ţóÂ

Concurs directori 2021. Metodologia pentru concurs a fost publicata in Monitorul Oficial. Calendar si model de Cerere

De Laura Galescu
la 11 Aug. 2021
24 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Concurs directori 2021. Metodologia pentru concurs a fost publicata in Monitorul Oficial. Calendar si model de Cerere11Aug.2021

Metodologia pentru concursul de directori scolari din 2021 a fost publicata in Monitorul Oficial.

 
CALENDAR concurs directori 2021

 
METODOLOGIE
 
privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director
adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat

Capitolul I
Dispozitii generale
 
 Art. 1. (1) Prezenta metodologie reglementeaza organizarea si desfasurarea concursului pentru
ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat,
numirea si eliberarea din functie a directorilor si directorilor adjuncti din unitatile de invatamant
preuniversitar, drepturile si obligatiile ce decurg din contractele de management si fisa postului care
se incheie in urma promovarii concursului, anexe la prezenta metodologie.
 (2) Prezenta metodologie se aplica:
a) Unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, inclusiv unitatilor de invatamant special, centrelor
scolare pentru educatie incluziva, centrelor de excelenta, cluburilor sportive scolare, palatelor si
cluburilor copiilor, precum si centrelor judetene de resurse si asistenta educationala/Centrului
Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala, denumite in continuare CJRAE/CMBRAE,
toate acestea denumite in continuare unitati de invatamant;
b) Palatului National al Copiilor.
 Art. 2. (1) Concursul pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct din unitatile de
invatamant de stat prevazute la art. 1 alin. (2) punctul a) se organizeaza, in conformitate cu prevederile
art. 257 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sub
coordonarea Ministerului Educatiei, prin Inspectoratele scolare Judetene/ Inspectoratul scolar al
Municipiului Bucuresti, denumite in continuare inspectorate scolare.
 (2) Concursul pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct din Palatul National al
Copiilor se organizeaza de catre Ministerul Educatiei, prin directiile generale care coordoneaza
activitatea in invatamantul preuniversitar.
 (3) Monitorizarea si coordonarea concursului de ocupare a functiilor de director si de director
adjunct din unitatile de invatamant sunt asigurate de Ministerul Educatiei, prin Comisia nationala de
monitorizare si coordonare a concursului. Componenta si atributiile Comisiei nationale de monitorizare
si coordonare a concursului se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei.
 Art. 3. (1) Pentru a participa la concursul pentru ocuparea functiei de director sau de director
adjunct, cadrele didactice vor indeplini, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) Sunt absolventi ai invatamantului superior cu diploma de licenta sau atestat de echivalare in
conditiile art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare;
b) Sunt titulari in invatamantul preuniversitar, avand incheiat contract de munca pe perioada
nedeterminata;
c) Au o vechime in invatamantul preuniversitar de minimum 5 ani;
 
d) Au calificativul „Foarte bine“ acordat in ultimii 2 ani scolari incheiati lucrati efectiv la catedra in
functii didactice sau in functii de conducere din unitati de invatamant/inspectorate scolare/casele
corpului didactic/Palatul National al Copiilor/Ministerul Educatiei ori in functii de indrumare si control
din inspectorate scolare/functii de specialitate specifice Ministerului Educatiei;
e) Nu au fost sanctionate disciplinar in ultimii 2 ani scolari incheiati lucrati efectiv la catedra in functii
didactice sau in functii de conducere din unitati de invatamant/inspectorate scolare/casele corpului
didactic/Palatul National al Copiilor/Ministerul Educatiei ori de indrumare si control din inspectorate
scolare/ functii de specialitate specifice in Ministerul Educatiei sau a intervenit radierea de drept a
sanctiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;
f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o functie de conducere in invatamant prin hotarare
judecatoreasca definitiva de condamnare penala si nici nu au fost sanctionate disciplinar, conform art.
280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, printr-o decizie de
sanctionare disciplinara, ramasa definitiva si in vigoare, cu suspendarea dreptului de a se inscrie la un
concurs pentru ocuparea unei functii de conducere;
g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru indeplinirea functiei, conform prevederilor art. 234
alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) Nu au avut statutul de „lucrator al Securitatii“ sau „colaborator al Securitatii“.
(2) Cadrele didactice care au ocupat si functii de conducere din unitati de invatamant/inspectorate
scolare/casele corpului didactic/Palatul National al Copiilor/Ministerul Educatiei ori functii de
indrumare si control din inspectorate scolare/functii de specialitate specifice in Ministerul Educatiei
prezinta calificativele prevazute la alin. (1) lit. d) obtinute in urma evaluarii activitatii desfasurate in
aceasta calitate.
(3) La concursul pentru ocuparea functiei de director al CJRAE/CMBRAE pot candida persoanele care
indeplinesc, cumulativ, conditiile prevazute la alin. (1) si indeplinesc conditiile de studii pentru
ocuparea unui post de profesor in centre si cabinete de asistenta psihopedagogica sau de profesor
logoped, in concordanta cu Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si
specializarile, probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul
preuniversitar, precum si disciplinele pentru examenul national de definitivare in invatamant in
vigoare, denumit in continuare Centralizator.
(4) La concursul pentru ocuparea functiei de director/director adjunct al unei unitati de invatamant
special sau al centrului scolar pentru educatie incluziva pot candida persoanele care indeplinesc,
cumulativ, conditiile prevazute la alin. (1) si au specializarea necesara/atestatul necesar pentru
ocuparea unei functii didactice in invatamantul special, in concordanta cu Centralizatorul in vigoare.
 (5) In cazul unitatilor de invatamant cu predare integrala in limbile minoritatilor nationale, directorul
are obligatia cunoasterii limbii respective, dovedita cu documente justificative cum ar fi: specializarea
in limba straina/materna inscrisa pe diploma de studii, documentul de numire/transfer/repartizare ca
titular pe un post/o catedra cu predare in limbile minoritatilor, certificat de competente lingvistice
eliberat de un centru autorizat in materie.
 (6) In cazul unitatilor de invatamant cu sectii de predare in limbile minoritatilor nationale, in care
sunt normate una sau mai multe functii de director adjunct, unul dintre directori are obligatia
cunoasterii limbii respective, dovedite cu documentele justificative mentionate la alineatul (5). 
 
 (7) In situatiile de la alineatele (5) si (6), comisia de organizare a concursului identifica functiile de
conducere vacante din unitatile de invatamant care necesita respectarea conditiei ca unul dintre
directori sa cunoasca limba minoritatii si afiseaza aceasta lista la sediul si pe site-ul inspectoratului
scolar, mentionand ca pentru functiile respective candidatii trebuie sa indeplineasca aceasta cerinta.
 (8) In cazul unitatilor de invatamant cu sectii de predare in limbile minoritatilor nationale, in care este
normata doar functia de director, nu se aplica prevederile alin. (5) si (6). In cazul in care o astfel de
functie este ocupata prin concurs de un cadru didactic care nu cunoaste limba minoritatii respective,
acesta are obligatia de a asigura reprezentarea cadrelor didactice de la sectia cu predare in limba
minoritatii nationale in consiliul de administratie al unitatii de invatamant.
(9) Nu pot ocupa functiile de director sau de director adjunct persoanele aflate in situatiile mentionate
in art. 234 alin (5) din Legea 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Capitolul II
Organizarea concursului
 
