ţóÂ

Anunt important privind inscrierea la Concursul de ocupare a posturilor didactice

De Laura Galescu
la 17 Iun. 2020
1 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Anunt important privind inscrierea la Concursul de ocupare a posturilor didactice17Iun.2020

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB) a publicat un anunt cu privire la inscrierea unui candidat in mai multe judete pentru concursul de ocupare a posturilor didactice.

Va prezentam anuntul ISMB pentru cadrele didactice:
 
 
IN ATENTIA CANDIDATILOR 
Ref. la inscrierea unui candidat in mai multe judete 
 
Avand in vedere punctul 34 din OMEC nr. 4302/2020: 34. La articolul 65, dupa alineatul (16) se introduc doua alineate noi, alineatele (17) si (18), cu urmatorul cuprins: 
 
„(17) Candidatii care depun cereri de inscriere, conform alin. (1), insotite de fise de inscriere si carora li se inregistreaza datele de inscriere, conform alin. (5), intr-un judet sau in municipiul Bucuresti, se prezinta la proba scrisa in judetul in care li s-au inregistrat datele in sistemul informatic. 
 
(18) Candidatii care solicita repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate in alt judet sau in municipiul Bucuresti, in care nu a sustinut proba scrisa, depun cereri in acest sens, in perioada prevazuta in Calendar, la inspectoratul scolar din judetul/municipiul Bucuresti in care solicita repartizarea si informeaza, in scris, inspectoratul scolar din judetul in care a sustinut proba scrisa.” 
 
Din prevederile legale mai sus mentionate rezulta ca nu mai are sens inscrierea candidatilor in 2 sau mai multe judete. Fiecare candidat sustine proba scrisa in judetul in care s-a inscris. Dupa sustinerea probei scrise, candidatul poate opta pentru a fi repartizat in alt judet si, abia atunci, face demersurile necesare. 
 
 
Va prezentam integral Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2020-2021, aprobata prin OMEC nr. 5259/2019, cu modificarile si completarile ulterioare:
 
Capitolul VIII 
 
Organizarea si desfasurarea concursului national pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar 
 
Sectiunea I 
 
Dispozitii generale 
 
Art. 62 (1) Coordonarea metodologica a concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar de stat si particular este asigurata de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Concursul national de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate cu personal civil in liceele militare, in unitatile de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala, respectiv din unitatile de invatamant preuniversitar subordonate Ministerului Justitiei, este coordonat metodologic de Ministerul Educatiei si Cercetarii in colaborare cu Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Justitiei. 
 
(2) Concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar se organizeaza de inspectoratele scolare. 
 
„(3) Concursul national consta in proba scrisa in profilul postului didactic solicitat, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, conform art. 42 alin. (1) din Ordonanta de urgenta nr. 70/2020, privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative. 
 
(4) Abrogat 
(5) Abrogat 
(6) Abrogat 
 
(7) Proba scrisa se sustine pe baza subiectelor elaborate de Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, in concordanta cu programele specifice pentru concurs, in specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. Proba scrisa se evalueaza prin note de la 10 la 1. Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie asigura, la cererea candidatilor, traducerea subiectelor in limbile minoritatilor nationale. Imediat dupa finalizarea inscrierii candidatilor la concursul national si inregistrarii datelor acestora in sistemul informatic, inspectoratele scolare transmit, in scris, Centrului National de Politici si Evaluare in Educatie si Directiei Generale invatamant Preuniversitar disciplinele de concurs la care se solicita traducerea, specializarea si limba materna pentru care candidatii au optat, de exemplu: matematica, limba maghiara. Candidatii care sustin probele scrise in limbile minoritatilor nationale primesc simultan varianta de subiecte atat in limba materna, cat si in limba romana. 
 
(8) Pentru angajarea pe perioada nedeterminata, candidatii trebuie sa obtina minimum nota 7 (sapte) la proba scrisa. 
 
(9) Pentru angajarea pe perioada determinata, candidatii trebuie sa obtina minimum nota 5 (cinci) la proba scrisa. 
 
(10) Pentru proba scrisa, Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie stabileste 3 (trei) variante de subiecte si baremele de evaluare aferente. Procedura specifica de transmitere si preluare a subiectelor se stabileste de catre Ministerul Educatiei si Cercetariisi se comunica inspectoratelor scolare si centrelor in care se organizeaza concursul. 
 
(11) Concursul national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2020, se organizeaza si se desfasoara in perioada prevazuta de Calendar. in aceeasi perioada pot organiza concurs si unitatile de invatamant particular, in conditiile prezentei Metodologii. 
 
(12) Cadrul didactic titular in invatamantul preuniversitar anterior inscrierii la concurs, care se prezinta la concursul national pentru ocuparea unui alt post didactic/unei alte catedre declarat(e) vacant(e)/rezervat(e) in invatamant preuniversitar si nu ocupa post/catedra sau obtine o nota mai mica de 5 (cinci), isi pastreaza calitatea de titular in unitatea/unitatile de invatamant din care provine. 
 
(13) Cadrul didactic angajat cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei care participa la concursul national, sesiunea 2020 si obtine minimum nota 7 (sapte) la proba scrisa sustinuta in specialitatea postului didactic/catedrei pe care este angajat poate solicita repartizarea pe perioada nedeterminata pe postul didactic/catedra pe care este angajat, in conditiile in care consiliul de administratie/consiliile de administratie al/ale unitatilor de invatamant confirma, prin adresa scrisa, ca postul didactic/catedra respectiv(a) are o viabilitate estimata de cel putin 4 (patru) ani scolari si poate fi ocupat(a) pe perioada nedeterminata. Adresa se depune la dosarul de inscriere la concursul national de catre candidat. in situatia in care cadrul didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei nu obtine minimum nota 7 (sapte) la proba scrisa, dar obtine cel putin minimum nota 5 (cinci) ramane angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform deciziei de repartizare pe post/catedra. 
 
(14) Cadrul didactic angajat cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei care participa la concursul national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar pierde aceasta calitate in situatia in care obtine o nota mai mica de 5 (cinci) la proba scrisa din cadrul concursului national, sesiunea 2020, la disciplina/una dintre disciplinele corespunzatoare postului didactic/catedrei pe care este angajat, conform deciziei de repartizare. 
 
(15) Posturile didactice/catedrele eliberate in conditiile alin. (14) se ocupa in sedintele de repartizare ulterioare organizate conform Calendarului, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii. in situatia in care un cadru didactic angajat pe durata de 2 viabilitate a postului/catedrei a solicitat repartizarea pe perioada nedeterminata pe postul didactic/catedra pe care este angajat, conform alin. (13), obtine o nota mai mica de 5 (cinci) la proba scrisa din cadrul concursului national, sesiunea 2020, la disciplina/una dintre disciplinele corespunzatoare postului didactic/catedrei pe care este angajat, conform deciziei de reapartizare pe post/catedra, postul didactic/catedra solicitat(a) se include in lista posturilor didactice/catedrelor vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata,sub un singur cod si se ocupa in sedintele de repartizare ulterioare, organizate conform Calendarului, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii. 
 
