MODIFICARI anuntate de Ministerul Educatiei la actele eliberate de scoli: Foaia matricola, Cataloage si Diplome

de Portal Invatamant la 11 Apr. 2022
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

MODIFICARI anuntate de Ministerul Educatiei la actele eliberate de scoli: Foaia matricola, Cataloage si Diplome11Apr.2022

Ministerul Educatiei a lansat in spatiul public un proiect de ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 3.844/2016.

Proiectul de ordin a fost postat pe site-ul ministerului si este supus consultarii publice. Prin acest ordin, Ministerul Educatiei isi propune sa modifice modul in care sunt emise, intre altele, Foaia matricola, Cataloagele si Diplomele pentru elevi.
 

Schimbari la actele eliberate de scoli

 
ORDIN pentru modificarea si completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 3.844/2016
 
In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) si art. 94 alin. (2) lit. y) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
 
In temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
 

MINISTRUL EDUCATIEI emite prezentul ordin.

 
 Art. I Regulamentul privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 3844/2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 411 din 31 mai 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
,,(1) Actele de studii din sistemul national de invatamant preuniversitar sunt documente oficiale de stat, cu regim special, care atesta finalizarea de catre titular a unui nivel de invatamant, cu sau fara examen de absolvire/certificare.”
 
2. La articolul 2, alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
,, c) cataloagele pentru examenele de absolvire/certificare a studiilor.”
 
3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
,,Art. 4 Documentele scolare pot fi tiparite numai pe hartie de calitate, cu respectarea, in mod obligatoriu, a modelului si continutului aprobate de minister.”
 
4. La articolul 6, alineatele (1), (4), (6), (8), (11), (13 si (14) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
,,(1) Datele necesare pentru completarea actelor de studii se transcriu din registrele matricole si din cataloagele examenelor de absolvire/certificare a studiilor.
 
4) Mediile obtinute la examenul de absolvire/certificare a studiilor se inscriu cu cifre arabe, iar explicitarea acestora se inscrie dupa modelul: 7,89 (sapte 89%).
 
(6) In actele de studii nu se admit modificari privind datele cu caracter personal ale titularului. Nu se elibereaza acte de studii, duplicate, cu nume sau prenume schimbate dupa eliberarea actelor de studii originale, cu exceptia situatiilor in care, titularul unui act de studii isi schimba numele sau prenumele pe cale administrativa sau pe cale judecatoreasca, dobandind un alt certificat de nastere.
 
(8) La incheierea studiilor/examenului de absolvire/certificare, actele de studii se intocmesc de catre unitatile de invatamant preuniversitar acreditate la care absolventii au promovat nivelul de invatamant/examenul de absolvire/certificare, se semneaza de catre persoanele indicate pe tipizat si se aplica sigiliul.
 
(11) In toate cazurile, sigiliul trebuie sa se aplice clar in spatiul delimitat in formular, fara a se acoperi semnaturile autorizate, iar textul trebuie sa fie lizibil.
 
(13) Actele de studii care se elibereaza dintr-un carnet cu matca/cotor se intocmesc astfel incat, matca/cotorul carnetului care ramane in arhiva institutiei/ unitatii de invatamant cu termen permanent sa cuprinda toate inscrisurile din exemplarul original care se elibereaza titularului.
 
(14) Unitatile de invatamant acreditate, carora le-au fost arondate de catre inspectoratul scolar unitati de invatamant autorizate sa functioneze provizoriu, intocmesc si elibereaza acte de studii absolventilor unitatilor de invatamant arondate care au sustinut si promovat examenul de absolvire/certificare a studiilor.”
 
5. La art.6, alin. (16) se abroga.
 
6. La articolul 7, alineatele (1), (3), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
,,(1) Absolventii invatamantului de stat si/sau particular autorizat/acreditat, in situatia schimbarii domiciliului in alta localitate, mentionata ca atare in buletinul/cartea de identitate pot sustine, in baza unei aprobari speciale, examenul de absolvire/certificare a studiilor la o unitate similara de invatamant acreditata cu sediul in alt judet, stabilita de inspectoratul scolar al judetului respectiv. 

Aprobarea speciala se acorda, in cazuri bine justificate, de catre cele doua inspectorate scolare, cu avizul celor doua unitati de invatamant implicate, in baza situatiei scolare transmise de catre unitatea de invatamant absolvita.
 