 Art. 4. Ministerul Educatiei stabileste, prin nota aprobata de conducerea institutiei, pentru fiecare
sesiune de concurs, categoriile de functii pentru care se organizeaza concursul, precum si perioada
organizarii acestuia si bibliografia de concurs.
 Art. 5. in vederea organizarii concursului, se constituie urmatoarele comisii:
I. Comisii constituite la nivelul Ministerului Educaţiei:
a) Comisia na┼úionala de monitorizare ┼či coordonare a concursului pentru ocuparea func┼úiilor de
director ┼či director adjunct din unitatile din sistemul national de invatamant preuniversitar, constituita
prin ordin al ministrului educatiei, avand urmatoarea componenta:
´éĚ presedinte - secretarul de stat cu atributii in coordonarea invatamantului preuniversitar;
´éĚ vicepresedinti: secretarul de stat cu atributii in asigurarea echitatii si secretarul de stat cu
atributii privind invatamantul in limbile minoritatilor nationale;
´éĚ membri - directori generali sau directori din cadrul directiilor care au atributii in coordonarea
activitatii invatamantului preuniversitar, directorul general CNPEE;
´éĚ secretari - consilieri/inspectori/experti din cadrul Ministerului Educatiei.
b) Comisia de evaluare a candidatilor pentru functiile de conducere din Palatul Naţional al
Copiilor, constituita prin ordin al ministrului educatiei, avand urmatoarea componenta:
´éĚ presedinte - director general/director din cadrul directiilor care coordoneaza activitatea
invatamantului preuniversitar;
´éĚ patru membri - consilieri/inspectori/experti din cadrul directiilor care au atributii in
coordonarea activitatii invatamantului preuniversitar;
´éĚ secretar - consilier/inspector/expert din cadrul Ministerului Educatiei.
Atributiile comisiei de evaluare a candidatilor pentru functiile de conducere din Palatul Naţional al
Copiilor:
´éĚ analizeaza dosarele de inscriere si valideaza conformitatea acestora;
´éĚ afiseaza lista candidatilor inscrisi la concurs;
´éĚ organizeaza activitatea din centrul special pentru derularea probei scrise;
´éĚ evalueaza testele standardizate din cadrul probei scrise; 
 
´éĚ stabileste graficul de desfasurare a probelor de interviu;
´éĚ stabileste planul de desfasurare a interviului ;
´éĚ evalueaza candidatii la proba de interviu;
´éĚ completeaza borderourile de notare, situatiile centralizatoare si toate documentele prevazute in
procedura de desfasurare a interviului;
´éĚ introduce in aplicatia informatica dedicata rezultatele obtinute de candidati dupa fiecare proba
de concurs;
´éĚ afiseaza rezultatele la finalul fiecarei probe de concurs;
´éĚ primeste contestatiile si le repartizeaza comisiei de solutionare a contestatiilor;
´éĚ transmite spre validare ministrului educatiei rezultatele finale ale concursului.
c) Comisia de soluţionare a contestaţiilor candidatilor pentru ocuparea functiilor de conducere
din Palatul Naţional al Copiilor, constituita prin ordin al ministrului educatiei, avand urmatoarea
componenta:
´éĚ presedinte - director general/director din cadrul directiilor generale care coordoneaza
activitatea invatamantului preuniversitar;
´éĚ doi membri - consilieri/inspectori/experti din cadrul directiilor de specialitate cu atributii in
domeniul invatamantului preuniversitar;
´éĚ secretar - consilier/inspector/expert din cadrul Ministerului Educatiei.
 Atributiile comisiei de solu┼úionare a contesta┼úiilor candidatilor pentru ocuparea functiilor de
conducere din Palatul Naţional al Copiilor:
´éĚ reevalueaza testele standardizate ale candidatilor care au depus contestatii;
´éĚ reevalueaza proba de interviu, prin analiza inregistrarilor audio-video;
´éĚ transmite rezultatele reevaluarilor catre presedintele comisiei na┼úionale de monitorizare ┼či
coordonare a concursului.
 Din comisia de solu┼úionare a contesta┼úiilor candidatilor pentru ocuparea functiilor de conducere din
Palatul Naţional al Copiilor fac parte alte persoane decat cele din comisia de evaluare a candidatilor.
II. Comisiile constituite la nivelul inspectoratelor scolare:
a) Comisia de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct din
unitatile de invatamant de stat, constituita prin decizie a inspectorului scolar general, avand
urmatoarea componenta:
1) pre┼čedinte - inspector ┼čcolar general/inspector ┼čcolar general adjunct/director CCD/inspector
scolar;
2) membri - inspectori ┼čcolari, metodi┼čti ai inspectoratului ┼čcolar, informaticieni;
3) secretari – informaticieni/cadre didactice cu abilitati de operare pe computer.
in judetele in care exista unitati de invatamant cu predare integrala in limbile minoritatilor nationale
sau unitati de invatamant cu sectii cu predare in limbile minoritatilor nationale, din comisia de
organizare a concursului face parte si un inspector cu atributii privind minoritatile nationale.
Atributiile comisiei de organizare a concursului:
´éĚ analizeaza dosarele de inscriere si valideaza conformitatea acestora;
´éĚ afiseaza lista candidatilor inscrisi la concurs;
´éĚ organizeaza activitatea din centrele speciale pentru derularea probei scrise;
 
´éĚ solicita, in scris, autoritatilor publice locale, universitatilor, companiilor partenere si ministerului
educatiei nominalizarea membrilor in comisiile de evaluare a probei de interviu;
´éĚ stabileste graficul de desfasurare a probelor de interviu;
´éĚ convoaca membrii comisiilor de evaluare a probelor de interviu la data, ora si locul desfasurarii
interviului;
´éĚ invita observatorii la toate probele concursului;
´éĚ introduce in aplicatia informatica dedicata rezultatele obtinute de candidati dupa fiecare proba
de concurs;
´éĚ afiseaza rezultatele la finalul fiecarei probe de concurs;
´éĚ primeste contestatiile si le transmite comisiei de solutionare a contestatiilor;
´éĚ transmite spre validare Consiliului de administratie al inspectoratului scolar rezultatele finale ale
concursului.
b) Comisia de evaluare a probei scrise, constituita prin decizie a inspectorului scolar general, avand
urmatoarea componenta:
1) presedinte – inspector ┼čcolar general adjunct/director CCD/inspector scolar;
2) membri – inspectori scolari/metodisti, cate 2 pentru maximum 30 de candidati;
3) secretari - informaticieni/cadre didactice cu abilitati de operare pe computer, cate 1 pentru
maximum 30 de candidati;
Atributiile comisiei de evaluare a probei scrise:
´éĚ evalueaza testele standardizate din cadrul probei scrise si completeaza borderourile de notare
prevazute in anexa nr. 1 la prezenta metodologie;
´éĚ transmite rezultatele de la proba scrisa catre presedintele comisiei de organizare a concursului;
´éĚ incheie procesul-verbal dupa desfasurarea probei, mentionand aspecte relevante din
organizarea si desfasurarea acesteia.
c) Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru fiecare unitate de invatamant, constituita prin
decizie a inspectorului scolar general, avand urmatoarea componenta:
1) presedinte - un inspector scolar;
2) membri:
a) doi reprezentanti ai unitatii de invatamant, dintre cadrele didactice titulare ale unitatii
de invatamant, alesi prin vot secret de catre consiliul profesoral. Consiliile profesorale din
unitatile de invatamant vor desemna cei doi membri titulari in comisie si un membru supleant.
in cazul centrelor judetene de excelenta, inspectorul scolar general desemneaza doua cadre
didactice titulare cu performante profesionale deosebite la concursuri si olimpiade scolare.
b) un reprezentant al consiliului local, desemnat prin hotarare a consiliului local, respectiv
un reprezentant al consiliului judetean/ consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti,
desemnat prin hotarare a consiliului judetean/local al sectorului, in cazul unitatilor de
invatamant special, centrelor scolare pentru educatie incluziva si CJRAE/CMBRAE.
in cazul in care, in termen de 10 zile de la data solicitarii, autoritatile locale nu-si desemneaza
reprezentantul, atunci membru de drept al comisiei de evaluare a interviului devine cadrul
didactic desemnat ca membru supleant de catre consiliul profesoral al unitatii de invatamant.
in cazul cluburilor sportive scolare, palatelor si cluburilor copiilor, reprezentantul consiliului
local este inlocuit de un reprezentant al Ministerului Educatiei, desemnat prin ordin al
ministrului.
 
