Contractul Colectiv de Munca pentru invatamantul preuniversitar - valabil in 2021

de Laura Galescu la 19 Iul. 2021
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Contractul Colectiv de Munca pentru invatamantul preuniversitar - valabil in 202119Iul.2021

Gasiti, in continuare, Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Preuniversitar, inregistrat in 2021 si publicat in Monitorul Oficial.

inregistrat la M.M.P.S.-D.D.S. sub nr. 651 din data de 28.04.2021
 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea V nr. 2 / 24 .05. 2021.
 
In temeiul drepturilor garantate de Constitutia Romaniei, al art. 128 si art. 137-139 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 62/2011, si al pct. 25 din anexa la H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011,

A intervenit urmatorul Contract Colectiv de Munca Unic la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Preuniversitar, denumit in continuare, in cuprinsul prezentului contract, C.C.M.U.N.S.A.I.P., intre:
 
1. Ministerul Educatiei;
2. Federatiile sindicale reprezentative din invatamant:
- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant;
- Federatia Sindicatelor din Educatie "SPIRU HARET".
 
 
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
 
Art. 1. - Partile contractante recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea
C.C.M.U.N.S.A.I.P. si se obliga sa respecte prevederile acestuia.
Art. 2. - (1) Termenul angajator desemneaza:
- Ministerul Educatiei, reprezentat prin ministru;
- Inspectoratele scolare, reprezentate prin inspectori scolari generali;
- Unitatile de invatamant preuniversitar, reprezentate prin directori;
- Alte institutii si unitati conexe invatamantului preuniversitar, subordonate Ministerului
Educatiei sau inspectoratelor scolare, reprezentate prin directori.
(2) Termenul unitate, in conformitate cu prevederile art. 1 lit. k) din Legea nr. 62/2011,
desemneaza:
- Unitatile de invatamant preuniversitar;
- Inspectoratele scolare, Ministerul Educatiei, alte institutii si unitati conexe invatamantului
preuniversitar, subordonate acestora.
(3) Termenul salariat desemneaza persoana fizica ce presteaza munca pentru si sub autoritatea
unuia dintre angajatorii prevazuti la alin. (1), in schimbul unei remuneratii denumite salariu, in
baza unui contract individual de munca, incheiat pe perioada nedeterminata/determinata.
Art. 3. - (1) C.C.M.U.N.S.A.I.P. are ca scop stabilirea, in conditiile legii, a drepturilor si obligatiilor
reciproce ale angajatorului si salariatilor membri de sindicat, precum si conditiile specifice de
munca si urmareste promovarea si garantarea unor relatii de munca echitabile, de natura sa
asigure protectia sociala a salariatilor.
(2) in ceea ce priveste conditiile specifice de munca, determinate conform legii, drepturile si
obligatiile partilor se vor stabili prin contractele colective de munca incheiate la nivelul
inspectoratelor scolare si al celorlalte unitati si institutii prevazute in Anexa nr. 3, avandu-se in
vedere prevederile prezentului contract colectiv de munca. Angajatorul are toate drepturile si
obligatiile care decurg din legislatia in vigoare si din prezentul contract colectiv de munca.
(3) Partile contractante garanteaza aplicarea clauzelor prezentului C.C.M.U.N.S.A.I.P. pentru
membrii sindicatelor afiliate la federatiile sindicale semnatare ale acestuia.
Art. 4. - (1) Partile se obliga ca, in perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca,
sa nu initieze si sa nu sustina promovarea unor acte normative sau a altor dispozitii care ar
conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din legislatia specifica invatamantului, in vigoare
la data inregistrarii contractului, precum si din prezentul C.C.M.U.N.S.A.I.P., fara consultarea
federatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract.
(2) Ministerul Educatiei se obliga sa nu initieze niciun act normativ si/sau act administrativ cu
caracter normativ care priveste relatiile de munca si sistemul national de invatamant, fara
discutarea acestora in cadrul comisiilor tehnice create la nivel de minister, din care fac parte si
reprezentantii federatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv, urmata de
consultarea acestora in cadrul comisiei de dialog social de la nivelul ministerului.
(3) Eventualele completari ale prezentului C.C.M.U.N.S.A.I.P. vor face obiectul unor noi
negocieri.
Art. 5. - (1) Prezentul contract colectiv de munca produce efecte pentru toti salariatii din
sectorul de activitate invatamant preuniversitar, conform art. 133 alin. (1) lit. c) din Legea nr.
62/2011.
(2) Negocierea contractului colectiv de munca la nivelul inspectoratelor scolare si al celorlalte
unitati si institutii prevazute in Anexa nr. 3 se face de catre sindicatele imputernicite de
federatiile semnatare ale prezentului contract sau, conform legii, de catre reprezentantii
salariatilor, acolo unde nu exista sindicate.
Art. 6. - (1) Drepturile salariatilor prevazute in prezentul contract colectiv nu pot sa reprezinte
cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care sunt recunoscute de legislatia in
vigoare.
(2) in situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul C.C.M.U.N.S.A.I.P.,
intervin reglementari legale mai favorabile salariatilor, acestea vor face parte, de drept, din
contract.
(3) Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens. Daca nu se realizeaza consensul,
clauza se interpreteaza in sensul favorabil salariatilor.
Art. 7. - (1) Drepturile si obligatiile personalului din invatamant sunt reglementate prin Legea
educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin orice
alte acte normative si/sau administrative cu caracter normativ aplicabile in materie.
(2) Orice propunere de modificare a legislatiei in vigoare privind drepturile si obligatiile
personalului din invatamant nu poate fi facuta fara consultarea federatiilor sindicale semnatare
ale prezentului contract colectiv de munca in cadrul comisiei de dialog social sau, dupa caz, in
cadrul comisiei paritare de la nivelul ministerului.
Art. 8. - (1) Partile convin sa sarbatoreasca pe 5 Iunie - Ziua invatatorului, organizand impreuna,
in timpul programului de lucru, manifestari specifice, dedicate acestui eveniment.
(2) in perioada desfasurarii acestor manifestari specifice nu se vor presta activitatile prevazute
in fisa postului a fiecarui salariat din invatamant.
(3) Comisiile paritare de la fiecare nivel vor stabili, cu cel putin 30 de zile inainte de evenimentul
prevazut la alin. (1), modul de desfasurare a manifestarilor ocazionate de acesta.
 
 
CAPITOLUL II
Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului colectiv de
munca
 
Art. 9. - (1) Prezentul contract colectiv de munca se incheie pe o durata de doi ani si intra in
vigoare la data inregistrarii acestuia, cu posibilitatea de prelungire.
(2) Daca niciuna dintre parti nu are initiativa renegocierii lui anterior expirarii, contractul se
prelungeste de drept, in conditiile legii.
Art. 10. - (1) Clauzele prezentului contract colectiv de munca pot fi modificate pe parcursul
executarii lui, ori de cate ori convin toate partile semnatare, in conformitate cu prevederile art.
149 din Legea dialogului social nr. 62/2011.
(2) Fiecare federatie semnatara poate cere modificarea prezentului contract numai cu acordul
scris al celorlalte federatii semnatare.
(3) Cererea de modificare se aduce la cunostinta Ministerului Educatiei, in scris, cu cel putin 30
de zile inainte de data propusa pentru inceperea negocierii. in termen de 5 zile de la primirea
cererii federatiilor semnatare ale prezentului contract, Ministerul Educatiei isi exprima acordul
scris privind modificarea clauzelor contractului.
(4) in perioada de depunere a cererii de modificare si pe perioada negocierilor in vederea
modificarii contractului, Ministerul Educatiei se obliga sa nu initieze si sa nu emita acte
normative si/sau administrative cu caracter normativ care sa incalce prevederile prezentului
contract colectiv de munca, precum si sa nu efectueze concedieri colective sau individuale din
motive neimputabile salariatilor. Federatiile semnatare ale prezentului contract colectiv de
munca se obliga sa nu declanseze conflicte colective de munca, conform Legii nr. 62/2011.
(5) Modificarile aduse contractului colectiv de munca se consemneaza intr-un act aditional,
semnat de toate partile care au incheiat prezentul contract. Actul aditional se transmite in scris
Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si tuturor partilor semnatare, producand efecte de la
data inregistrarii la acest minister.
Art. 11. - Aplicarea contractului colectiv de munca poate fi suspendata prin acordul de vointa
al partilor sau in caz de forta majora.
Art. 12. - Prezentul contract colectiv de munca inceteaza:
- la implinirea termenului pentru care a fost incheiat, daca partile nu convin la prelungirea
aplicarii acestuia sau nu opereaza prelungirea de drept;
- prin acordul partilor.
Art. 13. - (1) Pentru rezolvarea problemelor care apar in aplicarea prevederilor prezentului
contract colectiv de munca, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului
contract, se constituie comisii paritare la toate nivelurile - Ministerul Educatiei, inspectorate
scolare, unitati si institutii prevazute in Anexa nr. 3 - care sunt imputernicite sa interpreteze
prevederile contractelor colective de munca, in functie de conditiile concrete, la solicitarea
oricareia dintre parti. in situatia in care angajatorul nu procedeaza la constituirea comisiei 
paritare in termen de 30 de zile, initiativa constituirii apartine organizatiei/organizatiilor
sindicale, angajatorul fiind obligat sa dea curs solicitarii acesteia/acestora in termen de 5 zile
de la inregistrare.
(2) Hotararile comisiilor paritare sunt obligatorii pentru parti si vor fi aduse la cunostinta
salariatilor prin afisarea la sediul ministerului, inspectoratelor scolare, unitatilor/institutiilor
prevazute in Anexa nr. 3 la prezentul contract, dupa caz. Nerespectarea actelor administrative
emise in baza hotararilor comisiei paritare atrage raspunderea disciplinara a
persoanei/persoanelor vinovate.
(3) Atributiile, componenta, organizarea si functionarea comisiilor paritare sunt stabilite prin
Regulamentul-cadru - anexa la prezentul contract colectiv de munca, precum si prin
regulamentele comisiilor paritare - anexe la contractele colective de munca incheiate la nivelul
inspectoratelor scolare, unitatilor/institutiilor prevazute in Anexa nr. 3. in situatia in care nu
exista contract colectiv de munca la nivelul inspectoratului scolar/unitatii/institutiei, se aplica
in mod corespunzator prevederile Regulamentului-cadru, anexa la prezentul contract.
(4) in cazurile in care comisia paritara nu va solutiona problemele care apar in aplicarea
prezentului contract in termen de 15 zile de la data intrunirii, partile contractului au dreptul de
a se adresa instantelor judecatoresti, in conformitate cu prevederile legale.
(5) Dreptul organizatiilor sindicale de a se adresa direct instantelor de judecata este garantat,
prevederile alin. (4) neconstituind o procedura prealabila.
Art. 14. - (1) Executarea prezentului contract este obligatorie pentru parti.
(2) Neindeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract colectiv de munca atrage
raspunderea partilor care se fac vinovate de aceasta.
 
