Examenul de promovare in cariera didactica. Noutati privind metodologia-cadru

de Laura Galescu la 14 Sep. 2018
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Examenul de promovare in cariera didactica. Noutati privind metodologia-cadru14Sep.2018

Ministerul Educatiei Nationale supune consultarii publice proiectul de Hotarare privind aprobarea Metodologiei-cadru referitoare la organizarea si desfasurarea examenului de promovare in cariera didactica, pentru invatamantul superior.

Eventualele observatii si propuneri pe marginea proiectului atasat vor fi comunicate, pana la data de 20.09.2018, Directiei Generale invatamant Universitar cat si electronic, la adresa de e-mail dgis@edu.gov.ro.
 
Va prezentam textul integral:
 
METODOLOGIA-CADRU
 
referitoare la organizarea si desfasurarea examenului de promovare in cariera didactica, pentru invatamantul superior 
 
 
CAPITOLUL I 
Dispozitii generale 
 
ART. 1 
 
(1) Prin examenul de promovare se asigura exclusiv evolutia in cariera a personalului didactic dintr-o institutie de invatamant superior, prin trecerea pe o functie didactica imediat superioara, cu respectarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior, stabilite conform art. 219 alin. (1) lit. a) si a reglementarilor legale in vigoare;
 
(2) Promovarea in cariera a personalului didactic se face prin examen, pe un post vacant, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
 
(3) Posturile vacante destinate promovarii in cariera didactica se aproba anual, de catre Senatul universitatii, la propunerea Consiliului de administratie.
 
(4) Metodologia proprie referitoare la organizarea si desfasurarea examenului de promovare in cariera didactica, pentru invatamantul superior, denumita in continuare metodologie proprie, prevede standardele minimale de ocupare a posturilor didactice pentru urmatoarele functii didactice: a) lector universitar/sef de lucrari; b) conferentiar universitar; c) profesor universitar;
 
(5) Standardele aferente functiilor prevazute la alin. (4) sunt cerinte minime si obligatorii pentru inscrierea la examenul de promovare pe post si sunt denumite in continuare standardele universitatii.
 
(6) Standardele prevazute la alin. (4) sunt stabilite de institutia de invatamant superior prin aprobarea de catre senatul universitar. Standardele universitatii nu pot deroga de la standardele minimale nationale definite la alin. (1), aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale, potrivit, art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile ti completarile ulterioare. Standardele universitatii sunt superioare sau egale standardelor minimale nationale.
 
(7) Institutia de invatamant superior nu poate stabili prin metodologia proprie sau prin alte documente echivalarea indeplinirii de catre un candidat a standardelor minimale nationale prevazute la alin. (1) prin standarde, criterii sau indicatori diferiti de cei prevazuti de standardele minimale nationale, aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.
 
(8) Metodologia proprie contine prevederi referitoare la solutionarea contestatiilor in cadrul institutiei care a organizat examenul de promovare in cariera didactica. Contestatiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale.
 
(9) in situatia in care un candidat detine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de examen, candidatul poate formula contestatie in termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea rezultatului. Contestatia se formuleaza in scris, se inregistreaza la registratura institutiei de invatamant superior si se solutioneaza de comisia de contestatii.
 
(10) Nerespectarea prevederilor metodologiei proprii de catre persoanele cu atributii in procedura de organizare si desfasurare a examenelor de promovare constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 sau ale altor prevederi legale, in functie de incadrarea faptei.
 
 ART. 2 
 
Metodologia proprie va fi elaborata cu respectarea principiilor care guverneaza invatamantul superior prevazute in Legea nr. 1/2011 si a altor prevederi legale in vigoare. 
 
ART. 3 
 
(1) Anuntul privind organizarea examenului se publica cu cel putin doua luni inainte de data desfasurarii primei probe de examen. inscrierea la examen incepe in ziua publicarii pe site-ul institutiei de invatamant superior a anuntului privind examenul pentru ocuparea postului vacant si se incheie cu 15 zile calendaristice inaintea desfasurarii primei probe de examen.
 
