Modificari pentru ARACIP - un nou Regulament de Organizare plus Organigrama modificata

de Laura Galescu la 10 Dec. 2021
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Modificari pentru ARACIP - un nou Regulament de Organizare plus Organigrama modificata10Dec.2021

Ministerul Educatiei a publicat proiectul de Hotarare de Guvern privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in invatamantul Preuniversitar (ARACIP).


Propunerile si sugestiile cu privire la proiectul supus consultarii publice pot fi trimise pe adresa de e-mail dgip@edu.gov.ro.
 
 
REGULAMENT
de organizare si functionare al Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in invatamantul Preuniversitar
 
Capitolul I – Dispozitii generale
 
Art. 1
Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in invatamantul Preuniversitar (denumita in continuare ARACIP)
este institutie publica, de interes national, aflata in coordonarea Ministerului Educatiei, cu personalitate
juridica, autofinantata, cu buget propriu de venituri si cheltuieli.
 
Art. 2
(1) Scopul ARACIP este de a efectua evaluarea externa a calitatii educatiei realizate de orice furnizor de
educatie din invatamantul preuniversitar sau de alte organizatii furnizoare de programe de formare
profesionala continua specifice invatamantului preuniversitar, precum si de a aviza si monitoriza
activitatea furnizorilor de educatie care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati de invatamant
preuniversitar corespunzatoare unui sistem educational din alta tara.
(2) in exercitarea atributiilor ce-i revin, ARACIP urmareste indeplinirea urmatoarelor obiective:
a) de a certifica, prin activitati de evaluare, acreditare si avizare, capacitatea tuturor organizatiilor
furnizoare de educatie de pe teritoriul Romaniei de a respecta standardele de calitate care
garanteaza dreptul la educatie prevazut de lege;
b) de a produce si disemina informatii despre calitatea educatiei in Romania;
c) de a contribui la dezvoltarea calitatii in invatamantul preuniversitar;
d) de a propune Ministerului Educatiei politici, strategii si masuri de permanenta ameliorare a
calitatii invatamantului preuniversitar, in stransa corelare cu invatamantul superior.

Art. 3 Personalul din cadrul ARACIP este remunerat conform prevederilor Legii –cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, referitor la salarizarea personalului din
ministere.
 
Art. 4
(1) ARACIP este condus de un Consiliu.
(2) Deciziile Consiliului ARACIP (denumit mai departe ,,Consiliu”) sunt duse la indeplinire de catre
structurile aflate in componenta Aparatului tehnic ARACIP.
(3) Numarul maxim de posturi al aparatului propriu al ARACIP este de 75, fara a depasi numarul de
posturi alocate unitatilor din subordinea si coordonarea Ministerului Educatiei, finantate din venituri
proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.
(4) Structura organizatorica a ARACIP este prevazuta in anexa nr. 2 la hotarare.
 
Capitolul II – Structura organizatorica ARACIP
 
Art. 5 (1) ARACIP are urmatoarea structura organizatorica:
 a) Consiliul ARACIP, care are in subordine Departamentul Secretariat Tehnic.
 b) Directia Generala pentru Asigurarea Calitatii are in subordine urmatoarele departamente:
1.Departamentul de acreditare;
2.Departamentul de evaluare externa a calitatii;
3.Departamentul relatii internationale, verificare si avizare a organizatiilor furnizoare de educatie
care organizeaza si desfasoara, pe teritoriul Romaniei, activitati de invatamant corespunzatoare unui
sistem din alta tara.
c) Directia administrativa are in subordine urmatoarele departamente:
1. Departamentul de resurse umane;
2. Departamentul economic si administrativ;
d) Departamentul juridic, aflat in subordinea directa a Presedintelui ConsiliuluiARACIP;
(2) Structura organizatorica a ARACIP se aproba prin ordin al ministrului educatiei, la propunerea
presedintelui Consiliului ARACIP. in functie de activitatile derulate in cadrul ARACIP, se pot constitui
compartimente, birouri, in cadrul departamentelor mentionate la alin (1), prin ordin al ministrului
educatiei, la propunerea motivata a Consiliului ARACIP.
(3) La nivelul ARACIP, Consiliul poate constitui comisii consultative pe domenii de interes, conform
prevederilor art. 20.
 