CAPITOLUL III
Timpul de munca si timpul de odihna
 
Art. 15. - (1) Durata normala a timpului de munca este, de regula, de 8 ore/zi, 40
ore/saptamana. La optiunea salariatului, repartizarea timpului de munca poate fi inegala, in
functie de specificul muncii prestate.
(2) Pentru personalul didactic de predare, norma didactica de predare-invatare-evaluare si de
instruire practica si de evaluare curenta este cea prevazuta de art. 262 din Legea educatiei
nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) in unitatile de invatamant, evidenta activitatii desfasurate de cadrele didactice se tine prin
intermediul unei singure condici de prezenta, pentru norma didactica de predareinvatareevaluare si de instruire practica si de evaluare curenta a prescolarilor si a elevilor in
clasa prevazuta de art. 262 alin. (1) lit. a) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare. Activitatile prevazute la art. 262 alin. (1) lit. b) -d) din
Legea nr. 1/2011 se pot desfasura si in afara locului de munca (biblioteci, centre de informare
si documentare, CCD, domiciliu etc.), precum si on-line.
(4) in invatamantul primar, orele de educatie fizica ce nu sunt predate de profesori cu studii
superioare de specialitate pot fi predate de invatatorul/institutorul/profesorul pentru
invatamant primar al clasei si sunt remunerate in sistem de plata cu ora, ca personal calificat
sau necalificat, in functie de conditiile de studii ale acestuia.
(5) Timpul saptamanal de activitate al personalului didactic auxiliar si nedidactic este identic cu
cel stabilit pentru personalul cu functii echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit
legii. Sarcinile acestora sunt prevazute in fisa individuala a postului.
Art. 16. - Calculul numarului de posturi se stabileste pe unitati/institutii prevazute in Anexa nr.
3 de catre inspectoratele scolare, ca medie pe judet/municipiul Bucuresti, iar posturile se
distribuie in functie de volumul si de complexitatea activitatii acestora, dupa consultarea
organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract
colectiv de munca, cu incadrare in numarul maxim de posturi aprobat de inspectoratul scolar
si in bugetul aprobat.
Art. 17. - Dispozitiile art. 16 se aplica in mod corespunzator si unitatilor de invatamant special
si special integrat.
Art. 18. - (1) in functie de conditii, in unitatile si institutiile prevazute in Anexa nr. 3, comisiile
paritare de la nivelul acestora convin asupra unui program flexibil de lucru, precum si asupra
modalitatilor concrete de aplicare a acestuia.
(2) Orele de incepere si de terminare a programului de lucru se stabilesc prin regulamentul
intern al fiecarei unitati/institutii de invatamant prevazute in Anexa nr. 3 la prezentul contract
colectiv de munca.
(3) Stabilirea programului flexibil de lucru nu afecteaza drepturile prevazute in contractul
colectiv de munca aplicabil.
(4) in situatii temeinic motivate, dovedite cu documente justificative, salariatii au dreptul de a
beneficia de modificari ale programului de lucru stabilit. Prin documente justificative se
intelege orice document emis de o autoritate publica sau de o persoana juridica de drept privat,
in exercitarea atributiilor care ii revin, pe baza caruia se face dovada imposibilitatii respectarii,
de catre salariat, a programului de lucru al unitatii/institutiei prevazute in Anexa nr. 3.
(5) Liderii organizatiilor sindicale din unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3, afiliate la
federatiile semnatare ale prezentului contract, nu efectueaza activitati de tipul serviciul pe
scoala, serviciul la cantina si recensamantul populatiei scolare, acestea fiind compensate cu
activitati sindicale. Comisia paritara de la acest nivel stabileste pentru liderii organizatiilor
sindicale un program de lucru flexibil, astfel incat sa li se permita si desfasurarea activitatii
sindicale.
(6) Angajatorul are obligatia de a aduce la cunostinta salariatilor programul de munca si modul
de repartizare a acestuia pe zile, prin afisare la loc vizibil la sediul sau.
Art. 19. - Angajatorul este obligat ca, in masura in care este posibil, sa ia in considerare cererile
salariatilor angajati cu fractie de norma/post de a fi incadrati cu norma/post intreaga/intreg, in
cazul in care apare aceasta oportunitate.
Art. 20. - (1) Salariatii pot fi solicitati sa presteze ore suplimentare numai cu acordul lor. Durata
maxima legala a timpului de munca prestat in baza unui contract individual de munca nu poate
depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.
(2) Prin exceptie, durata timpului de munca poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana,
care includ si orele suplimentare, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada
de referinta de patru luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.
(3) Pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor unor calamitati naturale ori a altor cazuri de
forta majora, salariatii au obligatia de a presta munca suplimentara, la solicitarea angajatorului.
(4) Orele suplimentare prestate in conditiile alin. (1) de catre personalul din invatamantul
preuniversitar se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice
dupa efectuarea acestora. in cazul in care compensarea muncii suplimentare cu timp liber
corespunzator nu este posibila in urmatoarele 60 de zile dupa efectuarea acesteia, orele
suplimentare se vor plati cu un spor aplicat la salariul de baza, in conditiile legii.
(5) Numarul total de ore suplimentare prestate de un salariat nu poate depasi 360 de ore anual.
in cazul prestarii de ore suplimentare peste un numar de 180 de ore anual, este necesar acordul
sindicatului afiliat uneia dintre federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract, al carui
membru este salariatul.
Art. 21. - Personalul de conducere, de indrumare si control beneficiaza, in conditiile legii, de
prevederile art. 20 din prezentul contract.
Art. 22. - (1) Salariatii care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte beneficiaza, in
conditiile legii, de un spor la salariu de 25% din salariul de baza.
(2) Se considera munca desfasurata in timpul noptii munca prestata in intervalul cuprins intre
orele 22.00-06.00.
(3) Salariatii care urmeaza sa desfasoare cel putin 3 ore de munca de noapte sunt supusi unui
examen medical gratuit inainte de inceperea activitatii si, dupa aceea, periodic, conform
legislatiei in vigoare si regulamentului elaborat de Ministerul Educatiei cu consultarea
federatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca. Ministerul
Educatiei se obliga sa elaboreze acest regulament in termen de 60 de zile de la data intrarii in
vigoare a prezentului contract colectiv de munca.
(4) Potrivit reglementarilor legale in materie, angajatorii asigura fondurile necesare efectuarii
examinarilor medicale prevazute la alin. (3). Pentru unitatile de invatamant preuniversitar de
stat, unitatile de invatamant special si CJRAE/CMBRAE fondurile sunt asigurate de catre
consiliile locale/judetene, dupa caz, din finantarea complementara, iar pentru
unitatile/institutiile din subordinea Ministerului Educatiei, fondurile se asigura de catre acesta.
(5) Salariatii care desfasoara munca de noapte si au probleme de sanatate recunoscute ca
avand legatura cu aceasta vor fi trecuti la o munca de zi pentru care sunt apti.
Art. 23. - (1) Personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic au dreptul la o pauza de masa
de 20 minute, care se include in programul de lucru.
(2) Programul de efectuare a pauzei de masa se stabileste prin regulamentul intern.
Art. 24. - (1) Salariatii care renunta la concediul legal pentru cresterea copilului in varsta de
pana la 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani beneficiaza de reducerea duratei normale de lucru cu 2 ore/zi
potrivit legii, fara ca aceasta sa le afecteze salariile de baza si vechimea in invatamant/munca.
(2) Concediul legal pentru cresterea copilului in varsta de pana la 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani
constituie vechime in invatamant/specialitate/munca, indiferent de perioada in care salariatul
s-a aflat in concediul respectiv.
Art. 25. - (1) Salariatii care au in ingrijire copii bolnavi in varsta de pana la 7 ani au dreptul la
reducerea programului de lucru cu pana la 1/2 norma, fara sa li se afecteze calitatea de salariat
si vechimea integrala in invatamant/munca.
(2) Salariatii care au in ingijire copii cu dizabilitati care au implinit varsta de 3 ani au dreptul la
un concediu pentru ingrijirea copilului pana la varsta de 7 ani, potrivit art. 31 din O.U.G. nr.
111/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
a) in continuarea concediului pentru cresterea si ingrijirea copilului de pana la 3 ani;
b) oricand, pana la implinirea de catre copil a varstei de 7 ani. Pe durata concediului pentru
ingrijirea copilului cu dizabilitati pana la varsta de 7 ani, salariatului cadru didactic i se suspenda
contractul individual de munca in conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Codul
muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si i se rezerva postul/catedra pe
durata suspendarii.
(3) Salariatii care beneficiaza de concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului cu afectiuni
grave pana la implinirea varstei de 16 ani prevazut de art. 26 alin. (11
) din O.U.G. nr. 158/2005,
cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de rezervarea postului/catedrei pe durata
acestui concediu.
(4) Salariatii care au in intretinere un copil cu dizabilitate (grava sau accentuata) si care se ocupa
efectiv de ingrijirea acestuia beneficiaza de program de lucru redus la 4 ore pana la implinirea
de catre copil a varstei de 18 ani, la solicitarea salariatului, precum si de celelalte drepturi
prevazute de art. 32 din Ordonanta de urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia
lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Salariatii incadrati cu contract individual de munca cu timp partial beneficiaza de vechimea
in munca/invatamant corespunzatoare unei norme intregi.
Art. 26. - (1) Angajatorii au obligatia de a acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultatii
prenatale in limita a maxim 16 ore pe luna, fara a le fi afectate drepturile salariale.
(2) in baza recomandarii medicului de familie, salariata gravida care nu poate indeplini durata
normala de munca din motive de sanatate, a sa sau a fatului sau, are dreptul la reducerea cu o
patrime a duratei normale de munca, cu mentinerea veniturilor salariale, suportate integral din
fondul de salarii al angajatorului.
(3) Salariatele care beneficiaza de dispozitiile alin. (1) sunt obligate sa faca dovada ca au
efectuat controalele medicale pentru care s-au invoit.
Art. 27. - (1) Salariatele incepand cu luna a V-a de sarcina, precum si cele care alapteaza nu vor
fi repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi delegate, nu
vor fi detasate si, dupa caz, nu vor fi concediate pentru motive care nu tin de persoana
salariatei, respectiv nu vor face obiectul restrangerii de activitate - cu exceptia situatiei in care
postul/catedra este unic(a) la nivelul unitatii/institutiei prevazute in Anexa nr. 3 - decat cu
acordul lor.
(2) La solicitarea comitetului de sanatate si securitate a muncii, angajatorul are obligatia sa
evalueze riscurile pe care le presupune locul de munca al salariatei care anunta ca este
insarcinata, precum si al salariatei care alapteaza si sa le informeze cu privire la acestea.
(3) Salariatele mentionate la alin. (1) beneficiaza si de masurile de protectie prevazute de
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de
munca, aprobata prin Legea nr. 25/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 28. - (1) Salariatii au dreptul, intre 2 zile de munca, la un repaus care nu poate fi mai mic
de 12 ore consecutive.
(2) in fiecare saptamana, salariatii au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regula sambata
si duminica.
(3) in cazul in care activitatea la locul de munca nu poate fi intrerupta in zilele de sambata si
duminica, in cadrul comisiei paritare de la nivelul unitatii/institutiei prevazute in Anexa nr. 3,
se vor stabili conditiile in care zilele de repaus vor fi acordate in alte zile ale saptamanii. in
conditiile legii, salariatii aflati in aceasta situatie beneficiaza de un spor la salariul de baza.
(4) Sunt zile nelucratoare:
- zilele de repaus saptamanal;
- 1 si 2 ianuarie;
- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane;
- Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Pastelui;
- prima, a doua zi si a treia zi de Pasti;
- 1 Mai;
- 1 Iunie;
- prima si a doua zi de Rusalii;
- 15 august - Adormirea Maicii Domnului;
- 5 Octombrie - Ziua Mondiala a Educatiei;
- 30 Noiembrie - Sfantul Apostol Andrei cel intai Chemat, Ocrotitorul Romaniei;
- 1 Decembrie;
- 25 si 26 decembrie;
- doua zile lucratoare, pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel
de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestor
culte.
(5) Pentru salariatii care apartin de un cult religios legal, crestin, zilele libere pentru Vinerea
Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui, prima si a doua zi de Pasti, prima si a doua zi de
Rusalii se acorda in functie de data la care sunt celebrate de acel cult. Salariatii care au
beneficiat de zilele libere pentru Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui, prima si a
doua zi de Pasti, prima si a doua zi de Rusalii, atat la datele stabilite pentru cultul religios legal,
crestin, de care apartin, cat si pentru alt cult crestin vor recupera zilele libere suplimentare pe
baza unui program stabilit de angajator.
(6) in cazul in care, din motive justificate, salariatii presteaza activitate in zile nelucratoare/zile
de sarbatoare legala, acestia beneficiaza de 2 zile libere pentru fiecare zi lucrata in zilele de
repaus saptamanal/sarbatoare legala, acordate in urmatoarele 30 de zile.
(7) Personalul din invatamant care participa la organizarea si desfasurarea olimpiadelor si
concursurilor scolare din calendarul Ministerului Educatiei, indiferent de etapa/faza, derulate
in zilele de repaus saptamanal/sarbatoare legala, beneficiaza de 2 zile libere platite pentru
fiecare zi lucrata. Procedura de acordare a acestor zile se stabileste de catre comisia paritara
de la nivelul unitatii/institutiei angajatoare a salariatului implicat in aceste activitati, prevazute
in Anexa nr. 3.
(8) Prevederile legale privind prestarea muncii suplimentare si a muncii in zile de repaus
saptamanal sau in zilele de sarbatoare legala de catre personalul din sectorul bugetar se aplica
si personalului din invatamant, in masura in care nu exista prevederi speciale.
Art. 29. - (1) Dreptul la concediu de odihna este garantat de lege.
Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic, concediul de odihna se acorda in functie de
vechimea in munca, astfel:
- pana la 5 ani vechime - 21 de zile lucratoare;
- intre 5 si 15 ani vechime - 24 de zile lucratoare;
- peste 15 ani vechime - 28 de zile lucratoare.
(2) Perioada de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare salariat se stabileste de catre
consiliul de administratie al unitatii/institutiei prevazute in Anexa nr. 3, impreuna cu 
reprezentantul organizatiei sindicale afiliate la una dintre federatiile sindicale semnatare ale
prezentului contract colectiv de munca, al carei membru este salariatul, in functie de interesul
invatamantului si al celui in cauza, in primele doua luni ale anului scolar. La programarea
concediilor de odihna ale salariatilor, se va tine seama si de specificul activitatii celuilalt sot.
(3) Cadrele didactice beneficiaza de un concediu de odihna de 62 de zile lucratoare, in perioada
vacantelor scolare.
(4) Indemnizatia de concediu de odihna nu poate fi mai mica decat salariul de baza, sumele
compensatorii, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent - inclusiv cele care nu sunt
incluse in salariul de baza - pentru perioada respectiva. Aceasta reprezinta media zilnica a
drepturilor salariale mai sus mentionate, corespunzatoare fiecarei luni calendaristice in care se
efectueaza concediul de odihna, multiplicata cu numarul zilelor de concediu si se acorda
salariatului cu cel putin 5 zile inainte de plecarea in concediul de odihna.
(5) Personalul didactic auxiliar si nedidactic beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar
intre 5 si 10 zile lucratoare. Durata exacta a concediului suplimentar se stabileste in comisia
paritara de la nivelul unitatii/institutiei prevazute in Anexa nr. 3.
(6) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite nu se includ in durata
concediului de odihna anual.
(7) La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de
munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului
pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata.
(8) in situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate,
concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul
efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca salariatul sa efectueze
restul zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de
maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav, iar cand nu este posibil
urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.
(9) Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea
temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an calendaristic,
angajatorul fiind obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni
incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical.
(10) Salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte
persoane cu handicap, tinerii sub varsta de 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna
suplimentar de 6 zile lucratoare, in conditiile legii.
(11) Personalul didactic care insoteste copiii in tabere sau la altfel de activitati care se
organizeaza in perioada vacantelor scolare se afla in activitate, dar nu mai mult de 16 zile
calendaristice.
Art. 30. - (1) Salariatii au dreptul la zile libere platite in cazul unor evenimente familiale
deosebite sau in alte situatii, dupa cum urmeaza:
a) casatoria salariatului - 5 zile lucratoare;
b) nasterea unui copil - 5 zile lucratoare + 10 zile lucratoare daca a urmat un curs de
puericultura (concediu paternal);
c) casatoria unui copil - 3 zile lucratoare;
d) decesul sotului/sotiei, copilului, parintilor, bunicilor, fratilor, surorilor salariatului sau al altor
persoane aflate in intretinere - 5 zile lucratoare;
e) schimbarea locului de munca cu schimbarea domiciliului/resedintei - 5 zile lucratoare;
f) decesul socrilor salariatului - 5 zile lucratoare;
g) schimbarea domiciliului - 3 zile lucratoare;
h) ingrijirea sanatatii copilului - 1 zi lucratoare (pentru familiile cu 1 copil sau 2 copii), respectiv
2 zile lucratoare (pentru familiile cu 3 sau mai multi copii).
(2) in situatiile in care evenimentele familiale deosebite prevazute la alin. (1) intervin in
perioada efectuarii concediului de odihna, acesta se suspenda si va continua dupa efectuarea
zilelor libere platite.
(3) Personalul din invatamant poate beneficia, pentru rezolvarea unor situatii personale
deosebite, dovedite cu documente justificative, de zile libere platite, pe baza de invoire
colegiala. Salariatul care solicita acordarea acestor zile libere platite are obligatia de a-si asigura
suplinirea cu personal calificat, care nu va fi remunerat. Cererea de invoire colegiala se depune
la registratura unitatii/institutiei, cu indicarea numelui si prenumelui persoanei care asigura
suplinirea pe perioada invoirii. Cererea se solutioneaza in maximum 24 de ore.
(4) Ziua/zilele libera/libere prevazuta/prevazute la alin. (1) lit. h) se acorda la cererea unuia
dintre parinti/reprezentanti legali ai copilului, justificata ulterior cu acte doveditoare din partea
medicului de familie al copilului, din care sa rezulte controlul medical efectuat; cererea se
depune cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de vizita la medic si este insotita de o declaratie
pe propria raspundere ca in anul respectiv celalalt parinte sau reprezentant legal nu a solicitat
ziua/zilele lucratoare libera/libere si nici nu o/le va solicita. in situatia producerii unui
eveniment medical neprevazut, parintele are obligatia de a prezenta actele medicale
doveditoare in termen de 3 zile lucratoare de la data producerii evenimentului.
(5) Personalul care asigura suplinirea salariatilor prevazuti la alin. (1) este remunerat
corespunzator.
(6) Cadrele didactice care redacteaza teza de doctorat sau lucrari in interesul invatamantului
pe baza de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu platit, o singura
data, cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, fara a putea desfasura
in acest interval activitati didactice retribuite in regim de plata cu ora la angajatorul care i-a
acordat acest concediu. in functie de optiunea cadrului didactic, cele 6 luni de concediu platit
se pot acorda intr-un singur an scolar sau in ani scolari diferiti, consecutiv sau fractionat.
(7) in situatiile in care un cadru didactic nu poate presta orele de predare-invatare-evaluare din
motive de incapacitate temporara de munca, orele respective sunt suplinite de alte cadre
didactice. Directorul unitatii de invatamant are obligatia sa emita decizii de incadrare in regim
de plata cu ora pentru cadrele didactice suplinitoare si sa incheie cu acestea contracte
individuale de munca in regim de plata cu ora, salarizarea realizandu-se pentru intreaga
activitate suplinita.
Art. 31. - (1) Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii au dreptul la concedii fara
plata, a caror durata insumata nu poate depasi 30 de zile lucratoare pe an calendaristic; aceste
concedii nu afecteaza vechimea in invatamant.
(2) Salariatii care urmeaza, completeaza, isi finalizeaza studiile, precum si cei care se prezinta
la concursul pentru ocuparea unui post sau unei functii in invatamant au dreptul la concedii
fara plata pentru pregatirea examenelor sau a concursului, a caror durata insumata nu poate
depasi 90 de zile lucratoare pe an calendaristic; aceste concedii nu afecteaza vechimea in
invatamant/munca.
(3) Salariatii beneficiaza si de alte concedii fara plata, pe durate determinate, stabilite prin
acordul partilor.
(4) Cadrele didactice titulare au dreptul la concediu fara plata pe timp de un an scolar, o data
la 10 ani, cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant/inspectoratului
scolar (in cazul personalului didactic de conducere, de indrumare si de control), cu rezervarea
postului didactic/catedrei pe perioada respectiva.
(5) Concediul prevazut la alin. (4) poate fi acordat si anterior implinirii a 10 ani de vechime.
Personalul didactic titular cu peste 10 ani vechime in invatamant care nu si-a valorificat acest
drept poate beneficia de concediul fara plata si cumulat, in doi ani scolari, in baza unei declaratii
pe proprie raspundere ca nu i s-a acordat acest concediu de la data angajarii pana la momentul
cererii.
Art. 32. - (1) Pe langa concediul paternal prevazut la art. 30 alin. (1) lit. b) din prezentul contract,
tatal are dreptul la un concediu de cel putin o luna din perioada totala a concediului pentru
cresterea copilului, in conformitate cu dispozitiile art. 11 lit. a) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare. De acest drept beneficiaza si mama, in situatia in care
tatal este beneficiarul concediului pentru cresterea copilului.
(2) in cazul decesului parintelui aflat in concediu pentru cresterea si ingrijirea copilului, celalalt
parinte, la cererea sa, beneficiaza de concediul ramas neutilizat la data decesului.
 
