Restrangere activitate 2021. Metodologie si Calendar

de Laura Galescu la 15 Ian. 2021
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Restrangere activitate 2021. Metodologie si Calendar15Ian.2021

Gasiti mai jos un extras din metodologie referitor la restrangerea activitatii pentru cadrele didactice. Puteti vedea, de asemenea, calendarul pentru 2021.

 

Restrangere activitate 2021

 
 
CAPITOLUL IV 
 
Organizarea si desfasurarea transferarii personalului didacticde predaredisponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare 
 
SECTIUNEA 1 
 
Dispozitii generale 
 
Art. 34 (1) La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer pentru solutionarea restrangerii de activitate, organizata in baza prevederilor art. 252 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, pot participa cadrele didactice prevazute la art. 5alin. (1)-(3), cu respectarea prevederilorart. 5alin. (5), aflate in restrangere de activitate, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii. (2) Transferarea personalului didactic de predare titular disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare se poate realiza din mediul rural in cel urban, numai daca persoana respectiva se incadreaza intr-una dintre situatiile prevazute la art. 5alin.(6). (3) in etapa de transfer pentru solutionarea restrangerii de activitate nu se ocupa catedrele complete si incomplete solicitate pentru intregirea normei didacticede predare, pe care nu s-au solutionatintregirile de norma didactica. Transferul pe aceste catedre se poate realiza numai in conditiile prevazute la art. 24 alin. (7). 
 
Art. 35 Transferarea pentru restrangere de activitate sau ca urmare a restructurarii retelei scolare a personalului didactic de predareprevazutla art. 5 alin. (1)-(3) se realizeaza tinand seama de prevederile art. 247, art. 248, art. 262 si art. 263 alin. (1)-(10) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, de conditiile prevazute in prezenta Metodologiesi de prevederile Centralizatorului. 
 
Art. 36 (1) Transferarea pentru restrangere de activitate sau ca urmare a restructurarii retelei scolare a personalului didactic de predare se realizeaza pe posturi didactice/catedre vacante in unitati de invatamant, in aceeasi functie didactica sau intr-o alta functie didactica, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, potrivit specializarilor dobandite prin studii in concordanta cu Centralizatorulsi prevederile art. 5 alin. (1)-(3). Cadrul didactic titular/angajat intr-o unitate de invatamant preuniversitar, care a dobandit prin studii doua sau mai multe specializari sau care este calificat pentru a preda doua sau mai multe discipline, poate solicita, in etapa de transfer pentru restrangere de activitate, ocuparea unui post didactic/unei catedre vacant(e) sau trecerea intr-o alta functie didactica, in concordanta cu specializarile dobandite prin studii, conform Centralizatorului, in aceeasi unitate de invatamant sau in alte unitati de invatamant. (2) in sedinta de repartizare, cadrele didactice aflate in restrangere de activitate isi pot constitui catedra si cu orele din propria norma didactica de predareramase inincadrare la disciplina/disciplinele inscrise indocumentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedra. in situatia in care cadrul didactic opteaza pentru o alta catedra vacanta, orele eliberatepot fi ocupate de alte cadre didactice participante la sedinta de repartizare cu respectarea conditiilor de studii si a conditiilor specifice. 
 
Art. 37 Transferarea pentru restrangere de activitate este organizata si coordonata la nivelul inspectoratului scolar de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate. 
 
Art. 38 Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant stabilesc, conform art. 25, 26 si art.27 alin. (4), listele cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate si le transmit inspectoratului scolar. Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate intocmeste lista cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti, pe discipline, cu precizarea tuturor specializarilor dobandite prin studii si o publica prin afisare la avizier si postare pe site-ul institutiei, concomitent cu lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete si incomplete prevazutala art. 32alin. (2) lit.b). 
 
Art. 39 (1) in unitatile de invatamant cu mai multe niveluri de invatamant, licee tehnologice, unitati de invatamant avand clasele I-XII/XIII sau V-XII/XIII, posturile didactice/catedrele vacante se publica pentru nivelul cel mai inalt corespunzator unitatii de invatamant si postului didactic. in mod exceptional, in unitatile de invatamant cu mai multe niveluri de invatamant, pentru etapa de solutionare a restrangerilor de activitate, pot fi publicate si catedre vacante de nivel gimnazial sau profesional. (2) Lista posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapa de transfer pentru restrangere de activitate cuprinde obligatoriu cel putin una din mentiunile „Post propus pentru transfer consimtit intre unitatile de invatamant”, respectiv “Post propus pentru repartizare in sedinta de transfer”, precum si alte mentiuni, conform anexei nr. 1. 
 