(3) Unitatile de invatamant la care absolventii prevazuti la alin. (1) si (2) au sustinut si promovat examenul de absolvire/certificare intocmesc si elibereaza actele de studii corespunzatoare la care acestia au dreptul.
 
(4) In aceste cazuri, inspectoratele scolare vor elabora o procedura privind sustinerea si promovarea examenului de absolvire/certificare a studiilor.
 
(5) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplica absolventilor invatamantului de stat si/sau particular autorizat/acreditat, participanti la loturile nationale de pregatire pentru olimpiadele si concursurile internationale sau la loturile largite ce se pregatesc pentru competitiile internationale, precum si pentru absolventii care sustin examenul de admitere in universitatile din strainatate. In aceste cazuri actele de studii vor fi eliberate de catre unitatile de invatamant la care absolventii au promovat ultimul an de studii, in baza extrasului din forma tiparita a catalogului electronic primit de la centrul de examen la care candidatul a sustinut examenul de absolvire/certificare.”
 
7. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,Art.9 (1) Unitatile de invatamant preuniversitar acreditate gestioneaza actele de studii mentionate la art. 1 alin. (2), conform nivelului de invatamant/profilului/specializarii/domeniului/calificarii profesionale pentru care sunt acreditate.
 
(2) Unitatile de invatamant preuniversitar care au autorizatie de functionare provizorie nu gestioneaza acte de studii.
 
(3) Responsabilitatea completarii, eliberarii si anularii actelor de studii si a duplicatelor revine directorului si secretarului-sef/secretarului unitatii de invatamant acreditate.”
 
8. La articolul 10, alineatele (3), (5) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
,, (3) Atat actul de studii eliberat din matca/cotor, cat si matca in cauza, sunt completate identic, si se pastreaza in arhiva unitatii de invatamant, cu termen permanent.
 
(5) In cazul elevilor cu varsta sub 16 ani, actele de studii pot fi eliberate parintilor/reprezentantilor legali, fara a fi necesara procura prevazuta la alin. (4).
 
(7) Actele de studii completate si neridicate din cauza decesului titularului pot fi eliberate sotului/sotiei, precum si unui membru al familiei - ascendent sau descendent de gradul I si II - al titularului decedat, in baza unei cereri aprobate de inspectoratul scolar. Cererea este insotita de copia conforma cu originalul a certificatului de deces si de o declaratie pe propria raspundere care sa contina motivele pentru ridicarea actului de studii.”
 
9. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,(1) Actele de studii se intocmesc si se elibereaza titularului/imputernicitului pe baza prezentarii documentului de identitate/procurii, in termen de maximum 30 de zile de la promovarea examenului de absolvire/certificare.”
 
10. La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
,, (1) Predarea/Preluarea de la Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. catre inspectoratele scolare a formularelor actelor de studii comandate se face prin completarea unui proces-verbal care contine, in mod obligatoriu, seriile si numerele actelor de studii, in baza unei imputerniciri emise de inspectorul scolar general.”
 
11. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,(1) Inspectorii scolari generali sau inspectorii scolari generali adjuncti, care raspund de actele de studii, impreuna cu comisia de receptie a inspectoratului scolar, verifica la sosirea in institutie toate formulare de acte de studii comandate si le predau, pe baza de proces-verbal, persoanelor desemnate prin decizie a inspectorului scolar general pentru a raspunde de gestiunea actelor de studii.”

12. La articolul 24, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,(1) La intervale de timp de 10 ani, la nivelul inspectoratelor scolare se constituie, prin decizie a inspectorului scolar general, comisii care pot hotari, pe baza de proces-verbal, casarea formularelor pentru actele de studii necompletate aflate in stoc. Din comisie fac parte:
 
a) presedinte: inspectorul scolar general adjunct;
b) membri care detin urmatoarele functii:
 - inspector scolar sau alta persoana care raspunde de gestiunea formularelor pentru
acte de studii la nivelul inspectoratului scolar,
 - doi directori de liceu (teoretic si tehnologic);
 - doi directori de scoli gimnaziale;
 - consilierul juridic al inspectoratului scolar.
c) secretar: secretarul/secretarul sef al unei unitati de invatamant liceal/gimnazial.”
 