CAPITOLUL IV
Salarizarea si alte drepturi salariale
 
Art. 33. - (1) in scopul salarizarii si acordarii celorlalte drepturi banesti prevazute de legislatia
in vigoare si de prezentul contract colectiv de munca, partile contractante vor stabili fondurile
si vor identifica sursele de finantare, inainte de adoptarea legii bugetului de stat, precum si in
vederea modificarii ulterioare a acesteia.
(2) Salarizarea personalului din invatamant se realizeaza in conformitate cu dispozitiile legale
in vigoare. Personalul din invatamant beneficiaza de un salariu lunar care cuprinde salariul de
baza, indemnizatii, sporuri, compensatii, precum si celelalte elemente ale sistemului de
salarizare prevazute de lege.
(3) Ministerul Educatiei se obliga sa intreprinda demersurile necesare pentru salarizarea la timp
a intregului personal din toate unitatile si institutiile aflate in subordinea sa.
(4) Ministerul Educatiei si inspectoratele scolare pot verifica, potrivit competentelor, modul in
care fiecare unitate/institutie prevazuta in Anexa nr. 3 a fundamentat cheltuielile de personal
cu ocazia elaborarii proiectului de buget. in cazul in care se constata erori in modul de
fundamentare a acestor cheltuieli, se vor efectua rectificari, in conditiile legii.
Art. 34. - (1) Personalul din invatamant beneficiaza, conform prevederilor legale in vigoare, si
de urmatoarele drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport la si de la locul de munca, pentru personalul didactic
care are domiciliul sau resedinta in afara localitatii unde se afla sediul unitatii/institutiei
prevazute in Anexa nr. 3;
b) o indemnizatie de instalare;
c) in caz de deces al unui membru de familie, se acorda un ajutor de deces conform legii anuale
a bugetului asigurarilor sociale de stat;
d) tichete de cresa;
e) indemnizatie de hrana;
f) vouchere de vacanta.
(2) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 sunt obligate sa calculeze si sa transmita
inspectoratului scolar si/sau ordonatorului principal de credite sumele necesare pentru plata
drepturilor salariale stabilite prin hotarari judecatoresti definitive, potrivit legii.
(3) Angajatorii care, din vina lor, nu acorda salariatilor drepturile prevazute la alin. (1) si (2) pot
fi sanctionati disciplinar, conform legii.
Art. 35. - Personalul didactic auxiliar si nedidactic va fi promovat la urmatoarea treapta
profesionala/grad profesional prin examen, conform legii.
Art. 36. - Partile contractante convin ca personalul din invatamant sa beneficieze de o DIPLOMa
DE FIDELITATE, pentru intreaga activitate desfasurata in invatamant, cu mentiuni
personalizate, inmanata salariatilor care se pensioneaza in prezenta colectivului din
unitate/institutie.
Art. 37. - (1) Drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc lunar, pana la data de 14 a lunii
in curs, pentru luna precedenta, inaintea oricaror alte obligatii ale unitatilor/institutiilor
prevazute in Anexa nr. 3 la prezentul contract.
(2) Salariul este confidential, unitatea/institutia avand obligatia de a lua masurile necesare
pentru asigurarea confidentialitatii.
(3) in vederea executarii obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2), unitatea/institutia va inmana
lunar, in mod individual, un document din care sa reiasa drepturile salariale cuvenite si
modalitatea de calcul a acestora, indiferent de modul de plata.
(4) Persoanele care se fac vinovate de intarzierea platii drepturilor banesti cu mai mult de 3 zile
lucratoare, precum si cele care refuza sa calculeze sumele stabilite prin hotarari judecatoresti
definitive raspund disciplinar potrivit legislatiei in vigoare.
(5) Ministerul Educatiei, inspectoratele scolare, unitatile administratiei publice locale si
unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3, in conditiile legii, depun toate diligentele
necesare pentru plata la timp a salariilor. De asemenea, alaturi de unitatile administratiei
publice locale urmaresc modul in care se deruleaza executia bugetara pentru
unitatile/institutiile subordonate, potrivit competentelor legale, in functie de categoriile de
cheltuieli pe care le finanteaza.
Art. 38. - Neacordarea, cu vinovatie, de catre conducatorii unitatilor/institutiilor prevazute in
Anexa nr. 3 a drepturilor reglementate de prezentul contract colectiv de munca reprezinta
abatere disciplinara.
 
