Contractul Colectiv de Munca pentru Invatamantul preuniversitar [semnat in 2023]

De Portal Invatamant
la 06 Iul. 2023
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Contractul Colectiv de Munca pentru Invatamantul preuniversitar [semnat in 2023]06Iul.2023

Noul Contract Colectiv de Munca Unic la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Preuniversitar a fost inregistrat la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si va produce efecte pe o perioada de 2 ani.

La momentul semnarii Contractului Colectiv de Munca, ministerul Ligia Deca anunta ca noul contract aduce cateva beneficii in plus fata de majorarile salariale pe care profesorii le vor primi in perioada urmatoare, iar intre ele se numara:
 
🔵 angajatii care au in ingrijire un copil bolnav, in varsta de pana la 7 ani, beneficiaza de reducerea programului de lucru, fara a fi afectata vechimea in munca;
🔵 contravaloarea ochelarilor de vedere sau a lentilelor va fi decontata pentru angajatii care, conform atributiilor de serviciu, sunt nevoiti sa lucreze la calculator;
🔵 va fi reglementata posibilitatea ca un post liber sa fie ocupat, printr-un contract de munca, pana la ocuparea prin concurs a postului;
🔵 Ziua Invatatorului, marcata anual in data de 5 iunie, va fi instituita ca zi nelucratoare pentru personalul din invatamant;
🔵 vor fi acordate doua zile (nu o zi) lucratoare libere platite pentru profesorii care trebuie sa ramana acasa cu copilul bolnav (trei zile sunt acordate familiilor cu 3 sau mai multi copii).
 

Contract Colectiv de Munca Invatamant Preuniversitar, semnat in 2023 


Atentie: Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf. 
 
In temeiul drepturilor garantate de Constitutia Romaniei, al art. 96 alin. (2) si art. 105 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, cu modificarile si completarile ulterioare — denumita in continuare, in cuprinsul prezentului contract, Legea nr. 367/2022 — si al pct. 49 din anexa la H.G. nr. 171/2023 pnvind stabilirea sectoarelor de negociere colectiva si a codurilor CAEN aferente acestora,
A intervenit urmatorul Contract Colectiv de Munca Unic la Nivel de Sector de Negociere Colectiva Invatamant Preuniversitar — denumit in continuare, in cuprinsul prezentului contract, C.C.M.U.N.S.N.C.I.P. — intre:
1. Ministerul Educatiei;
2. Federatiile sindicale reprezentative din invatamantul preuniversitar:
- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant
- Federatia Sindicatelor din Educatie "SPIRU HARET". 
 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 
Art. 1. Partile contractante recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea C.C.M.U.N.S.N.C.I.P. si se obliga sa respecte prevederile acestuia.
 
Art. 2. (1) Termenul angajator desemneaza:
- Ministerul Educatiei, reprezentat prin ministru;
- Inspectoratele scolare, reprezentale prin inspectori scolari generali;
- Unitatile de invatamant preuniversitar, reprezentate prin directori;
- Alte institutii si unitati conexe invatamantului preuniversitar, subordonate Ministerului Educatiei sau inspectoratelor scolare, reprezentate prin director.
 
(2) Termenul unitate, in conformitate cu prevederile art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022, desemneaza:
- Unitatile de invatamant preuniversitar;
- Inspectoratele scolare, Ministerul Educatiei, alte institutii si unitati conexe invatamantului preuniversitar, subordonate acestora.
 
(3) Termenul angajat desemneaza persoana fizica ce presteaza munca pentru si sub autoritatea unuia dintre angajatorii prevazuti la alin.(1), in schimbul unei remuneratii denumite salariu, in baza unui contract individual de munca, incheiat pe perioada nedeterminata/determinata si care beneficiaza de drepturile prevazute de lege, precum si de prevederile contractului colectiv de munca aplicabil. 
 
Art. 3. (1) C.C.M.U.N.S.N.C.I.P. are ca scop stabilirea, in conditiile legii, a drepturilor si obligatiilor reciproce ale angajatorului si angajatilor membri de sindicat, precum si conditiile specifice de munca si urmareste promovarea si garantarea unor relatii de munca echitabile, de natura sa asigure protectia sociala a angajatilor.
 