 
Capitolul III – Consiliul ARACIP
 
Art. 6
(1) Consiliul reprezinta organul colectiv de conducere al ARACIP.
(2) Consiliul ARACIP se organizeaza si functioneaza independent de orice ingerinte ideologice, politice,
religioase sau de alta natura.
 
Art. 7
(1) Consiliul ARACIP este format din presedinte cu drept de vot, 14 membri permanenti cu drept de vot,
precum si 4 membri observatori fara drept de vot, dupa cum urmeaza:
a) 6 experti din cadrul Directiei Generale pentru Asigurarea Calitatii;
b) 5 reprezentanti ai Ministerului Educatiei, cadre didactice si/sau inspectori scolari de specialitate,
dintre un reprezentant al Directiei pentru invatamantul in limbile minoritatilor nationale;
c) 3 reprezentanti ai altor autoritati cu responsabilitati in sistemul de educatie, astfel:
1. cate un reprezentant desemnat de Ministerul Afacerilor Interne si de Ministerul Apararii Nationale,
personal responsabil cu activitatile de invatamant;
2. un reprezentant al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, cu experienta in elaborarea
standardelor de siguranta specifice invatamantului;
d) 1 reprezentant al Asociatiei scolilor Particulare, cadru didactic reprezentand furnizorii de invatamant
particular, inclusiv organizatiile furnizoare de educatie care organizeaza si desfasoara, pe teritoriul
Romaniei, activitati de invatamant corespunzatoare unui sistem de educatie din alta tara;
e) 4 reprezentanti ai partenerilor de dialog social, membri observatori fara drept de vot, astfel:
1. doi reprezentanti desemnati de cele doua federatii sindicatele reprezentative din invatamantul
preuniversitar;
2. un reprezentant al Consiliului National al Elevilor.
3. un reprezentant al federatiei nationale a asociatiilor de parinti din invatamantul preuniversitar
(2) Persoanele prevazute la alin.(1) sunt nominalizate de catre reprezentantul legal al entitatilor de care
apartin la solicitarea ministrului educatiei. in cazul in care entitatile prevazute la alin. (1) desemneaza
mai mult de un candidat pentru aceeasi pozitie de membru, selectia va fi facuta de ministrul educatiei
pe baza profilului profesional.
(3) Membrii permanenti ai Consiliului sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei pentru un mandat
individual de patru ani.
(4) Membrii observatori sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei pentru un mandat individual de
un an.
 
Art. 8
(1) Consiliul este condus de presedinte, iar in lipsa acestuia, de persoana delegata de catre acesta dintre
membrii Consiliului.
(2) Consiliul se intruneste lunar in sedinta ordinara, precum si in sedinta extraordinara ori de cate ori
este nevoie, la solicitarea presedintelui prin Departamentul Secretariat Tehnic.
(3) Consiliul poate fi convocatsi prin Departamentul Secretariat Tehnic la solicitarea scrisa a doua treimi
(2/3) din membrii permanenti ai Consiliului sau a ministrului educatiei.
(4) sedintele se deruleaza in prezenta a cel putin doua treimi din numarul total al membrilor cu drept
de vot si sunt conduse de presedinte sau, in absenta acestuia, de persoana delegata de catre acesta
dintre membrii Consiliului.
(5) Hotararile Consiliului se iau cu majoritatea membrilor cu drept de vot prezenti.
(6) sedintele Consiliului se desfasoara, in mod normal, cu prezenta fizica a membrilor Consiliului. in
situatii motivate, ce limiteaza prezenta fizica, membrii Consiliului pot participa si in sistem on-line,
votul acestora dandu-se electronic.
(7) La sedintele Consiliului pot participa si alte persoane, avand statut de invitati, la initiativa
presedintelui acestuia.
(8) Dezbaterile in cadrul Consiliului, precum si deciziile luate, sunt consemnate in procesul verbal al
sedintei.
 