 
CAPITOLUL V
Sanatatea si securitatea in munca
 
Art. 39. - (1) Partile se obliga ca, in termen de 60 de zile de la inregistrarea prezentului contract,
sa realizeze un program concret de masuri pentru aplicarea riguroasa a sistemului
institutionalizat prin legislatia in vigoare, in scopul ameliorarii permanente a conditiilor de
munca.
(2) Partile sunt de acord ca nicio masura de protectie a muncii nu este eficienta daca nu este
cunoscuta, insusita si aplicata in mod constient de catre salariati.
(3) in cadrul responsabilitatilor care le revin potrivit Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii
in munca, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr.
3 au obligatia sa ia masurile necesare pentru: asigurarea securitatii si protectia sanatatii
lucratorilor, prevenirea riscurilor profesionale, informarea si instruirea lucratorilor si asigurarea
cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca.
(4) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 vor asigura, pe cheltuiala lor, cadrul
organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor cu privire
la normele de sanatate si securitate in munca.
(5) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, acesta
va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul sau loc de munca
si la normele privind sanatatea si securitatea in munca, pe care este obligat sa le cunoasca si sa
le respecte in procesul muncii.
(6) in cazul in care, in procesul muncii, intervin schimbari care impun aplicarea unor noi norme
de sanatate si securitate in munca, salariatii vor fi instruiti in conformitate cu noile norme.
Art. 40. - (1) Locurile de munca se clasifica in locuri de munca cu conditii normale, deosebite si
speciale, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile
si completarile ulterioare.
(2) Locurile de munca cu conditii deosebite sunt stabilite in conformitate cu prevederile
Hotararii Guvernului nr. 1014/2015 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a
locurilor de munca in conditii deosebite, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Locurile de munca cu conditii speciale sunt stabilite in conformitate cu prevederile Hotararii
Guvernului nr. 924/2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de munca in
conditii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 41. - (1) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 impreuna cu organizatiile sindicale
afiliate la federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract vor nominaliza locurile de
munca in vederea incadrarii acestora in locuri de munca cu conditii deosebite sau speciale, in
conditiile legii.
(2) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 impreuna cu organizatiile sindicale afiliate la
federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract vor evalua, in conditiile legii, locurile
de munca nominalizate la alin. (1).
(3) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 au obligatia de a depune la casa teritoriala de
pensii avizul inspectoratului teritorial de munca prin care se dovedeste incadrarea locurilor de
munca in conditii deosebite si lista cuprinzand categoriile profesionale care lucreaza in aceste
locuri de munca. Costul activitatii legate de obtinerea avizului inspectoratului teritorial de
munca se suporta de catre angajator.
(4) Nominalizarea salariatilor care isi desfasoara activitatea in locuri de munca in conditii
deosebite se face de catre unitatea/institutia prevazuta in Anexa nr. 3 impreuna cu organizatiile
sindicale afiliate la federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract.
(5) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 sunt obligate sa supuna controlului medical
periodic persoanele care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite, asigurand fondurile
necesare pentru efectuarea acestuia.
(6) incadrarea persoanelor in locuri de munca in conditii speciale se realizeaza cu indeplinirea
tuturor criteriilor mentionate in Hotararea Guvernului nr. 924/2017 pentru stabilirea
procedurii de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale, reevaluate potrivit
prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Art. 42. - Pentru prestarea activitatii in locuri de munca cu conditii grele, periculoase, nocive,
penibile sau altele asemenea, salariatii beneficiaza, dupa caz, in conditiile legii, de: sporuri la
salariul de baza, durata redusa a timpului de lucru, alimentatie specifica, concedii suplimentare,
reducerea varstei de pensionare, echipamente si materiale de protectie gratuite.
Art. 43. - (1) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 vor asigura, pe cheltuiala lor,
echipamente de protectie, instruirea si testarea salariatilor cu privire la normele de sanatate si
securitate a muncii. in acest scop, conducerile unitatilor/institutiilor prevazute in Anexa nr. 3
vor prevedea in proiectele de buget sumele necesare pentru achizitionarea echipamentelor de
protectie si vor solicita ordonatorilor principali de credite alocarea la timp a fondurilor
necesare.
(2) La cererea organizatiilor sindicale afiliate la federatiile semnatare ale prezentului contract,
unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 vor face dovada solicitarii sumelor necesare
pentru achizitionarea echipamentelor de protectie, in cadrul comisiei paritare.
(3) in toate cazurile in care, in afara echipamentului prevazut de lege, angajatorul cere o
anumita vestimentatie speciala ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suporta de
catre angajator.
(4) incalcarea dispozitiilor legale privitoare la sanatatea si securitatea in munca atrage
raspunderea disciplinara, administrativa, patrimoniala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii.
Nerespectarea obligatiilor ce revin angajatorilor privind protectia muncii constituie
contraventie sau infractiune, dupa caz, in conditiile legii.
Art. 44. - (1) La nivelul fiecarei unitati/institutii prevazute in Anexa nr. 3 se constituie comitetul
de securitate si sanatate in munca, cu scopul de a asigura implicarea salariatilor in elaborarea
si aplicarea deciziilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca. Modalitatea de constituire a
acestuia si timpul de munca afectat activitatii in comitetele de securitate si sanatate in munca
- considerat timp efectiv lucrat - vor fi prevazute in contractele colective de munca incheiate la
nivelul unitatilor/institutiilor prevazute in Anexa nr. 3 la prezentul contract.
(2) Prin contractele colective de munca incheiate la nivelul unitatilor/institutiilor prevazute in
Anexa nr. 3 se vor prevedea masuri concrete in aplicarea dispozitiilor Legii nr. 319/2006. Timpul
aferent acestor activitati, inclusiv orele de instructaj, este salarizat corespunzator.
(3) Instruirea angajatilor in domeniul securitatii si sanatatii muncii se realizeaza de angajator
periodic, prin modalitati specifice, stabilite de comun acord de catre acesta cu comitetul de
securitate si sanatate in munca si reprezentantii organizatiilor sindicale sau ai salariatilor, acolo
unde nu exista sindicate.
(4) Instruirea este obligatorie pentru noii angajati, pentru cei care isi schimba locul sau felul
muncii, pentru cei care isi reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni, precum si in
situatia in care intervin modificari ale legislatiei in domeniu.
(5) Organizarea activitatii de asigurare a securitatii si sanatatii in munca este cuprinsa in
regulamentul intern si se aduce la cunostinta salariatilor prin comunicare si instruire directa de
catre angajator, precum si prin afisare la sediul unitatii/institutiei.
(6) Unitatea/institutia are obligatia sa asigure toti salariatii pentru risc de accidente de munca
si boli profesionale.
Art. 45. - (1) in vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii la
locurile de munca, partile semnatare ale prezentului contract convin asupra urmatoarelor
standarde minime:
- amenajarea ergonomica a locului de munca;
- asigurarea conditiilor de mediu - iluminat, microclimat in limitele indicilor de confort termic
prevazuti de lege, aerisire, umiditate, zgomot, igienizare periodica, reparatii - in spatiile in care
se desfasoara procesul instructiv-educativ, birouri etc.;
- dotarea treptata a spatiilor de invatamant cu mijloace moderne de predare: calculator,
videoproiector, aparatura audio-video, table si mijloace de scris nepoluante/ecologice etc.;
- asigurarea materialelor necesare personalului didactic in vederea desfasurarii in bune conditii
a procesului instructiv-educativ;
- amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca: sali de studiu, cancelarii, cantine,
vestiare, grupuri sanitare, sali de repaus etc.;
- diminuarea treptata, pana la eliminare, a emisiilor poluante.
(2) Masurile concrete in sensul prevederilor de mai sus se vor stabili de catre
unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 si organizatiile sindicale afiliate la federatiile
semnatare ale prezentului contract, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale.
Art. 46. - La inceputul fiecarui an scolar, inspectoratele scolare prezinta, in conditiile legii, in
cadrul comisiei paritare, raportul privind starea invatamantului preuniversitar.
Art. 47. - (1) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 vor organiza, la incadrarea in munca
si ori de cate ori este nevoie, examinarea medicala a salariatilor, in scopul de a constata daca
acestia sunt apti pentru prestarea activitatii. Examinarea medicala este gratuita pentru
salariati, unitatile/institutiile asigurand prin buget fondurile necesare pentru efectuarea
examenului medical.
(2) Pentru salariatii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, unitatile de invatamant
special si CJRAE/CMBRAE fondurile necesare pentru efectuarea examinarilor medicale
obligatorii sunt asigurate de catre consiliile locale/judetene, dupa caz, din finantarea
complementara. Pentru salariatii din unitatile/institutiile din subordinea Ministerului Educatiei,
fondurile se asigura de catre acesta.
(3) Examinarea medicala are ca scop si prevenirea imbolnavirilor profesionale, concluziile
examinarii conducand la adoptarea masurilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de
munca.
(4) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 sunt obligate sa asigure fondurile si conditiile
efectuarii tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii
salariatilor, acestia nefiind implicati in niciun fel in costurile aferente acestor servicii.
(5) Personalul din invatamant beneficiaza in mod gratuit de asistenta medicala in cabinetele
medicale si psihologice scolare, precum si in policlinici si unitati spitalicesti stabilite prin
protocol incheiat, cu consultarea federatiilor sindicale semnatare, intre Ministerul Educatiei si
Ministerul Sanatatii, in termen de 60 de zile de la inregistrarea prezentului contract. Analizele
medicale se vor realiza gratuit, in baza trimiterii medicului de familie, in policlinicile si unitatile
spitalicesti mentionate in protocol. Personalul din invatamant beneficiaza de completarea 
gratuita a dosarelor de sanatate de catre medicul de medicina a muncii, sumele necesare fiind
asigurate, in conditiile legii, de catre angajator.
(6) Personalul din invatamant beneficiaza gratuit de vaccinare impotriva bolilor infectocontagioase, in caz de epidemii. Contravaloarea vaccinurilor va fi suportata, in conditiile legii,
din bugetul angajatorului.
Art. 48. - in vederea asigurarii sumelor necesare efectuarii examinarilor medicale periodice,
inclusiv a examinarii medicale a salariatilor care desfasoara cel putin 3 ore de munca de noapte,
in proiectul de buget al fiecarei unitati/institutii prevazute in Anexa nr. 3, la finantarea
complementara, se vor prevedea sumele pentru aceste examinari, in conformitate si cu
dispozitiile art. 105 alin. (2) lit. g) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art. 49. - Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 au obligatia sa asigure accesul salariatilor
la serviciul medical de medicina a muncii, prin incheierea de contracte cu cabinete specializate
de medicina a muncii, in conditiile legii, in termen de 60 de zile de la aprobarea bugetelor
acestora.
Art. 50. - Ministerul Educatiei se obliga ca, impreuna cu Ministerul Sanatatii, sa stabileasca
incompatibilitatile de ordin medical cu functia didactica si sa elaboreze nomenclatorul bolilor
profesionale pentru personalul din invatamant, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a
prezentului contract.
Art. 51. - (1) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 vor incadra sau mentine in functie/pe
post persoanele cu handicap fizic sau neuromotor, in cazul in care acestea sunt apte pentru
indeplinirea obligatiilor de serviciu.
(2) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 asigura, cu prioritate, trecerea salariatilor care
au recomandare medicala in alte locuri de munca, pe posturi vacante si, dupa caz, reconversia
profesionala a acestora, in conditiile legii.
(3) Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca generata de boli profesionale sau
accidente de munca se suporta potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005
privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Legea nr.
399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 52. - (1) Personalului din invatamant care isi desfasoara activitatea in alta localitate decat
localitatea de domiciliu/resedinta i se deconteaza cheltuielile de naveta la si de la locul de
munca, de catre autoritatile administratiei publice locale, la solicitarea consiliului de
administratie al unitatii/institutiei prevazute in Anexa nr. 3.
(2) in cazul in care nu exista mijloace de transport in comun pentru localitatile prevazute la alin.
(1), transportul salariatilor se poate asigura cu microbuzele care realizeaza transportul elevilor,
pe rutele de transport ale elevilor.
(3) Cadrele didactice de sprijin si itinerante care isi desfasoara activitatea la una sau mai multe
unitati de invatamant sau la domiciliul/resedinta elevilor, indiferent de regimul de mediu,
beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport, in masura in care isi desfasoara activitatea
in alta localitate decat cea de domiciliu/resedinta.
Art. 53. - (1) Personalul din invatamant beneficiaza de o compensatie de la bugetul asigurarilor
sociale de 50% din valoarea cazarii, a mesei si a tratamentului in bazele de odihna si tratament,
precum si in alte spatii contractate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. in acest sens,
Ministerul Educatiei va sprijini demersurile federatiilor sindicale semnatare ale prezentului 
contract, in vederea obtinerii unui numar cat mai mare de bilete de odihna si tratament pentru
salariatii din invatamant, in perioada vacantelor scolare.
(2) Copiii intregului personal din invatamantul preuniversitar sau pensionat sunt scutiti de plata
taxelor de inscriere la concursurile de admitere in invatamantul superior, de plata taxelor
percepute pentru eliberarea unor acte si documente scolare, precum si de plata sumelor ce
sunt solicitate in vederea constituirii unor fonduri ale clasei/scolii. Beneficiaza de acest drept si
copiii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de invatamant.
(3) Copiii personalului din invatamantul preuniversitar sau pensionat (parinte, intretinator
legal) au prioritate si beneficiaza de gratuitate in internate si camine studentesti. in acest scop,
unitatile de invatamant preuniversitar asigura cazarea in internate si fac demersurile necesare
catre consiliile locale/judetene pentru alocarea sumelor, iar Ministerul Educatiei aloca pentru
studenti sumele necesare, institutiile de invatamant superior asigurand cazarea gratuita in
camine studentesti.
(4) in vederea alocarii sumelor prevazute la alin. (4), unitatile de invatamant/institutiile de
invatamant superior au obligatia ca, in cel mult 30 de zile de la inceperea anului
scolar/universitar, sa transmita, dupa caz, consiliilor locale/judetene/Ministerului Educatiei
tabelele cu numarul elevilor/studentilor care urmeaza cursurile unitatii/institutiei de
invatamant superior si care beneficiaza de gratuitate la cazare.
(5) intregul personal din invatamant este scutit de plata sumelor de bani percepute pentru
eliberarea actelor de studii, a certificatelor de obtinere a gradelor didactice si a altor
documente personale.
 