(2) In ceea ce priveste conditiile specifice de munca, determinate conform legii, drepturile si obligatiile partilor se vor stabili prin contractele colective de munca incheiate la nivelul inspectoratelor scolare si al celorlalte unitati si institutii prevazute in Anexa nr, 3, avandu-se in vedere prevederile prezentului contract colectiv de munca. Angajatorul are toate drepturile si obligatiile care decurg din legislatia in vigoare si din prezentul contract colectiv de munca.
 
(3) Partile contractante garanteaza aplicarea clauzelor prezentului C.C.M.U.N.S.N.C.I.P. pentru membrii sindicatelor afiliate la federatiile sindicale semnatare ale acestuia.
 
Art. 4. (1) Partile se obliga ca, in perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca, sa nu initieze si sa nu sustina promovarea unor acte normative sau a altor dispozitii care ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din legislatia specifica invatamantului, in vigoare la data inregistratii contractului precum si din prezentul C.C.M.U.N.S.N.C.I.P., fara consultarea federatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract.
 
(2) Ministerul Educatiei se obliga sa nu initieze niciun act normativ si sau act administrativ cu caracter normativ care priveste relatiile de munca si sistemul national de invatamant,
 
(3) Eventualele completari ale prezentului C.C.M.U.N.S.N.C.I.P. vor face obiectul unor noi negocieri.
 
Art. 5. (1) Prezentul contract colectiv de munca produce efecte pentru toti  angajatii din sectorul de negociere colectiva invatamant preuniversitar, conform art. 101 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 367/2022.
 
(2) Negocierea contractului colectiv de munca la nivel de grup de unitati  constituit la nivelul inspectoratului scolar se face de organizatiile sindicale imputernicite de federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de negociere colectiva, semnatare ale prezentului contract colectiv, in conformitate cu dispozitiile art. 102 alin. (4) din Legea nr, 367/2022, coroborate cu cele ale art. 108 din prezentul contract.
 
(3) Negocierea contractului colectiv de muncai la nivel de unitate/institutie prevazuta in Anexa nr. 3 se face de catre organizatiile sindicale afiliate si imputernicite de federatiile semnatare ale prezentului contract si/sau organizatiile sindicale reprezentative la nivel de unitate, potrivit art. 54 alin. (1) lit. C) din Legea nr. 367/2022. In situatia in care nu exista organizatii sindicale la nivel de unitate, negocierea colectiva se face de catre reprezentantii salariatilor, potrivit legii.
 
Art. 6 (1) Drepturile angajatilor prevazute in prezentul contract colectiv nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care sunt recunoscute de legislatia in vigoare.
 
(2) In situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul C.C.M.U.N.S.N.C.I.P., intervin reglementari legale mai favorabile salariatilor, acestea vor face parte, de drept, din contract.
 
(3) Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens. Daca nu se realizeaza consensul, clauza se interpreteaza in sensul favorabil salariatilor.
 
Art. 7. (1) Drepturile si obligatiile personalului din invatamant sunt reglementate prin Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin orice alte acte normative si/sau administrative cu caracter normativ aplicabile in materie.
 
(2) Orice propunere de modificare a legislatiei in vigoare privind drepturile si obligatiile personalului din invatamant nu poate fi facuta fara consultarea federatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, in cadrul comisiei de dialog social sau, dupa caz, in cadrul comisiei paritare de la nivelul ministerului.
 

CAPITOLUL II

Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului colectiv de munca 

 
 
Art. 8. (1) Prezentul contract colectiv de munca se incheie pe o durata de doi ani si intra in vigoare la data inregistratii acestuia, cu posibilitatea de prelungire.
 
(2) Daca niciuna dintre parti nu are initiativa renegocierii lui anterior expirarii, contractul se prelungeste de drept, in conditiile legii.
 
Art. 9. (1) Clauzele prezentului contract colectiv de munca pot fi modificate pe parcursul executarii lui, ori de cite ori convin toate partile semnatare, in conformitate cu prevederile art. 116 din Legea nr. 367/2022.
 
