Metodologie. Mentinerea in activitate ca Titular dupa varsta de pensionare

de Laura Galescu la 28 Dec. 2021
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Metodologie. Mentinerea in activitate ca Titular dupa varsta de pensionare28Dec.2021

Profesorii au dreptul sa isi pastreze postul de titular chiar si peste vasta de pensionare. Gasiti mai jos un extras din metodologie referitor la mentinerea in activitate in anul scolar 2021-2022.


Mentinerea in activitate a personalului didactic, ca titular, la cerere, peste varsta de pensionare
 
 
Art. 29(1) Cadrele didactice care indeplinesc conditiile legale de pensionare si cadrele didactice pentru care nu s-a aprobat mentinerea in functie ca titular, peste varsta de pensionare, se pensioneaza la data incheierii anului scolar. Personalul didactic de conducere din unitatile de invatamant, precum si personalul didactic de conducere si personalul de indrumare si controldin inspectoratele scolare, care indeplineste conditiile legale de pensionare si care nu solicita pensionarea pe parcursul anului scolar, poate ramane in functie pana la data incheierii anului scolar, cu acordul consiliului de administratie al unitatii de invatamant, respectiv al inspectoratului scolar. Pentru motive temeinice,pensionarea personalului didactic de predare, de conducere, de indrumare si control se poate face si in timpul anului scolar, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar.
 
(2) Conditiile legale de pensionare, luand in calcul limita de varsta si stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2021, sunt:
a) pentru femei, varsta la ieșirea la pensie, 61deani si 8luni, 31de ani si 8luni stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare;
b) pentru barbati, varsta la ieșirea la pensie, 65deani, 35 de ani stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare.

(3) Cadrele didactice titulare, femei, care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2) lit. a), precum si cadrele didactice, femei, care au avut calitatea de personal didactic de predare titular, reincadrate in functia de personal didactic de predare, in anul scolar 2020-2021, cu conditia
suspendarii pensiei pe durata reincadrarii, care nu implinesc 65 de ani pana la data de 1 septembrie 2021, pot opta, in scris,fie pentru mentinerea in activitate ca titular pana la implinirea varstei de 65 de ani, conform prevederilor art. 284 alin. (11) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, fie pentru pensionarea incepand cudata de 1 septembrie 2021.Optiunease adreseaza, in scris, consiliului de administratie al unitatii de invatamant pana la data de 29 ianuarie 2021.Cadrele didactice titulare, femei, care opteaza pentru mentinerea in activitate ca titular pana la implinirea varstei de 65 de ani,beneficiaza de toate drepturile personalului didactic titular.

(4) Personalul didactic de predare titular din invatamantul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul stiintific de doctor, care pana la data de 1 septembrie 2021implineste varsta de 65 de ani, efectueaza stagiul minim de cotizare si dovedeste competenta profesionala deosebita, a obtinut calificativul „Foarte Bine” si nu a fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari incheiati, poate fi mentinutin activitate ca titular, in functia didactica pana la 3 (trei) ani peste varsta de 65 de ani, la cerere, conform prezentei Metodologii.

(5) La etapa de mentinere in activitate ca titular, in functia didactica, peste varsta de pensionare, participa si personalul didacticde predare, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular, reincadrat in functia de personal didactic, in anul scolar 2020-2021, care se incadreaza in prevederile alin. (4).

(6) Personalul didactic de predare care se incadreaza in prevederile alin. (4) si (5) se adreseaza, in scris, consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant, pana la data prevazuta in Calendar. Profesorii consilieri in centre și cabinete de asistenta psihopedagogica si profesorii logopezi din cabinetele interscolare se adreseaza CMBRAE/CJRAE in cadrul caruia este normat postul didactic respectiv. Cererile, insotite de documentele justificative privind activitatea didactica si stiintifica, se analizeaza si se aproba in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, in perioada prevazuta de Calendar, in functie de evolutia demografica la nivel local, de planurile de scolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal si de evolutia planurilor-cadru de invatamant.

(7) La nivelul unitatilor de invatamant pot fi aprobatenumai cererile cadrelor didactice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) se incadreaza in prevederile alin. (4)si (5);
b) posturiledidactice/catedrelepe care sunttitulare, conform documentuluide numire/transfer/repartizare pe post/catedra, sunt complete
si viabile in anul scolar 2021-2022, luand in considerare si prevederile art. 262 alin. (4) si (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
c) la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant, in care urmeaza sa fie mentinutein activitate ca titulare in functia didactica, nu exista reducere de activitate la catedrele pe care cadrele didactice respective sunt titulare si nu este necesara completarea/intregirea normei didactice de predare a altor cadre didactice, conform prezentei Metodologii, din unitatile de invatamant respectivecu ore din catedra pe care sunt titulare cadrele didactice care se incadreaza in prevederile alin. (4)si (5)si urmeaza sa fie mentinutein activitate,ca titular, in functia didactica.