 
CAPITOLUL VI
Contractul individual de munca
 
Art. 54. - in vederea stabilirii drepturilor si obligatiilor angajatorilor si salariatilor, angajarea se
face prin incheierea contractului individual de munca.
Art. 55. - incheierea contractului individual de munca se face pe baza conditiilor stabilite de
lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului si numai pe criteriul
aptitudinilor si competentei profesionale.
Art. 56. - (1) Contractul individual de munca va cuprinde cel putin clauzele prevazute in Anexa
nr. 1 la prezentul contract, in conditiile legii.
(2) Contractul individual de munca se incheie in scris, in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte (angajator si salariat), angajatorul fiind obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa
inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.
(3) Anterior inceperii activitatii, angajatorul este obligat sa inregistreze contractul individual de
munca in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial
de munca.
(4) Fisa postului pentru fiecare salariat este anexa la contractul individual de munca. Orice
modificare a acesteia se negociaza de salariat cu angajatorul, in prezenta liderului de sindicat,
la solicitarea membrului de sindicat.
Art. 57. - (1) in invatamantul preuniversitar de stat, pentru personalul didactic de predare,
contractele individuale de munca se incheie intre institutia/unitatea de invatamant
reprezentata de director si salariat, in baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul 
scolar general. Pentru personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic, contractul individual
de munca se incheie intre institutia/unitatea de invatamant reprezentata de director si salariat.
(2) Contractele individuale de munca se incheie prin grija si pe cheltuiala angajatorului.
(3) La solicitarea scrisa a salariatului, organizatia sindicala din care face parte acesta, afiliata la
una dintre federatiile semnatare ale prezentului contract, poate acorda asistenta la
incheierea/modificarea contractului individual de munca.
Art. 58. - (1) Contractul individual de munca se incheie, de regula, pe perioada nedeterminata.
(2) in situatiile si conditiile prevazute de lege, contractul individual de munca se poate incheia
si pe perioada determinata.
(3) Personalul din invatamant poate incheia contract de munca cu timp partial, in conditiile legii
si ale prezentului contract colectiv de munca.
(4) Pentru cadrele didactice suplinitoare, absolventi ai invatamantului superior cu alte
specializari decat ale postului didactic/catedrei, se vor incheia contracte individuale de munca
pe perioada determinata, respectiv 01 septembrie-31 august a fiecarui an scolar sau pana la
incadrarea unui cadru didactic calificat.
(5) Pentru cadrele didactice suplinitoare, absolventi ai invatamantului mediu cu alte specializari
decat ale postului didactic/catedrei, se incheie contracte individuale de munca pe perioada
determinata, respectiv septembrie-iunie, corespunzator structurii anului scolar, sau pana la
venirea unui cadru didactic calificat.
Art. 59. - (1) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 se obliga sa aduca la cunostinta
salariatilor si organizatiilor sindicale afiliate la federatiile semnatare ale prezentului contract,
in termen legal, posturile disponibile, precum si conditiile de ocupare a acestora.
(2) Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, unitatea/institutia
prevazuta in Anexa nr. 3 are obligatia, sub sanctiunea prevazuta de art. 19 din Legea nr.
53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de a informa
persoana care solicita angajarea ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele generale pe care
intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice.
(3) Modalitatea concreta de indeplinire a obligatiei prevazute la alin. (2) va fi stabilita prin
contractele colective incheiate la nivelul unitatilor/institutiilor prevazute in Anexa nr. 3.
(4) Informarea prevazuta la alin. (2) va cuprinde, dupa caz, elementele prevazute la art. 17 alin.
(3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 60. - (1) Miscarea personalului didactic se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii
educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si ale metodologiei
aprobate prin ordinul ministrului educatiei.
(2) Ministerul Educatiei se obliga sa elaboreze, pana la data de 15 noiembrie a fiecarui an
calendaristic, Metodologia-cadru privind miscarea personalului didactic si calendarul
desfasurarii acesteia, tematica si conditiile de participare la concurs.
Art. 61. - in cazul in care angajarea se face prin concurs, daca un salariat si o persoana din afara
unitatii/institutiei prevazute in Anexa nr. 3 obtin aceleasi rezultate, salariatul va avea prioritate
la ocuparea postului.
Art. 62. - (1) Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatilor din sistemul national
de invatamant preuniversitar, la incheierea contractului individual de munca pe perioada
nedeterminata/a contractului de management, se stabileste o perioada de proba dupa cum
urmeaza:
- 30 de zile calendaristice pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic;
- 90 de zile calendaristice pentru personalul de conducere, indrumare si control.
(2) Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatilor din sistemul national de
invatamant preuniversitar, la incheierea contractului individual de munca pe perioada
determinata, se stabileste o perioada de proba dupa cum urmeaza:
a) 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni;
b) 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 si 6
luni;
c) 30 de zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni.
(3) Pe durata perioadei de proba salariatii beneficiaza de toate drepturile si au toate obligatiile
prevazute de legislatia muncii, prezentul contract colectiv de munca, regulamentul intern si
contractul individual de munca.
(4) Perioada de proba constituie vechime in munca/vechime efectiva in invatamant.
Art. 63. - Desfasurarea activitatii didactice in regim de cumul si plata cu ora se face potrivit
dispozitiilor Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
incadrarea personalului didactic in regim de plata cu ora sau prin cumul se face prin incheierea
unui contract individual de munca pe durata determinata, intre institutia/unitatea prevazuta
in Anexa nr. 3, reprezentata prin director, si salariat. Remunerarea activitatii astfel desfasurate
se face conform prevederilor legale in vigoare si prezentului contract colectiv de munca.
Art. 64. - Drepturile si obligatiile angajatorilor si salariatilor sunt stabilite, in conditiile legii, prin
prezentul contract, prin contractele colective de munca incheiate la nivelul
unitatilor/institutiilor prevazute in Anexa nr. 3 si prin contractele individuale de munca.
Art. 65. - Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute de lege. Orice tranzactie
prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea
acestor drepturi este lovita de nulitate.
Art. 66. - (1) Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor.
(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare referitoare la felul muncii, locul sau de munca
sau la drepturile salariale nu da dreptul angajatorului sa procedeze la desfacerea unilaterala a
contractului individual de munca pentru acest motiv.
(3) in mod exceptional, modificarea unilaterala a contractului este posibila numai in cazurile si
in conditiile prevazute de lege.
(4) Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele
elemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) conditiile de munca;
e) salariul;
f) timpul de munca si timpul de odihna.
(5) Orice modificare a unuia din elementele prevazute la alin. (4)sau la art. 17 alin. (3) din Legea
nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in timpul
executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la acesta.
(6) Modificarile privind salarizarea, gradele didactice, gradele/treptele profesionale, gradatiile
si celelalte date prevazute in actele normative si/sau administrative cu caracter normativ sunt 
operate de drept, imediat si cu exactitate, prin decizie individuala emisa de angajator, fara a fi
necesara o cerere a salariatului in acest sens.
(7) in situatia in care contractul individual de munca este modificat prin acordul partilor, actul
aditional se incheie in termen de 20 zile lucratoare de la data realizarii acordului de vointa al
partilor.
(8) in situatia exceptionala in care contractul individual de munca este modificat unilateral de
catre angajator, actul aditional se incheie in termen de 20 zile lucratoare de la data instiintarii
in scris a salariatului despre elementul/elementele care se modifica.
(9) in situatiile obiective (cum ar fi: calamitati, intemperii, epidemii, pandemii, alte situatii
exceptionale) in care activitatea se desfasoara on-line, in baza hotararii consiliului de
administratie, conducatorul unitatii/institutiei emite decizia de nominalizare a salariatilor care
isi desfasoara activitatea online, fara a fi necesara incheierea de acte aditionale la contractele
individuale de munca.
Art. 67. - (1) Detasarea personalului didactic, de conducere, de indrumare si de control se face
in conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare.
(2) Delegarea personalului didactic, de conducere, de indrumare si de control, precum si
delegarea si detasarea personalului didactic auxiliar si nedidactic se fac in conditiile si cu
acordarea drepturilor prevazute de Codul muncii.
(3) Personalul didactic auxiliar si nedidactic din unitatile prevazute in Anexa nr. 3, incadrat pe
post intreg sau pe fractie de post poate fi transferat, in conditiile legii, la cerere sau in interesul
invatamantului, de la o unitate de invatamant la alta, pe post intreg sau pe fractie de post.
Art. 68. - (1) Contractul individual de munca se poate suspenda in cazurile expres prevazute de
Codul muncii, de legislatia speciala, precum si de prezentul contract colectiv de munca.
(2) Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de
catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.
(3) Pe durata suspendarii pot continua sa existe si alte drepturi si obligatii ale partilor, stabilite
conform prezentului contract colectiv de munca, contractelor colective incheiate la nivelul
unitatilor/institutiilor prevazute in Anexa nr. 3 si contractelor individuale de munca, conform
prevederilor legale in vigoare.
(4) in situatia suspendarii contractului individual de munca din motive imputabile salariatului,
pe durata suspendarii, acesta nu va beneficia de niciun drept care rezulta din calitatea sa de
salariat.
(5) Pe perioada suspendarii contractului individual de munca, unitatea/institutia prevazuta in
Anexa nr. 3 nu poate opera nicio modificare a contractului individual de munca decat cu acordul
salariatului.
Art. 69. - (1) Personalului didactic titular care beneficiaza de pensie de invaliditate gradul III, cu
drept de a presta activitate in invatamant maxim jumatate de norma i se incheie act aditional
la contractul individual de munca, avand ca obiect reducerea timpului de munca pe perioada
invaliditatii.
(2) Personalului didactic titular care beneficiaza de pensie de invaliditate gradul II, respectiv
gradul I i se va rezerva catedra/postul didactic pe durata invaliditatii. Contractul sau de munca
este suspendat pana la data la care medicul expert al asigurarilor sociale emite decizia prin care
constata redobandirea capacitatii de munca si deci incetarea calitatii de pensionar. Rezervarea 
catedrei/postului didactic inceteaza si de la data emiterii, de catre medicul expert al asigurarilor
sociale, a deciziei prin care se constata pierderea definitiva a capacitatii de munca.
(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator personalului didactic auxiliar si
personalului nedidactic, acestia urmand a fi reintegrati pe functia/postul detinuta la data
pierderii capacitatii de munca sau, in caz contrar, pe un post corespunzator studiilor si
aptitudinilor profesionale ale acestora.
Art. 70. - (1) Pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului, salariatii beneficiaza
de o indemnizatie platita din fondul de salarii de cel putin 75% din salariul de baza al locului de
munca ocupat/functiei indeplinite, la care se adauga toate sporurile si indemnizatiile care se
includ in salariul de baza.
(2) Pe durata intreruperii temporare prevazute la alin. (1), salariatii se vor afla la dispozitia
angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii.
(3) in situatia in care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, partial sau total,
conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, el este obligat sa plateasca salariatilor
salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost intrerupt.
Art. 71. - (1) Contractul individual de munca poate inceta:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea;
c) ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, potrivit legii.
(2) Contractul individual de munca inceteaza de drept in situatiile prevazute de art. 56 din Legea
nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 72. - (1) Este interzisa concedierea salariatilor:
a) pe criterii de rasa, cetatenie, etnie, culoare, limba, religie, origine sociala, trasaturi genetice,
sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, optiune
politica, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, apartenenta
la o categorie defavorizata;
b) pentru exercitarea dreptului la greva si a drepturilor sindicale.
(2) Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:
a) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical;
b) pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei;
c) pe durata in care salariata este insarcinata, in masura in care angajatorul a luat cunostinta
de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
d) pe durata concediului de maternitate;
e) pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 1 an, 2 ani, respectiv 3
ani, in cazul copilului cu handicap;
f) pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav/cu dizabilitati in varsta de pana la 7
ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei
de 18 ani;
g) pe durata indeplinirii serviciului militar;
h) pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in
care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri
disciplinare repetate savarsite de catre acel salariat;
i) pe durata efectuarii concediului de odihna;
j) pe durata rezervarii catedrei/postului didactic.
Art. 73. - (1) Contractul individual de munca nu poate fi desfacut din initiativa angajatorului in
cazurile in care, prin lege sau prin contractul colectiv de munca, au fost prevazute asemenea
interdictii.
(2) Desfacerea contractului individual de munca din motive neimputabile salariatilor este
determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, ca urmare a dificultatilor
economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii. Desfiintarea trebuie sa
fie efectiva, cu o cauza reala si serioasa.
(3) Desfasurarea activitatii sindicale, precum si apartenenta la un sindicat nu pot constitui
motive pentru desfacerea contractului individual de munca.
Art. 74. - (1) in cazul concedierii unui membru de sindicat pentru motive care nu tin de
persoana salariatului, angajatorul va notifica, in scris, intentia de concediere organizatiei
sindicale din care face parte salariatul cu 5 zile lucratoare inainte de emiterea deciziei de
incetare.
(2) in cazul concedierii salariatului pentru inaptitudine fizica si/sau psihica, constatata prin
decizia organelor competente de expertiza medicala, salariatul beneficiaza de o compensatie,
conform legii, in cazul in care nu i se poate oferi un alt loc de munca in conditiile art. 64 din
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Salariatii concediati pentru motive care nu tin de persoana lor beneficiaza de masuri active
de combatere a somajului si de plati compensatorii, conform legii.
(4) in situatia in care salariatul isi pierde aptitudinile profesionale din motive medicale,
angajatorul ii va asigura, in limita posibilitatilor, un alt loc de munca. in ipoteza in care nu
dispune de astfel de posibilitati, precum si in cazul salariatilor concediati pentru motive care
nu tin de persoana acestora, angajatorul va apela la agentia locala de ocupare a fortei de
munca, in vederea redistribuirii salariatului corespunzator pregatirii profesionale si/sau, dupa
caz, capacitatii de munca stabilite de medicul de medicina a muncii.
(5) in vederea acordarii platilor compensatorii prevazute la alin. (2) si alin. (3), Ministerul
Educatiei se obliga ca, pana la data de 31 decembrie 2021, sa faca demersuri in vederea
elaborarii unui proiect de lege, cu consultarea federatiilor sindicale semnatare ale prezentului
contract.
Art. 75. - (1) Salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesionala, cu
respectarea procedurii de evaluare prealabila, stabilite prin prezentul contract colectiv de
munca.
(2) Evaluarea salariatului pentru necorespundere profesionala, prin examinare scrisa, orala
si/sau practica, se face de catre o comisie numita de unitatea/institutia prevazuta in Anexa nr.
3. Din comisie va face parte si un reprezentant al organizatiei sindicale afiliate la una dintre
federatiile semnatare ale prezentului contract, desemnat de aceasta, al carei membru este
salariatul in cauza.
(3) Comisia va convoca salariatul si ii va comunica acestuia in scris, cu cel putin 15 zile inainte:
a) data, ora exacta si locul intrunirii comisiei;
b) modalitatea in care se va desfasura examinarea.
(4) Examinarea va avea ca obiect activitatile prevazute in fisa postului salariatului in cauza.
(5) in cazul introducerii de noi tehnologii, examinarea salariatului se va referi la acestea numai
in masura in care salariatul in cauza a urmat cursuri de formare profesionala in respectiva
materie.
(6) Rezultatele examinarii si concluziile comisiei de evaluare privind
corespunderea/necorespunderea profesionala se consemneaza intr-un proces-verbal.
(7) in cazul in care, in urma examinarii, salariatul este considerat necorespunzator profesional
de catre comisie, acesta are dreptul de a contesta hotararea comisiei in termen de 10 zile de la
comunicare. Contestatia se adreseaza consiliului de administratie al unitatii/institutiei
prevazute in Anexa nr. 3 si se solutioneaza in termen de 5 zile de la inregistrare.
(8) Daca salariatul nu a formulat contestatia in temenul prevazut la alin. (7) sau daca, dupa
formularea contestatiei si reexaminarea hotararii comisiei, aceasta este mentinuta,
conducatorul unitatii/institutiei prevazute in Anexa nr. 3, dupa indeplinirea obligatiilor
prevazute de art. 64 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, emite si comunica decizia de desfacere a contractului individual de
munca al salariatului, pentru motive de necorespundere profesionala. Decizia se motiveaza in
fapt si in drept, cu mentionarea rezultatelor evaluarii, a termenului legal in care poate fi
contestata, prevazut de art. 211 din Legea nr. 62/2011, si a instantei la care poate fi contestata.
Decizia se comunica salariatului in termen de cel mult 5 zile de la data emiterii si produce efecte
de la comunicare.
Art. 76. - (1) Salariatele/salariatii care au beneficiat de concediu de maternitate si/sau concediu
pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani in cazul
copilului cu handicap, sau, dupa caz, de concediul pentru ingrijirea copilului cu dizabilitati pana
la implinirea varstei de 7 ani nu pot fi concediate/concediati pe motivul prevazut de art. 61 lit.
d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
pe o perioada de minimum 6 luni de la reluarea activitatii, considerata perioada de readaptare.
(2) Durata exacta a perioadei de readaptare va fi stabilita prin contractele colective de munca
incheiate la nivelul unitatilor/institutiilor prevazute in Anexa nr. 3.
Art. 77. - (1) in toate situatiile in care, anterior concedierii, angajatorul este obligat sa acorde
un termen de preaviz, durata acestuia va fi de 20 de zile lucratoare. Termenul de preaviz incepe
sa curga de la data comunicarii salariatului a cauzei care determina concedierea.
(2) in perioada preavizului, salariatii au dreptul sa absenteze jumatate din timpul efectiv al
programului de lucru zilnic, pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa afecteze
salariul si celelalte drepturi care li se cuvin.
Art. 78. - (1) in cazul concedierilor pentru motive care nu tin de persoana salariatului, la
aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante de natura celor
desfiintate, masurile vor afecta in ordine:
a) contractele individuale de munca ale salariatilor care solicita plecarea din unitate/institutie;
b) contractele individuale de munca ale salariatilor care cumuleaza doua sau mai multe functii,
precum si ale celor care cumuleaza pensia cu salariul;
c) contractele individuale de munca ale celor care indeplinesc conditiile legale de pensionare
in anul scolar respectiv.
(2) in cazul in care, la nivelul unitatii/institutiei, exista mai multe posturi de aceeasi natura si
unul sau mai multe dintre acestea vor fi desfiintate, se va proceda la o evaluare obiectiva a
performantelor profesionale ale persoanelor care le ocupa.
(3) Daca rezultatul evaluarii nu conduce la departajare, se aplica, in ordine, urmatoarele criterii:
a) daca masura afecteaza doi soti care lucreaza in aceeasi unitate/institutie, se desface
contractul de munca al salariatului care are venitul cel mai mic, fara ca prin aceasta sa poata fi
concediat un salariat al carui post nu este vizat de desfiintare;
b) masura sa afecteze mai intai persoanele care nu au copii in intretinere;
c) masura sa afecteze numai in ultimul rand femeile care au in ingrijire copii, barbatii vaduvi
sau divortati care au in intretinere copii, unicii intretinatori de familie, precum si salariatii care
mai au cel mult trei ani pana la pensionare.
(4) in cazul in care masura ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau
perfectionare profesionala si a incheiat cu unitatea/institutia un act aditional la contractul
individual de munca, prin care s-a obligat sa presteze activitate in favoarea acesteia o anumita
perioada de timp, unitatea/institutia prevazuta in Anexa nr. 3 nu-i va pretinde acestuia
despagubiri si nici nu-l va putea obliga la suportarea cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa
profesionala, proportional cu perioada nelucrata pana la implinirea termenului prevazut in
actul aditional.
(5) Hotararea privind concedierile individuale se adopta de comisia paritara de la nivelul
unitatii/institutiei prevazute in Anexa nr. 3.
Art. 79. - (1) Unitatea/institutia prevazuta in Anexa nr. 3 care isi extinde sau isi reia activitatea
intr-o perioada de 12 luni de la luarea masurii de concediere individuala pentru motive
neimputabile salariatilor are obligatia de a instiinta in scris organizatiile sindicale afiliate la
federatiile semnatare ale prezentului contract colectiv de munca despre aceasta si de a face
publica masura, prin publicare in presa si la sediul unitatii/institutiei. De asemenea,
unitatea/institutia are obligatia de a transmite salariatilor care au fost concediati o comunicare
scrisa in acest sens si de a-i reangaja pe aceleasi locuri de munca pe care le-au ocupat anterior,
in aceleasi conditii existente anterior concedierii, fara concurs sau perioada de proba, daca
indeplinesc conditiile cerute de lege pentru ocuparea acestor posturi vacante.
(2) Salariatii au la dispozitie un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data comunicarii
prevazute la alin. (1) pentru a-si manifesta in scris consimtamantul cu privire la locul de munca
oferit.
(3) in situatia in care salariatii care au dreptul de a fi reangajati potrivit alin. (1) nu isi manifesta
in scris consimtamantul in termenul prevazut la alin. (2) sau refuza locul de munca oferit,
unitatea/institutia poate face noi incadrari pe locurile de munca ramase vacante.
(4) Unitatea/institutia este obligata sa instiinteze in scris personalul didactic care a fost
transferat in etapa de restrangere de activitate, in situatia in care, la data inceperii anului
scolar, se constata ca postul/catedra a fost reinfiintat(a) ori s-a reinfiintat cel putin jumatate de
norma din catedra respectiva. Directorul unitatii/institutiei are obligatia sa comunice in scris
cadrului didactic decizia de revenire pe postul/catedra detinut(a) anterior. Posturile/catedrele
eliberate se ocupa in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic din invatamantul
preuniversitar, cu respectarea prevederilor Metodologiei-cadru privind mobilitatea
personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobate prin ordin al ministrului
educatiei.
Art. 80. - (1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de
indrumare si de control din invatamantul preuniversitar raspund disciplinar potrivit dispozitiilor
art. 280-282 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
completate, dupa caz, cu prevederile art. 247-252 din Codul muncii.
(2) Personalul nedidactic raspunde disciplinar potrivit dispozitiilor art. 247-252 din Codul
muncii.
(3) Conditiile concrete in care se efectueaza cercetarea disciplinara prealabila si etapele care
trebuie parcurse se stabilesc prin contractele colective de munca incheiate la nivelul
unitatilor/institutiilor prevazute in Anexa nr. 3, cu respectarea dreptului salariatului de a fi
informat cu privire la fapta care i se imputa si actele cercetarii, precum si a dreptului de a se
apara.
Art. 81. - (1) Salariatii au dreptul de a demisiona, notificand in scris unitatea/institutia despre
aceasta situatie, fara a fi obligati sa-si motiveze demisia. Contractul individual de munca
inceteaza de la data implinirii termenului de preaviz de 10 zile calendaristice, pentru salariatii
cu functii de executie si, respectiv, 20 de zile calendaristice, pentru salariatii cu functii de
conducere.
(2) in cazul in care unitatea/institutia refuza inregistrarea demisiei, salariatul are dreptul de a
face dovada acesteia prin orice mijloc de proba.
(3) Salariatul are dreptul de a demisiona fara preaviz daca unitatea/institutia nu isi indeplineste
obligatiile asumate prin contractul individual de munca si contractul colectiv de munca.
 