(2) Fiecare federatie sindicala semnatara poate cere modificarea prezentului contract numai cu acordul scris al celeilalte federatii semnatare.
 
(3) Cererea de modificare se aduce la cunostinta Ministerului Educatiei, in scris, cu cel putin 15 zile inainte de data propusa pentru inceperea negocierii, In termen de 3 zile de la primirea cererii federatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract, Ministerul Educatiei isi exprima acordul scris privind modificarea clauzelor contractului.
 
(4) In perioada de depunere a cererii de modificare si pe perioada negocierilor in vederea modificarii contractului, Ministerul Educatiei se obliga sa nu initieze si sa nu emita acte normative si/sau administrative cu caracter normativ care sa incalca prevederile prezentului contract colectiv de munca, precum si sa nu efectueze concedieri colective sau individuale din motive neimputabile salariatilor. Federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca se obliga si nu declanseze conflicte colective de munca, conform Legii nr. 367/2022.
 
(5) Modificarile aduse contractului colectiv de munca se consemneaza intr-un act aditional, semnat de toate partile care au incheiat prezentul contract. Actul aditional se transmite in scris Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si tuturor partilor semnatare, producand efecte de la data inregistrarii la acest minister.
 
Art. 10. Aplicarea contractului colectiv de munca poate fi suspendata prin acordul de vointa al partilor sau in caz de forta majora.
 
Art. 11. Prezentul contract colectiv de munca inceteaza:
- la implinirea termenului pentru care a fost incheiat, daca partile nu convin prelungirea aplicarii acestuia sau nu opereaza prelungirea de drept;
- prin acordul partilor.
 
Art. 12. (1) Pentru rezolvarea problemelor care apar in aplicarea prevederilor prezentului contract colectiv de munca, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului contract, se constituie comisii paritare la toate nivelurile - Ministerul Educatiei, inspectorate scolare, unitati si institutii prevazute in Anexa nr. 3 — care sunt imputernicite sa interpreteze prevederile contractelor colective de munca, in functie de conditiile concrete, la solicitarea oricareia dintre parti. In situatia in care angajatorul nu procedeaza la constituirea comisiei paritare in termen de 30 de zile, initiativa constituirii apartine organizatiei/organizatiilor sindicale, angajatorul fiind obligat sa dea curs solicitirii acesteia/acestora in termen de 5 zile de la inregistrare.
 
(2) Hotararile comisiilor paritare sunt obligatorii pentru parti si vor fi aduse la cunostinta salariatilor prin afisarea la sediul ministerului, inspectoratelor scolare, unitatilor/institutiilor prevazute in Anexa nr. 3 la prezentul contract, dupa caz. Nerespectarea actelor administrative emise in baza hotararilor comisiei paritare atrage raspunderea disciplinara a persoanei/persoanelor vinovate.
 
(3) Atributiile, componenta, organizarea si functionarea comisiilor paritare sunt stabilite prin Regulamentul-cadru — anexa la prezentul contract colectiv de munca, precum si prin regulamentele comisiilor paritare — anexe la contractele colective de munca incheiate la nivelul inspectoratelor scolare, unitatilor/institutiilor prevazute in Anexa nr. 3. In situatia in care nu exista contract colectiv de munca la nivelul inspectoratului scolar/unitatii/institutiei se aplica in mod corespunzator prevederile Regulamentului cadru, anexa la prezentul contract.
 
(4) In cazurile in care comisia paritara nu va solutiona problemele care apar in aplicarea prezentului contract in termen de 15 zile de la data intrunirii, partile contractului au dreptul de a se adresa instantelor judecatoresti, in conformitate cu prevederile legale.
 
(5) Dreptul organizatiilor sindicale de a se adresa direct instantelor de judecata  este garantat, prevederile alin, (4) neconstituind o procedura prealabila.
 
Art. 13. (1) Executarea prezentului contract este obligatorie pentru parti.
 
(2) Neindeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract colectiv de munca atrage raspunderea partilor care se fac vinovate de aceasta.
 

CAPITOLUL III

Timpul de munca si timpul de odihna 

 
Art. 14. (1) Durata normala a timpului de munca este, de regula, de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana. La optiunea angajatului, repartizarea timpului de munca poate fi inegala in cele 5 zile lucratoare, in functie de specificul muncii prestate.
 