13. La articolului 24, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

,, (5) Un exemplar al procesul-verbal de casare insotit de dovada publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a, se inainteaza compartimentului de specialitate din cadrul ministerului.”
 
14. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,art.25 (1) Unitatile de invatamant preuniversitar acreditate/autorizate sa functioneze provizoriu gestioneaza documentele scolare prevazute la art 2. alin. (1).
 
(2) Necesarul de documente scolare se determina, sub directa coordonare a directorului unitatii de invatamant beneficiare, in raport cu cifra de scolarizare.
 
(3) Unitatile de invatamant preuniversitar autorizate sa functioneze provizoriu comanda documentele scolare prevazute la art 2. alin. (1) cu avizul inspectoratului scolar in a carui raza de activitate functioneaza.
 
(4) Responsabilitatea intocmirii, modificarii, eliberarii si anularii documentelor scolare revine directorului si secretarului-sef/secretarului unitatii de invatamant acreditate sau cu autorizatie de functionare provizorie, dirigintelui sau titularului de disciplina, in conditiile prevazute de prezentul regulament.
 
(5) Dupa incheierea anului scolar, toate documentele scolare se pastreaza si se arhiveaza la nivelul unitatii de invatamant acreditata sau cu autorizatie de functionare provizorie, cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata.”
 
15. La articolul 26, alineatele (12), (13) si (14) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
,,(12) Pentru absolventii care au promovat examenul de absolvire/certificare a studiilor, odata cu eliberarea actelor de studii se completeaza in caseta corespunzatoare din registrul matricol rezultatele examenului.
 
(13) Atat in registrul matricol, cat si in catalogul clasei se inscriu lizibil si in intregime toate disciplinele inscrise in planul-cadru aferent filierei/profilului/specializarii/calificarii corespunzatoare/corespunzator fiecarei clase/fiecarui an de studii.
 
(14) Registrul matricol, dupa completarea procesului-verbal, tiparit pe ultima sa pagina se arhiveaza cu termen de pastrare permanent.”

16. La articolul 27, alineatele (3), (6) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
,,(3) Inscrierea disciplinelor in catalogul clasei se face de catre invatator/invatatoare/institutor/institutoare/profesor pentru invatamantul primar sau de catre profesorul diriginte, lizibil si in intregime, in conformitate cu planul-cadru aferent filierei/profilului/specializarii/calificarii corespunzatoare/corespunzator clasei respective si in functie de disciplinele optionale stabilite.
 
(6) Notele/Mediile inscrise gresit in catalog se corecteaza prin taiere cu o linie orizontala si se inlocuiesc cu notele corespunzatoare, cu cerneala rosie, se semneaza de catre titularul de disciplina si de director, dupa care se aplica sigiliul unitatii de invatamant.
 
(8) Catalogul clasei, dupa completarea procesului-verbal tiparit pe ultima sa pagina se arhiveaza cu termen de pastrare permanent.”
 
17. La articolul 28, alineatele (1), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
,, (1) Catalogul pentru examenele de absolvire/certificare a studiilor devine document scolar cu regim special, dupa completare. Completarea sa se face cu respectarea rubricilor din formular, conform metodologiei specifice fiecarui tip de examen.
 
(3) Dupa intocmire, catalogul pentru examenele de absolvire/certificare a studiilor este verificat de toti membrii comisiei care, dupa insusirea continutului, semneaza pe coperta formularului si in locurile prevazute expres in formular.
 
(4) Dupa completare, catalogul mentionat la alin. (1) se arhiveaza cu termen de pastrare permanent.”
 
18. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
,, (1) Prevederile art. 28 se aplica in mod corespunzator in cazul cataloagelor pentru examenele de corigenta si de diferente.
 
(2) Pe cataloagele prevazute la alin. (1) se aplica sigiliul unitatii de invatamant.”
 
19. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
,,Art.30 Portofoliul educational al elevului reprezinta cartea de identitate educationala a acestuia si cuprinde totalitatea diplomelor, certificatelor sau a altor inscrisuri obtinute in urma evaluarii competentelor dobandite de catre elevi in contexte de invatare formale, non-formale si informale. Utilizarea lui debuteaza incepand cu clasa pregatitoare si se elibereaza tuturor elevilor care au absolvit anii scolari incepand cu clasa a II-a.”
 