CAPITOLUL VII
Formarea profesionala
 
Art. 82. - (1) Partile inteleg:
a) prin termenul de formare profesionala - orice procedura prin care o persoana dobandeste o
calificare atestata printr-un certificat sau o diploma, eliberate conform legii;
b) prin termenul de formare profesionala continua - procedura prin care o persoana, avand
deja o calificare ori o profesie, dobandeste noi competente cognitive si functionale
(deprinderi);
c) prin comitete sectoriale de formare profesionala - institutii de dialog social de utilitate
publica, cu personalitate juridica, ce dezvolta, actualizeaza si valideaza calificarile din
sectoarele respective de activitate.
(2) Partile semnatare convin sa acorde intregul sprijin solicitat de catre Autoritatea Nationala
pentru Calificari pentru elaborarea sistemului de standarde ocupationale, bazat pe
competente, si a calificarilor, care vor fi validate si introduse in Registrul national al calificarilor.
Sistemul va fi utilizat la evaluarea si certificarea calificarii salariatilor.
(3) Formarea profesionala a salariatilor se organizeaza pentru ocupatii, meserii, specialitati si
profesii cuprinse in "Clasificarea Ocupatiilor din Romania" (COR), pe baza "standardelor
ocupationale" si a clasificarilor elaborate de comitetele sectoriale.
(4) Partile convin sa acorde intregul sprijin Comitetului sectorial pentru educatie si formare
profesionala, cercetareproiectare, sport, precum si Directiei Formare Continua a Personalului
din invatamantul Preuniversitar (DFCPIP).
(5) Partile convin sa acorde sprijin membrilor lor pentru dezvoltarea activitatii comitetului
sectorial si DFCPIP, precum si pentru dezvoltarea in sistem de parteneriat, la nivelul sectorului
invatamant preuniversitar, a unor activitati proprii de formare profesionala, inclusiv prin
sprijinirea proiectelor destinate atragerii de fonduri necesare.
Art. 83. - (1) Ministerul Educatiei si unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 se obliga sa
asigure salariatilor accesul periodic la formare profesionala.
(2) Formarea profesionala a salariatilor se poate realiza prin urmatoarele forme:
a) participarea la cursuri organizate de casele corpului didactic sau de furnizorii de servicii de
formare profesionala din tara si din strainatate;
b) stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca;
c) stagii de practica si de specializare in tara si in strainatate;
d) formare individualizata;
e) stagii de perfectionare organizate de organizatiile sindicale reprezentative;
f) alte forme de pregatire convenite intre angajator si salariat.
(3) Perfectionarea personalului didactic, didactic auxiliar, precum si a personalului de
conducere, de indrumare si de control se face potrivit prevederilor Legii educatiei nationale nr.
1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Formarea profesionala cuprinde si teme din domeniul relatiilor de munca convenite de
unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 si organizatiile sindicale afiliate la federatiile
semnatare ale prezentului contract.
Art. 84. - (1) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 se obliga sa elaboreze anual planuri
de formare profesionala pentru toate categoriile de salariati, dupa consultarea organizatiilor
sindicale afiliate la federatiile semnatare ale prezentului contract sau, dupa caz, a
reprezentantilor salariatilor.
(2) Planurile de formare profesionala fac parte integranta din contractele colective de munca
incheiate la nivelul unitatilor/institutiilor prevazute in Anexa nr. 3.
(3) Planurile de formare profesionala vor fi aduse la cunostinta salariatilor in termen de 15 zile
de la adoptarea lor, prin afisare la sediul tuturor unitatilor/institutiilor prevazute in Anexa nr.
3.
Art. 85. - (1) Finantarea activitatilor de formare continua se suporta de catre Ministerul
Educatiei, prin alocarea din timp a sumelor necesare.
(2) Ministerul Educatiei asigura si sumele percepute de institutiile de invatamant superior
pentru instrumentarea dosarelor in vederea acordarii gradelor didactice. Persoanele care au
achitat taxele de instrumentare a dosarelor depun la inspectoratul scolar la care s-au inscris
solicitarea de decontare, insotita de documentele justificative. Decontarea sumelor se face in
termen de 30 de zile de la data solicitarii.
(3) in vederea stabilirii drepturilor salariale corespunzatoare gradului didactic obtinut la data
inceperii anului scolar, unitatile de invatamant si institutiile de invatamant superior sunt
obligate sa elibereze adeverinte care sa ateste obtinerea gradului didactic, in termen de 30 de
zile de la promovarea probelor.
(4) Ministerul Educatiei, prin inspectoratele scolare si casele corpului didactic sau prin
departamentele de specialitate, va desfasura programe de formare si conversie profesionala
pentru personalul din invatamantul preuniversitar. Aceste programe vor fi elaborate in
colaborare cu organizatiile sindicale afiliate la federatiile semnatare ale prezentului contract.
Art. 86. - (1) Unitatea/institutia va suporta toate cheltuielile ocazionate de participarea
salariatilor la cursurile si stagiile de formare profesionala initiate de catre aceasta.
(2) Unitatea/institutia va suporta toate cheltuielile ocazionate de participarea personalului
nedidactic la instruirea periodica in vederea insusirii notiunilor fundamentale de igiena, in
conformitate cu prevederile Ordinului comun nr. 1225/5031/2003, cu modificarile ulterioare.
(3) in vederea asigurarii sumelor necesare pentru formarea profesionala a personalului didactic
auxiliar si nedidactic, unitatea/institutia va prevedea in bugetul propriu aceste cheltuieli.
(4) Finantarea formarii profesionale a salariatilor din unitatile de invatamant preuniversitar se
va completa cu sume alocate de la bugetele locale si/sau din venituri proprii ale
unitatilor/institutiilor, pentru formele de pregatire profesionala solicitate de salariati, pentru
care unitatea/institutia suporta o parte din cost.
(5) in cazul in care un salariat identifica un curs de formare profesionala, relevant pentru
angajator, pe care ar dori sa-l urmeze, organizat de un tert, unitatea/institutia va analiza
cererea impreuna cu organizatia sindicala afiliata la una dintre federatiile semnatare ale
prezentului contract, al carui membru este salariatul, pentru a stabili daca si in ce masura va
suporta contravaloarea cursului.
Art. 87. - (1) Salariatii care participa la stagii sau cursuri de formare profesionala, care presupun
scoaterea partiala sau totala din activitate, beneficiaza de drepturile salariale prevazute de art.
197 din Codul muncii si au obligatiile prevazute de art. 198 din Legea nr. 53/2003 - Codul
muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) in cazul scoaterii totale din activitate, contractul individual de munca al salariatului se
suspenda, acesta beneficiind, pe perioada cursurilor/stagiilor de formare profesionala de toate
drepturile salariale care i se cuvin.
(3) Perioada cat salariatii participa la cursuri/stagii de formare profesionala cu scoaterea
partiala/totala din activitate constituie vechime in munca/in invatamant/la catedra.
Art. 88. - (1) Salariatii beneficiaza de concedii pentru formare profesionala, conform art. 154-
158 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
(2) in cazul in care unitatea/institutia nu si-a respectat obligatia de a asigura pe cheltuiala sa
participarea unui salariat la formare profesionala in conditiile prevazute de lege, salariatul are
dreptul la un concediu pentru formare profesionala, platit de angajator, de 10 zile lucratoare
sau de 80 de ore. in aceasta perioada salariatul va beneficia de o indemnizatie de concediu
calculata ca si in cazul concediului de odihna.
(3) Constituie vechime in munca/invatamant si perioadele in care personalul din invatamant sa aflat in concediu fara plata pentru formare profesionala solicitat in conditiile art. 155- 156 din
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 89. - Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 se obliga sa consulte organizatiile
sindicale afiliate la federatiile semnatare ale prezentului contract, anterior incheierii
contractelor de adaptare profesionala.
Art. 90. - in cazul in care personalul didactic are doua specialitati principale sau o specialitate
principala si una secundara, definitivarea in invatamant si gradele didactice II si I pot fi obtinute
la una dintre cele doua specialitati, fiind recunoscute pentru oricare dintre specialitatile inscrise
pe diplome. Aceste prevederi se aplica personalului didactic calificat, indiferent de modul de
constituire a catedrei.
Art. 91. - (1) Reconversia profesionala a personalului din invatamant se realizeaza prin
institutiile de invatamant superior, casele corpului didactic, federatiile sindicale semnatare ale 
prezentului contract si organizatiile sindicale afiliate acestora sau orice alta persoana juridica
acreditate sau autorizate ca furnizori de formare profesionala.
(2) Natura cursurilor si modul de organizare si de recrutare a candidatilor vor fi stabilite in
comisiile paritare de la nivelul ministerului si al unitatilor/institutiilor prevazute in Anexa nr. 3,
in termen de 30 de zile de la inregistrarea contractelor colective de munca.
 