Art. 63 (1) in cazul notelor egale obtinute la proba scrisa, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate au, in ordine: a) candidatii cuprinsi in programe recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin care se recruteaza, se selecteaza, se pregateste si se sprijina personalul didactic de predare pentru a desfasura activitati didactice in unitati de invatamant preuniversitar situate in medii dezavantajate; b) candidatii cu domiciliul in localitatea in care se afla postul didactic/catedra solicitat(a); c) candidatii care au dobandit gradul didactic I; d) candidatii care au dobandit gradul didactic II; e) candidatii care au dobandit definitivarea in invatamant; f) candidatii cu media de departajare cea mai mare, calculata conform anexei nr. 15 la prezenta Metodologie; g) candidatii cu media cea mai mare obtinuta la examenul de licenta/absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obtinuta la examenul de bacalaureat pentru absolventii liceelor pedagogice. 
 
(2) Candidatii care nu prezinta documente privind mediile anilor de studii nu beneficiaza de criteriul de departajare prevazut la alin. (1) lit. f). Calculul mediei de departajare in cazul mediilor egale, pentru absolventii care au finalizat studiile in alte tari si au obtinut diplome echivalate de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania, este prevazut in anexa nr. 15 la prezenta Metodologie. Art. 64 (1) Concomitent cu afisarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru concurs, inspectoratele scolare publica lista unitatilor de invatamant in care se organizeaza probele scrise. Listele cuprinzand posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete si incomplete reactualizate se aduc la cunostinta persoanelor interesate la data prevazuta de Calendar sau cel tarziu cu cel putin 30 de zile inaintea desfasurarii probei scrise, prin afisare la inspectoratele scolare si prin publicare pe site-urile acestor institutii. Listele cuprinzand posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate contin informatiile specificate in anexa nr. 1 b) si anexa nr. 13 la prezenta Metodologie. (2) Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se publica in concordanta cu Centralizatorul. 
 
(3) La unitatile de invatamant cu mai multe niveluri de invatamant, licee tehnologice, unitati de invatamant avand clase IXII/XIII, posturile/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se publica pentru nivelul cel mai inalt corespunzator unitatii de invatamant si postului didactic, in concordanta cu Centralizatorul. 
 
(4) Posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata, prin concurs, sunt posturi/catedre complete in concordanta cu Centralizatorul, care au o viabilitate estimata de cel putin 4 (patru) ani, in a caror structura pot fi incluse maximum 4 (patru) ore optionale, constituite, de regula, intr-o singura unitate de invatamant, cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (2). 
 
(5) in situatia in care unitatile de invatamant sunt constituite in consortii scolare se pot constitui si catedre vacante/rezervate din ore existente la mai multe unitati de invatamant din cadrul consortiului scolar. in mediul rural se pot constitui catedre vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata, conform alin. (4), din ore existente la cel mult 3 (trei) unitati de invatamant si catedre vacante/rezervate pentru angajare pe perioada determinata la doua sau mai multe unitati de invatamant. 
 
(6) in unitatile de invatamant de nivel gimnazial, in liceele si in seminariile teologice si in unitatile de invatamant din mediul rural se pot constitui catedre vacante/rezervate formate din ore compuse din doua discipline (limba romana-limba straina, limba straina A-limba straina B, geografie-limba straina, istorie-limba straina, matematica-fizica, fizica-chimie, chimie-biologie, istoriegeografie, geografie-istorie etc.), in concordanta cu Centralizatorul, prima disciplina avand ponderea cea mai mare de ore in catedra, constituind si disciplina de concurs. Pentru disciplinele: logica, argumentare si comunicare, filosofie, psihologie, sociologie, gandire critica si drepturile copilului, educatie interculturala, educatie pentru cetatenie democratica, educatie economico-financiara, studii sociale, economie aplicata, economie, educatie antreprenoriala, limba latina, limba greaca veche, limba neogreaca, educatie muzicala, educatie plastica, educatie artistica, istoria si traditiile minoritatilor nationale, religie baptista, religie adventista, religie penticostala, religie reformata, religie unitariana, religie greco-catolica, religie romano-catolica, stiinte se pot constitui catedre vacante/rezervate pentru concurs in doua sau mai multe unitati de invatamant sau din doua sau mai multe discipline, pentru orice nivel de invatamant, in concordanta cu Centralizatorul, prima disciplina avand ponderea cea mai mare de ore in catedra, constituind si disciplina de concurs. Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate constituite din doua discipline, candidatii trebuie sa aiba specializarea/specializarile corespunzatoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului si sustin in cadrul concursului proba scrisa la disciplina care are ponderea cea mai mare de ore in catedra. 
 
(7) Posturile vacante de profesor in cabinete de asistenta psihopedagogica se publica cu precizarea unitatilor de invatamant la care sunt normate conform Regulamentului privind organizarea si functionarea centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala, aprobat prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5555/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. in structura posturilor vacante de profesor in cabinete de asistenta psihopedagogica se includ si cele 2-4 ore de predare in specialitate dintre disciplinele: logica, argumentare si comunicare, filosofie, psihologie, sociologie, gandire critica si drepturile copilului, educatie interculturala, educatie pentru cetatenie democratica, studii sociale. 
 
Sectiunea a II-a inscrierea candidatilor si disciplinele de concurs 
 
Art. 65 (1) Cererile-tip de inscriere la concursul national, sesiunea 2020, insotite de copii de pe documentele solicitate, se inregistreaza la secretariatul comisiei judetene/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului, conform Calendarului. Comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar poate stabili constituirea mai multor centre de inscriere la concurs, in afara celui din cadrul inspectoratului scolar. Membrii comisiei judetene/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului si consilierul juridic al inspectoratului scolar au obligatia de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererile-tip de inscriere la concurs.” (11 ) Candidatii care au depus dosare de inscriere la concursul national in ultimii 3 ani, depun/transmit pentru inscrierea la concursul national, sesiunea 2020, la centrul de inscriere, cererea-tip insotita doar de documente in completarea celor depuse in anii anteriori, daca este cazul.” (2) La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar au dreptul sa participe persoanele care indeplinesc conditiile de studii prevazute de prezenta Metodologie, in concordanta cu Centralizatorul, care au capacitatea de exercitare deplina a drepturilor, o conduita morala conforma deontologiei profesionale si sunt apte din punct de vedere medical si psihologic pentru indeplinirea functiei didactice. 
 