(2) Anunturile se publica cel putin prin urmatoarele modalitati: (a) la loc vizibil, pe pagina principala a site-ului web al institutiei de invatamant superior; (b) pe un site web specializat, administrat de Ministerul Educatiei Nationale;
 
(3) Pe pagina web a institutiei de invatamant superior, care gazduieste si pagina web a examenului, vor fi publicate, in termenul prevazut la alin. (1), cel putin urmatoarele informatii:
(a) metodologia proprie; 
(b) lista posturilor aprobate de catre Senatul universitar pentru care urmeaza a se desfasura examen si structura acestora, asumata de rectorul institutiei de invatamant superior; 
(c) descrierea fiecarui post pentru care urmeaza sa se desfasoare examen de promovare in cariera didactica;
(d) atributiile/activitatile aferente postului didactic vacant, incluzand norma didactica si tipurile de activitati incluse in norma didactica;
(e) salariul minim de incadrare a postului la momentul angajarii; 
(f) calendarul examenului; 
(g) tematica probelor de examen, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea, ori tematicile din care comisia de examen poate alege tematica probelor sustinute efectiv; 
(h) descrierea procedurii de examen; 
(i) lista completa a documentelor pe care candidatul trebuie sa le includa in dosarul de examen;
(j) adresa la care trebuie depus dosarul de examen.
 
ART. 4 
 
Cu cel putin 10 zile calendaristice inaintea desfasurarii primei probe de examen, pe pagina web a institutiei de invatamant superior, care gazduieste si pagina web a examenului, vor fi publicate, cu respectarea protectiei datelor cu caracter personal, in sensul legii, pentru fiecare candidat la examenul de promovare in cariera didactica, urmatoarele: 
(a) curriculum vitae; 
(b) fisa de verificare a indeplinirii standardelor minimale pentru postul pentru care urmeaza sa se desfasoare examen de promovare. 
(c) Lista completa de lucrari
 
ART. 5 
 
(1) Examenele au caracter deschis.
 
(2) La examen poate participa candidatul care indeplineste conditiile de inscriere la examenul de promovare, in conditiile legii.
 
(3) Poate participa la examenul de promovare in cariera didactica, cadrul didactic titular care a avut calificativul "foarte bine" in ultimii trei ani in institutia organizatoare, nu a fost sanctionat disciplinar in ultimii 3 ani si indeplin (b) sunt membri sau membri supleanti ai comisiei de examen; (c) sunt implicati in decizii de evaluare profesionala sau administrativa in cadrul examenului; (d) sunt implicati in solutionarea contestatiilor. (2) Nu pot fi implicate in procedura de examen persoane care: (a) sunt soti, afini si rude pana la gradul al patrulea inclusiv, cu unul sau mai multi candidati; (b) sunt angajate in aceeasi institutie cu un candidat care detine o functie de conducere si sunt subordonate ierarhic candidatului; ART. 7 in situatia in care, in urma castigarii de catre candidat a examenului de promovare, una sau mai multe persoane din institutia de invatamant superior urmeaza sa se afle intr-o situatie de incompatibilitate conform art. 295 alin.
 
(4) din Legea nr. 1/2011, numirea pe post si acordarea titlului universitar de catre institutia de invatamant superior poate avea loc numai dupa solutionarea situatiei/situatiilor de incompatibilitate. Modalitatea de solutionare a situatiei de incompatibilitate se comunica Ministerului Educatiei Nationale in termen de doua zile lucratoare de la solutionare.
 
 
CAPITOLUL II 
 
Examenul de promovare in cariera didactica, pentru invatamantul superior 
 
ART. 8 
 
(1) Institutiile de invatamant superior pot sa organizeze examen de promovare in cariera didactica, numai daca postul este vacant.
 