In cazul unitatilor de invaţamant preuniversitar militar, de ordine publica si securitate
nayionala, din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea functiilor de director
adjunct, reprezentantul consiliului local este inlocuit de un reprezentant desemnat de
ministerul care coordoneaza si controleaza unitaţile respective.
in cazul unitatilor de invatamant unice la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, in situatia
in care nu pot fi desemnate doua cadre didactice titulare ca reprezentanti ai unitatii de
invatamant, din comisie pot face parte si cadre didactice cu contract de munca pe perioada
determinata, cu norma de baza in acea unitate.
c) un reprezentant al departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii,
mari si foarte mari sau un reprezentant al unei companii specializate in recrutarea resurselor
umane sau un cadru didactic din invatamantul superior cu competente in management
institutional si/sau management educational.
3) Fiecare comisie este asistata tehnic de un secretar, fara drept de evaluare. Acesta poate fi
informatician sau cadru didactic cu abilitati de operare pe computer.
Atributiile comisiei de evaluare a probei de interviu:
´éĚ stabileste planul de desfasurare a interviului;
´éĚ evalueaza candidatii la proba de interviu si completeaza borderourile de notare prevazute in
anexa nr. 2 la prezenta metodologie;
´éĚ completeaza situatiile centralizatoare si toate documentele prevazute in procedura de
desfasurare a interviului;
´éĚ transmite comisiei de organizare a concursului rezultatele interviului, in vederea afisarii
rezultatelor, validarii si numirii candidatilor declarati reusiti.
´éĚ incheie procesul-verbal dupa desfasurarea probei, mentionand aspecte relevante din
organizarea si desfasurarea acesteia.
d) Comisia de solutionare a contestatiilor, constituita la nivelul fiecarui judet/municipiului Bucuresti
prin decizie a inspectorului scolar general, avand urmatoarea componenta:
1) pre┼čedinte - inspector ┼čcolar general adjunct/director CCD/inspector scolar;
2) 4 membri: 3 inspectori ┼čcolari si/sau metodi┼čti ai inspectoratului ┼čcolar si un reprezentant al
departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari si foarte mari sau un
reprezentant al unei companii specializate in recrutarea resurselor umane sau un cadru didactic din
invatamantul superior cu competente in management institutional si/sau management educational.
3) fiecare comisie este asistata tehnic de un secretar, fara drept de evaluare. Acesta poate fi
informatician sau cadru didactic cu abilitati de operare pe computer.
 in cazul unitatilor de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta
nationala, in comisia de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei de director adjunct,
componenta comisiei este:
1) pre┼čedinte - inspector ┼čcolar general adjunct/director CCD/inspector scolar;
2) 4 membri - doi delegati ai ministerului care coordoneaza si controleaza unitatea de invatamant,
un inspector ┼čcolar sau metodist al inspectoratului ┼čcolar si un reprezentant al departamentului de
resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari si foarte mari sau un reprezentant al unei companii
specializate in recrutarea resurselor umane sau un cadru didactic din invatamantul superior cu
competente in management institutional si/sau management educational.
Atributiile comisiei de solutionare a contestatiilor:
 
´éĚ reevalueaza testele standardizate ale candidatilor din judet/municipiul Bucuresti care au depus
contestatii;
´éĚ reevalueaza proba de interviu a candidatilor din alt judet, conform repartizarilor realizate de
comisia nationala de monitorizare si coordonare a concursului, prin analiza inregistrarilor audio-video
transmise prin comisia de organizare ;
´éĚ transmite rezultatele reevaluarilor catre presedintele comisiei de organizare a concursului.
Din comisia de solutionare a contestatiilor fac parte alte persoane decat cele din comisiile de
evaluare.
Art. 6. (1) La toate activitatile din cadrul concursului pentru func┼úiile de director ┼či de director adjunct,
sunt invitaţi sa participe in calitate de observatori:
a. cate un reprezentant al organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la
nivel de sector de activitate invaţamant preuniversitar, care au membri in unitatea de invaţamant;
pentru unitaţile de invaţamant in care nu exista organizaţie sindicala/nu exista organizaţie sindicala
afiliata la o federaţie reprezentativa la nivel de sector de activitate invaţamant preuniversitar participa
cu statut de observator un reprezentant al salariaţilor de la unitatea de invaţamant pentru care se
organizeaza concursul, ales in consiliul profesoral prin vot secret, cu majoritate simpla;
b. un reprezentant desemnat de federaţiile reprezentative ale asociaţiilor de parinţi cu activitate
relevanta la nivel national. Pentru unitatile de invatamant in care nu exista structura asociativa a
parintilor afiliata la o federaţie reprezentativa a asociaţiilor de parinţi cu activitate relevanta la nivel
national, participa cu statut de observator un reprezentant al parintilor din unitatea de invatamant,
desemnat prin vot de Consiliul Reprezentativ al Parintilor, care nu are calitatea de cadru didactic sau
personal de conducere, indrumare si control;
c. un reprezentant al elevilor, desemnat de structurile organizatorice ale elevilor reprezentative la
nivel national, pentru unitatile de invatamant de nivel liceal si postliceal;
d. delegatul desemnat de cultul respectiv, in cazul liceelor, seminariilor teologice ┼či unita┼úilor de
invaţamant confesional;
e. reprezentanti ai agentilor economici parteneri, in cazul unitatilor care scolarizeaza in
invatamantul profesional si tehnic.
(2) La proba scrisa, structurile asociative enumerate la alin. (1) pot desemna cel mult cate un
observator pentru fiecare 30 de candidati inscrisi in centrul special de concurs.
(3) La proba de evaluare a interviului, structurile asociative enumerate la alin. (1) pot desemna cel
mult cate un observator pentru fiecare unitate de invatamant pentru care se desfasoara concursul.
 Art. 7. (1) Institutia care organizeaza concursul - inspectoratul scolar - are obligatia de a anunta, in
presa si pe site-ul propriu, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data la care se desfasoara
proba scrisa, functiile de directorsi de director adjunct vacante din unitatile de invatamant pentru care
se organizeaza concurs, in conformitate cu dispozitiile notei emise in acest scop de Ministerul
Educatiei.
 (2) Ministerul Educatiei, prin directiile generale de specialitate, anunta, in presa, organizarea
concursului pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct din cadrul Palatului National
al Copiilor, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data la care se desfasoara prima proba de
concurs,si afiseaza la sediulsi pe site-ul propriu lista functiilor de conducere pentru care se organizeaza
concurs.
 (3) Inspectoratul scolar, in baza fisei-cadru a postului aprobata de Ministerul Educatiei, elaboreaza
fisele posturilor pentru director si director adjunct pentru fiecare unitate de invatamant. Acestea, 
 