(3) Absolventii care au efectuat pregatirea psihopedagogica in statele membre ale Uniunii Europene, in statele semnatare ale acordului privind Spatiul Economic European sau in Confederatia Elvetiana trebuie sa urmeze procedura privind recunoasterea pregatirii psihopedagogice efectuate, in conformitate cu prevederile Procedurii privind recunoasterea programelor de formare psihopedagogica finalizate in statele membre ale Uniunii Europene, in statele semnatare ale acordului privind Spatiul Economic European sau in Confederatia Elvetiana, in vederea continuarii studiilor sau desfasurarii activitatii didactice in Romania, aprobata prin ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5415/2016, pana la data inscrierii la concurs. Absolventii pentru care nu este posibila recunoasterea pregatirii psihopedagogice, precum si absolventii care au efectuat pregatirea psihopedagogica in alte statepot fi inscrisi la concursul national in vederea ocuparii de posturi didactice/catedre corespunzator nivelului de studii finalizat cu diploma, in conditiile prezentei Metodologii, avand obligatia ca in termen de cel mult 2 (doi) ani de la angajarea in invatamantul preuniversitar sa se adreseze unui departament pentru pregatirea personalului didactic/departament de specialitate cu profil psihopedagogic din cadrul unei institutii de invatamant superior acreditate, in vederea echivalarii, completarii sau efectuarii pregatirii psihopedagogice, daca este cazul,si obtinerii „Certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogica”. 
 
(4) Nu au dreptul sa participe la concurs persoanele care se afla intr-una dintre urmatoarele situatii: a) nu prezinta un document medical din care sa reiasa faptul ca nu exista incompatibilitati de ordin medical cu functia didactica; b) au fost inlaturate din invatamant printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala; c) li s-a interzis dreptul de a fi incadrate intr-o functie didactica printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala sau care au antecedente penale; d) au fost sanctionate, pe parcursul anului scolar curent sau in ultimii 2 (doi) ani scolari incheiati, cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. 
 
(5) Datele din fisa de inscriere a fiecarui candidat sunt inregistrate in sistemul informatic si se afiseaza pe site-ul inspectoratelor scolare la data prevazuta in Calendar, cu respectarea prevederilor anexei nr. 3 la prezenta Metodologie. Candidatul care observa erori in datele afisate informeaza, in scris, prin posta electronica, inspectoratul scolar in vederea corectarii acestora pana cel tarziu cu 3 zile lucratoare inainte de desfasurarea probei scrise. in mod exceptional, absolventii promotiei curente pot prezenta adeverinta de absolvire si valida fisa de inscriere la data sustinerii probei scrise. Absolventii promotiei curente care nu prezinta adeverinta de absolvire nu pot sustine proba scrisa. 
 
(6) Comisia judeteana/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului poate elabora o procedura specifica de validare a fiselor candidatilor inregistrate in sistemul informatic. 
 
(7) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar se pot inscrie la concurs absolventi cu diploma ai invatamantului superior, postliceal sau mediu care au inscrise pe diploma/diplome specializarea/specializarile corespunzatoare posturilor didactice/catedrelor respective in concordanta cu Centralizatorul si care prezinta, in perioada de inscriere la concurs, avizele si atestatele suplimentare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesita avize si atestate, conform prezentei Metodologii. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar, proba scrisa se sustine in specializarea/specializarile postului/catedrei, conform Centralizatorului, dupa programele valabile, specifice pentru concurs. 
 
(8) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul special se pot inscrie la concurs absolventii care indeplinesc conditiile de studii prevazute la alin. (7) si conditiile prevazute la art. 9 alin. (10). 
 
(9) Pentru ocuparea posturilor de profesor preparator (nevazator) candidatii sustin proba scrisa la disciplina de concurs in concordanta cu specializarea/specializarile inscrisa/inscrise pe diploma/diplome, conform Centralizatorului, dupa programele specifice concursului. Ocuparea posturilor vacante/rezervate de profesor preparator (nevazator), din invatamantul special, se realizeaza in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute, indiferent de disciplina de concurs la care s-a sustinut proba scrisa. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate de la unitatile de invatamant special pentru deficienti de vedere se pot inscrie la concurs si candidati nevazatori care indeplinesc si conditiile suplimentare prevazute la art. 9 alin. (10), avand inscrise pe diploma specializarile corespunzatoare posturilor didactice/catedrelor respective, conform Centralizatorului, dupa programele specifice concursului. Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de pre-profesionalizare, proba scrisa se sustine la 4 disciplina prevazuta in Centralizator, dupa programele specifice de concurs valabile pentru maistri-instructori/profesori de instruire practica. 
 
(10) Catedrele de pregatire/instruire practica din domeniul „Transporturi/Conducerea autovehiculelor” pot fi ocupate de absolventi ai invatamantului superior/postliceal cu avizul Inspectoratului General al Politiei (IGP)/Autoritatii Rutiere Romane (ARR), avand oricare din specializarile care le confera dreptul de a ocupa catedre de pregatire/instruire practica, in concordanta cu Centralizatorul pentru pregatire si instruire practica. Candidatii care solicita ocuparea unui post de pregatire/instruire practica din domeniul „Transporturi/Conducerea autovehiculelor” sustin proba practica specifica domeniului „Transporturi/Transporturi rutiere” si proba scrisa din programa specifica de concurs pentru „Transporturi (profesori de instruire practica/maistri -instructori)”. 
 
(11) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din invatamantul prescolar/primar din unitatile de invatamant, clase sau grupe cu predare in limbile minoritatilor nationale, concursul consta in sustinerea unei probe scrise cu subiecte mixte de limba si literatura romana si limba si literatura materna in care urmeaza sa se faca predarea, in pondere egala, dupa programele specifice de concurs pentru educatoare/invatatori/institutori/profesori pentru invatamant prescolar/primar. Candidatii care sustin o astfel de proba scrisa si obtin cel putin media 5 (cinci) sunt repartizati, in baza rezultatelor obtinute la concurs, numai pe posturi didactice vacante/rezervate in invatamantul prescolar/primar la unitati de invatamant, clase sau grupe cu predare in limbile minoritatilor nationale. 
 
(12) Abrogat 
 
13) Candidatii care solicita ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv sau clase/grupe cu predare in limbile minoritatilor nationale sustin o proba orala eliminatorie de cunoastere a limbii moderne/minoritatii in care urmeaza sa se faca predarea. Fac exceptie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, candidatii care sustin proba scrisa specifica pentru ocuparea unui post in invatamantul primar sau prescolar cu predare in limba minoritatii in care urmeaza sa se faca predarea, candidatii care au finalizat cu diploma studii universitare cu specializarea in limba minoritatii in care urmeaza sa se faca predarea, precum si candidatii care au efectuat studiile in limba moderna/minoritatii in care urmeaza sa se faca predarea. 
 