(8) Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant comunica, la termenul prevazut in Calendar, inspectoratului scolarsi cadrelor
didactice acordul/refuzulmotivat privind mentinerea in activitate,ca titular,in functia didactica,a personalului didactic de predare care se incadreaza in prevederile alin. (4)si (5), in anul scolar 2021-2022. Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate verifica situatiile transmise de unitatile de invatamant, intocmeste listele finale cuprinzand cadrele didactice care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la alin. (7)si solicita mentinerea in activitate, ca titular, in functia didactica, in anul scolar 2021-2022 si le supune spre analiza comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar, insotite de lista cadrelor didactice titulare detasate in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate.

Comisia paritara constituita la nivelul inspectoratului scolar trebuie sa tina seama daca,dupa mentinerea in activitate, ca titular, in functia didactica a cadrelor didactice care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la alin. (7), la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, se asigura numarul necesar de posturi didactice/catedre vacante in vederea solutionarii restrangerilor de activitate cadrelor didactice titulare detasate in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate.

(9) Listele finale, validatede consiliul de administratie al inspectoratului scolar in baza hotararii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar, se afiseaza la inspectoratul scolar la termenul prevazut in Calendar. La inspectoratul scolar se afiseaza si listele care cuprind cadrele didactice ale caror cereri de mentinere in activitate ca titular,in functia didactica, in anul scolar 2021-2022, au fost respinse la nivelul unitatilor de invatamant sau la nivelul inspectoratului scolar cu precizarea motivului pentru care au fost respinse.

(10) Contestatiile se depun, in scris, la inspectoratul scolar, in perioada prevazuta in Calendar. Contestatia se solutioneaza conform
prevederilor art. 4 alin. (20).

(11) Dupa solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, inspectorul scolar general emite decizia privind mentinerea in activitate ca titular apersonalului didacticde predare, care indeplineste cumulativ conditiile prevazute la alin.(7),in functia didactica, in anul scolar 2021-2022. in baza deciziei semnate de inspectorul scolar general, directorul/directorii unitatii/unitatilor de invatamant incheie actul aditional la contractul individual de munca incheiat pe perioada nedeterminata al cadrului didactic care a fost mentinut ca titular in functia didactica, in anul scolar 2021-2022.

(12) In conditiile in care, pana la data de 1 septembrie 2021, se constata ca, din cauza reducerii numarului de ore la o anumita disciplina, nu
mai este indeplinita conditia de la alin. (7)lit. b)sau lit. c), inspectorul scolar general revoca decizia emisa conform alin. (11).

(13) In situatia reorganizariiunei unitati de invatamantcu personalitate juridica, prin divizare sau fuziune, cererile cadrelor didactice care se incadreaza in prevederile alin. (4) si (5) si solicita mentinerea in activitate ca titular in functia didactica in anul scolar 2021-2022 se analizeaza de comisia numita prin decizia inspectorului scolar general conform art. 19 alin. (1),dupa aplicarea procedurilor prevazute la art. 19 alin. (2).

Art. 30 (1) Proiectul de incadrare, intocmit de director cu respectarea Normelor metodologice aprobate prin ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4165/2018, cu modificarile ulterioare, este analizat in consiliul profesoral si aprobat de consiliul de administratie al unitatii de invatamant. Totodata, conducerile unitatilor de invatamant transmit inspectoratelor scolare lista posturilor didactice/catedrelor care fac obiectul etapelor de mobilitate pe baza procedurilorși machetelorstabilite la nivelul inspectoratelor scolare.
 
(2) Viabilitatea posturilor didactice/catedrelor se stabileste de consiliul de administratie al unitatii de invatamant in functie de planurilecadru in vigoare, de proiectele planurilor de scolarizare, de evolutia demografica la nivel local si in concordanta cu documentele strategice elaborate
de unitatile de invatamant. Un post didactic/o catedra este viabil(a) in conditiile in care poate fi constituit(a) cel putin pe durata unui nivel de
invatamant.
 
(3) Conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar de stat au obligatia de a reactualiza, de a publica și de a comunica inspectoratelor școlare lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete inainte de fiecare etapa a mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar.
 
(4) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant poate stabili conditii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in
cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar si de modificare a repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, carora nu li se poate constitui norma didactica de predare completa conform deciziilor de repartizare pe post/catedra.