impreuna cu perioada de inscriere, metodologia de concurs, bibliografia pentru concurs si lista
documentelor necesare inscrierii la concurs se afiseaza la sediul si pe site-ul inspectoratului scolar.
 (4) Ministerul Educatiei, prin directiile generale care coordoneaza activitatea invatamantului
preuniversitar, elaboreaza fisele posturilor pentru functiile de director si director adjunct din cadrul
Palatului National al Copiilor. Acestea, impreuna cu perioada de inscriere, metodologia de concurs,
bibliografia pentru concurs si lista documentelor necesare inscrierii la concurs se afiseaza la sediul si
pe site-ul Ministerului Educatiei.
(5) inscrierea la concurs si verificarea dosarelor de concurs se incheie cu cel putin 7 zile
calendaristice inainte de data la care se desfasoara proba scrisa a concursului.
 (6) Desfasurarea probelor de concurs la care participa candidatii se inregistreaza audio-video.
Fisierele rezultate se inregistreaza pe suport magnetic (CD, DVD, memory-stick, HDD extern) si se
arhiveaza alaturi de celelalte documente de concurs.
 Art. 8. (1) Dosarul de inscriere la concurs se incarca in aplicatia informatica dedicata si trebuie sa
contina obligatoriu urmatoarele documente:
a) Curriculum Vitae Europass, conform modelului prevazut in HG 1021/2004;
b) cerere de inscriere completata si semnata de candidat, potrivit modelului prevazut in anexa nr.
3 la prezenta metodologie;
c) cartea de identitate;
d) certificatul de nastere si, daca este cazul, certificatul de casatorie;
e) hotararile judecatoresti/alte documente pentru persoana care si-a schimbat numele din
diferite motive, daca este cazul;
f) actele de studii: diploma de licenta/certificatul de echivalare emis in conditiile art. 149 alin. (3)
din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular in invatamantul preuniversitar;
h) adeverinta, eliberata de unitatea de invatamant in care este titular, din care sa reiasa si
vechimea in invatamant, obtinerea calificativelor „Foarte bine“ in ultimii 2 ani scolari incheiati lucrati
efectiv la catedra sau in functii de conducere, indrumare si control, precum si faptul ca nu a fost
sanctionat disciplinar in ultimii doi ani scolari anteriori anului desfasurarii concursului, conform
modelului prevazut in anexa nr. 4 la prezenta metodologie;
i) cazier judiciar din care sa reiasa ca nu are antecedente penale;
j) certificat medical eliberat in temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare, conform Ordinului ministrului educatiei si cercetarii stiintifice si
al ministrului sanatatii nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului
medical necesar pentru incadrarea si mentinerea intr-o functie de conducere sau de indrumare si de
control din invatamantul preuniversitar;
k) declaratie pe propria raspundere care sa ateste ca nu a avut statutul de „lucrator al Securitatii“
sau „colaborator al Securitatii“, conform modelului din anexa nr. 5 la prezenta metodologie;
l) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate,
conform anexei nr. 6;
m) declaratie pe propria raspundere privind veridicitatea continutului documentelor din dosarul
de inscriere la concurs, conform modelului prevazut in anexa nr. 7 la prezenta metodologie;
n) inainte de desfasurarea probei de interviu, in intervalul stabilit pentru exprimarea optiunilor
privind functia/functiile, unitatea/unitatile de invatamant pentru care opteaza, candidatii vor incarca 
 
In aplicatia informatica, pentru functiile care necesita conditii speciale, si urmatoarele documente,
dupa caz:
1. documentul privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3 alin. (3), pentru CJRAE/CMBRAE;
2. documentul privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3 alin. (4), pentru unitatile de
invatamant special, centrele de educatie incluziva;
3. documentul justificativ privind indeplinirea conditiei prevazute la art. 3 alin. (5),
pentru unitatile de invatamant cu predare integrala in limbile minoritatilor nationale sau cu sectii de
predare in limbile minoritatilor nationale, in care sunt normate una sau mai multe functii de director
adjunct.
Pentru utilizarea aplicatiei informatice dedicate, Ministerul Educatiei elaboreaza proceduri
specifice de utilizare.
(2) Documentul prevazut la alin. (1) litera (h) se elibereaza, la cererea candidatilor, in maximum 5
zile lucratoare de la solicitare.
 Art. 9. (1) Prin decizie a inspectorului scolar general, se numesc, din cadrul comisiei de organizare a
concursului, membri care vor avea acces la platforma informatica dedicata in vederea verificarii
indeplinirii conditiilor de participare la concurs.
(2) in situatia in care se constata neindeplinirea conditiilor de inscriere la concurs sau lipsa unor
documente obligatorii, candidatul respectiv este declarat respins si pierde dreptul de a participa la
probele de concurs.
(3) La finalizarea etapei de verificare a dosarelor de inscriere, la sediul si pe site-urile inspectoratelor
scolare se afiseaza lista candidatilor admisi, respectiv respinsi din judetul respectiv.
 (4) Daca, din motive neimputabile candidatului, inscrierea nu a putut fi validata, acesta solicita
comisiei de organizare a concursului, in scris, in maximum 24 de ore de la afisarea listei candidatilor
admisi la etapa de evaluare a conformitatii documentelor, analiza cauzelor si remedierea eventualelor
erori de natura tehnica. in urma analizei, comisia de organizare poate modifica lista candidatilor
inscrisi. Lista finala se afiseaza la sediul si pe site-urile inspectoratelor scolare dupa 48 de ore de la
depunerea solicitarilor.
 (5) in cererea de inscriere la concurs candidatul poate solicita anonimizarea datelor cu caracter
personal la afisarea listelor de candidati inscrisi, listei rezultatelor la proba scrisa, listei rezultatelor la
proba de evaluare a interviului si a listei cuprinzand rezultatele finale.
Art. 10. (1) Pentru unitatile de invatamant prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a), cu cel putin 5 zile
calendaristice inainte de data la care se desfasoara prima proba de interviu, consiliul de administratie
al inspectoratului scolar hotaraste constituirea comisiilor de interviu, iar inspectorul scolar general
emite, in conformitate cu hotararea, deciziile de constituire a acestora.
(2) Decizia de constituire se publica pe site-ul inspectoratului scolar si se comunica persoanelor care
o duc la indeplinire.
 Art. 11. (1) Presedintele comisiei de organizare a concursului invita in scris observatorii sa participe
fizic la ambele etape ale concursului. Invitatia se transmite cu cel putin 48 de ore inainte de data
desfasurarii fiecarei probe. Participarea observatorilor este confirmata printr-un document de
desemnare/delegare eliberat de structura pe care acestia o reprezinta. Neprezentarea observatorilor
nu afecteaza legalitatea desfasurarii concursului.
 (2) Secretarii si observatorii asista la activitatile comisiilor si au dreptul de a consulta documentele
comisiilor de concurs, dar nu au atributii si nu se implica in examinarea si evaluarea candidatilor. 
 
Observatorii au dreptul de a-si consemna observatiile in procesul-verbal incheiat in urma desfasurarii
concursului. Daca, in timpul desfasurarii concursului, observatorii sesizeaza presedintelui comisiei de
organizare vicii de procedura sau de organizare, acesta are obligatia de a verifica si de a remedia, dupa
caz, aspectele sesizate. Pentru remedierea acestora, presedintele comisiei poate consulta si consilierul
juridic al inspectoratului scolar. in cazul in care sunt semnalate erori sau nereguli referitoare la
evaluarea candidatilor, consemnate in procesul-verbal, presedintele comisiei de organizare a
concursului analizeaza situatia semnalata si dispune masurile care se impun.
 (3) Observatorii pot sesiza, in scris, comisiei nationale de monitorizare si coordonare, presupusele
abateri de la corectitudinea organizarii si desfasurarii concursului dupa incheierea acestuia, doar in
situatia in care nu s-a dat curs sesizarii si/sau nu li s-a permis consemnarea in procesul-verbal.
 Art. 12. (1) Probele din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de directorsi de director adjunct
din unitatile de invatamant sunt urmatoarele:
a) Proba scrisa - rezolvarea de catre candidati, in maximum 120 de minute, a unui test standardizat
cu 50 de itemi, cu un singur raspuns corect, prin care se evalueaza capacitati si competente relevante
pentru activitatea de management educational:
- capacitati cognitive;
- competente de management si leadership.
Fiecare item corect rezolvat se noteaza cu doua puncte. Nota se obtine prin impartirea la 10 a
sumei punctajelor obtinute. Nu se admit diferente de notare intre membrii comisiei de evaluare a
probei scrise.
Evaluarea testului standardizat se face in prezenta candidatului si a observatorilor.
Notele obtinute la proba scrisa se pot contesta in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor.
Contestatiile se adreseaza presedintelui comisiei de organizare a concursului si se depun la
secretariatul inspectoratului scolar in cazul concursului pentru ocuparea functiilor de director si de
director adjunct din unitatile de invatamant de stat, respectiv la registratura Ministerului Educatiei, in
cazul concursului pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct din Palatul National al
Copiilor. Solutionarea contestatiilor se realizeaza in perioada stabilita in calendarul de desfasurare a
concursului prevazut in anexa nr. 8 la prezenta metodologie. Nu se admit diferente de notare intre
membrii comisiei de solutionare a contestatiilor la reevaluarea probei scrise. in cazul constatarii
diferentelor de notare intre membrii comisiei de solutionare a contestatiilor, presedintele comisiei de
organizare reevalueaza testul in prezenta candidatului si acorda nota finala.
Rezultatele solutionarii contestatiilor de catre comisiile de solutionare a contestatiilor se afiseaza
la sediul si pe site-ul inspectoratului scolar/Ministerului Educatiei, dupa caz, si se comunica, in scris,
contestatarului, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la expirarea termenului de solutionare a
contestatiilor.
Rezultatele stabilite de comisiile de solutionare a contestatiilor sunt definitive.
Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie asigura elaborarea testelor standardizate, in
colaborare cu experti in domeniul stiintelor educatiei, selectati in baza unei proceduri proprii si numiti
prin ordin al ministrului educatiei. Colectivul de elaborare a testelor standardizate si toate persoanele
care au dreptul de a opera cu acestea, semneaza acord de confidentialitate privind continutul testelor.
Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie este responsabil si de transmiterea testelor
standardizate catre centrele speciale, in conditii de securitate informatica.
b) Interviu cu durata de 60 de minute pentru fiecare candidat, in cadrul caruia se evalueaza:
 