(14) Candidatii care au efectuat studiile in Romania in limbile minoritatilor nationale sau in alte tari si solicita ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare in limba romana sustin o proba orala eliminatorie de cunoastere a limbii romane. Fac exceptie candidatii pe a caror diploma de studii este inscrisa specializarea „Limba romana” sau „Limba si literatura romana”, candidatii care au efectuat studiile in alte tari in limba romana si candidatii care sustin proba scrisa specifica pentru ocuparea unui post in invatamantul primar sau prescolar cu predare in limba romana ori a unei catedre de limba si literatura romana.” 
 
(15) Probele orale eliminatorii, prevazute la alin. (13) si (14), se organizeaza conform prevederilor anexei nr. 20 la prezenta metodologie si se evalueaza prin calificative „Admis/Respins”. La aceste probe nu se admit contestatii, rezultatul stabilit de comisia de organizare si desfasurare a probelor orale ramanand definitiv. Rezultatul „Admis” ramane valabil si pentru etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic/concursul judetean/etapele mobilitatii personalului didactic/concursurile care se desfasoara pe parcursul anului scolar 2020-2021. Inspectoratul scolar elibereaza adeverinte candidatilor, semnate de inspectorul scolar general si de presedintele comisiei de evaluare a probelor orale, in care se consemneaza rezultatele obtinute la aceste probe. 
 
(16) Probele orale eliminatorii, prevazute la alin. (13) si (14), se pot organiza si in sistem online. Procedura specifica de organizare si desfasurare a acestor probe se elaboreaza de comisia judeteana/municipiului Bucuresti de organizare a concursului.” 
 
(17) Candidatii care depun cereri de inscriere, conform alin. (1), insotite de fise de inscriere si carora li se inregistreaza datele de inscriere, conform alin. (5), intr-un judet sau in municipiul Bucuresti, se prezinta la proba scrisa in judetul in care li s-au inregistrat datele in sistemul informatic. (18) Candidatii care solicita repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate in alt judet sau in municipiul Bucuresti, in care nu a sustinut proba scrisa, depun cereri in acest sens, in perioada prevazuta in Calendar, la inspectoratul scolar din judetul/municipiul Bucuresti in care solicita repartizarea si informeaza, in scris, inspectoratul scolar din judetul in care a sustinut proba scrisa.” 
 
Sectiunea a III-a Comisiile de concurs 
 
Art. 66(1) Pentru organizarea si desfasurarea concursului se numeste comisia judeteana/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului, prin decizia inspectorului scolar general, in urmatoarea componenta: a) presedinte - inspector scolar general adjunct/ inspector scolar; b) 4-12 secretari - inspectori scolari cu atributii referitoare la managementul resurselor umane/inspectori scolari/directori; c) 4-15 informaticieni/analisti programatori; d) consilierul/consilierii juridic(i) ai inspectoratului scolar; e) persoana responsabila cu activitatea de comunicatii virtuale la nivelul inspectoratului scolar/centrului de comunicare la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti. 
 
(2) in componenta comisiei de organizare si desfasurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate cu personal civil in judetele in care exista unitati de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala se desemneaza membri potrivit precizarilor Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Justitiei.  
 
(3) Comisia judeteana/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a probelor orale eliminatorii, numita prin decizia inspectorului scolar general, are urmatoarea componenta: a) presedinte - inspector scolar general adjunct/inspector scolar; b) membri - cate doi profesori de specialitate titulari, cu gradul didactic I sau II/responsabili ai comisiilor metodice/inspectori scolari/metodisti ai inspectoratului scolar pentru fiecare limba moderna/materna la care s-au inscris candidati, pentru cel mult 40 de candidati; c) 1-7 secretari - inspectori scolari/directori ai unitatilor de invatamant. 
 
(4) in mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identifica profesori titulari cu gradul didactic I sau II, inspectorul scolar general poate numi membri in comisia pentru evaluarea probei orale eliminatorii, profesori titulari din invatamantul preuniversitar care au dobandit definitivarea in invatamant ori cadre didactice din invatamantul universitar. 
 
(5) Evaluarea probei orale se realizeaza de catre membrii comisiei prevazuti la alin. (3) lit. b). 
 
(6) Abrogat 
 
(7) Abrogat 
 
(8) Abrogat 
 
(9) Proba scrisa a concursului are loc in centre de concurs. Arondarea candidatilor la centrele de concurs se realizeaza luand in considerare faptul ca in salile de concurs candidatii se dispun la o distanta de cel putin 2 m. Activitatea centrului de concurs este coordonata de o comisie, numita prin decizia inspectorului scolar general, in urmatoarea componenta: a) presedinte - inspector scolar; b) secretar – directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant in care se desfasoara proba scrisa; c) 6-18 membri - inspectori scolari, directori/directori adjuncti; d) 4-6 informaticieni/analisti programatori/ajutori analisti programatori; e) persoana responsabila cu derularea si monitorizarea procesului de supraveghere audio-video. La fiecare centru de concurs se repartizeaza, prin decizia inspectorului scolar general, profesori asistenti. 
 
(10) Membrii comisiei din centrul de concurs, care au asigurat multiplicarea subiectelor, pot parasi incaperea in care a fost asigurata multiplicarea numai dupa cel putin o ora de la inceperea efectiva a probei scrise. Toti membrii comisiei din centrul de concurs, inainte de inceperea concursului, depun o declaratie prin care se angajeaza sa pastreze secretul subiectelor de concurs, pana la afisarea baremului de evaluare. Nerespectarea confidentialitatii atrage dupa sine sanctiuni administrativ-disciplinare, civile sau penale, dupa caz. 
 
(11) La nivelul fiecarui centru de concurs se asigura securizarea lucrarilor scrise, in deplina siguranta, conform procedurilor aprobate. 
 
Art. 67 (1) Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor si baremelor de evaluare sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. 
 
(2) in situatia in care se constata ca subiectul/subiectele a/au fost formulat/e gresit sau in afara programei de concurs, candidatii primesc punctajul integral aferent subiectului formulat gresit. 
 
Art. 68 (1) Pentru evaluarea lucrarilor scrise si solutionarea contestatiilor se constituie centre stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii, denumite in continuare centre de evaluare, respectiv centre de contestatii. 
 
(2) Comisia nationala de monitorizare a concursului: a) stabileste modalitatea de organizare a centrelor de evaluare/contestatii in cadrul concursului; b) elaboreaza Procedura specifica privind desfasurarea activitatilor din centrele de evaluare/contestatii si o comunica inspectoratelor scolare. 
 