(2) Prin repartizare inegala a timpului de munca se intelege posibilitatea ca, pentru 4 zile lucratoare timpul de munca sa fie mai mare de 8 ore, iar in cea de-a cincea zi lucritoare timpul de munca sa fie redus, fara a se depasi 40 de ore/saptamana.
 
(3) Pentru personalul didactic de predare, norma didactica de predare-invatare-evaluare si de instruire practica si de evaluare curenta este cea previzuta de art. 262 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioaree. 
 
(4) In unitatile de invatamant, evidenta activitatii desfasurate de cadrele didactice se tine prin intermediul unei singure condici de prezenta, pentru norma didactica de predare-invatare-evaluare si de instruire practica si de evaluare curenta a prescolarilor si a elevilor in clasa prevazuta de art 262 alin. (1) lit. a) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completirile ulterioare. Activitatile prevazute la art. 262 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 1/2011 se pot desfasura si in afara locului de munca (biblioteci, centre de informare si documentare, CCID, domiciliu ete. ), precum si on-line.

(5) In Invatamantul primar, orele de educatie fizica ce nu sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate pot fi predate de invatatorul/institutorul/ profesorul pentru invatamant primar al clasei si sunt remunerate in sistem de plata cu ora, ca personal calificat sau necalificat, in functie de studiile acestuia.
 
(6) Timpul saptamanal de activitate al personalului didactic auxiliar si nedidactic este identic cu cel stabilit pentru personalul cu functii echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii. Sarcinile acestora sunt prevazute in fisa individuala a postului.
 
Art. 15. Calculul numarului de posturi se stabileste pe unitati/institutii prevazute in Anexa nr. 3 de catre inspectoratele scolare, ca medie pe judet/municipiul Bucuresti, iar posturile se distribuie in functie de volumul si de complexitatea activitatii acestora, dupa consultarea organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, cu incadrare in numarul maxim de posturi aprobat  de inspectoratul scolar si in bugetul aprobat.
 
Art. 16. Dispozitiile art. 15 se aplica in mod corespunzitor si unitatilor de invatamant special si special integrat. 
 
Art. 17. (1) In functie de conditii, in unitatile si institutiile prevazute in Anexa nr.3, comisiile paritare de la nivelul acestora pot conveni asupra unui program flexibil de lucru/program de lucru inegal, precum si asupra modalitatilor concrete de aplicare a acestuia. 
 
(2) Orele de incepere si de terminare a programului de lucru se stabilesc prin regulamentul intern al fiecarei unitati/institutii de invatamant prevazute in Anexa 3 la prezentul contract colectiv de munca.
 
(3) Stabilirea programului flexibil de lucru/ a programului de lucru inegal nu afecteaza drepturile prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil.

(4) La solicitarea salariatilor, angajatorul poate stabili programe individualizate de munca, ce presupun un mod de organizare flexibil a timpului de munca, inclusiv pe o durata limitata in timp. Prin mod de organizare flexibil a timpului de lucru” se intelege posibilitatea salariatilor de adaptare a programului de lucru, a programelor de munca flexibile, a programelor individualizate de munca sau a unor programe de munca cu timp redus de lucru. Programele individualizate de munca pot presupune si impartirea timpului de munca in doua perioade: o perioada fixa — in care personalul se afla simultan la locul de munca — si o perioada variabila, mobila — in care salariatul isi alege orele de sosire si de plecare, cu respectarea timpului de munca zilnic.
 
(5) Orice refuz al angajatorului de stabilire a unui program individualizat de munca se motiveaza in scris, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii.
 
(6) Atunci cand programul individualizat de munca are o durata limitata, salariatul are dreptul de a reveni la programul de munca initial, la sfarsitul perioadei convenite. Salariatul are dreptul sa revina la programul initial anterior incheierii perioadei convenite, in cazul schimbarii circumstantelor care au condus la stabilirea programului individualizat.
 