 - competentele de management strategic, operational si de comunicare, prin prezentarea unei
strategii de dezvoltare a unitatii de invatamant pentru care candideaza.
 - abilitatile de rezolvare a unor situatii-problema, prin raportare la contextul si specificul unitatii de
invatamant pentru care candideaza;
 - competentele digitale, pe baza utilizarii calculatorului.
 Strategia de dezvoltare a unitatii de invatamant va contine maximum 5 pagini si va fi pusa la
dispozitia membrilor comisiei de evaluare a probei de interviu la prezentarea candidatului pentru
sustinerea probei.
 Interviul este evaluat cu punctaje exprimate prin numere intregi de la 1 la 10 de catre fiecare
membru al comisiei, punctajul final fiind media aritmetica a punctajelor acordate de catre cei cinci
membri ai comisiei de evaluare. Punctajele se inregistreaza in borderoul de notare conform anexei
nr. 2 la prezenta metodologie. Nu se admit diferente mai mari de trei puncte intre oricare doi
evaluatori. in cazul diferentelor mai mari de trei puncte, presedintele comisiei are obligatia sa medieze
divergentele de punctaj intre evaluatori. in urma medierii, evaluatorii pot acorda alte punctaje decat
cele initiale si se intocmeste un nou borderou de punctaj, in care evaluatorii isi motiveaza, in scris,
punctajul acordat.
 in cazul in care, in urma medierii, diferentele de punctaj raman mai mari de trei puncte, se
calculeaza media aritmetica a punctajelor acordate dupa mediere, iar daca diferenta intre media
obtinuta si unul sau mai multe dintre punctajele acordate este mai mare sau egala cu doua puncte,
punctajul sau punctajele respective se elimina din calculul mediei si se calculeaza media din punctajele
ramase.
 Daca, in urma aplicarii metodei de calcul, nu se poate constitui media, presedintele comisiei de
organizare a concursului informeaza in scris comisia nationala pentru analiza si masuri. Informarea este
insotita de inregistrarea audio-video a probei si de borderourile de notare.
 Rezultatul probei de evaluare a interviului se poate contesta in termen de maximum 48 de ore de
la afisarea rezultatului. in vederea solutionarii contestatiilor, inregistrarile audio-video se predau de
catre presedintele comisiei de evaluare a interviului catre presedintele comisiei de organizare a
concursului.
 Solutionarea contestatiilor se realizeaza la nivelul comisiilor constituite in alt judet decat cel in care
are loc proba de interviu, conform repartizarii realizate de comisia nationala de monitorizare ┼či
coordonare a concursului. Transmiterea inregistrarilor audio-video este asigurata de presedintele
comisiei de organizare a concursului.
 Punctajul acordat de comisia de solutionare a contestatiior este definitiv.
(2) Cele doua probe sunt obligatorii.
(3) Nota finala a candidatului, dupa sustinerea celor doua probe, se obtine prin formula:
N=(Ns+Pi)/2, unde:
Ns=nota obtinuta la proba scrisa;
Pi=punctajul obtinut la proba de interviu;
N=nota finala obtinuta la concurs.
(4) Bibliografia pentru concurs se elaboreaza de catre Ministerul Educatiei si se face publica la
termenul prevazut de anexa nr. 8 la prezenta metodologie.
 
Capitolul III
Desfasurarea concursului
 
Art. 13. in vederea desfasurarii probei scrise, inspectoratele scolare anunta, prin publicare pe site-ul
propriu si prin afisare la sediul propriu, centrul/centrele speciale desemnate.
Art. 14. Organizarea si desfasurarea probei scrise se realizeaza conform procedurii elaborate si
publicate de catre Ministerul Educatiei cu cel putin 15 zile inainte de data desfasurarii acesteia.
Inspectoratul scolar, prin comisia de organizare a concursului, raspunde de aplicarea si respectarea
procedurii.
 Art. 15. Este declarat ”admis” la proba scrisa candidatul care a obtinut cel putin nota 7. Pot participa
la proba de interviu doar candidatii declarati admisi la proba scrisa.
 Art. 16. (1) in perioada prevazuta in calendarul de desfasurare a concursului, candidatii declarati
admisi la proba scrisa incarca in aplicatia informatica dedicata cererea privind optiunea pentru
unitatea/unitatile de invatamant, respectiv functia/functiile pentru care candideaza.
(2) Dupa promovarea probei scrise, un candidat poate opta pentru participarea la proba de interviu la
una sau mai multe functii distincte.
(3). La finalul perioadei prevazute la alin (1), inspectoratul scolar publica, pe site-ul propriu si prin
afisare la sediu, lista candidatilor pentru fiecare unitate scolara si pentru fiecare categorie de functii.
 Art. 17. (1) in vederea desfasurarii probei de interviu, inspectorul scolar general emite deciziile de
constituire a comisiilor de evaluare a probei de interviu, cu cel putin 5 zile inaintea perioadei planificate
pentru desfasurarea interviului.
 (2) Comisia de organizare a concursului realizeaza graficul de desfasurare a probelor de interviu si
stabileste locurile de desfasurare a acestora. Graficul se publica pe site-ul propriu al inspectoratului
scolar si se afiseaza la sediul acestuia.
 (3) Reprezentantul inspectoratului scolar, presedinte al comisiei de evaluare a probei de interviu,
are obligatia convocarii membrilor comisiei la data, ora si locul de desfasurare a probei.
 Art. 18. Organizarea si desfasurarea probei de interviu se realizeaza conform procedurii elaborate si
publicate de catre Ministerul Educatiei cu cel putin 15 zile inainte de perioada desfasurarii probei de
interviu din cadrul concursului. Comisiile de evaluare a probei de interviu raspund de aplicarea si
respectarea procedurii.
 Art. 19. Este declarat ”admis” la proba de interviu candidatul care a obtinut cel putin 7 puncte.
 Art. 20. Dupa incheierea probei de interviu pentru fiecare unitate scolara, presedintele comisiei de
evaluare a probei de interviu preda toata documentatia rezultata in urma concursului, cu proces
verbal, presedintelui comisiei de organizare.
 Art. 21. (1) in conformitate cu borderourile de notare si situatia centralizatoare cuprinzand toti
candidatii si toate punctajele obtinute de acestia, comisia de organizare a concursului calculeaza nota
finala conform formulei de la art.13 alin (3) si realizeaza ierarhia candidatilor.
 (2) Este declarat ”reusit” candidatul care a obtinut nota cea mai mare dintre candidatii care opteaza
pentru aceeasi functie.
 (3) in cazul obtinerii de note egale de catre candidatii pentru aceeasi functie, se aplica, in ordine,
urmatoarele criterii de departajare:
a) Punctajul la proba de interviu. Este declarat ”reusit” candidatul care are punctajul cel mai mare la
proba interviu.
 