(3) La nivelul inspectoratelor scolare in care se organizeaza centre de evaluare/contestatii in cadrul concursului, consiliul de administratie desemneaza unitatea de invatamant in care se organizeaza activitatile de evaluare a lucrarilor scrise si de solutionare a contestatiilor. Datele de identificare ale centrelor de evaluare/contestatii se transmit Comisiei nationale de monitorizare a concursului. 
 
(4) La nivelul fiecarui centru de evaluare se constituie, prin decizia inspectorului scolar general, comisia de evaluare a lucrarilor scrise, avand urmatoarea componenta: presedinte - inspector scolar general adjunct/inspector scolar/cadru didactic universitar, lector sau sef de lucrari; membri - cate doi profesori evaluatori din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplina de concurs/80 lucrari scrise; 3-8 secretari - cadre didactice din invatamantul preuniversitar; 4-8 informaticieni. Decizia de numire a comisiei de evaluare a lucrarilor scrise este comunicata Comisiei nationale de monitorizare a concursului. 
 
(5) in mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identifica profesori evaluatori din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II, inspectorul scolar general poate numi, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii, membri in comisia de evaluare a lucrarilor scrise, profesori titulari din invatamantul preuniversitar care au dobandit definitivarea in invatamant sau cadre didactice din invatamantul universitar. 
 
(6) Comisia de evaluare are urmatoarele atributii: a) aplica strict prevederile Procedurii specifice privind desfasurarea activitatilor din centrele de evaluare/contestatii; b) primeste, pe baza de proces-verbal, lucrarile scrise transmise de inspectoratele scolare spre a fi evaluate, conform procedurii de transport al lucrarilor scrise; c) asigura securitatea si integritatea lucrarilor scrise, pe perioada in care acestea se afla in centrul de evaluare; d) asigura evaluarea lucrarilor scrise, respectand baremul de evaluare, precum si prevederile prezentei Metodologii; 6 e) inregistreaza in aplicatie nota obtinuta de candidati la proba scrisa; f) preia de la inspectoratele scolare lista candidatilor care contesta notele obtinute la evaluare, respectiv disciplina la care s-a depus contestatia; g) selecteaza si sigileaza lucrarile scrise pentru care s-au depus contestatii; h) preda, pe baza de proces-verbal, comisiei din centrul de contestatii, in deplina siguranta, lucrarile scrise ale caror note initiale au fost contestate, resigilate, precum si toate celelalte lucrari scrise si documentatia aferenta, rezultata ca urmare a desfasurarii activitatii de evaluare. 
 
(7) Fiecare evaluator stabileste, prin raportare la baremul de evaluare si notare, nota lucrarii scrise. Pentru validarea evaluarilor, diferenta dintre notele acordate de cei doi evaluatori nu trebuie sa fie mai mare de 1 punct. 
 
(8) Daca diferenta dintre notele acordate de cei doi evaluatori este mai mica sau egala cu 1 punct, notele sunt trecute pe teze de cei doi evaluatori, care semneaza fiecare in dreptul notei acordate. Presedintele comisiei de evaluare calculeaza si scrie, in borderoul centralizator si pe fiecare lucrare, media aritmetica a celor doua note, cu doua zecimale, fara rotunjire, aceasta reprezentand nota obtinuta de candidat la proba scrisa. 
 
(9) in cazul in care diferenta dintre notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 1 punct, presedintele comisiei de evaluare dispune reverificarea lucrarii respective, in prezenta sa, asigurandu-se respectarea baremului, in conformitate cu Procedura specifica privind desfasurarea activitatilor din centrele de evaluare/contestatii. in functie de rezultatele reverificarii, se decide, prin consens, nota lucrarii. 
 
(10) Evaluarea lucrarilor de concurs si comunicarea rezultatelor se realizeaza in perioada prevazuta de Calendar. 
 
(11) Contestatiile la proba scrisa se depun la inspectoratele scolare, in perioada prevazuta de Calendar. Contestatia la proba scrisa se depune personal de catre candidat sau prin imputernicit, acesta din urma prezentand procura notariala in original. Contestatia la proba scrisa poate fi transmisa si prin posta electronica, situatie in care candidatul anexeaza la contestatia transmisa si cartea/buletinul/adeverinta de identitate. Nu pot fi contestate lucrarile scrise ale altor candidati. 
 
Art. 69 
 
(1) Reevaluarea lucrarilor contestate este realizata de alte persoane decat cele care au evaluat initial lucrarile scrise, conform prevederilor art. 68 si Procedurii specifice pentru centrele de evaluare si de solutionare a contestatiilor, in termenul prevazut de Calendar. 
 
(2) La nivelul fiecarui centru de contestatii se constituie, prin decizia inspectorului scolar general, comisia de solutionare a contestatiilor, avand urmatoarea componenta: presedinte – inspector scolar general/inspector scolar general adjunct/inspector scolar/cadru didactic universitar, lector sau sef de lucrari; membri - cate doi profesori evaluatori din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplina de concurs/80 lucrari scrise; 2-4 secretari - cadre didactice din invatamantul preuniversitar; 4-8 informaticieni. Decizia de numire a comisiei de solutionare a contestatiilor este comunicata Comisiei nationale de monitorizare a concursului. 
 
(3) in mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identifica profesori evaluatori din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II, inspectorul scolar general poate numi, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii, membri in comisia de solutionare a contestatiilor, profesori titulari din invatamantul preuniversitar care au dobandit definitivarea in invatamant sau cadre didactice din invatamantul universitar. 
 
(4) Comisia de contestatii are urmatoarele atributii: a) aplica strict prevederile Procedurii specifice privind desfasurarea activitatilor din centrele de evaluare/contestatii; b) primeste de la comisia de evaluare lucrarile scrise ale caror note initiale au fost contestate, resigilate, precum si toate celelalte lucrari scrise si documentatia aferenta, rezultata ca urmare a desfasurarii activitatii de evaluare; c) raspunde de securitatea lucrarilor scrise pe perioada in care acestea se afla in centrul de contestatii; d) reevalueaza lucrarile scrise, respectand baremul de evaluare si prevederile prezentei Metodologii; e) inregistreaza pe lucrarile scrise si in aplicatie nota acordata pentru fiecare lucrare scrisa contestata; f) aplica prevederile alin. (6) si inregistreaza in aplicatie si pe lucrare nota acordata pentru fiecare lucrare scrisa recorectata; g) preda, cu proces-verbal, prin presedinte, lucrarile scrise, borderourile de evaluare si celelalte documente de examen catre directorul unitatii de invatamant in care s-a organizat activitatea de solutionare a contestatiilor si unde, la final, se arhiveaza. 
 
(5) in cazul in care diferenta - in plus sau in minus - dintre nota acordata de comisia de solutionare a contestatiilor si nota acordata de comisia de evaluare este mai mica de 1,5 puncte sau egala cu 1,5 puncte, ramane definitiva nota acordata de comisia de contestatii. 
 