Art. 40 Solutionarea restrangerilor de activitate a cadrelor didactice se realizeaza in sedinta de repartizareorganizata de inspectoratul scolar, in perioada prevazuta de Calendar. Cadrul didactic care solicita solutionarea restrangerii de activitate la unitati de invatamant din alte judete anexeaza la cererea de inscriere adeverinta eliberata de inspectoratul scolar al judetului/municipiului Bucuresti pe teritoriul caruia se afla unitatea/unitatile de invatamant la care cadrul didactic este angajat, din care sa rezulte ca postul/catedra ocupat(a), in anul scolar 2021-2022, este in restrangere de activitate, iar cererea de transfer pentru restrangere de activitate in alt judet a solicitantului a fost luata in evidenta. 
 
Art. 41 (1) Cadrul didactic transferat in etapa de restrangere de activitate 2021 revine pe postul didactic/catedra avut(a) anterior in situatia in care, pana la data de inceperii cursurilor anului scolar 2021-2022, se constata ca postul didactic/catedra a fost vacantat(a) sau reinfiintat(a) ori s-a reinfiintat cel putin jumatate de norma din catedra respectiva, iar cadrul didactic respectiv nu a ocupat un alt post/o alta catedra in etapa de pretransfer, directorul/directorii unitatii/unitatilor de invatamant avand obligatia sa comunice in scris cadrului didactic decizia emisa de inspectoratul scolar de revenire pe postul/catedra detinut(a) anterior. (2) Posturile didactice/catedrele eliberate in conditiile alin. (1) se ocupa in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea si desfasurarea transferului consimtit intre unitatile de invatamant. 
 
Art. 42 (1) Pentru transferul consimtit intre unitatile de invatamant, ca urmare a restrangerii de activitate, personalul didactic de predare prevazut la art. 5 alin. (1)-(3), aflat in restrangere de activitate depune, la unitatea de invatamant in care solicita transferarea si la inspectoratul scolar in a carui raza teritoriala isi are sediul unitatea de invatamant la care se solicita transferul, in perioadele prevazute in Calendar, cereri-tip, conform anexei nr. 14, insotite de documentele mentionate in aceasta, aprecierea sintetica a consiliului de administratie al unitatii de invatamant la care a intrat in restrangere de activitate si o adeverinta, eliberata de conducerea unitatii de invatamant in care este angajat, in care se mentioneaza cauzele pentrucare postul didactic/catedra a ajuns in situatia de restrangere de activitate. Cadrele didactice care solicita transferarea pe posturi in centre si cabinete de asistenta psihopedagogica depun cereri, in perioadele prevazute in Calendar, la CMBRAE/CJRAE in cadrul caruia este normat postul didactic respectiv si la inspectoratul scolar. (2) Cererile se depun mai intai la inspectoratul scolar si apoi la unitatile de invatamant, conform Calendarului. La cererile care se depun la unitatile de invatamant vor fi anexate, in copie, documenteconform art. 4 alin. (19). (3) Un cadru didactic se poate inscrie la etapa de transferare ca urmare a restrangerii de activitate sau ca urmare a restructurarii retelei scolare intr-un singur judet sau numai in municipiul Bucuresti. (4) Cadrele didactice din invatamantul preuniversitar prevazute la art. 5 alin. (1)-(3), inscrise la etapa de transferare ca urmare a restrangerii de activitate fac dovada domiciliului pana la data depunerii dosarelor la inspectoratele scolare, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinta de identitate. Cadrele didactice trebuie sa aiba domiciliul in judetul in care solicita transferul. Cadrele didactice care solicita transferul in municipiul Bucuresti, titulare/angajate in invatamantul preuniversitar in alte judete, fac dovada domiciliului in municipiul Bucuresti pana la data depunerii dosarelor la inspectoratul scolar, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinta de identitate. (5) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate verifica dosarele depuse, indeplinirea conditiilor pentru transfer, evalueaza dosarele si afiseaza punctajele stabilite, potrivit anexei nr. 2, la sediul inspectoratului scolar si obligatoriu pe pagina web a inspectoratului scolar, pentru cadrele didactice care indeplinesc conditiile de transfer. Comisiile de mobilitate ale unitatilor de invatamant preiau informatiile privind situatia cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar prevazute la art. 5 alin. (1)-(3)inscrise la etapa de transferare ca urmare a restrangerii de activitate sau ca urmare a restructurarii retelei scolare de pe pagina web a inspectoratului scolar. (6) Eventualele contestatii la punctajele stabilite de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate se depun, in scris, la inspectoratul scolar si se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (20). Punctajele finale stabilite dupa solutionarea contestatiilor se afiseaza la sediul inspectoratului scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar. 
 