b) Unitatea de invatamant la care este titular. Este declarat ”reusit” candidatul care este titularul
unitatii pentru care candideaza.
c) Gradul didactic. Este declarat ”reusit” candidatul care are gradul didactic cel mai inalt.
(4) Punctajele obtinute la proba de interviu se afiseaza la sediul si pe site-ul inspectoratului scolar/
Ministerului Educatiei/unitatii de invatamant pentru care s-a desfasurat proba, dupa caz, dupa
incheierea probei respective, in aceeasi zi.
 (5) Candidatii promovati la mai multe functii depun la inspectoratul scolar/Ministerul Educatiei, in
scris, optiunea pentru o singura functie, in termen de cel mult doua zile lucratoare de la afisarea
rezultatelor finale. Dupa exprimarea optiunii scrise, fiecare functie ramasa vacanta va fi ocupata de
urmatorul candidat admis la concurs pentru acea functie. Daca nu exista un alt candidat admis, functia
ramane vacanta.
 Art. 22. (1) La incheierea perioadei de concurs se afiseaza, la sediul si pe site-ul inspectoratului
scolar/Ministerului Educatiei /unitatii de invatamant, dupa caz, rezultatele finale ale acestuia.

Capitolul IV
Numirea in functiile de director si director adjunct
 
 Art. 23. Rezultatele concursului de ocupare a functiilor de director si director adjunct din unitatile de
invatamant de stat se valideaza de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, dupa
finalizarea solutionarii tuturor contestatiilor, si se transmit spre informare directiei generale din cadrul
Ministerului Educatiei cu atributii in managementul invatamantului preuniversitar, conform unei
machete comunicate de aceasta.
 Art. 24. (1) Numirea, ca urmare a promovarii concursului, in functiile de director si de director
adjunct pentru unitatile de invatamant de stat se realizeaza prin decizie a inspectorului scolar general,
in conformitate cu hotararea consiliului de administratie, pentru o perioada de 4 ani. in urma
promovarii concursului, directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant incheie contract de
management educational cu inspectorul scolar general, pe o perioada de 4 ani de la data numirii in
functie.
(2) Numirea in functiile de director si de director adjunct, in cazul unitatilor de invatamant cu predare
in limbile minoritatilor nationale si al celor cu sectii de predare in limbile minoritatilor nationale in care
sunt normate una sau mai multe functii de director adjunct, se face cu avizul motivat al organizaţiei
care reprezinta minoritatea respectiva in Parlamentul Romaniei sau, daca minoritatea nu are
reprezentare parlamentara, cu consultarea Grupului parlamentar al minoritaţilor naţionale.
(3) Numirea in functiile de director si de director adjunct, in cazul seminariilor si liceelor teologice, se
face dupa obtinerea avizului cultului respectiv. Consultarea se va face la solicitarea Consiliului de
administratie al inspectoratului scolar, reprezentantii cultului urmand a transmite in scris punctul de
vedere argumentat.
(4) Numirea, ca urmare a promovarii concursului, a directorului/directorului adjunct al Palatului
National al Copiilor se realizeaza prin ordin al ministrului educatiei pentru o perioada de 4 ani.
(5) Directorul si directorul adjunct din unitatile de invatamant de stat si Palatul National al Copiilor nu
pot avea, pe perioada exercitarii mandatului, functia de presedinte sau vicepresedinte in cadrul unui
partid politic, la nivel local, judetean sau national.
 
 (6) in urma promovarii concursului, directorul unitatii de invatamant de stat incheie, cu exceptia
directorilor din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor, pe o perioada de 4 ani de la data
numirii in functie, contract de management administrativ-financiar cu primarul/primarul de sector al
unitatii administrativ-teritoriale.
 (7) Modelele-cadru de contract de management educational, respectiv management administrativfinanciar sunt prevazute in anexele nr. 9 si nr. 10 la prezenta metodologie.
 (8) in urma promovarii concursului, contractul de management, incheiat de directorii adjuncti din
unitatile de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala,
cu inspectorul scolar general, este avizat de ministerele de resort.
 (9) in urma promovarii concursului, directorul/directorul adjunct al Palatului National al Copiilor
incheie contract de management educational cu ministrul educatiei, pe o perioada de 4 ani de la data
numirii in functie. Contractul de management poate fi prelungit, cu acordul partilor, in urma evaluarii
performantelor manageriale, conform prevederilor art. 259 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare.
 (10) in urma promovarii concursului, directorii/directorii adjuncti ai unitatilor de invatamant special,
directorul CJRAE/CMBRAE si al centrului scolar pentru educatie incluziva incheie, pe o perioada de 4
ani de la data numirii in functie, contract de management administrativ-financiar cu presedintele
consiliului judetean/primarul de sector si contract de management educational cu inspectorul scolar
general.
 (11) Cadrele didactice numite in functiile de director si director adjunct au drept de rezervare a
catedrei pentru perioada in care indeplinesc aceste functii.
 Art. 25. (1) in toate situatiile in care contractul de management al directorului/directorului adjunct
inceteaza, inspectorul scolar general emite decizie de incetare a contractului de management.
 (2) in toate situatiile in care contractul de management al directorului/directorului adjunct al
Palatului National al Copiilor inceteaza, ministrul educatiei emite ordin de incetare a contractului de
management.
 Art. 26. (1) Directorul/Directorul adjunct al unitatii de invatamant de stat, numit in functie ca urmare
a promovarii concursului, poate fi eliberat din functie la propunerea motivata a consiliului de
administratie al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti, la propunerea motivata a
2/3 dintre membrii consiliului de administratie al unitatii de invatamant sau la propunerea consiliului
profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. in aceasta ultima situatie este obligatorie realizarea unui
audit de catre inspectoratul scolar. Rezultatele auditului se analizeaza in consiliul de administratie al
inspectoratului scolar. in functie de hotararea consiliului de administratie al inspectoratului scolar,
inspectorul scolar general emite decizia de eliberare din functie a directorului/directorului adjunct al
unitatii de invatamant.
 (2) Directorul/Directorul adjunct al unitatii de invatamant de stat/Palatului National al Copiilor,
numit in functie ca urmare a promovarii concursului, poate fi eliberat din functie, daca pe perioada
mandatului a obtinut calificativul „nesatisfacator“ in urma evaluarii anuale, in urma unei inspectii de
evaluare institutionala sau a unei inspectii care vizeaza aspecte de management.
 Art. 27. (1) in functiile de director sau de director adjunct ramase vacante sau in cazul vacantarii unor
functii de director sau de director adjunct din unitati de invatamant de stat, conducerea interimara
este asigurata, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar, de un cadru 
 
didactic titular, numit prin detasare in interesul invatamantului sau prin delegarea atributiilor specifice
functiei, in conformitate cu legislatia in vigoare, prin decizia inspectorului scolar general.
 (2) Prioritate la ocuparea functiilor ramase vacante dupa organizarea concursului au persoanele care
au promovat concursul.
 Art. 28. Inspectoratele scolare transmit Directiei Generale Management, Resurse Umane si Retea
scolara din cadrul Ministerului Educatiei situatia nominala a modalitatii de ocupare a functiilor de
director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar, dupa emiterea deciziilor de
incetare a numirii prin detasare in interesul invatamantului, respectiv a deciziilor de numire prin
concurs/detasare in interesul invatamantului/delegare a atributiilor, dupa afisarea rezultatelor finale
ale concursului.
 