(6) Daca diferenta intre nota finala stabilita de comisia de evaluare a lucrarilor scrise si nota finala stabilita de comisia de solutionare a contestatiilor este mai mare de 1,5 puncte, diferenta care poate fi in plus sau in minus, lucrarea scrisa este recorectata de o comisie de recorectare numita prin decizie de inspectorul scolar general, formata din alte persoane decat cele care au evaluat initial/reevaluat lucrarea scrisa. Rezultatul stabilit de comisia de recorectare, conform prevederilor art. 68 si Procedurii specifice privind desfasurarea activitatilor din centrele de evaluare/contestatii, este definitiv. Inspectorul scolar general dispune aplicarea masurilor legale asupra celor care nu si-au indeplinit atributiile in cadrul concursului. 
 
(7) Rezultatele finale se comunica la data prevazuta de Calendar. 
 
(8) Contestatia reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Rezultatele stabilite de comisia de solutionare a contestatiilor sunt definitive si pot fi atacate numai la instanta de contencios administrativ competenta. 
 
(9) Ulterior evaluarii lucrarilor scrise, conducerea Ministerului Educatiei si Cercetarii poate desemna, dupa caz, comisii de reevaluare, prin sondaj, a unui numar de lucrari scrise, urmarindu-se corectitudinea respectarii baremelor de evaluare. in cazul constatarii unor nereguli flagrante, conducerea Ministerului Educatiei si Cercetarii propune conducerilor inspectoratelor scolare 7 masuri de sanctionare a persoanelor care nu si-au indeplinit atributiile in cadrul concursului, potrivit prevederilor legale. Reevaluarea nu conduce la modificarea notelor candidatilor. 
 
Art. 70 Atat la finalizarea evaluarii cat si a solutionarii contestatiilor, candidatii sunt informati cu privire la rezultatele obtinute la proba scrisa. 
 
Art. 71 (1) Inspectoratul scolar organizeaza concursul national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar. Inspectoratul scolar, prin inspectorul general, si conducerile unitatilor de invatamant raspund integral de buna desfasurare a concursului, potrivit prezentei Metodologii. 
 
(2) Coordonarea metodologica a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar este asigurata de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Comisia nationala de monitorizare a concursului, numita prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. Atributiile Comisiei nationale de monitorizare a concursului se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. Sectiunea a IV-a Desfasurarea probei scrise in cadrul concursului 
 
Art. 72 (1) Lucrarea scrisa se desfasoara la data prevazuta de Calendar, incepand cu orele 10.00. Candidatii vor fi prezenti in sala de concurs, cel mai devreme la orele 8.00 si cel mai tarziu la orele 9.00. Candidatii care nu sunt prezenti in sala inainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot sustine proba scrisa. Dupa primirea subiectelor de concurs de catre candidati, durata de redactare a lucrarilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depasit cu 1-2 ore numai de catre candidatii cu deficiente grave. Pentru redactarea lucrarilor se foloseste cerneala sau pix cu pasta de culoare albastra; desenele/graficele se pot executa si cu creionul negru. Candidatii pot avea dictionare pentru disciplinele latina sau greaca veche si planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, posta”. 
 
(2) in vederea desfasurarii probelor scrise, se asigura supravegherea fiecarei sali de catre 2-3 asistenti supraveghetori, care verifica identitatea candidatilor, prin buletin/carte/adeverinta de identitate sau pasaport. in toate salile de concurs vor fi instalate camere audio-video de supraveghere. 
 
(3) Candidatii si asistentii supraveghetori nu pot avea asupra lor, in sala de examen, obiecte sau materiale din urmatoarele categorii: genti, posete, ziare, reviste, carti, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediaza/faciliteaza comunicarea la distanta, precum si alte obiecte/materiale a caror utilizare afecteaza desfasurarea examenului in conditii de legalitate, echitate si obiectivitate. Candidatii pot avea dictionare pentru disciplinele latina sau greaca veche si planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, posta”. Materialele si/sau obiectele nepermise vor fi depuse in sala de depozitare a obiectelor personale, inainte de intrarea in sala de examen. 
 
(4) Candidatii care introduc in sala de examen materiale nepermise, din categoria acelora mentionate la alin. (3) sau compatibile cu acelea, chiar daca nu le utilizeaza in momentul in care sunt depistati, sunt eliminati din examen pentru tentativa de frauda, prin decizie motivata a presedintelui comisiei din centrul de concurs, situatie in care asistentii supraveghetori sau membrii comisiei din centrul de concurs incheie un proces-verbal. Candidatii eliminati din concurs pentru frauda sau tentativa de frauda nu sunt repartizati pe posturi didactice/catedre in anul scolar 2020-2021. 
 
(5) Candidatii sunt informati de catre asistentii supraveghetori responsabili de sali, la intrarea in sala de examen, cu privire la prevederile metodologice si procedurale referitoare la desfasurarea probei scrise si semneaza procese-verbale care sa ateste informarea. 
 
(6) Asistentii supraveghetori care furnizeaza solutii ale subiectelor de examen, falsifica lucrari, tolereaza actiuni sau intentii de frauda ale candidatilor ori manifesta neglijenta in indeplinirea atributiilor raspund disciplinar, in conformitate cu art. 280 - 282 din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, civil sau penal, dupa caz. 
 
Art. 73 Procedura specifica de desfasurare a probei scrise si de sigilare si securizare a lucrarilor scrise se stabileste de Ministerul Educatiei si Cercetariisi se comunica inspectoratelor scolare. 
 
Sectiunea a V-a Repartizarea candidatilor pe posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar 
 
Art. 74 (1) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru concurs se repartizeaza de comisia judeteana/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului, conform precizarilor Ministerului Educatiei si Cercetarii. 
 
(2) Repartizarea posturilor/catedrelor se realizeaza in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la proba scrisa, in limita numarului de posturi didactice/catedre vacante/rezervate din lista afisata pentru concurs, cu respectarea conditiilor prezentei Metodologii. in cazul notelor egale la proba scrisa se aplica prevederile art. 63. 
 
