Continuitate sau Prelungirea Contractului de munca in 2022: noutatile privind Calendarul, Criteriile de Departajare si Etapele procedurale

de Bianca Tila la 01 Apr. 2022
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Continuitate sau Prelungirea Contractului de munca in 2022: noutatile privind Calendarul, Criteriile de Departajare si  Etapele procedurale01Apr.2022

Prelungirea duratei contractelor individuale in anul 2022 - 2023 se aplica profesorilor care au dobandit cel putin definitivarea cu media de repartizare minimum 7 (sapte). Pentru contractele de munca in anul curent s-au afisat noutati privind calendarul, criteriil de departyaje si etapele procedurale. Aceasta etapa de mobilitate se desfasoara conform prevederilor comunicate mai jos.

Ref. Prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2022-2023, pentru cadrele didactice care au dobandit cel putin definitivarea in invatamant sau care promoveaza examemul national de definitivare in invatamant sesiunea 2022, care au obtinut nota sau media de repartizare minimum 7 (sapte) la concursurile nationale de ocupare a posturilar didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunile 2021, 2020, respectiv 2021, 2020, 2019, 2018 pentru invatatori/institutori/profeseri pentru invatamant primar. (Continuitate la suplinire calificuta - COS MIN7 DEF) 
 
Aceasta etapa de mobilitate se desfasoara in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. k), art. 4 alin. (13, 15, 16-18) si art. 63 din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2022-2023, aprobata prin OME nr. 5578/10.11.2021, numita in continuare Metodologie, la termenele prevazute la Pet. 8 din Calendarul mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2022-2023, Anexa nr. 19 la Metodologie, numit in continuare Calendar. 
 
In conformitate cu prevederile Calendarului, prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2022-2023, pentru cadrele didactice care au dobandit cel putin definitivarea in invatamant sau care promoveaza examenul national de definitivare in invatamant, sesiunea 2022, care au obtinut noto sau media de repartizare minimum 7 (sapte) la concursurile nationale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunile 2021, 2020, respectiv 2021, 2020, 2019, 2018, pentru invatatori/institutori/profesori pentru invatamant primar, conform prevederilor art. 63 din Metodologie, se desfasoara in perioada 4 aprilie - 5 mai 2022. 
 
La aceasta etapa a mobilitatii personalului didactie pot participa, in vederea prelungirii contractului individual de munca pe perioadä determinata, in anul scolar 2022-2023, cadrele didactice calificate care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii
 
- solicita in seris, conform cererii tip, consiliului de administratie al unitatii de invatämant prelungirea contractului individual de munca in anul scolar 2022-2023; 
 
- au dobandit cel putin definitivarea in invatamant sau sunt inscrise la examenul national de definitivare in invatamant sesiunea 2022; 
 
- sunt angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2021-2022, in baza rezultatelor obtinute la concursurile nationale de ocupare a posturilor didactice; 
 
- au obtinut nota sau media de repartizare minimum 7 (sapte), in specialitatea postulul ocupat, la concursurile nationale de ocupare a posturilor didactice, sesiunile 2021 si/sau 2020, respectiv sesiunile invätätori/institutori/profesori pentru invätamant primar; 
 
- au obtinut acordul sau acordul de principiu al consiliului de administratie/consiliilor de administratie al/ale unitati/unitatilor de invatamant in care sunt angajate pe perioada determinata in anul scolar 2021-2022; au obtinut califlicativul/calificativele „Foarte bine" eliberat(e) de unitatea/unitatile de invatamant la care sunt angajate in anul scolar 2021-2022 (partial)
 
- postul didactic nu sa ocupat in etapele anterioare de mobilitate si mal exista cel jumatate de norma didactica pentru anul scolar 2021, 2020, 2019, 2018, pentruILPOV specialitatea probei scrise a concursului național de ocupare a posturilor didactice la care a obținut nota sau media de repartizare minim 7,00; 
 
- daca participa și la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2022, candidatul trebuie să obțină minimum media 5 (cinci), potrivit prevederílor art. 63 alin. (1) din Metodologie, la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e); 
 
- sunt respectare cumulativ și celelalte condiții prevăzute la art. 4 alin. (15) şi (18), respectiv la art. 4 alin. (16) și (18) pentru învățätori/institutori/profesori pentru Invățământul primar. 
 