20. La articolul 32, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
,,(2) Foaia matricola se intocmeste, pe baza inregistrarilor din registrul matricol, prin copierea exacta a datelor numerice, fara rotunjiri.
 
(3) Unitatile de invatamant preuniversitar acreditate sau cu autorizatie de functionare
provizorie elibereaza foi matricole intocmite si semnate de conducerea acestora, pe care se aplica sigiliul.”
 
21. La articolul 34, alineatele (4), (7) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
,,(4) Adeverintele se completeaza de catre secretarul unitatii de invatamant si se semneaza de acesta si de directorul unitatii de invatamant la care absolventii au promovat nivelul de invatamant/examenul de absolvire/certificare si se aplica sigiliul.
 
(7) Adeverintele se completeaza astfel:
a) datele din registrele matricole si din cataloagele examenelor de absolvire/certificare a studiilor;
b) codul CIF si adresa unitatii de invatamant absolvite;
c) numele si toate prenumele titularului, precum si toate initialele prenumelui tatalui se inscriu fara prescurtari, cu litere mari, de tipar, utilizand diacriticele, precum si CNP-ul absolventului. Initialele prenumelui mamei se inscriu in cazul in care tatal este necunoscut;
d) mediile obtinute la examenul de absolvire/certificare a studiilor se inscriu cu cifre arabe, iar explicitarea acestora se inscrie dupa modelul: 7,89 (sapte 89%).
 
(9) Adeverintele se completeaza cu datele din catalogul electronic de catre secretarul unitatii de invatamant acreditate la care candidatii au absolvit ultima clasa de liceu si se semneaza de catre secretarul si directorul unitatii de invatamant, cu aplicarea sigiliului unitatii de invatamant Adeverintele eliberate de unitatile de invatamant acreditate se avizeaza de inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
 
Candidatilor care au sustinut examenul national de bacalaureat in sesiunea speciala organizata pentru absolventii de liceu participanti la loturile largite ce se pregatesc pentru olimpiade, competitii si concursuri internationale, precum si candidatilor care au sustinut examenul national de bacalaureat in alt centru de examen decat candidatii din unitatea de invatamant absolvita, inclusiv celor care au sustinut bacalaureatul in alt judet, li se elibereaza adeverinte in aceleasi conditii.”
 
22. La articolul 34, alineatul (10) se abroga.
 
23. La articolul 35, alineatul (2) se abroga.
 
24. La articolul 35, alineatele (4)-(6) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
,,(4) In prima parte a registrului unic de evidenta a formularelor actelor de studii sunt inscrise denumirile formularele actelor de studii primite, predate sau transferate, dupa caz.
 
(5) Registrul unic de evidenta a formularelor actelor de studii cuprinde si o a doua parte, care se refera la evidenta nominala a eliberarii actelor de studii titularilor sau imputernicitilor acestora.
 
(6) Eventualele corecturi se fac numai cu cerneala rosie.
 
(9) Registrul unic de evidenta a formularelor actelor de studii, dupa completarea procesului-verbal tiparit pe ultima sa pagina, se arhiveaza, cu termen de pastrare permanent.”
 
25. La articolul 36, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
,,(2) Documentele scolare se intocmesc numai pe formulare ale caror macheta si continut sunt stabilite si afisate pe site-ul Ministerului Educatiei.
 
(3) In cazul in care, pe parcursul frecventarii nivelului de invatamant, elevul isi schimba numele sau prenumele pe cale administrativa sau pe cale judecatoreasca, dobandind un alt certificat de nastere, aceasta modificare se opereaza in documentele scolare la solicitarea scrisa a elevului sau a reprezentantului legal al acestuia, dupa caz, pe baza actelor doveditoare. Solicitarea, insotita de actele doveditoare ale schimbarii de nume sau prenume, in copie conforma cu originalul, se arhiveaza, cu termen de pastrare permanent.”
 
26. La articolul 36, alineatul (9) se abroga.
 
27. Dupa articolul 36 se introduce o noua sectiune, Sectiunea a 3-a, cu urmatorul cuprins:

,, SECTIUNEA a 3-a
Gestiunea actelor de studii si a documentelor scolare de catre unitatile de invatamant preuniversitar infiintate in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate”
 
28. In cadrul Sectiunii a 3-a se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu urmatorul cuprins:
 
,,Art. 36^1 (1) Pentru unitatea de invatamant preuniversitar infiintata in cadrul institutiei de invatamant superior acreditata, actele de studii prevazute la art. 1 alin.
 