(2) Un post se considera vacant daca este prevazut astfel in statul de functii, intocmit anual, sau se vacanteaza pe parcursul anului universitar.
 
ART. 9 
 
(1) Institutia de invatamant superior poate sa organizeze examen de promovare in cariera didactica, numai dupa aprobarea de catre Senatul universitar, la propunerea Consiliului de administratie, a numarului de posturi vacante si publicarea de catre institutia de invatamant superior pe pagina web proprie, a informatiilor privind organizarea examenului/examenelor.
 
(2) Publicarea de catre institutia de invatamant superior pe pagina web proprie, a informatiilor privind organizarea examenului /examenelor de promovare in cariera didactica se realizeaza obligatoriu in primele 30 de zile calendaristice de la inceperea fiecarui semestru al anului universitar.
 
(3) in termenul prevazut la alin. (2) institutia de invatamant superior are obligatia de a transmite Ministerului Educatiei Nationale urmatoarele:
(a) metodologia proprie; 
(b) lista posturilor aprobate de catre Senatul universitar pentru care urmeaza a se desfasura examen si structura acestora, asumata de rectorul institutiei de invatamant superior; 
(c) extrasul din statul de functii care contine posturile propuse pentru examenele de promovare, semnat de rector, decan si directorul de departament sau conducatorul scolii doctorale;
(d) declaratia pe propria raspundere a rectorului institutiei de invatamant superior care atesta ca toate posturile didactice propuse pentru examenele de promovare au in structura numai discipline din planurile de invatamant ale specializarilor/programelor de studii legal infiintate, inclusiv ca forma de invatamant si localitate de desfasurare;
 
(4) Declansarea procedurilor de examen poate fi demarata doar dupa primirea avizului din partea Ministerului Educatiei Nationale.
 
(5) Propunerea de organizare a examenului pentru un post vacant se face de catre directorul departamentului, prin referat avizat de consiliul departamentului si consiliul facultatii.
 
(6) Lista posturilor vacante propuse pentru ocuparea prin examen de promovare este avizata de Consiliul facultatii, inaintata de decan Consiliului de administratie al institutiei de invatamant superior in vederea aprobarii conform art. 213 alin. (13) lit. c) din Legea nr. 1/2011.
 
ART. 10 
 
(1) Conditiile pentru inscrierea la examenul de promovare in cariera didactica, sunt:
 
(2) Pentru functiile de lector universitar/sef de lucrari sunt necesare cumulativ: (a) detinerea diplomei de doctor; (b) vechime minima de 3 ani in calitate de cadru didactic in invatamantul superior in cadrul institutiei organizatoare a examenului de promovare. (c) indeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice functiei didactice de lector universitar/sef de lucrari, prevazute de metodologia proprie. Aceste standarde constituie criteriu de evaluare a universitatilor conform art. 193 din Legea nr. 1/2011.
 
(3) Pentru functia de conferentiar universitar sunt necesare cumulativ: (a) detinerea diplomei de doctor; (b) vechime minima de 6 ani in calitate de cadru didactic in invatamantul superior in cadrul institutiei organizatoare a examenului de promovare. (c) indeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice functiei didactice de conferentiar universitar, prevazute de metodologia proprie. Aceste standarde trebuie sa fie superioare sau egale standardelor minimale nationale aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.
 