Prin exceptie: Invatatorul, profesorul pentru inväțämant primar sau institutorul callficat din Invägdmantul primar, angajat pe perioada determinata, incepand cu data de 1 septembrie 2018 sau 2019, incadrat la clasu pregătitoare sau la clasa I, In baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) , conform art 64 alin. (9) din Metodologie, obținute la concursul național, seslunea 2018 sau 2019, si care în perioada I septembrie 2018-31 august 2022 sau în perioada 1 septembrie 2019-31 august 2022 a predat, prin continuitate, la aceeași clasa de elevi, poate beneficla de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioada determinata In anul scolar 2022-2023, cu indeplinirea condițillor prevăzute la art. 4 alin. (15) din Metodologie, pentru finalizarea ciclului primar la aceeași clasă de elevi. 
 
Etape procedurale: 
 
1. cadrele didactice solicitante se adresează, în scris, consiliului/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ până la data prevăzută In Calendar; profesoril din centre și cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii logopezl din cabinetele interşcolare se adresează, în scris, consiliului de administrație al centrului județean de resurse și asistență educațională, în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv; 
 
2. acordul, acordul de principiu sau refuzul consiliului/consiliflor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ/CJRAE pentru continuitate este comunicat inspectoratulul școlar și cadrelor didactice solicitante până la data prevăzută in Calendar; 
 
3. consiliul/consiliile de administrație al/ale unității/unităților de învățământ/CJRAE comunică, in scris, cadrelor didactice solicitante acordul, acordul de principiu şi, după caz, motivele refuzului continuității; 
 
4. pentru a beneficia de continuitate, cadrele didactice titulare care participă și la concursul național, sesiunea 2022, trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă, la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru continuitate; 
 
5. cadrele didactice care beneficiază de continuitate, în anul școlar 2022-2023, işi actualizează dosarul personal la inspectoratul școlar, conform Calendarulul. 
 
Departajarea daca un post didactic este solicitat de mal multe cadre didactice, departajarea se face cu aplicarea criterillor de departajare prevăzute la art. 4 alin. (17) din Metodologie. Prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei vacante/rezervate au, în ordine: 
 
a) cadrele didactice cuprinse în programe recunoscute de Ministerul Educației, prin care se recrutează, se selectează, se pregăteşte și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activitäți didactice fn unitäți de învățământ preuniversitar situate in medi dezavantajate; 
 
b) cadrele didactice cu domiciliul in localitatea in care se află postul didactic/catedra solicitat(ä)
 
c) cadrele didactice cu cea mai mare medie de repartizare obținută la ultimul concurs național la care au participat; 

d) cadrele didactice care au dobândit gradul didactic I; 
 
e) cadrele didactice care au dobândit gradul didactic II; 
 
f) cadrele didactice care au dobåndit definitivarea în învățământ; 
 
g) cadrele didactice cu punctajul cel mai mare obținut prin aplicarea criteriilor și punctajelor din FIŞA DE EVALUARE, aprobată la nivel județean pe baza prevederilor din Anexa nr. 2 la Metodologie, precum și alte criteril stabilite la nivelul unităților de învățământ. 
 
Precizari 
 
La disciptina educație tehnologică pot beneficia de prelungirea duratel contractului individual de muncă pe perioadă determinată, în anul școlar 2022-2023, doar cadrele didactice cu specializarea educație tehnologică. 
 
De prevederile art. 63 beneficiază și cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în unitățile de invățământ preuniversitar particular atât în baza concursului național, cât și în baza concursului organizat la nivelul unității de învățământ. Consiliile de administrație ale unităților de invățământ și al CJRAE pot emite și acorduri de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată in anul scolar 2022-2023, pentru posturile didactice care devin disponibile ulterior desfăşurării calendarului etapei, respectiv pentru cadrele didactice înscrise examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2022, în conformitate cu prevederile art. 63 din Metodologie. Cadrele didactice care solicită prelungirea contractului individual de muncă în baza rezultatelor obținute la concursurile naționale din 2021, 2020, 2019 sau 2018 pot fi repartizate posturi/catedre numai in condițiile în care nu au obținut notă sub 5 (cinci) la proba scrisă cadrul următoarelor concursuri naționale, în specialitatea postului/catedrel solicitat(e) sau dacă nu au mai participat la următoarele concursuri naționale. Persoana îndreptäțită are dreptul de a contesta hotărărea consiliului de administrație unitățil de învățământ/CJRAE, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității învățământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. 
 