Art. 9 Membrii Consiliului beneficiaza de o indemnizatie de sedinta de 5% din remuneratia Presedintelui
Consiliului.
 
Art. 10 incetarea calitatii de membru al Consiliului se poate dispune oricand prin ordinul ministrului
educatiei, la propunerea presedintelui, in urmatoarele situatii:
a) prin absenta nejustificata de la doua sedinte consecutive sau de la trei sedinte intr-un an
calendaristic;
b) daca se afla in imposibilitatea de a-si indeplini atributiile, din diverse motive, pe o perioada mai
mare de 90 de zile;
c) la savarsirea oricaror fapte de natura sa atraga repercusiuni asupra prestigiului Ministerului
Educatiei si/sau al ARACIP, dupa caz;
d) ca urmare a retragerii calitatii de reprezentant al entitatii care a propus numirea.

Art. 11 Atributiile Consiliului ARACIP:
a) propune ministrului educatiei acordarea/neacordarea/ridicarea autorizatiei de functionare
provizorie, a acreditarii, respectiv avizarii pentru institutiile de invatamant preuniversitar, pentru
fiecare nivel de invatamant, program de studiu, respectiv calificare profesionala, dupa caz;
b) analizeaza, face propuneri de modificare si aproba proiectul de strategie institutionala al
ARACIP;
c) analizeaza si aproba standardele, standardele de referinta, indicatorii de performanta, pentru
evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar, precum si standardele de
acreditare specifice fiecarei etape a procesului de acreditare. La stabilirea standardelor pentru
evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar se va avea in vedere natura
specifica a invatamantului in limbile minoritatilor nationale;
d) analizeaza si aproba metodologia de evaluare institutionala si de acreditare a organizatiilor
furnizoare de educatie;
e) analizeaza periodic si aproba propunerea privind cuantumul taxelor de autorizare, de acreditare,
respectiv de evaluare periodica;
f) analizeaza si aproba Codul de etica profesionala al expertilor in evaluare si acreditare;
g) analizeaza si aproba rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externa a
calitatii, intocmite de membrii comisiilor de experti ai ARACIP. Rapoartele de autorizare, de
acreditare si de evaluare externa a calitatii se publica pe site-ul ARACIP;
h) analizeaza si aproba rapoartele periodice de avizare a functionarii organizatiilor furnizoare de
educatie care organizeaza si desfasoara, pe teritoriul Romaniei, activitati de invatamant
corespunzatoare unui sistem din alta tara. Rapoartele de avizare se publica pe site-ul ARACIP;
i) analizeaza si aproba manualele de evaluare interna a calitatii;
j) analizeaza si aproba publicarea ghidurilor de bune practici;
k) analizeaza si aproba contractele institutionale incheiate cu Ministerul Educatiei, pentru
evaluarea calitatii educatiei in invatamantul preuniversitar;
l) analizeaza si aproba metodologiile-cadru de cofinantare a unor proiecte nationale si
internationale la care ARACIP participa in calitate de promotor, partener sau asociat;
m) analizeaza propunerile venite din partea comisiilor consultative organizate la nivelul ARACIP, pe
marginea proiectelor de acte normative initiate de ARACIP si supuse dezbaterii acestor comisii;
n) realizeaza evaluarea anuala a activitatii directorului administrativ;
o) numeste comisia de cercetare disciplinara;
p) propune Ministerului Educatiei masuri de asigurare si imbunatatire a calitatii in invatamantul
preuniversitar, pe baza rapoartelor intocmite de departamentele ARACIP.
 