(2) aferente absolventilor acesteia, care au finalizat un nivel de invatamant /profil/specializare /domeniu/calificare profesionala acreditat /acreditata sunt gestionate de catre institutia de invatamant superior.
 
(2) Institutia de invatamant superior acreditata pentru unitatea de invatamant preuniversitar infiintata in cadrul acesteia stabileste si transmite catre Ministerul Educatiei necesarul de formulare de acte de studii pentru nivelul de invatamant/profilul /specializarea /domeniul/calificarea profesionala pentru care a fost acreditat/acreditata si informeaza inspectoratul scolar cu privire la numarul de formulare de acte de studii comandate.
 
(3) Formularele actelor de studii se ridica de la Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. de catre delegatii institutiilor de invatamant superior, pe baza comenzilor avizate de catre Ministerul Educatiei.
 
(4) Pe actele de studii eliberate absolventilor care au urmat un nivel de invatamant/profil /specializare /domeniu /calificare profesionala acreditat/acreditata in unitatile de invatamant preuniversitar infiintate in cadrul institutiilor de invatamant superior se aplica sigiliul si timbrul sec al institutiei de invatamant superior.
 
(5) Actele de studii se intocmesc si se elibereaza titularului/imputernicitului pe baza prezentarii documentului de identitate/procurii, in termen de maximum 30 de zile de la data promovarii examenului de absolvire/finalizare.
 
(6) Pentru unitatea de invatamant preuniversitar infiintata in cadrul unei institutii de invatamant superior, documentele scolare prevazute la art. 2 alin. (1) sunt gestionate de catre institutia de invatamant superior.
 
(7) Costurile aferente tiparirii formularelor tipizate ale actelor de studii se suporta de catre institutiile de invatamant superior.
 
(8) Prevederile din prezentul regulament referitoare la intocmirea, completarea, eliberarea actelor de studii si a documentelor scolare se aplica in mod corespunzator de catre institutiile de invatamant superior acreditate in cadrul carora sunt infiintate unitati de invatamant preuniversitar.”
 
29. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,(1) In cazul pierderii sau al furtului actului de studii original eliberat, in baza unei cereri scrise a solicitantului, unitatea de invatamant preuniversitar acreditata emitenta elibereaza un duplicat al acestuia, intocmit pe baza documentelor aflate in arhiva.
 
(2) Cererea de eliberare a duplicatului este insotita de urmatoarele acte, care se arhiveaza cu termen de pastrare permanent la inspectoratul scolar, iar copiile certificate "conform cu originalul" la unitatea de invatamant:
 
a) declaratia notariala/consulara, data de titularul actului, in care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, imprejurarile in care actul original a fost pierdut, precum si alte precizari care sa confirme disparitia actului de studii respectiv. Se va face in mod obligatoriu urmatoarea mentiune: "actul de studii original nu a fost lasat gaj/garantie la o institutie de stat sau particulara, din tara sau din strainatate, si nu a fost instrainat cu buna stiinta altei persoane fizice sau juridice";
 
b) dovada publicarii pierderii sau furtului actului de studii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a;
 
c) copie conforma cu originalul dupa certificatul de nastere/ casatorie;
 
d) doua fotografii color, format 3 x 4 cm;
 
e) aprobarea scrisa a consiliului de administratie al inspectoratului scolar pentru eliberarea duplicatului, in urma actelor depuse de catre unitatea de invatamant.”
 
30. La articolul 38, alineatul (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
,,(2) In cazul in care nu se mai gasesc formulare identice cu cele originale la nicio unitate de invatamant de pe raza inspectoratului scolar se aplica prevederile art. 18 alin. (3). Daca la nivel national nu se gasesc formulare identice cu cele originale se procedeaza la eliberarea duplicatului pe un formular similar cu cel original.
 
(4) Pe duplicat se mentioneaza urmatoarele inscrisuri suplimentare, scrise cu tus sau cu cerneala de culoare rosie, intr-un spatiu corespunzator, dupa cum urmeaza:
 
a) DUPLICAT; seria si numarul actului original eliberat; data si numarul acordat de unitatea de invatamant respectiva in Registrul unic de evidenta a formularelor actelor de studii;
 
b) "Acest DUPLICAT este eliberat conform aprobarii

............................................................................
 (denumirea institutiei/unitatii de invatamant care a aprobat eliberarea duplicatului)

nr. ... din ........ .
 