(4) Pentru functia de profesor universitar sunt necesare cumulativ: (a) detinerea diplomei de doctor; (b) vechime minima de 9 ani in calitate de cadru didactic titular in invatamantul superior in cadrul institutiei organizatoare a examenului de promovare. (c) indeplinirea standardelor minimale de (f) documente referitoare la detinerea diplomei de doctor: copia a diplomei de doctor si, in cazul in care diploma de doctor originala nu este recunoscuta in Romania, atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia; (g) rezumatul in limba romana si intr-o limba de circulatie internationala a tezei de doctorat, pe maximum o pagina pentru fiecare limba; (h) declaratie pe propria raspundere a candidatului in care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1/2011 in care s-ar afla in cazul promovarii examenului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate; (i) declaratie pe propria raspundere a candidatului din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat disciplinar in ultimii 3 ani; (j) dovada privind obtinerea calificativului "foarte bine" in ultimii 3 ani (k) in cazurile prevazute la art. 10 alin. (5), copii care atesta detinerea titlurilor medicale respective; (l) copii ale altor diplome care atesta studiile candidatului; (m) copia cartii de identitate sau, in cazul in care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate intocmit intr-un scop echivalent cartii de identitate ori pasaportului; (n) in cazul in care candidatul si-a schimbat numele, copii de pe documente care atesta schimbarea numelui - certificat de casatorie sau dovada schimbarii numelui; (o) maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, in format electronic, selectionate de acesta si considerate a fi cele mai relevante pentru realizarile profesionale proprii. (2) Din componenta dosarului, conform O.U.G. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, se elimina cerinta de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, inlocuindu-le cu certificarea conformitatii cu originalul, de catre persoana/persoanele care are/au atributii desemnate in acest sens. (3) Institutia de invatamant superior va specifica reglementarile care se aplica lucrarilor candidatului care nu sunt disponibile in format electronic.
 
ART. 12 
 
Curriculum vitae al candidatului trebuie sa includa: (a) informatii despre studiile efectuate si diplomele obtinute; (b) informatii despre experienta profesionala si locurile de munca relevante; (c) informatii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect si granturile obtinute, in cazul in care exista astfel de proiecte sau granturi, indicandu-se pentru fiecare sursa de finantare, volumul finantarii si principalele publicatii sau brevete rezultate; (d) informatii despre premii sau alte elemente de recunoastere a contributiilor stiintifice ale candidatului. 
 
ART. 13 
 
Lista completa de lucrari ale candidatului va fi structurata astfel: (a) lista celor maximum 10 lucrari considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizarile profesionale proprii, care sunt incluse in format electronic in dosar si care se pot regasi si in celelalte categorii de lucrari prevazute de prezentul articol; (b) teza sau tezele de doctorat; (c) brevete de inventie si alte titluri de proprietate industriala; (d) carti si capitole in carti; (e) articole/studii in extenso, publicate in reviste din fluxul stiintific international principal; (f) publicatii in extenso, aparute in lucrari ale principalelor conferinte internationale de specialitate; (g) alte lucrari si contributii stiintifice sau, dupa caz, din domeniul creatiei artistice. 
 
ART. 14 
 
(1) Candidatii la posturile de conferentiar universitar trebuie sa includa in dosarul de examen cel putin 3 nume si adrese de contact ale unor personalitati din domeniul respectiv, din tara sau din strainatate, exterioare institutiei de invatamant superior, care au acceptat sa elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitatile profesionale ale candidatului. (2) Candidatii la posturile de profesor universitar trebuie sa includa in dosarul de examen cel putin 3 nume si adrese de contact ale unor personalitati din domeniul respectiv din strainatate, care au acceptat sa elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitatile profesionale ale candidatului. (3) in cazul domeniilor stiintifice cu specific romanesc, scrisorile de recomandare pentru candidatii la postul de profesor universitar pot proveni si din partea unor personalitati din domeniul respectiv din Romania, exterioare institutiei de invatamant superior. (4) Domeniile stiintifice cu specific romanesc sunt stabilite prin ordin al ministrului educatiei nationale.
 
ART. 15
 
Dosarul de examen este constituit de candidat si se depune direct la adresa institutiei de invatamant superior specificata pe pagina web a examenului. Dosarul de examen este transmis membrilor comisiei de examen incepand cu data inchiderii procesului de depunere a dosarelor, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare inaintea desfasurarii primei probe a examenului. 
 