Art. 12. Presedintele Consiliului
(1) Presedintele Consiliului este ales de 2/3 din numarul membrilor cu drept de vot ai Consiliului ARACIP,
dintre membrii acestuia si numit prin ordin de ministrul educatiei, pentru un mandat de 4 ani. Persoana
propusa pentru a fi numita in functia de Presedinte trebuie sa aiba experienta didactica de minimum 10
ani.
(2) Presedintele Consiliului este asimilat ca salarizare la nivel de secretar de stat din cadrul Ministerului
Educatiei.
(3) Presedintele Consiliului isi desfasoara activitatea in baza unui contract de management incheiat cu
ministrul educatiei.
(4) Presedintele Consiliului poate fi numit pentru maximum 2 mandate consecutive.
(5) Presedintele Consiliului prezinta anual, sau ori de cate ori este nevoie, ministrului educatiei un raport
de activitate a ARACIP care include o analiza a starii invatamantului din perspectiva managementului
calitatii si propune masuri de imbunatatire a calitatii invatamantului la nivel sistemic.
(6) incetarea mandatului de presedinte al Consiliului ARACIP, inainte de implinirea termenului se poate
dispune prin ordin de catre ministrul educatiei, la propunerea a 2/3 din numarul membrilor cu drept
de vot ai Consiliului.

Art. 13. Atributiile Presedintelui Consiliului
Presedintele Consiliului ARACIP are urmatoarele atributii:
a) exercita functia de ordonator de credite, in conditiile prevazute de lege ;
b) aproba statul de functii al ARACIP si inainteaza ministrului educatiei, pentru aprobare prin ordin,
structura organizatorica a ARACIP;
c) asigura conducerea operativa a Consiliului ARACIP, coordoneaza si raspunde de activitatea
aparatului ARACIP;
d) reprezinta ARACIP in justitie, in raporturile cu Ministerul Educatiei, cu celelalte autoritati publice,
cu persoanele fizice sau juridice din tara si din strainatate, cu orice institutie, organism interesat in
domeniul de activitate al ARACIP;
e) coordoneaza ducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului ARACIP;
f) organizeaza impreuna cu Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in invatamantul Superior
(ARACIS) consultari bianuale intre cele doua agentii;
g) aproba raportul anual cu privire la activitatea ARACIP, care se publica pe site-ul ARACIP;
h) intocmeste si inainteaza Consiliului si ministrului educatiei raportul anual cu privire la activitatea
departamentelor pe care le coordoneaza;
i) aproba incadrarea, promovarea si eliberarea din functie a personalului din cadrul departamentelor
pe care le coordoneaza, in conditiile legii, precum si aplicarea, daca este cazul, de sanctiuni
disciplinare;
j) propune Consiliului programul de pregatire profesionala pentru personalul din aparatul propriu al
ARACIP;
k) aproba procedurile operationale necesare bunei functionari a ARACIP.

Capitolul V – Departamentul Secretariatul Tehnic
 
Art. 14. Departamentul Secretariat Tehnic are urmatoarele atributii:
a) organizeaza administrativ sedintele Consiliului ARACIP;
b) raspunde de organizarea bazei de date referitoare la activitatea ARACIP;
c) raspunde de organizarea arhivei ARACIP;
d) asigura publicarea pe site-ul ARACIP a proceselor-verbale incheiate cu ocazia desfasurarii sedintelor
ordinare, respectiv a sedintelor extraordinare ale Consiliului ARACIP, a rapoartelor de autorizare, de
acreditare, respectiv de evaluare externa a calitatii, intocmite de membrii comisiilor de experti,
precum si a raportului anual cu privire la activitatea ARACIP;
e) inainteaza Ministerului Educatiei spre aprobare, prin ordin, propunerea ARACIP de
acordare/neacordare/ridicare a autorizatiei de functionare provizorie, respectiv a acreditarii pentru
institutiile de invatamant preuniversitar, pentru fiecare nivel de invatamant, program de studiu,
respectiv calificare profesionala, dupa caz;
f) inainteaza Ministerului Educatiei spre aprobare, prin ordin, propunerea ARACIP de avizare a
functionarii organizatiilor furnizoare de educatie care organizeaza si desfasoara, pe teritoriul
Romaniei, activitati de invatamant corespunzatoare unui sistem din alta tara;
g) inainteaza Ministerului Educatiei, in vederea promovarii prin hotarare a Guvernului, standardele,
standardele de referinta, indicatorii de performanta, pentru evaluarea si asigurarea calitatii in
invatamantul preuniversitar, precum si standardele de acreditare specifice fiecarei etape a
procesului de acreditare;
h) inainteaza Ministerului Educatiei, in vederea promovarii prin hotarare a Guvernului, metodologia
de evaluare institutionala si de acreditare a organizatiilor furnizoare de educatie;
i) inainteaza Ministerului Educatiei, in vederea promovarii prin hotarare a Guvernului, propunerea
privind cuantumul taxelor de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare periodica;
j) inainteaza Ministerului Educatiei, in vederea promovarii prin ordin, Codul de etica profesionala a
expertilor in evaluare si acreditare;
k) inainteaza Ministerului Educatiei, in vederea promovarii prin ordin, manualele de evaluare interna a
calitatii, in urma aprobarii Consiliului ARACIP;
l) informeaza Ministerul Educatiei in legatura cu concluziile si rezultatele activitatii de evaluare a
calitatii realizate la unitatile de invatamant preuniversitar;
m) informeaza Ministerul Educatiei referitor la situatiile in care organizatiile furnizoare de educatie nu
mai indeplinesc standardele de calitate.
 