Capitolul V
Dispozitii finale
 
Art. 29 (1) in vederea desemnarii in comisia de evaluare a probei de interviu a unui reprezentant al
departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari si foarte mari sau a unui
reprezentant al unei companii specializate in recrutarea resurselor umane sau a unui cadru didactic
din invatamantul superior cu competente in management institutional si/sau management
educational, Ministerul Educatiei incheie parteneriate cu universitati, camere de comert si industrie,
companii si organizatii neguvernamentale.
(2) Ministerul Educatiei realizeaza o procedura de selectie a partenerilor si valideaza lista acestora cu
cel putin 30 de zile inainte de desfasurarea probei de interviu.
 Art. 30. (1) Informatiile false cuprinse in curriculum vitae, falsul in declaratii, falsul in inscrisuri oficiale
si sub semnatura privata, nerespectarea conditiilor de inscriere la concurs sau a celor referitoare la
autenticitatea documentelor din dosarul de inscriere la concurs, observate de comisia de organizare a
concursului, inaintea sau in timpul desfasurarii acestuia, atrag eliminarea candidatului din concurs si
sesizarea organelor competente.
 (2) Abaterile mentionate la alin. (1), confirmate dupa finalizarea concursului, dar inainte de emiterea
deciziei/ordinului de numire, daca vizeaza castigatorul concursului, conduc la invalidarea rezultatelor
acestuia si validarea urmatorului candidat admis. in cazul in care nu exista niciun alt candidat admis,
functia ramane vacanta.
 (3) Abaterile mentionate la alin. (1), confirmate dupa emiterea deciziei de numire in functie, conduc
la invalidarea rezultatelor concursului si eliberarea din functie a persoanei respective.
 Art. 31. La organizarea si desfasurarea concursului nu pot participa persoanele care au in randul
candidatilor sot, sotie, rude sau afini pana la gradul IV inclusiv. Presedintii, membrii si secretarii
comisiilor implicate in organizarea si desfasurarea concursului, precum si persoanele desemnate ca
observatori, inainte de desfasurarea concursului, dau o declaratie pe propria raspundere ca nu au in
randul candidatilor sot, sotie, rude sau afini pana la gradul IV inclusiv, ori relatii conflictuale cu vreun
candidat, conform anexei nr. 11 la prezenta metodologie.
 Art. 32. Borderourile de notare ale membrilor tuturor comisiilor, lucrarile scrise ale candidatilor si
suporturile magnetice (CD/ DVD/memory-stick/HDD extern) cu inregistrarile audio-video ale probelor
de concurs si toata documentatia in baza careia s-a organizat si s-a desfasurat concursul, se arhiveaza
si se pastreaza timp de 5 ani in inspectoratul scolar/Ministerul Educatiei, dupa caz.
 
 Documentele incarcate de catre candidati pe platforma informatica dedicata se arhiveaza
electronic pe suporturi magnetice de catre comisia de organizare a concursului/comisia de evaluare a
candidatilor pentru functiile de conducere din Palatul National al Copiilor.
 Art. 33. (1) Comisia nationala de monitorizare si coordonare a concursului poate desemna delegati,
in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, pentru monitorizarea organizarii si desfasurarii probelor de
concurs.
 (2) Comisia nationala de monitorizare si coordonare a concursului poate emite proceduri,
recomandari, dispozitii, note, precizari si instructiuni, in vederea aplicarii prevederilor prezentei
metodologii.
 (3) Inspectoratele scolare pot emite proceduri specifice proprii in vederea punerii in aplicare a
prevederilor prezentei metodologii, cu respectarea stricta a prevederilor prezentei metodologii.
 Art. 34. (1) Inspectorul scolar general, presedintele comisiei de organizare a concursului, presedintele
comisiei de evaluare a probei scrise, presedintele comisiei de evaluare a probei de interviu si
presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor raspund de corectitudinea organizarii si
desfasurarii concursului de ocupare a functiilor de director si director adjunct.
 (2) Nerespectarea prevederilor prezentei metodologii de catre persoanele care fac parte din comisiile
prevazute in prezenta metodologie atrage dupa sine raspunderea disciplinara, conform Legii nr.
1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, raspunderea civila, potrivit dispozitiilor Codului civil
sau raspunderea penala, conform dispozitiilor Codului penal, in functie de gravitatea faptei.
 Art. 35. Pentru asigurarea transparentei decizionale pe perioada derularii concursului, Ministerul
Educatiei creeaza pe site-ul propriu o sectiune dedicata, in care vor fi cuprinse toate informatiile de
interes public in sprijinul candidatilor.
 
 Art. 36. Anexele nr. 1-11 fac parte integranta din prezenta metodologie.

 
Modelul de CERERE in puteti vedea mai jos:


 

Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

concurs director de scoala 2021concurs directoriconcurs directori de scolimetodologie concurs directori scolaricerere inscriere concurs directoricalendar concurs directori de scoala 2021


x
Lasa un raspunsComentarii [24 comentarii]Adauga comentariul tau
27Sep.2021

Claudia 27 Sep. 2021 22:57:32

Buna seara,
Am un coleg director de scoala, candidat pentru functia de director la acest concurs , care din pacate este pozitiv. Cum se va proceda cu acei candidati care la ora concursului vor fi pozitivi sau vor fi in carantina sau izolare ?
Va multumesc.
22Sep.2021

Florina 22 Sep. 2021 22:49:25

130 de morti de COVID, 7000 de infectati, localitati intrate in scenariul rosu, iar astia vor sa oganizeze un concurs de 10.000 oameni ! Rau e sa fii prost ! Campeanu et comp, astia sunt primii care trebuiesc examinati . . . . !
15Sep.2021

Florin 15 Sep. 2021 22:10:22

Vorba vine " concurs ", este doar un ?iretlic grosolan, de o rautate ie?ita din comun, perioada de desfasurare, in mod rautacios aleasa prin care vor sa schimbe directori cu experienta de care au profitat pana acum. Rusine !
14Sep.2021

Claudiu G. 14 Sep. 2021 21:09:09

Campeanu et comp cred despre noi , cei in functie, ca suntem niste somitati intelectuale care cunoastem toate acele 6 carti si nu mai avem nevoie sa invatam. Multumim pentru aprecieri, dar, credem ca mult mai corect si mai obiecti si mai corect ar fi sa ne considerati pe toti egali si sa ne oferiti tuturor posibilitatea de a ne pregati corespunzator pentru acest concurs. Ori, ceea ce faceti dvs prin aceasta programare nu este absolut deloc corect ! UN CONCURS DEJA INCORECT ! PARTINIC ! RUSINE !
14Sep.2021

Marian 14 Sep. 2021 17:50:52

Motto-ul acestui concurs : Hai sa facem un concurs, sa nu aiba timp de invatat directorii in functie, sa putem rade de ei ! ... .
10Sep.2021

Cristi S. 10 Sep. 2021 18:01:02

Eu nu inteleg care e urgenta pentru care trebuie sa ocolim legea ? De ce nu o alta perioada care sa asigure sanse egale ? De ce ne jucam cu aceasta perioada in care a crescut enorm numarul de infectati si decedati ? Care e marele secret pentru care nu se poate reprograma concursul la o data care sa nu mai fie contestata ? ! ? Sunt atatea alte perioade .... Cred ca e ceva SF...INVAZIA PLANETEI, Campeanu este un ALIEN si vrea sa ne extermine !
10Sep.2021

Marina 10 Sep. 2021 17:56:29

Si uite asa, chiar scoala ne invata cum sa nu respectam legea !
10Sep.2021

Constantin 10 Sep. 2021 17:44:02

Daca legea spune ca nu se organizeaza concursuri in aceasta perioada, ei de ce nu respecta legea ?
De ce nu se poate respecta llegea si sa organizeze concursul intr-o alta perioada ?
10Sep.2021