Art. 43 (1) Comisia de mobilitate de la nivelul unitatii de invatamant, constituita conform prevederilor art. 31 alin. (8), verifica dosarele de inscriere, documentele de studii, avizele si atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate si indeplinirea conditiilor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelorvacante prin transfer, conform prezentei Metodologii, inclusiv indeplinirea tuturor conditiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, in situatia in care unitatea de invatamant a stabilit astfel de conditii, avizate de inspectoratul scolar. in situatia in care doua sau mai multe cadre didactice indeplinesc toate conditiile specifice si solicita acelasi post didactic/catedra vacant(a), precum si in situatia in care unitatea de invatamant nu a stabilit conditii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante si doua sau mai multe cadre didactice solicita acelasi post didactic/catedra vacant(a), comisia de mobilitate constituita la nivelul unitatii de invatamant realizeaza ierarhizarea cadrelor didactice conform punctajelor finale stabilite la nivelul inspectoratului scolar, potrivit anexei nr. 2, si inainteaza consiliului de administratie al unitatii de invatamant, prin raport scris, propuneri pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante existente la nivelul unitatii de invatamant. in situatia punctajelor egale, departajarea se realizeaza in baza criteriilor socioumanitare dovedite prin documente justificative. (2) Conditiile specifice avizate de inspectoratul scolar insotite si de grilele de evaluare, daca este cazul, se afiseaza la sediile unitatilor de invatamant si daca este posibil si pe pagina web a unitatilor de invatamant, inainte de perioada de depunere a dosarelor la unitatile de invatamant. (3) Propunerile comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitatii de invatamant/CMBRAE/CJRAE sunt analizate in consiliul de administratie al unitatii de invatamant/CMBRAE/CJRAE, care selecteaza si valideaza cadrele didactice pentru care se acorda transferul. La validarea unui cadru didactic pentru care se acorda transferul se tine seama daca acesta indeplineste conditiile prevazute de prezenta Metodologie, daca studiile sunt in concordanta cu postul didactic/catedra vacant(a) solicitat(a), conform Centralizatorului, daca detine avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei vacant(e) solicitat(e) si, cand este cazul, daca a promovat proba practica/orala sau inspectia speciala la clasa, dupa caz, in profilul postului didactic/catedrei solicitat(e) si daca sunt indeplinite conditiile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer, conform prezentei Metodologii, inclusiv toate conditiile specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante. Persoana indreptatita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant/CJRAE/CMBRAE, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitatii de invatamant, in perioada prevazuta de Calendar. Contestatia se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (20). 
 
Art. 44 (1) in baza validarii facute de consiliul de administratie, cu respectarea stricta a prevederilor legale, directorul emite acordurile privind transferul cadrelor didactice in unitatea respectiva. Directorii unitatilor de invatamant care au emis acorduri pentru transferul consimtit intre unitatile de invatamant cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate instiinteaza in scris inspectoratul scolar. (2) in perioada prevazuta de Calendar, cadrele didactice titulare aflate in restrangere de activitate depun la inspectoratele scolare acordurile pentru transfer obtinute de la unitatile de invatamant. 
 
Art. 45 Solutionarea cererilor de transfer consimtit intre unitatile de invatamant, ca urmare a restrangerii de activitate sau prin restructurarea retelei scolare, se realizeaza in sedinta de repartizare organizata de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate, in perioada prevazuta de Calendar, in baza acordurilor emise de conducerile unitatilor de invatamant, cu respectarea prevederilor legale, privind transferul consimtit intre unitati de invatamant, in ordinea descrescatoare a punctajului, pe posturi didactice de predare/catedre vacante, cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (2). 
 