Art. 15.
(1) Directia Generala pentru Asigurarea Calitatii desfasoara activitati specifice asigurarii calitatii
invatamantului preuniversitar.
(2) Directorul General pentru asigurarea calitatii este numit prin decizia presedintelui Consiliului
ARACIP, in urma organizarii unui concurs. Procedura de organizare a concursului pentru ocuparea
functiei de director general se aproba prin hotararea Consiliului ARACIP. Pana la organizarea 
concursului sau in situatia vacantarii postului de director general, functia poate fi ocupata temporar,
prin detasare, dispusa la cererea presedintelui Consiliului ARACIP.
(3) Directorul General este salarizat la nivelul functiei de director general din cadrul Ministerului
Educatiei.
 
Art. 16 Directorul General pentru asigurarea calitatii indeplineste urmatoarele atributii:
a) coordoneaza si raspunde de activitatea Directiei Generale pentru Asigurarea Calitatii
b) intocmeste si inainteaza presedintelui Consiliului ARACIP raportul anual cu privire la activitatea
departamentelor pe care le coordoneaza;
c) propune Consiliului graficul de desfasurare a vizitelor de evaluare, precum si componenta
comisiilor de experti, desemnate in acest scop;
d) propune incadrarea, promovarea si eliberarea din functie a personalului din cadrul
departamentelor pe care le coordoneaza, in conditiile legii, precum si aplicarea, daca este cazul,
de sanctiuni disciplinare;
e) inainteaza presedintelui Consiliului ARACIP propunerea privind programul de pregatire
profesionala pentru personalul din cadrul departamentelor pe care le coordoneaza;
f) propune Consiliului participarea ARACIP, in calitate de promotor, partener sau asociat, la
proiecte nationale si internationale;
g) propune prin Departamentul Secretariat Tehnic in vederea aprobarii de catre Consiliu evaluarea
periodica a activitatii desfasurate de colaboratorii externi ai ARACIP;
h) propune Consiliului proiectul de strategie institutionala a ARACIP;
i) inainteaza Consiliului rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externa a
calitatii, intocmite de comisiile de experti in evaluare si acreditare, validate de expertii din
departamentele ARACIP;
j) inainteaza Consiliului rapoartele de avizare a functionarii organizatiilor furnizoare de educatie
care organizeaza si desfasoara, pe teritoriul Romaniei, activitati de invatamant corespunzatoare
unui sistem din alta tara, validate de expertii din departamentele ARACIP;
k) indeplineste orice alte atributii stabilite in sarcina sa de Presedintele Consiliului.

Art. 17
(1) Directia administrativa desfasoara activitatile administrative necesare pentru buna functionare a
ARACIP.
(2) Directorul administrativ ARACIP este numit prin decizia presedintelui Consiliului ARACIP, in urma
organizarii unui concurs. Procedura de organizare a concursului pentru ocuparea functiei de director
se aproba prin hotararea Consiliului ARACIP. Pana la organizarea concursului sau in situatia vacantarii
postului de director, functia poate fi ocupata temporar, prin detasare, dispusa la cererea
presedintelui Consiliului ARACIP
(3) Directorul administrativ ARACIP este salarizat la nivelul functiei de director din cadrul Ministerului
Educatiei.
 