(7) In situatii temeinic motivate, dovedite cu documente justificative, angajatii au dreptul de a beneficia de modificari ale programului de lucru stabilit. Prin documente justificative se intelege orice document emis de o autoritate/institutie publica, in exercitarea atributiilor care ii revin, pe baza caruia se face dovada imposibilitatii respectarii, de catre angajat, a programului de lucru al unitatii/institutiei prevazute in Anexa nr. 3.
 
(8) Liderii organizatiilor sindicale din unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 3, afiliate la federatiile semnatare ale prezentului contract, nu efectueaza activitati de tipul serviciul pe scoala, serviciul la cantina si recensamantul populatiei scolare, acestea fiind compensate cu activitati sindicale. Comisia paritara de la acest nivel stabileste pentru liderii organizatiilor sindicale un program de lucru flexibil/inegal, astfel incat sa li se permita si desfasurarea activitatii sindicale.
 
(9) Angajatorul are obligatia de a aduce la cunostinta salariatilor programul de munca si modul de repartizare a acestuia pe zile, prin afisare la loc vizibil la sediul sau. 
 
Art.18. - Angajatonil este e obligat ca, in masura in care este posibil, sa ia in considerare cererile salariatilor angajati cu fractie de norma/post de a fi incadrati cu norma/post intreg, in cazul in care apare aceasta oportunitate.

Art. 19. (1) Angajatii pot fi solicitati si presteze ore suplimentare numai cu acordul lor. Durata maxim legala a timpului de munca prestat in baza unui contract individual de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.
 
(2) Prin exceptie, durata timpului de munca poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana care includ si orele suplimentare, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de patru luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.
 
(3) Pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor unor calamitati naturale ori a altor cazuri de forta majora, angajatii au obligatia de a presta munca suplimentara, la solicitarea angajatorului.
 
(4) Orele suplimentare prestate in conditiile alin. (1) de catre personalul din invatamantul preuniversitar se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 90 de zile calendaristice dupa efectuarea acestora. In cazul in care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzitor nu este posibila in urmatoarele 90 de zile dupa efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plati cu un spor aplicat la salariul de baza, in conditiile legii.
 
(5) Numirul total de ore suplimentare prestate de un angajat nu poate depasi 360 de ore anual. In cazul prestirii de ore suplimentare peste un numar de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatului afiliat uneia dintre federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract, al carui membru este angajatul.
 
(6) In situatia in care angajatii din invatamantul preuniversitar sunt programati sa lucreze si in zilele libere prevazute de lege, acestia beneficiaza, in zilele lucrate, de salariul corespunzator, conform legislatiei in vigoare, inclusiv de indemnizatia de hrana, indiferent de numarul de ore/zile de munca acumulat in perioada lucrata.
 
Art. 20. Personalul de conducere, de indrumare si control beneficiaza, in conditiile legii, de prevederile art. 19 din prezentul contract.
 
Art. 21. (1) Angajatii care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte beneficiaza, in conditiile legii, de un spor la salariu de 25% din salariul de baza.
 
(2) Se considerd munca desfasurata in timpul noptii munca prestata in intervalul cuprins intre orele 22.00-06.00.
 
(3) Angajatii care urmeaza si desfasoara cel putin 3 ore de munca de noapte sunt supusi unui examen medical gratuit inainte de inceperea activitatii si, dupa aceea, periodic, conform legislatiei in vigoare si regulamentului elaborat de Ministerul Educatiei cu consultarea federatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca. Ministerul Educatiei se obliga sa elaboreze acest regulament in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului contract colectiv de munca.
 
(4) Potrivit reglementarilor legale in materie, angajatorii asigura fondurile necesare efectuarii examinarilor medicale prevazute la alin. (3). Pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, unitatile de invatamant special si CJRAE/CMBRAE fondurile sunt asigurate de catre consiliile locale/judetene, dupa caz, din finantarea complementara, iar pentru unitatile/institutiile din subordinea Ministerului Eduatiei, fondurile se asigura de catre acestea.
 
(....) Continutul integral al contractului se regaseste in .PDF-ul atasat in articol.
 

Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

contract colectiv de munca invatamantcontract de munca profesoricontract de munca cadru didacticcontract colectiv de munca 2023


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//