SECTIUNEA a 3-a

Organizarea si desfasurarea transferarii personalului didactic de predare disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare, prin repartizare organizata de inspectoratul scolar. 
 
Art. 46 (1) Dupa solutionarea cererilor de transfer consimtit intre unitatile de invatamant, cererile de transfer pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar prevazute la art. 5 alin. (1)-(3)aflate in restrangere de activitate care nu au obtinut acordul privind transferul consimtit intre unitati de invatamant, precum si cele care nu s-au adresat unitatilor de invatamant pentru obtinerea acestui acord, dar care au depus cereri la inspectoratele scolare in perioada prevazuta de Calendar, se solutioneaza in sedinta de repartizare, organizata de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate, cu respectarea conditiilor din prezenta Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante propuse pentru repartizare in sedinta de transfer, conform art. 31alin. (2), in urmatoarea ordine: a) solutionarearestrangerii de activitate in cadrul unitatii de invatamant, in ordinea descrescatoare a punctajului; b) solutionarea restrangerii de activitate la nivelul consortiului scolar, in ordinea descrescatoare a punctajului; c) solutionarea restrangerii de activitate la nivelul aceleiasi localitati/municipiului Bucuresti, cu respectarea prevederilor alin. (3), in ordinea descrescatoare a punctajului; d) solutionarea restrangerii de activitate la nivelul judetului, cu respectarea prevederilor alin. (3), in ordinea descrescatoare a punctajului; e) solutionarea restrangerii de activitate in alte judete, cu respectarea prevederilor alin. (3), in ordinea descrescatoare a punctajului. (2) Restrangerea de activitate in cadrul unitatii de invatamant se solutioneaza prin transferarea cadrelor didactice prevazute la art. 5 alin. (1)-(3) pe un alt post didactic/o alta catedra in aceeasi unitate de invatamant, conform specializarilor obtinute prin studii tinand seama de prevederile art. 247, art. 248, art. 262 si 263 din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, de prevederile Centralizatorului si de prevederile prezentei Metodologii. (3) La ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, ca urmare a restrangerii de activitate sau prin restructurarea retelei scolare, in situatiile prevazute la alin. (1) lit. b)-e), au prioritate cadrele didactice prevazute la art. 5 alin. (1)-(3) care sunt titulare/angajate in specialitatea postului/catedrei solicitat(e) conform documentuluide numire/transfer/repartizare in invatamant. (4) Cadrele didactice aflate in situatia prevazutala alin. (1) lit. e) trebuie sa faca dovada domiciliului in judetul in care solicita transferul pentru restrangere de activitate pana la data depunerii dosarelor la inspectoratele scolare, conform Calendarului, cu buletin, cartede identitate sau adeverinta de identitate. Cadrele didactice care solicita solutionarea restrangerii de activitate in municipiul Bucuresti, titulare/angajate in alte judete, fac dovada domiciliului in municipiul Bucuresti, pana la data depunerii dosarelor la inspectoratele scolare, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinta de identitate. 
 