Art. 18 Personalul din cadrul ARACIP este numit prin decizia presedintelui Consiliului ARACIP, pe baza
de concurs desfasurat conform Legii nr.53/2003 – Codul Muncii. Procedura de organizare a concursului
pentru ocuparea functiilor din cadrul ARACIP se aproba prin hotararea Consiliului ARACIP. Pana la
organizarea concursului sau in situatia vacantarii unui post, acesta poate fi ocupat temporar, prin
detasare, dispusa la cererea presedintelui Consiliului ARACIP. intregului personal al ARACIP, cu exceptia
Presedintelui ARACIP si membrilor Consiliului ARACIP, care nu au calitatea de angjajat ARACIP, i se aplica
dispozitiile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii.
 
Art. 19 Atributiile Directiei Administrativ si a Departamentului juridic sunt stabilite prin Regulamentul
de Ordine Interna al ARACIP aprobat prin decizie a presedintelui Consiliului ARACIP.
 
 
Capitolul VI – Colaboratori externi

Art. 20
(1) in vederea indeplinirii obiectivelor sale, ARACIP foloseste colaboratori externi, experti in evaluare si
acreditare, inscrisi in registrul propriu al expertilor in evaluare si acreditare, precum si expertii din
aparatul propriu al ARACIP.
(2) Colaboratorii externi ai ARACIP sunt remunerati in functie de activitatile derulate, in conformitate
cu prevederile legale in vigoare.

Art. 21
(1) Colaboratorii externi ai ARACIP, experti in evaluare si acreditare, inscrisi in registrul propriu al
expertilor in evaluare si acreditare, au urmatoarele atributii:
a) realizeaza activitatile de evaluare, verificare si monitorizare a organizatiilor furnizoare de
educatie;
b) inainteaza departamentelor din cadrul ARACIP rapoartele de autorizare, de acreditare, de
avizare, respectiv de evaluare externa a calitatii, intocmite cu ocazia desfasurarii vizitelor in
teren;
c) propun masuri de ameliorare a instrumentelor de lucru utilizate in activitatile de evaluare si
acreditare, in vederea eficientizarii activitatii ARACIP.
(2) Poate fi desemnat in calitate de colaborator extern, expert in evaluare si acreditare, orice cadru
didactic care indeplineste criteriile stabilite prin ordin al ministrului educatiei si care nu este angajat
in administratia centrala a Ministerului Educatiei, respectiv a inspectoratelor scolare judetene/al
municipiului Bucuresti.
(3) Colaboratorii externi ai ARACIP au obligatia de a participa la activitati si programe de formare
profesionala in domeniul evaluarii institutionale si al acreditarii.

 Art. 22
(1) Comisiile consultative care se pot constitui la nivelul ARACIP sunt formate din 9 - 15 membri, cadre
didactice din invatamantul preuniversitar de stat si particular, precum si cercetatori, cadre didactice
din invatamantul superior, cu expertiza in invatamantul preuniversitar, numiti prin ordin al
ministrului educatiei, la propunerea organizatiilor reprezentative din domeniu sau din proprie
initiativa. Din comisiile consultative pot face parte si reprezentanti ai invatamantului in limbile
minoritatilor nationale, respectiv reprezentanti ai parintilor.
(2) Componenta comisiei consultative se reinnoieste periodic, la propunerea presedintelui Consiliului,
pe baza unor criterii si a unei metodologii specifice.
(3) Comisia consultativa se intruneste de regula la cererea presedintelui Consiliului sau a ministrului
educatiei sau la propunerea a doua treimi din numarul membrilor Consiliului.
(4) Comisia consultativa are rolul de a dezbate proiectele de acte normative elaborate de ARACIP si de
a inainta Consiliului ARACIP propunerile pe marginea proiectelor dezbatute.
(5) in exercitarea atributiilor sale, comisia consultativa emite un aviz consultativ si face propuneri si
recomandari pe marginea proiectelor dezbatute.