(3) Repartizarea candidatilor se realizeaza in baza datelor existente in sistemul informatic, in ordine, astfel: a) repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obtinut minimum nota 7 (sapte) la proba scrisa in cadrul concursului national, sesiunea 2020, pe posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate, conform art. 62 alin. (13); b) repartizarea candidatilor care au obtinut minimum nota 7 (sapte) la proba scrisa in cadrul concursului national, sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor, cu respectarea conditiilor prezentei Metodologii; situatiile exceptionale se solutioneaza cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii; 8 c) repartizarea pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6) din prezenta Metodologie, respectiv a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei ramase cu norma didactica incompleta, conform prezentei Metodologii; d) repartizarea prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata a cadrelor didactice titulare aflate in restrangere de activitate; e) repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante complete, indiferent de viabilitatea acestora, a candidatilor cu statut de cadre didactice titulare in invatamantul preuniversitar anterior inscrierii la concurs, cu pastrarea statutului de cadru didactic titular si a cadrelor didactice debutante din invatamantul preuniversitar de stat si particular, prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6) din prezenta Metodologie, care au promovat examenul national pentru obtinerea definitivarii in invatamant, sesiunea 2020, si au obtinut minimum nota 7 (sapte) la proba scrisa in cadrul concursului national, sesiunea 2020, ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor, si cu respectarea conditiilor prezentei Metodologii; situatiile exceptionale se solutioneaza cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii. 
 
(4) in situatia in care candidatii care nu sunt titulari, repartizati pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, renunta la optiunea facuta sau nu se prezinta la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizati, se mai pot prezenta la o alta repartizare inainte de atribuirea orelor in regim de plata cu ora, conform Calendarului. Situatiile exceptionale se solutioneaza cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii. 
 
(5) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesita proba practica/orala, candidatii trebuie sa fi promovat aceasta proba. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesita atestate/avize suplimentare, candidatii trebuie sa posede atestatele/avizele necesare, anexate la cererea de inscriere in perioada de inscriere/validare a inscrierii conform Calendarului. Exceptie fac avizele eliberate de conducerile unitatilor de invatamant particular, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din aceste unitati de invatamant care pot fi prezentate si in timpul sedintelor de repartizare. 
 
(6) in invatamantul particular, validarea concursurilor si angajarea pe post se fac de catre conducerea unitatii de invatamant particular si se comunica, in scris, inspectoratului scolar. 
 
Art. 75 
 
(1) in baza situatiei privind repartizarea candidatilor, transmisa inspectoratului scolar de catre comisia judeteana/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului, inspectorul scolar general emite decizia de repartizare, incepand cu 1 septembrie 2020. 
 
(2) in baza deciziei de repartizare, semnata de inspectorul scolar general, pana la data de 28 august 2020, directorul unitatii de invatamant incheie cu candidatii repartizati contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata sau determinata, dupa caz, incepand cu 1 septembrie 2020, dupa cum urmeaza: a) contract individual de munca pe perioada nedeterminata, pentru candidatii repartizati pe posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata care au dobandit definitivarea in invatamantsau care au promovat examenul national de definitivare in invatamant, sesiunea 2020, precum si pentru candidatii cu statut de cadre didactice titulare in invatamantul preuniversitar anterior inscrierii la concurs repartizati conform prevederilor art. 74 alin. (3) lit. b). b) contract individual de munca pe perioada determinata, pentru candidatii repartizati pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate si care nu au dobandit definitivarea in invatamant, indiferent de statutul postului pe care au fost repartizati; c) contract individual de munca pe perioada determinata pentru candidatii repartizati pe posturi vacante/rezervate pentru angajare pe perioada determinata. 
 
(3) Pentru candidatii care nu au dobandit definitivarea in invatamant,repartizati pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata, consiliul/consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant la care au fost repartizati modifica durata contractului individual de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata. in situatia in care acesti candidati acumuleaza o vechime efectiva la catedra de cel mult 6 (sase) ani de la ocuparea postului didactic/catedrei vacant(e) pana la promovarea examenului pentru obtinerea definitivarii in invatamant; suspendarea contractului individual de munca si rezervarea postului didactic/catedrei in aceasta perioada realizandu-se in baza prevederilor art. 255 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
(4) Candidatii repartizati au obligatia de a se prezenta la post/catedra pana cel tarziu la data de 28 august 2020, in vederea incheierii contractului individual de munca. in cazul neprezentarii la post in termen de maximum 3 (trei) zile lucratoare, de la data de 28 august 2020, pentru incheierea contractului individual de munca, se revoca repartizarea. Sunt exceptate situatiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidatilor: motive medicale, calamitati naturale etc., care pot fi justificate cu documente. 
 
Art. 76 (1) Directorul unitatii de invatamant transmite inspectoratului scolar lista posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate si lista candidatilor care s-au prezentat la post pentru incheierea contractului individual de munca. 
 
(2) Candidatii ramasi nerepartizati se repartizeaza, in sedintele de repartizare organizate ulterior, la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, conform prevederilor prezentei Metodologii. 
 
(3) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate ramase neocupate, dupa operatiunile prevazute la art. 74, se ocupa in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic de predare, in conditiile prezentei Metodologii. 
 
Sectiunea a VI-a Dispozitii finale privind organizarea si desfasurarea concursului 
 
Art. 77 Cheltuielile pentru lucrarile concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, conform art. 111 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Salarizarea cadrelor didactice care fac parte din comisiile de concurs se realizeaza conform prevederilor legale in vigoare. 
 
Art. 78 (1) Membrii comisiilor de organizare si desfasurare a concursului, ai comisiilor de organizare si desfasurare a probelor practice/orale sau a inspectiei speciale la clasa, ai comisiilor de evaluare a lucrarilor si ai comisiilor de solutionare a contestatiilor nu pot avea in randul candidatilor rude sau afini pana la gradul IV inclusiv. Membrii comisiilor semneaza, in acest sens, cate o declaratie pe proprie raspundere. Declaratiile sunt predate presedintelui comisiei si se pastreaza la inspectoratul scolar. 
 
(2) La organizarea si desfasurarea concursului nu pot participa persoanele care concureaza sau care au in randul candidatilor rude sau afini pana la gradul IV inclusiv. 
 
(3) Presedintii comisiilor judetene/a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului, ai comisiilor de evaluare a lucrarilor si ai comisiilor de solutionare a contestatiilor, precum si directorii unitatilor de invatamant sunt direct raspunzatori de respectarea prezentei Metodologii, de corectitudinea desfasurarii concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar si de ocuparea posturilor didactice/catedrelor de catre candidatii cu studii corespunzatoare postului/catedrei, conform prevederilor legale in vigoare. 
 
Art. 79 (1) Nerespectarea Procedurii specifice de desfasurare a probei scrise si de sigilare si securizare a lucrarilor scrise, inscrierea numelui candidatilor sau a altor nume proprii care nu au legatura cu cerintele subiectului in afara spatiului care se sigileaza, precum si orice alte semne distinctive pe foile tipizate, destinate lucrarilor scrise, determina anularea lucrarilor scrise. 
 
(2) Lucrarile scrise si borderourile de corectare se pastreaza in arhiva unitatilor de invatamant in care s-au organizat centre de concurs/evaluare si solutionare a contestatiilor, timp de minimum 3 (trei) ani, iar celelalte documente, conform normativelor in vigoare. 
 