Conditiile specifice stabilite pentru etapa de transfer consimtit intre unitatile de invatamant nu mai pot fi modificate si raman valabile si
pentru etapa de pretransfer consimtit intreunitatile de invatamant si de modificare a repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei. Aceste conditii trebuie sa fie aceleasi pentru toate posturile didactice/catedrele vacante, se avizeaza de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitateluand in considerare faptul ca acestea trebuie sa nu fie discriminatorii, sa nu incalce si sa nu fie contrare prevederilor prezentei Metodologii si legislatiei in vigoare. Conditiile specifice nu reprezinta criteriu de ierarhizare.

Dupa avizarea conditiilor specifice de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate, acestea se fac publice prin afisare pe
site-ul inspectoratului scolar, iar unitatile de invatamant au obligatia de a le face publice prin afisare la avizierul unitatii de invatamant si pe site-ul propriu, daca exista.
 
(5) Aplicarea prevederilor alin. (4) se suspenda pe durata starii de alerta, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea
coronavirusului SARS-CoV-2, pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort.

Art. 31 (1) Declararea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete se stabilește dupa asigurarea normelor
didactice de predare cadrelor didactice titulare in baza documentelor de numire/transfer/repartizare, conform art. 262 alin. (3)-(5) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si prezentei Metodologii, dupa incadrarea cadrelor didactice prevazute la art. 21 alin. (4) si (6), dupa solutionarea intregirilor si completarilor de norma didactica de predare la nivelul unitatilor de invatamant/consortiilor școlare, conform art. 24, 25 si 26,dupa emiterea deciziilor de transfer in unitatea/unitatile de invatamant, conform art. 27alin. (1) și (2), dupa incadrarea si solutionarea cererilor de intregire si de completare a normei didactice de predare a cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform art. 28, precum si dupa mentinerea in activitate a personalul didactic de predare din invatamantul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul știintific de doctor, ca titular, in functia didactica, la cerere, conform art. 29.

(2) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publica precizand viabilitatea acestora si modalitatea de angajare: „angajare pe
perioada nedeterminata”, „angajare pe perioada determinata de cel mult un an scolar”, conform art. 254 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu
modificarile si completarile ulterioare. Posturile didactice/catedrele cadrelor didactice titulare care solicita pensionare anticipata sau pensionare anticipata partiala se publica numai pentru angajare cu contract individual de munca pe perioada determinata. inainte de etapa de modificare a contractului individual de munca pe durata determinata de un an in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, se pot publica si posturi didactice/catedre vacante precizand „post pentru angajare pe durata de viabilitate a postului/catedrei”. In structura catedrelor vacante pentru transfer pentru restrangere de activitate/pretransfer/angajare cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregatire practica pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a si a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitecturasidesign, ore pentru pregatirea remediala sau pentru pregatirea de performanta. precum si ore vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecventa redusa sau cele aflate in programul "A doua sansa". in structura catedrelor vacante pentru transfer pentru restrangere de activitate/pretransfer/angajare cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore optionale.
 
(3) In unitatile de invatamant cu mai multe niveluri de invatamant, licee tehnologice, unitati de invatamant avand clasele I-XII/XIII posturile
didactice/catedrele vacante/rezervate se publica pentru nivelul cel mai inalt corespunzator unitatii de invatamant si postului didactic. in mod
exceptional, pentru solutionarea restrangerilor de activitate, in unitatile de invatamant cu mai multe niveluri de invatamant pot fi publicate catedre vacante de nivel gimnazial, clasele V-VIII.
 
(4) Posturile vacante/rezervate de profesor in cabinete de asistenta psihopedagogica/cabinete logopedice interscolare se publica cu
precizarea unitatilor de invatamant la care se desfasoara activitatea, conform Regulamentului privind organizarea si functionarea centrelor
judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala, in vigoare. In deciziile de numire/transfer/repartizare pe post/catedra a profesorilor din cabinetele de asistenta psihopedagogica scolare/interscolare/cabinetele logopedice interscolare trebuie sa se precizeze atat CJRAE/CMBRAE, cat si unitatea/unitatile de invatamant in care functioneaza cabinetul de asistenta psihopedagogica/logopedic.

(5) Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publica in concordanta cu Centralizatorul.

(6) Cadrele didactice titulare care participa la etapele de transfer pentru restrangere de activitate sau de pretransfer pot ocupa posturi
didactice/catedre vacante publicate pentru aceste etape, indiferent de viabilitatea acestora, in conditiile prezentei metodologii, cu exceptia posturilor didactice/catedrelor vacantate de cadrele didactice titulare care au solicitat pensionare anticipata sau pensionare anticipata partiala.