Calendar: 
 
- 4-14 aprilie 2022 - depunerea și fnregistrarea la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, În vederea prelungirii duratei contractului Individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2022-2023, conform prevederilor art. 63 din Metodologie (Dosarul conține documentele prevăzute in Cererea tip). 
 
- Pana în 21 aprilie 2022 - discutarea și analizarea de către consiliile de administrație ale unitäților de înväțământ, a cererilor depuse. Consilile de administrație ale unitäților de înväțämânt comunică inspectoratului școlar situația acordurilor/ acordurilor de principiu sau a refuzurilor motivate emise privind prelungirea duratel contractului individual de muncă pe perioadă determinată in anul scolar 2022-2023, conform prevederilor art. 63 din Metodologie. consiliile de administrație ale unităților de fnvățämänt comunică în scris cadrelor didactice, acordul / acordul de principiu sau refuzul motivat privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată in anul şcolar 2022- 2023, conform prevederilor art. 63 din Metodologie. directorul unitäții de învățământ transmite la IS.J. Ilfov (Resurse Umane): Documentele referitoare la soluționarea cererilor de prelungire a contractului individual de muncă in condițiile preväzute la art. 63 din Metodologie. Aceste Documente preväzute, In Instiințarea tip, adresată Inspectoratulul şcolar, vor prezentate intr-un dosar tip incopciere. Macheta IF CONTINUITATE MIN7_MINDEF 2022 xlsx se completează apol se trimite la adresa de email: resurse.umane@isjilfov.ro. 
 
- Perioada: 27 aprilie - 2 mai 2022 - cadrele didactice care au primit acordul sau acordul de principiu privind prelungirea duratel contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2022-2023, depun/reactualizeazā dosarelor personale, alcătuite conform cererii tip, la inspectoratul școlar. comisia județeană de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar, verifică dosarele și situațiile transmise de unitățile de învățământ. conform prevederilor art. 63 din Metodologie, > 
- Perioada: 28 aprilie - 3 mai 2022 Comisia județeană de mobilitate a personalului didactic verifică și avizează dosarele candidaților. 
 
- Termen: 3-5 mai 2022 reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2022-2023, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată , conform prevederilor art. 63 din Metodologle. 
 
- Perioada: 6 - 13 mai 2022 
Emiterea și comunicarea decizillor de repartizare a candidaților pentru continuitate, conform art. 63 din Metodologie. Incepând cu data de 16 august 2022, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, In toate etapele și şedințele de repartizare, precum și după începerea cursurilor, au, in ordine, cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluționatä, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicita completarea normei didactice de predare și cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractulul individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie 
 
Referitor la continuitatea la suplinire conform art. 87 din Metodologie Conform prevederilor Pct. 15) din Calendar, soluționarea cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, In anul şcolar 2022-2023, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza notel/mediel de repartizare minimum 5 (cinci) obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate în 
Invățământul preuniversitar, sesiunile 2021 și/sau 2020, respectiv 2021, 2020, 2019, 2018 pentru invățători/ institutori/profesori pentru înväțământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeași clasă de elevi, conform prevederilor art. 87 din Metodologie se face conform următorului grafic: 
 
- 4-14 aprilie 2022 - depunerea dasarelor la secretariatele unitāților de învățământ în vedere obținerii acordului/acordului de principlu; 
 
- 14-21 aprilie 2022 - discutarea și analizarea de către consilile de administrație ale unitäților de inväțämânt a cererilor și emiterea acordului/ acordului de principiu / refuzului motivat; 
 
- 10 - 18 mai 2022 depunerea dosarelor de continuitate la centrele de înscriere stabilite de L.S.J. Ilfov pentru înscrierea la concursul național sesiunea 2022; 
 
- 10-18 mai 2022 - verificarea dosarelor de continuitate ale cadrelor didactice de către Comisia județeană de mobilitate; 
 
- 22-24 august 2022 - repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile privind prelungirea duratel contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2022-2023, conform art. 87 din Metodologie (Continuitate la suplinire COS MIN5): 
 
- 30 august 2022 emiterea și comunicarea decizilor de repartizare pe post/catedra. 
 
In mod excepțional, cadrele didactice care au primit acorduri de principiu sau nu au depus cereri de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2022-2023, In perioada 9-17 mai 2022, mal pot depune cereri la inspectoratele scolare in perioada 16-17 august 2022.
 


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

prelungirea contractului de munca 2022


x

Lasa un raspuns
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//