(3) Dosarele de inscriere ale candidatilor se pastreaza in arhiva inspectoratelor scolare timp de minimum 6 (sase) ani. 
 
CALENDARUL mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2020-2021 
 
12) Ocuparea prin concurs national a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar: 
 
a) verificarea si afisarea, la sediul inspectoratului scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar, a listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs; Termen: 18 iunie 2020 
 
b) inregistrarea dosarelor de inscriere a candidatilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la inspectoratele scolare; verificarea si avizarea dosarelor de inscriere a candidatilor de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului; Perioada: 18-29 iunie 2020 
 
NOTa: in perioada 18-29 iunie 2020 pot depune dosare de inscriere si cadrele didactice titulare a caror reducere de activitate se constata pana la data de 28 iunie 2020. 
 
c) afisarea pe site-ul inspectoratelor scolare a datelor de inscriere inregistrate in sistemul informatic a candidatilor inscrisi la concursul national; Termen: 1 iulie 2020 
 
d) depunerea, la inspectoratele scolare, a adeverintelor de absolvire de catre absolventii promotiei 2020/absolventii 2020 ai programelor de pregatire psihopedagogica oferite de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic si corectarea datelor de inscriere inregistrate in sistemul informatic la solicitarea candidatilor; 
 
e) corectarea datelor de inscriere in sistemul informatic, la solicitarea candidatilor, daca este cazul; 
 
f) organizarea si desfasurarea probelor orale eliminatorii la nivelul inspectoratului scolar; Perioada: 1-9 iulie 2020 
 
NOTE: 1. in perioada 1-9 iulie 2020 pot sustine probe orale eliminatorii si cadrele didactice titulare aflate in reducere de activitate nesolutionata, precum si cadrele didactice titulare solicitate pentru detasare in interesul invatamantului. 2. Candidatii care observa erori in datele afisate informeaza, in scris, prin posta electronica, inspectoratul scolar in vederea corectarii acestora pana cel tarziu la data de 9 iulie 2020. 3. in mod exceptional, absolventii promotiei 2020 (ai studiilor medii/postliceale/universitare de licenta/universitare de masterat/departamentelor pentru pregatirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot sa prezinte adeverinta de absolvire a studiilor/programului de pregatire psihopedagogica si sa valideze fisa de inscriere in ziua sustinerii probei scrise. Absolventii promotiei 2020 pot participa la proba scrisa in cadrul concursului national numai dupa prezentarea adeverintei de absolvire a studiilor/programului de pregatire psihopedagogica. 
 
g) afisarea, pe site-ul si la avizierele inspectoratelor scolare, a listei candidatilor inscrisi, a cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei inscris(e) la concursul national care solicita repartizarea pe perioada nedeterminata pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate si a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice, precum si a rezultatelor la probele orale; Termen: 10 iulie 2020 
 
h) desfasurarea probei scrise; Termen: 15 iulie 2020 
 
i) comunicarea rezultatelor initiale; Termen: 21 iulie 2020 
 
j) inregistrarea contestatiilor la inspectoratele scolare si transmiterea acestora la centrele de evaluare; Perioada: 21-22 iulie 2020 NOTa: Contestatiile pot fi transmise si prin posta electronica pana la ora 21,00, in data de 22 iulie 2020, situatie in care candidatul anexeaza la contestatia transmisa si cartea/buletinul/adeverinta de identitate. Numarul de inregistrare se comunica candidatului prin posta electronica si prin afisare pe site-ul inspectoratului scolar. 
 
k) solutionarea contestatiilor; Perioada: 23-27 iulie 2020 
 
l) comunicarea rezultatelor finale; Termen: 28 iulie 2020 
 
m) inregistrarea cererilor candidatilor care solicita repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate in alt judet sau in municipiul Bucuresti, in care nu a sustinut proba scrisa, la inspectoratul scolar din judetul/municipiul Bucuresti in care solicita repartizarea si informarea, in scris, a inspectoratului scolar din judetul/municipiul Bucuresti in care a sustinut proba scrisa; Perioada: 21-23 iulie 2020 
 
n) repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obtinut minimum nota 7 (sapte) la proba scrisa in cadrul concursului national, sesiunea 2020, pe posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate, in conditiile in care consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant au confirmat, prin adresa scrisa, ca posturile didactice/catedrele respective au o viabilitate estimata de cel putin 4 (patru) ani scolari si pot fi ocupate pe perioada nedeterminata; Termen: 29 iulie 2020 
 
o) repartizarea candidatilor care au obtinut minimum nota 7 (sapte) la proba scrisa in cadrul concursului national, sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor; Perioada: 30-31 iulie 2020 
 
p) sedinta de repartizare, in ordine, a: (i) cadrelor didactice titulare care au depus dosare in Perioada de inscriere la concursul national, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor metodologiei, si a cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6), respectiv a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei ramas(e) cu norma didactica incompleta din etapele anterioare, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor metodologiei; (ii) cadrelor didactice titulare a caror restrangere de activitate a aparut in perioada aprilie-iunie 2020, in vederea solutionarii restrangerii de activitate prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata si a cadrelor didactice titulare ramase cu restrangerea de activitate nesolutionata din etapele anterioare, in vederea solutionarii restrangerii de activitate prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata; (iii) candidatilor cu statut de cadre didactice titulare in invatamantul preuniversitar anterior inscrierii la concurs, cu pastrarea statutului de cadru didactic titular, si a cadrelor didactice debutante din invatamantul preuniversitar de stat si particular prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6) din metodologie, care au promovat examenul national pentru obtinerea definitivarii in invatamant, sesiunea 2020, si au obtinut minimum nota 7 (sapte) la proba scrisa in cadrul concursului national, sesiunea 2020, ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor; Perioada: 3-4 august 2020 
 
q) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; Termen: 5 august 2020 r) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra. Perioada: 31 iulie-21 august 2020

Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

concurs ocupare posturi didacticeposturi didacticeposturi vacante in invatamant


x
Lasa un raspunsComentarii [1 comentariu]Adauga comentariul tau
27Iul.2020

Rusz Rodica 27 Iul. 2020 11:13:42

Imi pare rau, am citit si articolul dumneavostra si metodologia dar concret si sigur inca nu gasesc raspusnul la dilema mea. Depunand acea cerere de repartizare in ALt judet decat cel in care am sustinut proba scrisa si instintand inspectoratul judetean in care am sustinut examenul asupra acestui fapt imi pierd dreptul de a mai participa la repartizare in judetul in care am dat proba scrisa ? Sau cu acea cerere de repartizare in alt judet mi se da dreptul de a participa la repartizare SI in judetul respectiv , adica in ambele judete? Multumesc anticipat pentru un eventual raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//