(7) La nivelul unitatilor de invatamant, consiliul de administratie si directorul unitatii de invatamant raspund de constituirea corecta a
posturilor didactice/catedrelor, de incadrarea titularilor si de vacantarea posturilor didactice/catedrelor ramase neocupate/rezervate. Nepublicarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete, precum si publicarea incorecta a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate atrage dupasine sanctionarea directorului sia membrilor consiliului de administratie al unitatii de invatamant.

(8) In vederea solutionarii cererilor de transfer/pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant si de modificare a repartizarii cadrelor
didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivelul unitatii de invatamant/CJRAE/CMBRAE se constituie, prin decizie a directorului unitatii de invatamant/CJRAE/CMBRAE, la propunerea consiliului profesoral, comisia de mobilitate formata din cadre didactice titulare care nu participa laaceste etapesi care nu fac parte din consiliul de administratie, inurmatoarea componenta:
 
a) presedinte, cadru didactic titular membru in Comisia pentru Evaluare si Asigurare a Calitatii sau in comisia pentru curriculum din
unitatea de invatamant;
b) membri: 2-10 cadre didactice titulare din unitatea de invatamant, in functie de numarul posturilor didactice/catedrelor vacante existente
la nivelul unitatii de invatamant.

(9) Proiectul de incadrare cu personal didacticde predare, intocmit de director cu respectareaNormelor metodologiceaprobate prin ordinul
ministrului educatiei nationale nr. 4165/2018, cu modificarile ulterioare, analizat in consiliul profesoral al unitatii de invatamant si aprobat de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, este prezentat de directorul unitatii de invatamant comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personaluluididactic de predare din invatamantul preuniversitar,constituite la nivelul inspectoratului scolar, prin decizia inspectorului scolar general, in urmatoarea componenta:
a) presedinte -inspector scolar general adjunct cu atributii in domeniul managementuluiresurselor umane;
b) vicepresedinte - inspector scolar cu atributii referitoare la managementul resurselor umane/inspector scolar pentru management
institutional/inspector scolar (dupa caz);
c) secretari - inspectori scolari cu atributii referitoare la managementul resurselor umane/inspectori scolari pentru management
institutional/inspectori scolari/directori de liceu;
d) membri - inspectori scolari/profesori metodisti, cate unul pentru fiecare specialitate, inspector responsabil pentru invatamantul in
limbile minoritatilor nationale, consilieri juridici din cadrul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti si informaticieni/analiști
programatori.
 
(10) Inspectorul scolar general, presedintele comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar
constituite lanivelul inspectoratului scolar, precum si directorii unitatilor de invatamant raspund de corectitudinea organizarii si desfasurarii etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, de validarea concursurilor de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar si de calitatea lucrarilor derulate in cadrul comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului scolar. 

Art. 32(1) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitatecorecteaza in colaborare cu unitatile de invatamant si avizeaza oferta
de posturi didactice/catedre vacante/rezervate, precum si conditiile specificede ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante stabilite la nivelul unitatilor de invatamant.
 
(2) Lista, cuprinzand posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete si incomplete, care contine informatiile din anexa nr. 1, se aduce la cunostinta persoanelor interesate astfel:
a) unitatea de invatamant afiseaza lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate si conditiile specifice de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante stabilite la nivelul unitatilor de invatamant la avizier si pe site-ul propriu in termen de cel mult 3 (trei) zile lucratoare de la avizarea ofertei de posturivacante/rezervate de catre inspectoratul scolar;
b) inspectoratul scolar intocmeste lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete si incomplete transmise de
unitatile de invatamant si o publica, la data prevazuta in Calendar, prin afisare la avizierul si pe site-ul institutiei.

(3) Directorii unitatilor de invatamant si secretarii comisiei judeteane/a municipiului Bucuresti de mobilitate au obligatia de a reactualiza
lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete, dupa fiecare etapa a mobilitatii personalului didacticde predare din invatamantul preuniversitar, conform Calendarului.

Informatiile de mai sus sunt extrase din metodologia-cadru de aici.

Sfaturi pentru Nota 10 - Titularizare si Definitivat

Teste Rezolvate + Metodologie pentru Titularizare si Definitivat


TITULARIZARE si DEFINITIVAT - atentie la noile modele de TesteMetodologia si Subiectele au fost actualizate 2022:
  • teste rezolvate + explicatiile detaliate
  • metodica pentru punctaj maxim
  • exemple utile si ghiduri practice

...Vezi AICI lista completa <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

mentinere in activitate profesorimentinere in activitate cadre didacticementinere in activitate dupa pensionarementinere in activitate ca pensionar


x

Lasa un raspuns
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//