Art. 23
(1) ARACIP colaboreaza cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, precum si cu
inspectoratele scolare in vederea realizarii activitatii de monitorizare si control al calitatii.
(2) in vederea exercitarii atributiilor sale, ARACIP poate solicita inspectoratelor scolare urmatoarele:
a) informari privind monitorizarea, consilierea si indrumarea unitatilor de invatamant
preuniversitar din reteaua invatamantului preuniversitar de pe raza judetului respectiv;
b) informari privind controlul anual al unitatilor de invatamant preuniversitar din reteaua
invatamantului preuniversitar de pe raza judetului respectiv, pe baza standardelor,
standardelor de referinta, precum si a standardelor proprii, specifice unitatii de invatamant
preuniversitar respective, si propun masuri ameliorative;
c) sinteze anuale privind rapoartele de autoevaluare ale unitatilor de invatamant preuniversitar si
ale activitatilor de inspectie scolara si de evaluare institutionala, pe care le inainteaza atat
directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, cat si ARACIP;

Art. 24 Organizatiile furnizoare de educatie, interesate in organizarea si desfasurarea de activitati de
invatamant de nivel preuniversitar corespunzatoare unui sistem educational din alta tara, se vor supune
procedurii de evaluare externa si avizare in conformitate cu prevederile corespunzatoare din
metodologia de evaluare institutionala, avizare, autorizare si acreditare, care va fi actualizata in termen
de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari de Guvern.

Art. 25 ARACIP colaboreaza cu agentii si organisme similare din alte tari in vederea dezvoltarii de proiecte
cofinantate din fonduri nerambursabile si a aplicarii unor masuri cat mai eficiente de imbunatatire a
calitatii programelor de invatamant preuniversitar.

Art. 26
(1) ARACIP poate sa incheie contracte, acorduri sau conventii cu agentii si organisme similare din
strainatate, in vederea colaborarii si cooperarii pe plan international in domeniul sau de activitate,
in conditiile legii.
(2) ARACIP poate contribui, din bugetul propriu, cu o cota-parte la cofinantarea unor proiecte nationale
si internationale la care participa ca promotor, partener sau asociat.
Capitolul VII – Dispozitii tranzitorii si finale
 
Art. 27
(1) incadrarea/numirea personalului din cadrul ARACIP se face cu stabilirea salariului de baza la nivelul
maxim aflat in plata pentru aceeasi functie, categorie, clasa, grad, treapta si gradatie de la nivelul
acestora, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari de Guvern
(2)Predarea-preluarea patrimoniului se efectueaza pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art. 28
alin. (1^1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in
termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari de Guvern.
(3) Consiliul ARACIP se constituie in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari de
Guvern. La prima sedinta statutara a Consiliului ARACIP, constituit in conformitate cu dispozitiile
prezentei hotarari de Guvern, este ales presedintele acestuia in conformitate cu prevederile art. 12.
 
 
"Transparenta este una dintre valorile asumante ca fiind esentiala pentru reforma educatiei, lucru care impune utilizarea de mecanisme transparente de evaluare si mentinerea unei comunicari deschise si oneste in procesul educational. Hotararea de Guvern nr. 1258/ 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in invatamantul Preuniversitar (ARACIP), nu mai corespunde nevoilor reale ale sistemului de educatie din Romania. Ultimele modificari aduse acestui act normativ fiind in anul 2010", este mentionat in nota de fundamentare.

Definitivat - Sfaturi pentru Nota 10

Teste Rezolvate + Metodologie pentru examenul de Definitivat


DEFINITIVAT - modele de Teste. ATENTIE la modificarile aparute in legislatie si metodologie:
  • teste rezolvate + explicatiile detaliate
  • metodica pentru punctaj maxim
  • exemple utile si ghiduri practice

...Vezi AICI noile Teste rezolvate <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

regulament organizare araciporganigrama araciparacip calitate


x

Lasa un raspuns
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitPregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//