Confirmam autenticitatea inscrisurilor cuprinse in prezentul act de studii.", text care este urmat de numele si prenumele, in clar, ale persoanelor care ocupa functii de conducere la data eliberarii duplicatului in unitatea de invatamant preuniversitar acreditata si de semnaturile acestora si se aplica sigiliul. Timbrul sec se aplica in locul marcat.
 
31. La articolul 38, alineatele (5), (6) si (11) se abroga.
 
32. La articolul 47, alineatele (1), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
,,(1) Formularele actelor de studii plastifiate, completate gresit, cu stersaturi, adaugari, cu sigiliu aplicat necorespunzator, partial distruse sau pronuntat deteriorate, eliberate sau neeliberate, se anuleaza cu aprobarea conducerii unitatii de invatamant, prin scrierea cu cerneala rosie, pe toata diagonala imprimatului, a cuvantului "ANULAT", atat pe actul care urmeaza sa fie anulat, cat si pe matca/cotor.
 
(3) In cazurile prevazute la alin. (1), conducerile unitatilor de invatamant dispun completarea altor formulare corespunzatoare, astfel:
 
a) act original, in cazul in care actul anulat nu a fost eliberat, se afla in carnet si unitatea de invatamant pastreaza aceleasi elemente de identificare: denumirea, sigiliul, semnatura persoanelor indicate pe tipizat;
 
b) duplicat, in cazul in care actul original a fost eliberat si se constata imposibilitatea de a se completa in intregime un formular de act original. In acest caz, cererea de eliberare a duplicatului este insotita de copia de pe actul de identitate si doua fotografii color, format 3 x 4 cm, dupa caz.
 
(4) In situatii exceptionale, in care actele de studii au fost completate partial, fara fotografie, completate gresit si neeliberate, sau in care acestea nu au fost completate in termenul legal, iar unitatea de invatamant nu pastreaza aceleasi elemente de identificare (denumirea, sigiliul, semnatura persoanelor indicate pe tipizat), cu aprobarea scrisa a consiliului de administratie a inspectoratului scolar in baza documentelor justificative transmise de catre unitatea de invatamant, se procedeaza dupa cum urmeaza:
 
a) pentru actele de studii completate partial, fara fotografie, se finalizeaza completarea acestora si se aplica sigiliul si timbru sec aflate in uz la data completarii;
 
b) pentru actele de studii necompletate sau completate gresit si neeliberate se completeaza fie acte de studii identice/similare pe care se aplica sigiliul si timbru sec aflate in uz la data completarii, fie acte de studii aflate in uz la data eliberarii acestora.”
 
33. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
,,Art.52 Pentru intocmirea, completarea, anularea si/sau modificarea, eliberarea si arhivarea actelor de studii, a duplicatelor dupa actele de studii, precum si a documentelor scolare, persoanele prevazute la art. 9 alin. (4), art. 17 alin. (1) si la art. 25 alin. (4), dupa caz, raspund disciplinar, material sau penal, in conditiile legii.”
 
34. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
,,Art. 53 Emiterea actelor de studii in alte conditii si de catre alte unitati de invatamant decat cele prevazute la art. 9 alin. (1) si art. 36^1 se pedepseste conform legii penale, actele eliberate fiind nule de drept.”
 
Art. II Directia generala invatamant preuniversitar, Directia generala invatamant universitar, Directia generala minoritati si relatia cu parlamentul, Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, Biroul acte de studii din cadrul Ministerului Educatiei, inspectoratele scolare, unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular, institutiile de invatamant superior duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
 
Art. III Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 

Calendarul vesel al profesorului 2023!

A aparut Calendarul vesel al profesorului 2023!


Umor de super calitate pe teme specifice invatamantului?

Da, se poate! A aparut Calendarul vesel al profesorului 2023!

- un calendar de birou cu 12 caricaturi absolut dementiale, care va fac sa radeti cu lacrimi!

Oferiti acest calendar cadou si veti face o impresie EXTRAORDINARA!


...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

foaia matricolacatalog electronicdiplomeministerul educatieiscoalaacte de studii


x

Lasa un raspuns
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//