Marina 10 Sep. 2021 16:10:13

Intelegeti : Campeanu este un om orgolios si nu va accepta sa reprogrameze concursul chiar daca greseala este in propria-i institutie la minister s-a gresit .Greseala este clara, motivele ....exista si le stim cu totii, dar...lucram pe mosia ME si asta e.
10Sep.2021

Dorin 10 Sep. 2021 13:42:01

Dragi colegi din invatamant, stie cineva daca noi mai avem sindicat ? Cum sa fii de acord cu un concurs derulat intr-o perioada foarte grea pentru cei in functie si cum sa nu tii cont ca s-a ajuns la 2250 de pozitiva?i ieri si 39 MORTI ? iar, in aceste conditii ei vor sa sustina un concurs, cand de fapt EXISTA MULTE ALTE PERIOADE IN CARE S-AR PUTEA SUSTINE ACEST CONCURS !
10Sep.2021

Costin 10 Sep. 2021 13:28:02

Ni?te PENALI ! Mor oameni din cauza virusului, iar ei vor s? anuleze legi ca s? adune mii de oameni pentru un concurs cand ar putea foarte bine s?-l sus?in? an alte perioade ! Ru?ine lor !
09Sep.2021

Ionel B 09 Sep. 2021 22:34:16

Domnule ministru,
Daca vedeti c? numarul infectatilor a luat-o razna iarasi si e in continua crestere, num?rul MORTILOR - la fel - 39 MORTI IN 24 DE ORE ! CU CE DREPT ma supuneti riscului de a ma infecta la un concurs cu 10.000 de oameni cand ati fi putut foarte bine sa il organizati in multe alte perioade ?
SINDICATELE NOASTRE MAI EXISTA? DORM SINDICATELE ?
09Sep.2021

Clara 09 Sep. 2021 22:28:30

39 DE MOR?I ÎN ULTIMELE 24 DE ORE, IAR EI VOR S? MODIFICE LEGEA, CA S? POATA ORGANIZA UN CONCURS NATIONAL CU 10.000 DE CANDIDATI cu tot cu comisii de organizare se fac 11.000 . ....
CINE R?SPUNDE PENTRU EVENTUALE INFECT?RI ? ! ?
P?i dac? tie nu-ti pasa ca ma supui unui risc imens pe mine si implicit familia mea, S? NU-TI ÎNCHIPUI CA TE IERT SI NU TE DAU IN JUDECATA !
09Sep.2021

Dana 09 Sep. 2021 17:19:58

Tot vorbim de tot felul de modele ale sistemelor de invatamant din alte tari dezvoltate.
In acele tari asa se organizeaza concursurile ? Cand au directorii cel mai mult de lucru .... ?
08Sep.2021

Ioana 08 Sep. 2021 22:31:39

Am invatat ceva din aceasta programare a concursului : cum sa programam si noi tezele elevilor - in sem 1 - de Craciun, iar in sem 2 - de Pasti :
08Sep.2021

Florin 08 Sep. 2021 22:01:14

Un concurs an februarie nu ar mai avea nimeni nici un motiv s?-l conteste. De ce tocmai acum ? ! ?
07Sep.2021

Tudorita 07 Sep. 2021 15:08:55

Pentru concursul de directori vor sa modifice legi si ni-l trantesc in octombrie ca sa nu putem invata, iar pentru inspectorii nou numiti din isj-uri.... nici nu le pas?, Of, of, if, si mai vorbim despre depolitizare ....brava dom' ministru, ai un caracter ......
07Sep.2021

Victor M. 07 Sep. 2021 00:07:13

Stimate domnule ministru,
Nu dorim nimic altceva decat ca organizarea acestui concurs s? acorde ?anse egale de a se preg?ti tuturor candida?ilor.
Calendarul de desf??urare propus an acest moment diferen?iaz? an mod clar ?ansele de a preg?tire ale candida?ilor pentru participarea la acest concurs.
Nu o lua?i ca pe o lips? de respect, dar cred c? pan? ?i femeia de serviciu dintr-o ?coal? ?tie cam ce probleme au an perioada septembrie - octombrie directorii de ?coli.
Avem ancredere an dorin?a dumneavoastr? de a organiza acest concurs antr-unul cat mai corect,
V? mul?umim.
05Sep.2021

Marius C. 05 Sep. 2021 11:15:13

Zau daca inteleg, de ce nu vor aceste " capete luminate " din minister sa organizeze acest concurs cap coada, asa cum este normal, si asa cum s-a procedat dintotdeauna, adica : Mai intai inspectorii generali si generalu adjuncti, apoi inspectorii scolari, iar apoi directorii de scoli. Ce prestanta are un inspector scolar numit de cateva luni de zile ca sa evalueze un director de scoala in functie de ani buni si care a mai si sustinut unul sau mai multee astfel de concursuri .....? De ce nu programeaza ei acest concurs in februarie sau martie, astfel incat toti candidatii sa aiba sanse egale directorii de scoala au acum treaba de nu se vad, iar dupa ce incepe anul scolar, inca o luna, e la fel, sedinte lectorate, consilii, planuri manageriale, PDIoperationale, ROI, RI , planificari, carnete de elevi - sute -, decizii, comisii, contracte....Intelegem ca d-nul ministru, din orgoliu, nu vrea sa amane acest concurs si sa para un om serios, determinat, dar nu trebuie sa suportam noi greselile evidente pe care le fac cei din echipa dansului ! GREVA ! INCOMPETENTA SA STEA ACASA !
04Sep.2021

Laurentiu 04 Sep. 2021 00:07:19

Concurs in octombrie inseamna ca cei in functie nu au nici 25 la suta sanse
03Sep.2021

Cristina 03 Sep. 2021 18:57:16

Dragii mei, fara suparare, sunteti naivi ! Chiar credeti ca ei nu stiu ce volum de munca presupune perioada septembrie octombrie, specifica inceputurilor de ani scolari ? . . . ?
03Sep.2021

Laurentiu 03 Sep. 2021 18:40:34

Acest concurs pentru directori are doar rolul de a evidentia cine a tocit mai bine la un anumit moment.
Îns? data de desf??urare a concursului este an mod clar partinic? aspiran?ilor la func?ie ?i total defavorabil? directorilor an func?ie, ?inand cont de volumul extrem de mare de munc? existent an perioada de anceput de an ?colar.
03Sep.2021

Florina 03 Sep. 2021 16:13:01

Domnule ministru, dumneavoastra v-ar placea sa aveti de sustinut un concurs pentru ocuparea postului de ministru in perioada in care ati avea zeci de probleme administrative asa cum avem noi, directorii in functie, acum ? Dar in perioada in care ati avea SUTE sau MII de invitati elevi, parinti, bunici in incinta unitatii de invatamant, plus televiziuni, ziaristi, primari, asa cum vom avea noi la deschiderea anului scolar ? Dar in perioada in care aveti extrem de multe documente de pregatit, asa cum vom avea noi odata cu inceperea scolii PDI, plan managerial, planuri operationale, regulamente interne, decizii, comisii, contracte, toate acestea apoi trebuind a fi prezentate in sedinte de consilii profesorale, consilii de administratie, lectorate cu parintii, apoi cataliage, condici, carnete de elevi, situatii statistice. ? V? rugam sa mai reflectati asupra datei de desfasurare a acestui concurs. Sunt mii de directori in functie care au extrem de mult de munca in aceasta perioada, clar nu vor avea timp de invatat , si nu merita sa se faca de ras in ochii opiniei publice obtinand o nota mica datorata unei eronate programari a acestui concurs. Multumim
03Sep.2021

Dorian 03 Sep. 2021 15:22:48

Cine a gandit aceast? perioad? de desf??urare a aconcursului pentru directori a avut cele mai bune inten?ii fa?? de contracandida?ii directorilor an func?ie . . . . . : :
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//