, la propunerea
medicului de medicina a muncii, pentru emiterea avizului;
 
Termen: 21 aprilie 2021
 
l) depunerea contestatiilor privind acordurile de principiu emise de unitatile de invatamant, de catre personalul didactic care
solicita pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, la comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate;
 
m) depunerea contestatiilor privind acordurile de principiu emise de unitatile de invatamant, de catre cadrele didactice
angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicita modificarea repartizarii, la consiliile de administratie ale
unitatilor de invatamant;
 
Perioada: 21-22 aprilie 2021
 
n) solutionarea contestatiilor privind acordurile de principiu emise de unitatile de invatamant;
 
Perioada: 21-23 aprilie 2021
 
o) solutionarea in sedinta de repartizare, in ordine, a:
 
(i) cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) si (6) din
Metodologice, ramase cu norma didactica incompleta, pentru completarea normei didactice, conform prevedenilor Metodologiei;
(ii) cererilor cadrelor didactice ramase cu restrangerea de activitate nesolutionata, prin transfer sau detasare in interesul
invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata;
(iii) cererilor de pretransfer si prin schimb de posturi;
(iv) cererilor privind modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei si
prin schimb de posturi;
 
Termen: 26 aprilie 2021
 
p) inregistrarea contestatiilor la inspectoratul scolar cu privire la modul de solutionare a cererilor de
pretransfer/modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei ;

Perioada: 26-27 aprilie 2021
 
q) solutionarea contestatiilor in consiliul de administratie al inspectoratului scolar si reactualizarea listei posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate si afisarea acesteia la sediile inspectoratelor scolare;

Termen: 28 aprilie 2021
 
r) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare, cu respectarea prevedenlor art. 5 alin (5) din Metodologie.
Perioada: 6-14 mai 2021
 
Nota: Pe durata starii de alerta, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2,
pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, se suspenda organizarea si desfasurarea activitatilor
prevazute la lit. b), lit i) (i), lit. j) (i) si (ii) si lit. l).


Cereri pretransfer personal didactic


 
 
 
 

Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

pretransfer personal didacticpretransfer 2021pretransfer prin schimb de posturipretransfer in alt judetcerere pretransfer 2021metodologie pretransfer 2021documente pretransfer 2021


x

Lasa un raspuns
Comentarii [1 comentariu]Adauga comentariul tau

14Apr.2021

Mihaela 14 Apr. 2021 12:39:42

Buna ziua. Daca la momentul depunerii dosarului nu detin inca domiciliu in localitatea unde vizez postul, dar pana la data repartizarii, din 26 apilie, il voi avea, deja locuiind in acea localitate, este in regula sa prezint in sala cartea de identitate cu noul domiciliu? Va multumesc!
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//