 
CAPITOLUL VIII
Alte prevederi in legatura cu drepturile si obligatiile partilor
 
Art. 92. - (1) Ministerul Educatiei se obliga sa invite delegatii desemnati de federatiile sindicale
semnatare ale prezentului contract colectiv de munca sa participe la discutarea problemelor
de interes profesional, economic, social sau cultural. Aceasta prevedere se aplica si
unitatilor/institutiilor prevazute in Anexa nr. 3, care au obligatia de a invita la sedintele
consiliului de administratie reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate federatiilor
semnatare. Acesti reprezentanti sunt desemnati de organizatiile sindicale afiliate, in baza
imputernicirilor acordate acestora de federatiile semnatare ale prezentului contract.
(2) instiintarea organizatiilor sindicale privind intrunirea comisiei de dialog social, comisiei
paritare si consiliilor de administratie se face cu cel putin 72 de ore inaintea sedintei,
comunicandu-se ordinea de zi si documentele ce vor fi discutate.
(3) Procesul-verbal incheiat cu ocazia sedintelor prevazute la alin. (1) va consemna si punctele
de vedere ale reprezentantilor organizatiilor sindicale si va purta, in mod obligatoriu,
semnatura acestora. Hotararile organismelor mentionate la alin. (2) si copiile proceselorverbale ale sedintelor acestora vor fi comunicate organizatiilor sindicale in termen de 2 zile
lucratoare de la data desfasurarii sedintei.
Art. 93. - Pentru fundamentarea actiunilor prevazute la art. 30 alin. (2) din Legea nr. 62/2011,
Ministerul Educatiei si unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 vor pune la dispozitia
organizatiilor sindicale semnatare ale contractelor colective de munca informatiile si
documentele necesare ori le vor asigura accesul la acestea, reprezentantii organizatiilor
sindicale avand obligatia de a pastra confidentialitatea datelor transmise cu acest caracter.
Art. 94. - (1) Pentru participarea la procesul de monitorizare si evaluare a calitatii sistemului de
invatamant, sunt degrevate la nivel national cadre didactice, in echivalentul a maximum 115
norme/posturi didactice, la propunerea federatiilor sindicale semnatare ale prezentului
contract.
(2) Desemnarea cadrelor didactice prevazute la alin. (1) se face de catre federatiile sindicale
semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, iar listele cuprinzand persoanele
degrevate sunt aprobate prin ordin al ministrului educatiei.
Art. 95. - (1) Unitatea/institutia se obliga sa asigure derularea in conditii normale a procesului
de invatamant, prin suplinirea personalului aflat in concediu fara plata sau trimis la cursuri de
formare si perfectionare profesionala/sindicala, stagii de pregatire profesionala/sindicala - in
tara sau in strainatate -, schimburi de experienta, precum si alte actiuni profesionale/sindicale,
si sa le sprijine efectiv. Persoanele care suplinesc vor fi remunerate corespunzator pentru
activitatea suplimentara efectuata.
(2) Membrii de sindicat, inclusiv cei alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale
care lucreaza nemijlocit in unitatile si institutiile de invatamant au dreptul la zile libere 
platite/an scolar, pe baza de invoire colegiala, in vederea participarii la actiuni si activitati
sindicale, avand obligatia de a-si asigura suplinirea cu personal calificat, care nu va fi
remunerat. Numarul de zile libere de care beneficiaza acestia se stabileste prin contractul
colectiv de munca incheiat la nivelul unitatilor/institutiilor prevazute in Anexa nr. 3.
Art. 96. - (1) Inspectoratele scolare si unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 in care isi
desfasoara activitatea organizatii sindicale afiliate la federatiile semnatare ale prezentului
contract sunt obligate sa puna la dispozitie, cu titlu gratuit, spatii cu dotarile existente,
corespunzatoare functionarii acestora.
(2) Ministerul Educatiei, inspectoratele scolare si unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3
recunosc si asigura dreptul de folosinta gratuita al organizatiilor sindicale semnatare ale
contractelor colective de munca a spatiilor in care se afla sediile acestora, mentionate in
sentintele judecatoresti ramase definitive/statutele acestora, pe toata perioada existentei
organizatiei sindicale.
(3) Baza materiala cu destinatie cultural-sportiva aflata in proprietatea sau in folosinta
unitatilor/institutiilor prevazute in Anexa nr. 3, in proprietatea sau folosinta organizatiilor
sindicale va putea fi folosita, cu titlu gratuit, pentru actiuni organizate de sindicate sau
patronat, in conditiile prevazute in contractul colectiv de munca.
Art. 97. - (1) Membrii de sindicat, alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale
afiliate la federatiile semnatare ale prezentului contract, care au postul didactic/catedra
rezervat (a), beneficiaza de toate drepturile prevazute de Legea nr. 1/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, de actele normative si/sau administrative cu caracter normativ
aplicabile in materie, precum si de prezentul contract colectiv de munca. Acestora li se
recunoaste ultimul calificativ obtinut anterior rezervarii/degrevarii.
(2) Pe toata durata exercitarii mandatului, precum si pe o perioada de 2 ani de la incetarea
acestuia, reprezentantilor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale nu li se pot
opera modificari ale elementelor contractului individual de munca si nu pot fi concediati pentru
motive care nu tin de persoana salariatului sau pentru motive ce tin de indeplinirea mandatului
pe care l-au primit, decat cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al organizatiei
sindicale.
Art. 98. - (1) La cererea organizatiilor sindicale, in baza acordului membrilor de sindicat,
inspectoratele scolare si conducerile unitatilor/institutiilor prevazute in Anexa nr. 3 vor dispune
incasarea ratelor si contributiilor la C.A.R. si la banci, precum si a cotizatiei sindicale pe stat de
plata, de catre persoanele care au sarcini de serviciu privind plata salariilor. Sumele retinute
aferente cotizatiilor sindicale vor fi virate in contul organizatiilor sindicale afiliate federatiilor
semnatare ale prezentului contract.
(2) Cotizatia platita de membrii organizatiilor sindicale in cuantum de maximum 1% din venitul
brut realizat este deductibila din baza de calcul a impozitului pe venit.
Art. 99. - Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 recunosc dreptul reprezentantilor
organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract de a
urmari la locul de munca modul in care sunt respectate drepturile salariatilor prevazute in
contractele colective de munca si in contractele individuale de munca.
Art. 100. - Ministerul Educatiei si inspectoratele scolare consiliaza unitatile de invatamant in
vederea accesarii de catre acestea a fondurilor europene.
Art. 101. - Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3 si organizatiile sindicale afiliate la
federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract isi vor comunica reciproc si in timp util
hotararile proprii privind problemele importante din domeniul relatiilor de munca.
Art. 102. - Federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca recunosc
dreptul unitatilor/institutiilor prevazute in Anexa nr. 3 de a stabili, in conditiile legii,
raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de incalcarea
normelor de disciplina a muncii sau care aduc prejudicii unitatii/institutiei.
Art. 103. - (1) Ministerul Educatiei si federatiile semnatare ale prezentului contract se recunosc
drept parteneri de dialog social permanent.
(2) Partile semnatare ale prezentului contract colectiv si cele semnatare ale contractelor
colective de munca incheiate la nivelul unitatilor/institutiilor prevazute in Anexa nr. 3 se obliga
sa asigure un climat normal de munca, cu respectarea prevederilor legale, a contractelor
colective de munca, a regulamentelor interne, precum si a drepturilor si intereselor membrilor
de sindicat.
Art. 104. - (1) Actul aditional incheiat intre Ministerul Educatiei si Cercetarii si Federatia
Educatiei Nationale, inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei sub nr.
53001/12.01.1998, devine parte integranta a prezentului contract.
(2) Decizia nr. 1306/11.08.2000 emisa de Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti si
H.C.G.M.B. nr. 39/2007 devin parte integranta a prezentului contract colectiv de munca.
Art. 105. - (1) Contractele colective de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi
la un nivel inferior celor stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil incheiat la nivel
superior.
(2) Contractele colective de munca incheiate la nivelul unitatilor/institutiilor prevazute in
Anexa nr. 3 pot stabili drepturi si obligatii numai in limitele si in conditiile prevazute de lege.
Art. 106. - (1) Negocierea contractelor colective de munca la nivelul inspectoratelor scolare se
realizeaza intre conducatorul inspectoratului scolar si organizatiile sindicale afiliate federatiilor
sindicale semnatare ale prezentului contract, conform legii.
(2) Organizatiile sindicale afiliate federatiilor semnatare ale prezentului contract sunt
imputernicite in scris sa negocieze contractele colective de munca la nivelul inspectoratelor
scolare, aplicabile tuturor unitatilor/institutiilor din subordine. Prin imputernicirile scrise,
federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate desemneaza expres echipa
de negociere si persoana mandatata sa semneze contractul colectiv de munca la nivel de
inspectorat scolar. Contractul colectiv de munca la nivel de inspectorat se semneaza de catre
inspectorul scolar general (ca reprezentant legal al inspectoratului) si de catre persoanele
mandatate de federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract.
(3) Federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract anexeaza imputernicirii prevazute
la alin. (2), in copie certificata pentru conformitate, hotararea de constatare a
reprezentativitatii la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar.
(4) in baza prevederilor prezentului contract colectiv de munca vor incepe negocierile in
vederea incheierii contractelor colective de munca la nivelul unitatilor/institutiilor prevazute in
Anexa nr. 3.
Art. 107. - Drepturile prevazute in contractele individuale de munca nu pot fi sub nivelul celor
care sunt stabilite prin prezentul contract, in conditiile legii.
Art. 108. - (1) Prevederile contractelor individuale de munca vor fi puse in acord cu cele ale
prezentului contract colectiv de munca in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a
acestuia, modificandu-se prin act aditional.
(2) Unitatile/institutiile vor incheia contracte individuale de munca numai pentru salariatii nouangajati.
Art. 109. - in toate situatiile de reorganizare a unitatilor/institutiilor prevazute in Anexa nr. 3
sau de restructurare a retelei de invatamant, drepturile si obligatiile prevazute in prezentul
contract colectiv de munca se transmit noilor subiecte de drept.
Art. 110. - La stabilirea conditiilor de munca si a criteriilor de normare pentru personalul din
invatamant se va tine cont de conventiile internationale aplicabile la care Romania este parte
semnatara si de Recomandarea UNESCO-OIM privind Statutul cadrului didactic.
Art. 111. - (1) Salariatii din invatamant beneficiaza de egalitate de sanse, inteleasa ca acces
nediscriminatoriu la:
a) alegerea ori exercitarea libera a unei profesii sau activitati;
b) angajare in toate posturile sau locurile de munca vacante si la toate nivelurile ierarhiei
profesionale;
c) venituri egale pentru munca de valoare egala;
d) informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare,
specializare si recalificare profesionala;
e) promovare la orice nivel ierarhic si profesional;
f) conditii de munca ce respecta normele de sanatate si securitate in munca, conform
prevederilor legislatiei in vigoare;
g) beneficii, altele decat cele de natura salariala, precum si la securitate sociala;
h) organizatii sindicale si profesionale, precum si la beneficiile acordate de acestea.
(2) Pentru prevenirea si eliminarea oricaror comportamente, definite drept discriminare bazata
pe criteriul de sex, angajatorul are urmatoarele obligatii:
a) sa asigure egalitatea de sanse si de tratament intre angajati, femei si barbati, in cadrul
relatiilor de munca de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispozitii pentru interzicerea
discriminarilor bazate pe criteriul de sex in regulamentul de organizare si functionare si in
regulamentul intern;
b) sa prevada in regulamentul intern sanctiuni disciplinare, in conditiile prevazute de lege,
pentru salariatii care incalca demnitatea personala a altor angajati prin crearea de medii
degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin actiuni de
discriminare, astfel cum sunt definite la art. 4 lit. a) -e) si la art. 11 din Legea nr. 202/2002
privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata;
c) sa ii informeze permanent pe angajati, inclusiv prin afisare in locuri vizibile, asupra
drepturilor pe care acestia le au in ceea ce priveste respectarea egalitatii de sanse si de
tratament intre femei si barbati in relatiile de munca;
d) sa informeze imediat dupa ce a fost sesizat autoritatile publice abilitate cu aplicarea si
controlul respectarii legislatiei privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati.
(3) Este interzisa discriminarea prin utilizarea de catre angajator a unor practici care
dezavantajeaza persoanele de un anumit sex, in legatura cu relatiile de munca, referitoare la:
anuntarea, organizarea concursurilor sau examenelor si selectia candidatilor pentru ocuparea
posturilor vacante; incheierea, suspendarea, modificarea si/sau incetarea raportului juridic de 
munca ori de serviciu; stabilirea sau modificarea atributiilor din fisa postului; stabilirea
remuneratiei; beneficii, altele decat cele de natura salariala, precum si la securitate sociala;
informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare
si recalificare profesionala; evaluarea performantelor profesionale individuale; promovarea
profesionala; aplicarea masurilor disciplinare; dreptul de aderare la sindicat si accesul la
facilitatile acordate de acesta; orice alte conditii de prestare a muncii, potrivit legislatiei in
vigoare.
(4) Salariatii au dreptul ca, in cazul in care se considera discriminati pe baza criteriului de sex,
sa formuleze sesizari/reclamatii catre angajator sau impotriva lui, daca acesta este direct
implicat, si sa solicite sprijinul organizatiei sindicale ai carei membri sunt pentru rezolvarea
situatiei la locul de munca.
(5) Reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate la federatiile semnatare ale prezentului
contract din unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3, cu atributii pentru asigurarea
respectarii egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati la locul de munca, primesc
de la persoanele care se considera discriminate pe baza criteriului de sex sesizari/reclamatii,
aplica procedurile de solutionare a acestora si solicita angajatorului rezolvarea cererilor
angajatilor. Opinia reprezentantilor sindicali se mentioneaza in mod obligatoriu in raportul de
control privind respectarea prevederilor Legii nr. 202/2002.
(6) in cazul in care sesizarea/reclamatia nu a fost rezolvata la nivelul angajatorului prin mediere,
persoana angajata care prezinta elemente de fapt ce conduc la prezumptia existentei unei
discriminari directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex in domeniul muncii, pe baza
prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si
barbati, republicata, are dreptul sa sesizeze sectia/completul pentru conflicte de munca si
drepturi de asigurari sociale din cadrul tribunalului in a carui raza teritoriala isi are domiciliul
ori resedinta, in termen de 3 ani de la data savarsirii faptei.
Art. 112. - Regulamentul intern se intocmeste de catre unitatea/institutia prevazuta in Anexa
nr. 3 cu consultarea obligatorie a organizatiilor sindicale din unitate/institutie, afiliate la
federatiile semnatare ale prezentului contract.
Art. 113. - Prezentul contract colectiv de munca produce efecte de la data inregistrarii acestuia
si va fi adus la cunostinta salariatilor prin afisare in toate unitatile/institutiile prevazute in
Anexa nr. 3, prin grija conducerilor acestora. Nerespectarea clauzelor prezentului contract
atrage raspunderea disciplinara sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate.
Art. 114. - in conformitate cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, unitatile si
institutiile in care se aplica clauzele negociate prin prezentul contract colectiv de munca sunt
cele prevazute in Anexa nr. 3.
Art. 115. - Ministerul Educatiei, inspectoratele scolare si conducerile unitatilor/institutiilor
prevazute in Anexa nr. 3 nu vor da curs sesizarilor, plangerilor sau reclamatiilor anonime,
conform legii.
Art. 116. - Prevederile prezentului contract colectiv de munca sunt minimale la negocierea
contractelor colective de munca incheiate la nivelul unitatilor de invatamant particular
acreditate. in cazul neincheierii contractelor colective de munca la nivelul acestora, prevederile
prezentului contract colectiv de munca se aplica si salariatilor acestora, drepturile salariale ce
li se cuvin fiind acordate din fondurile proprii ale angajatorilor.
Art. 117. - Anexele nr. 1, nr. 2 si nr. 3 sunt parte integranta a prezentului contract colectiv de
munca.
 