Art. 16 
 
(1) Pentru obtinerea avizului compartimentului juridic al institutiei de invatamant superior, fiecare dosar trebuie sa cuprinda rezolutia cu privire la verificarea informatiilor din fisa de verificare prevazuta la art. 11 alin. (1) lit. e). Aceasta rezolutie este stabilita de catre o comisie sau un consiliu stiintific numit(a) prin decizie a rectorului, la propunerea Consiliului de Administratie. (2) indeplinirea de catre un candidat a conditiilor legale de prezentare la examen este certificata prin avizul compartimentului juridic al institutiei de invatamant superior, in baza rezolutiei de la alin. (1) din prezentul articol si a altor documente necesare inscrierii la examen. (3) Avizul este comunicat candidatului la maximum 48 de ore de la emiterea sa, dar cu nu mai putin de 5 zile lucratoare inaintea desfasurarii primei probe a examenului. 
 
ART. 17 
 
Candidatii care indeplinesc conditiile legale de prezentare la examen vor fi invitati de catre institutia de invatamant superior la sustinerea probelor de examen. 
 
ART. 18
 
 (1) Comisia de examen evalueaza candidatul din perspectiva urmatoarelor aspecte: (a) relevanta si impactul rezultatelor stiintifice ale candidatului; (b) capacitatea candidatului de a indruma studenti sau tineri cercetatori; (c) competentele didactice ale candidatului; (d) capacitatea candidatului de a transfera cunostintele si rezultatele sale catre mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate stiintifice; (e) capacitatea candidatului de a lucra in echipa si eficienta colaborarilor stiintifice ale acestuia, in functie de specificul domeniului candidatului; (f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare; (g) experienta profesionala a candidatului in alte institutii decat institutia organizatoare de examen. (2) Comisia de examen are obligatia de a verifica si constata indeplinirea de catre candidat a standardelor minimale. 
 
ART. 19 
 
Competentele profesionale ale candidatului se evalueaza de catre comisia de examen pe baza dosarului de examen si, aditional, prin una sau mai mu unor cursuri ori altele asemenea, potrivit metodologiei proprii. Institutia de invatamant superior anunta pe pagina web a examenului ziua, ora si locul desfasurarii probelor de examen. 
 
ART. 20 
 
(1) Stabilirea componentei comisiei de examen se face dupa publicarea de catre institutia de invatamant superior pe pagina web proprie, a informatiilor privind organizarea examenului. (2) Componenta comisiei de examen include membri supleanti. (3)Consiliul departamentului in structura caruia se afla postul face propuneri pentru componenta nominala a comisiei de examen. (4) Componenta comisiei de examen pe baza propunerilor prevazute la alin. (3), este inaintata de decanul facultatii spre avizare consiliului facultatii. (5) Componenta nominala a comisiei de examen insotita de avizul consiliului facultatii este supusa validarii Consiliului de administratie si apoi transmisa senatului universitar pentru aprobare. (6) in urma aprobarii de catre senatul universitar, comisia de examen este numita prin decizie a rectorului. (7) in termen de doua zile lucratoare de la emiterea deciziei rectorului, componenta nominala a comisiei de examen este publicata pe pagina web a examenului. in cazul institutiilor de invatamant superior din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, decizia rectorului este transmisa si structurilor cu atributii in domeniu. 
 