Art. 47 (1) in sedinta de repartizare, optiunea fiecarui cadru didactic se exprima in scris, conform cererii-tip, si se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, cu certificare prin semnatura solicitantului sau a imputernicitului, acesta din urma prezentand procura notarialain original. (2) in cazul in care doua sau mai multe cadre didactice care participa la etapa de transferare pentru restrangere deactivitate au acelasi punctaj si opteaza pentru acelasi post didactic/catedra vacant(a), postul didactic/catedra se ocupa in baza criteriilor socioumanitare. (3) in cazulin care cadrul didactic aflat in restrangere de activitate: a) nu este prezent in momentul in care este solicitat sa exprime optiunea, personal sau printr-un imputernicit, desemnat prin procura notariala in original, la sedinta de solutionare a cererilor de transferare pentru restrangere de activitate, va putea opta pentru posturile ramase in lista in momentul in care ajunge in fata comisiei sau, daca nu se prezinta pana la finalul sedintei de transferare, comisia ii atribuie din oficiu un post didactic/catedra vacant(a) din lista afisata, conform punctajului, cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta Metodologie. b) este prezent, dar refuza sa exprime o optiune valabila, comisia ii atribuie din oficiu un post didactic/catedra vacant(a) din lista afisata, conform punctajului, cu respectarea conditiilor prevazute inprezenta Metodologie. (4) in cazul in care un cadru didactic aflat in restrangere de activitate refuza sa isi intocmeasca dosarul, conducerea unitatii de invatamant intocmeste dosarul acestuia, iar comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate ii atribuie, din oficiu, un post didactic/catedra vacant(a) la finalul etapei de transferare pentru restrangere de activitate din lista afisata, conform punctajului, cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta Metodologie. Cadrului didactic aflat in restrangere de activitate, caruia i s-a atribuit un post didactic/catedra din oficiu si care nu se prezinta la postul/catedra atribuit(a), i se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile legale privind concedierea individuala. (5) in mod exceptional, in situatia in care cererile de transferare pentru cadrele didactice aflate in restrangere de activitate care nu au obtinut acordul privind transferul consimtit intre unitati de invatamant nu pot fi solutionate numai pe posturi didactice/catedre vacante propuse pentru repartizare in sedinta de transfer, restrangerile de activitate se solutioneaza si pe posturi didactice/catedre propuse pentru transfer consimtit intre unitatile de invatamant ramase vacante, cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (2). (6) in situatia in care cererile de transferare pentru cadrele didactice titulare aflate in restrangere de activitate care nu pot fi solutionate prin transfer pe posturi didactice/catedre vacante, cadrele didactice titulare sunt detasate in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitatepe posturi didactice/catedre rezervate. 
 
Art. 48 Restrangerile de activitate ale cadrelor didactice titulare ramase nesolutionate prin transfer sau prin detasare in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate, precum si completarile de norma didactica de predare ramase nesolutionate, se solutioneaza pe perioada nedeterminata sau determinata, in conditiile prezentei Metodologii, la inceputul si la finalul sedintelor de repartizare ulterioare prevazute in Calendar. 
 
Art. 49 (1) Hotararile comisiei de mobilitate a personalului didactic de predaredin invatamantul preuniversitar, luate in sedinta de repartizare, pot fi contestate in perioada prevazuta in Calendar. Contestatiile se inregistreaza la secretariatul inspectoratului scolar si se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (20). (2) Dupa solutionarea contestatiilor, inspectorul scolar general emite decizia de repartizare pentru solutionarea restrangerii de activitate, cu precizarea unitatii/unitatilor de invatamant cu personalitate juridica, postului didactic/catedrei, nivelului de invatamant indiferent de nivelul de invatamant din care provine solicitantul, precum si a regimului de mediu, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (5).in decizia de repartizare pentru solutionarea restrangerii de activitate nu se precizeaza viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unitatilor de invatamant cu personalitate juridica se precizeaza numai in situatia in care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unitatii de invatamant cu personalitate juridica. in baza deciziei de repartizare pentru solutionarea restrangerii de activitate, directorul/directorii unitatii/unitatilor de invatamant cu personalitate juridica incheie, cu cadrul didactic repartizat, contractul individual de munca pe perioada nedeterminata. 
 
SECTIUNEA a 4-a 
 
Organizarea si desfasurarea transferariipersonalului didactic de predare disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare, prin repartizare organizata de inspectoratul scolar, incontextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 Art. 50 (1) Pe durata starii de alerta, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, se suspenda aplicarea prevederilor privind transferul consimtit intre unitatile de invatamant, ca urmare a restrangerii de activitate. in aceste situatii solutionarea restrangerii de activitate pentru cadrele didactice titulare in sistemul de invatamant preuniversitar se realizeaza doar prin repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante, activitate coordonata de inspectoratele scolare, in conformitate cu prevederile art. 40 din Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 179/2020, cu modificarile ulterioare. (2) in conditiile alin. (1), cadrele didactice aflate in restrangere de activitate depun la inspectoratul scolar in a carui raza teritoriala isi au sediul unitatile de invatamant la care doresc solutionarea restrangerii de activitate, in perioada prevazuta in Calendar, cereri-tip, insotite de documentele mentionate in aceasta si o adeverinta, eliberata de conducerea unitatii de invatamant in care este titular, in care se mentioneaza cauzele pentru care postul didactic/catedra a ajuns in situatia de restrangere de activitate. (3) Organizarea si desfasurarea activitatilor pentru solutionarea cererilor de restrangere de activitate pentru cadrele didactice, in conditiile alin. (1),se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (12), art. 34-41, art. 42 alin. (3)-(6). (4) Cererile de transfer depuse la inspectoratele scolare de cadrele didactice aflate in restrangere de activitate, conform alin. (2), se solutioneaza in sedinta de repartizare pe posturi didactice/catedre vacante organizata de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate, conform prevederilor art. 46-49, cu respectarea conditiilor din prezenta Metodologie.
 