 
PARTILE:
Ministerul Educatiei

MINISTRU,
SORIN-MIHAI
CIMPEANU
 
Federatiile sindicale reprezentative
din invatamantul preuniversitar:
 
FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN
INVATAMANT
PRESEDINTE,
SIMION SEVEREL HANCESCU

FEDERATIA SINDICATELOR DIN EDUCATIE "SPIRU
HARET"
PRESEDINTE,
MARIUS OVIDIU NISTOR
 
ANEXA Nr. 1
 
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
 
Incheiat si inregistrat sub nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . in registrul general de evidenta a
salariatilor
 
CAPITOLUL A:
 
Partile contractului:
Angajator - persoana juridica/ . . . . . . . . . ., cu sediul in . . . . . . . . . ., cod fiscal . . . . . . . . . ., telefon
. . . . . . . . . ., reprezentata legal prin . . . . . . . . . ., in calitate de . . . . . . . . . .,
si
salariatul/salariata - domnul/doamna . . . . . . . . . ., domiciliat(a) in localitatea . . . . . . . . . ., str. .
. . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . .
. . . . . ., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria . . . . . . . . . .
nr. . . . . . . . . . ., eliberat(a) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., autorizatie
de munca/permis de sedere in scop de munca seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . .
. . . .,
am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am
convenit:
 
CAPITOLUL B:
 
Obiectul contractului: 
Reglementarea raporturilor de munca dintre partile semnatare.
 
CAPITOLUL C:
 
Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata . . . . . . . . . . urmand sa inceapa activitatea la data de . . .
. . . . . . .;
b) determinata, de . . . . . . . . . . luni, pe perioada cuprinsa intre data de . . . . . . . . . . si data de .
. . . . . . . . . /pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post/pe
post vacant.
 
CAPITOLUL D:
 
Locul de munca:
1. Activitatea se desfasoara la
(clasa/laborator/biblioteca/sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.) . . . . . . . . . . din
sediul unitatii/institutiei/alt loc de munca organizat al angajatorului (structura fara
personalitate juridica) . . . . . . . . . .
2. In lipsa unui loc de munca fix, salariatul va desfasura activitatea astfel: . . . . . . . . . .
 
CAPITOLUL E:
 
Felul muncii:
Functia/meseria . . . . . . . . . . conform Clasificarii ocupatiilor din Romania.
 
CAPITOLUL F:
 
Atributiile postului:
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.
 
CAPITOLUL F1:
 
Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului (stabilite prin ordin al
ministrului educatiei si/sau Regulamentul intern):
. . . . . . . . . .
 
CAPITOLUL G:
 
Conditii de munca:
1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 privind stabilirea
duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite -
vatamatoare, grele sau periculoase.
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit
Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile
ulterioare.
 
CAPITOLUL H:
 
Durata muncii:
1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: . . . . . . . . . . (ore zi/ore
noapte/inegal);
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului
colectiv de munca aplicabil.
2. O fractiune de norma de . . . . . . . . . . ore/zi, . . . . . . . . . . ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: . . . . . . . . . . (ore zi/ore noapte);
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului
colectiv de munca aplicabil;
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte
lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor
acestora.
 
CAPITOLUL I:
 
Concediul:
Durata concediului anual de odihna este de . . . . . . . . . . zile lucratoare, in raport cu durata
muncii (norma intreaga, fractiune de norma) si conform prevederilor art. 29 din Contractul
Colectiv de Munca Unic la Nivel de Sector de Activitate invatamant Preuniversitar.
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de . . . . . . . . . . zile lucratoare.
Concediul se va efectua conform programarii si intelegerii dintre parti.
 
CAPITOLUL J:
 
Salariul:
1. Salariul de baza lunar brut . . . . . . . . . . lei.
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri
. . . . . . . . . .;
 
Se vor prevedea toate sporurile ce se cuvin fiecarui salariat in functie de conditiile in care isi
desfasoara activitatea.
b) indemnizatii . . . . . . . . . .;
b1) prestatii suplimentare in bani . . . . . . . . . .;
b2) modalitatea prestatiilor suplimentare in natura . . . . . . . . . .;
c) alte adaosuri . . . . . . . . . .
3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se
lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu 
un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul
muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Data la care se plateste salariul este . . . . . . . . . . .
5. Partile convin ca urmatoarele obligatii banesti ale salariatului sa fie achitate prin serviciile
financiar-contabile ale unitatii: cotizatia sindicala, contributiile si ratele la C.A.R. si banci etc.
 
CAPITOLUL K:
 
Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie . . . . . . . . . .;
b) echipament individual de lucru . . . . . . . . . .;
c) materiale igienico-sanitare . . . . . . . . . .;
d) alimentatie de protectie . . . . . . . . . .;
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca . . . . . . . . . . .
 
CAPITOLUL L:
 
Alte clauze:
a) perioada de proba este de . . . . . . . . . .;
b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de.......... zile lucratoare, conform Legii nr.
53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau contractului
colectiv de munca;
c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de.......... zile calendaristice, conform Legii nr.
53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau contractului
colectiv de munca;
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile
prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, se vor regasi si in contractul individual de munca;
e) alte clauze.
 
CAPITOLUL M:
 
Drepturi si obligatii generale ale partilor:
1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f) dreptul la acces la formare profesionala.
 
2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin
conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
 
3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit
legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;
d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatului.
 
4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii
activitatii;
a1) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de munca, din
contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea
normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca, potrivit specificului activitatii;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc
desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, orice documente care atesta calitatea de salariat a solicitantului,
respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in
meserie si specialitate;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
f) obligatii care revin angajatorului potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE;
g) alte obligatii, in functie de specificul unitatii.
 
CAPITOLUL N:
 
Dispozitii finale:
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr.
53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale
contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul unitatii/institutiei/sectorului de
activitate invatamant preuniversitar, inregistrat sub nr.........../.......... la Inspectoratul teritorial
de munca al judetului/municipiului........../Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de
munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale si
contractului colectiv de munca aplicabil.
Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare
parte.
 
CAPITOLUL O:
 
Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea
prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca
competenta potrivit legii.

Angajator,
. . . . . . . . . .
Reprezentant legal,
. . . . . . . . . .
Salariat,
Semnatura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Pe data de.......... prezentul contract inceteaza in temeiul art........... din Legea nr. 53/2003 -
Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in urma indeplinirii
procedurii legale.
Angajator,
. . . . . . . . . .


ANEXA Nr. 2
 
REGULAMENTUL-CADRU
privind organizarea si functionarea comisiilor paritare
 
Comisiile paritare, la orice nivel, vor fi compuse dintr-un numar egal de reprezentanti ai
Ministerului Educatiei, respectiv ai unitatilor si institutiilor prevazute in Anexa nr. 3 si ai
federatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca/organizatiilor
sindicale afiliate acestora, desemnati de fiecare parte.
 
Comisia paritara este imputernicita sa analizeze si sa rezolve problemele ce apar in aplicarea
contractului colectiv de munca, la solicitarea oricareia dintre parti.
 
Comisia paritara de la nivelul Ministerului Educatiei pune in discutie si adopta hotarari privind
modul de aplicare a legislatiei specifice invatamantului, precum si toate aspectele ce privesc
reforma, organizarea si desfasurarea procesului de invatamant.
 
Comisiile se vor intruni lunar sau la cererea oricareia dintre parti, in termen de cel mult 5 zile
lucratoare de la inregistrarea cererii. Cvorumul necesar pentru desfasurarea sedintelor
comisiilor este de cel putin 3/4 din totalul membrilor; hotararile se adopta cu jumatate plus 1
din voturile celor prezenti.
 
La nivelul unitatilor/institutiilor prevazute in Anexa nr. 3 la prezentul contract colectiv de
munca, timpul de munca afectat activitatii comisiei paritare se recunoaste ca timp de lucru
efectiv prestat.
 
Comisia va fi prezidata, alternativ, de catre un reprezentant al fiecarei parti, ales in sedinta
respectiva.
 
Hotararea adoptata potrivit prezentului regulament este obligatorie pentru partile
contractante.
 
Secretariatul comisiei va fi asigurat de Ministerul Educatiei/de unitatile si institutiile prevazute
in Anexa nr. 3, care are in sarcina si cheltuielile de birotica.
 
Prin grija secretariatului comisiei paritare, se pun la dispozitia federatiilor sindicale semnatare
ale prezentului contract/organizatiilor sindicale afiliate la acestea copii ale proceselor-verbale
si ale hotararilor adoptate, in termen de maxim 7 zile lucratoare de la desfasurarea sedintei.
Prin grija secretariatului comisiei, hotararile adoptate vor fi afisate la sediul Ministerului
Educatiei/unitatilor si institutiilor prevazute in Anexa nr. 3, in termen de maxim 7 zile lucratoare
de la adoptare.

ANEXA Nr. 3
 
LISTA
unitatilor si institutiilor in cadrul carora se aplica clauzele prezentului C.C.M.U.N.S.A.I.P.
in cuprinsul prezentului contract, prin sintagmele "angajator" si "unitatile/institutiile prevazute
in Anexa nr. 3" se inteleg: Ministerul Educatiei, inspectoratele scolare, casele corpului didactic,
unitatile de invatamant preuniversitar, unitatile de invatamant special, unitatile de invatamant
cu program sportiv suplimentar, unitatile conexe ale invatamantului preuniversitar si unitatile
de invatamant pentru activitati extrascolare.

I. Ministerul Educatiei.
II.
1. Inspectoratele scolare;
2. Casele corpului didactic;
3. Unitatile de invatamant preuniversitar;
4. Unitatile de invatamant special;
5. Unitatile de invatamant cu program sportiv suplimentar;
6. Unitatile conexe ale invatamantului preuniveritar;

Definitivat - Sfaturi pentru Nota 10

Teste Rezolvate + Metodologie pentru examenul de Definitivat


DEFINITIVAT - modele de Teste. ATENTIE la modificarile aparute in legislatie si metodologie:
  • teste rezolvate + explicatiile detaliate
  • metodica pentru punctaj maxim
  • exemple utile si ghiduri practice

...Vezi AICI lista completa <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

contract colectiv de munca 2021contract colectiv de munca invatamantcontract colectiv de munca la nivel national 2021contract de munca profesoricontract de munca cadru didactic


x

Lasa un raspuns
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//