ART. 21
 
(1) Comisia de examen este formata din 5 membri, incluzand presedintele acesteia, specialisti in domeniul postului sau in domenii apropiate. (2) in cazul indisponibilitatii participarii unui membru la lucrarile comisiei, membrul respectiv este inlocuit de membrul supleant, numit dupa aceeasi procedura ca si membrii comisiei. (3) Deciziile comisiei de examen sunt luate prin votul secret al membrilor. O decizie a comisiei este valida daca a intrunit votul a cel putin 3 membri ai comisiei. (4) Lucrarile comisiei sunt conduse de presedintele comisiei. (5) Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara institutiei de invatamant superior, din tara sau din strainatate. (6) Pentru ocuparea unui post de conferentiar universitar, profesor universitar, cel putin 3 membri ai comisiei trebuie sa fie din afara institutiei care organizeaza examenul, din tara sau din strainatate. (7) Membrii comisiei de examen trebuie sa aiba un titlu didactic superior ori cel putin egal cu cel al postului destinat promovarii, iar membrii din strainatate, sa indeplineasca standardele universitatii corespunzatoare postului destinat promovarii. (8) in scopul exclusiv al participarii in comisia de examen, echivalarea titlurilor didactice ale membrilor din strainatate cu titlurile didactice din tara se face prin aprobarea de catre senatul universitar a componentei nominale a comisiei. (9) Presedintele comisiei de examen poate fi unul din urmatorii, conform metodologiei proprii: (a) directorul departamentului; (b) decanul sau prodecanul facultatii in care se regaseste postul; (c) un cadru didactic titular in universitate, specialist in domeniul postului sau in domeniu apropiat, delegat in acest scop prin votul consiliului departamentului, respectiv al consiliului facultatii, care organizeaza concursul.
 
ART. 22 
 
(1) in vederea stabilirii componentei comisiei de contestatii, se parcurge aceeasi procedura ca la stabilirea componentei comisiei de examen. (2) Membrii comisiei de examen nu pot face parte din comisia de contestatii. (3) in urma aprobarii de catre senatul universitar, comisia de contestatii este numita prin decizie a rectorului
 
ART. 23 
 
(1) Examenul se deruleaza in cel mult 45 de zile de la incheierea perioadei de inscriere. (2) Examenul consta in evaluarea calitatilor didactice si activitatii stiintifice; (3) Presedintele comisiei intocmeste un raport asupra examenului, pe baza referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de examen; (4) Raportul asupra examenului este aprobat prin decizie a comisiei de examen si este semnat de fiecare dintre membrii comisiei si de catre presedintele comisiei. (5) Consiliul facultatii analizeaza respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie a institutiei de invatamant superior si acorda sau nu avizul sau raportului asupra examenului. (6) Senatul universitar analizeaza respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie a institutiei de invatamant superior si aproba sau nu raportul asupra examenului.
 
ART. 24 
 
(1) incadrarea pe post si acordarea titlului universitar aferent de catre institutia de invatamant superior, in urma aprobarii rezultatului examenului de catre senatul universitar, se face prin decizie a rectorului, incepand cu prima zi a semestrului urmator. (2) Numirile pe posturile din institutiile de invatamant superior din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala se fac potrivit reglementarilor interne specifice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011.
 
ART. 25 
 
Rezultatul examenului se publica pe pagina web a examenului, in termen de doua zile lucratoare de la finalizarea examenului. ART. 26 (1) Fiecare institutie de invatamant superior intocmeste anual, pana cel tarziu la data de 1 septembrie, un raport anual cu privire la organizarea, desfasurarea si finalizarea examenelor de promovare in cariera didactica. Raportul este trimis, spre notificare, Ministerului Educatiei Nationale. (2) Institutiile de invatamant superior din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala trimit raportul anual cu privire la organizarea, desfasurarea si finalizarea examenelor de promovare in cariera didactica si ministerului sau organului de stat cu atributii in domeniu. 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ce MODIFICARI apar in programa scolara pentru clasele V-VIII?


Clasele V-VIII din viata copilului necesita un efort de adaptare si de invatare constanta.

Programa scolara este destul de greoaie. Nu pierdeti din vedere:
  • Rezumatele textelor studiate
  • Teste rezolvate de matematica
  • Gramatica - Fise de lucru rezolvate

...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

metodologie cadruexamen promovare cariera didactica


x

Lasa un raspuns
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
Va oferim GRATUIT Raportul Special
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x