Calendar restrangere activitate 2021:


1) Transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare ori prin desfiintarea
unor unitati de invatamant:
 
a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete si afisarea acesteia la inspectoratele
scolare;
Termen: 4 martie 2021
 
b) afisarea, la inspectoratele scolare, a listei cadrelor didactice care intra in restrangere de activitate, incepand cu data de 1 septembrie
2021;
Termen: 4 martie 2021
 
c) afisarea la sediile unitatilor de invatamant a conditiilor specifice si a grilelor de evaluare aferente acestora (daca este cazul) pentru
ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, avizate de inspectoratele scolare;
Termen: 4 martie 2021
 
d) inregistrarea cererilor, insotite de documentele precizate in acestea, cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate, la
inspectoratele scolare; verificarea si avizarea dosarelor depuse de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate;
Perioada: 5-11 martie 2021
 
e) afisarea la inspectoratul scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicita
solutionarea restrangerii de activitate;
Termen: 15 martie 2021
 
f) inregistrarea contestatiilor la punctajele acordate;
Perioada: 15-16 martie 2021
 
g) organizarea inspectiilor speciale la clasa/probelor practice/orale de profil, afisarea rezultatelor la sediul inspectoratului scolar si pe
pagina web a inspectoratului scolar*;
Perioada: 8-16 martie 2021
 
h) solutionarea contestatiilor la punctajele acordate, in consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea punctajelor finale la
inspectoratul scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar;
Termen: 17 martie 2021
 
i) depunerea cererilor, insotite de documentele precizate in acestea, de catre cadrele didactice aflate in restrangere de activitate, pentru
obtinerea acordurilor/acordurilor de principiu in vederea solutionarii restrangerii de activitate la unitatile de invatamant,CMBRAE/CJRAE;
Perioada: 17-18 martie 2021
 
j) analiza in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant a solicitarilor si comunicarea acordului/acordului de principiu pentru
transfer/refuzului motivat;
Termen: 19 martie 2021
 
k) depunerea si inregistrarea contestatiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unitatile de invatamant, de catre personalul
didactic care solicita transfer consimtit intre unitatile de invatamant, la unitatea de invatamant;
Zilele: 19 si 22 martie 2021
 
l) solutionarea contestatiilor privind acordurile/acordurile de principiu pentru transfer emise de unitatile de invatamant in consiliul de
administratie al unitatii de invatamant;
Perioada: 22-23 martie 2021
 
m) depunerea acordurilor/acordurilor de principiu cadrelor didactice care solicita solutionarea restrangerii de activitate la comisia
judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate;
Perioada: 22-24 martie 2021
 
n) solutionarea cererilor de restrangere de activitate in sedinta de repartizare;
Termen: 25 martie 2021
 
o) inregistrarea contestatiilor la inspectoratul scolar cu privire la modul de solutionare a restrangerilor;
Perioada: 25-26 martie 2021
 
p) solutionarea contestatiilor in consiliul de administratie al inspectoratului scolar;
Termen: 29 martie 2021
 
q) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare, cu respectarea prevederilor art. 5 alin (5) din Metodologie.
Perioada: 30 martie-6 aprilie 2021
 
Nota: Pe durata starii de alerta, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pana la
eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, se suspenda organizarea si desfasurarea activitatilor prevazute
la lit. i)-m). 

Sfaturi pentru Nota 10 - Titularizare si Definitivat

Teste Rezolvate + Metodologie pentru Titularizare si Definitivat


TITULARIZARE si DEFINITIVAT - atentie la noile modele de TesteMetodologia si Subiectele au fost actualizate 2022:
  • teste rezolvate + explicatiile detaliate
  • metodica pentru punctaj maxim
  • exemple utile si ghiduri practice

...Vezi AICI lista completa <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

restrangere activitate 2021restrangere activitatecalendar restrangere activitaterestrangere activitate invatamant


x

Lasa un raspuns
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//