Noul Contract Colectiv de Munca din invatamant valabil pentru Judetul Ilfov

de Portal Invatamant la 09 Aug. 2022
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Noul Contract Colectiv de Munca din invatamant valabil pentru Judetul Ilfov09Aug.2022

Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov a publicat pe site-ul oficial Contractul colectiv de munca la nivelul grupului de unitati de invatamant din judet.

Contractul colectiv de munca a fost semnat pe durata unui an de zile, cu posibilitate de prelungire, de catre Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov si Organizatiile sindicale imputernicite de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatiei Spiru Haret.
Extras din contractul colectiv de munca invatamant preuniversitar - Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
Art. 1. Partile contractante recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea C.C.M.U.N.G.U.I.S.J.I si se obliga sa respecte prevederile acestuia.
Art. 2. (1) Termenul angajator desemneaza:
- Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov reprezentat prin inspectorul scolar general:
- Unitatile de invatamant preuniversitar de stat care isi desfasoara activitatea in judetul Ilfov, reprezentate prin directori;
- Alte institutii si unitati conexe invatamantului preuniversitar, subordonate Inspectoratului Scolar al Judetului Ilfov, reprezentate prin directori, precum si Casa Corpului Didactic:
(2) Termenul grupuri de unitati, in conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011, republicata, desemneaza:
- Unitatile de invatamant preuniversitar care isi desfagoara activitatea in judetul Ilfov:
- Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov (ISJ ILFOV):
- Alte institutii si unitati conexe invatamantului preuniversitar subordonate Inspectoratului Scolar al Judetului Ilfov, precum si CCD prevazute in anexa 4.
(3) Termenul salariat desemneaza persoana fizica ce presteaza munca pentru si sub autoritatea unuia dintre angajatorii prevazuti la alin. (1) in schimbul unei remuneratii denumite salariu, in baza unui contract individual de munca incheiat pe perioada nedeterminata/determinata, conform art. 56 din prezentul contract:
Art. 3. (1) C.C.M.U.N.G.U.I.S.J.I are ca scop stabilirea, in conditiile legii, a drepturilor si obligatiilor reciproce ale angajatorului si salariatilor membri de sindicat, precum si conditiile specifice de munca si urmareste promovarea si garantarea unor relatii de munca echitabile de natura sa asigure protectia sociala a salariatilor.
(2) Angajatorul are toate drepturile si obligatiile care decurg din legislatia in vigoare si din prezentul contract colectiv de munca.
(3) Partile contractante garanteaza aplicarea clauzelor prezentului C.C.M.U.N.G.U.I.S.J.I pentru membrii sindicatelor semnatare.
Art. 4. (1) Partile se obliga ca in perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munca, sa nu initieze si sa nu sustina promovarea unor acte normative sau a altor dispozitii care ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din legislatia specifica invatamantului in vigoare la data inregistrarii contractului, precum si din prezentul C.C.M.U.N.G.U.I.S.J.I fara consultarea organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract.
(2) ISJ ILFOV se obliga sa nu initieze niciun act normativ si sau act administrativ cu cu caracter normativ care priveste relatiile de munca si sistemul judetean/national de invatamant din Ilfov, fara discutarea acestora in cadrul comisiilor tehnice create la nivelul ISJ Ilfov, din care fac parte si reprezentantii organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract de munca. 
(3) Eventualele completari ale prezentului C.C.M.U.N.G.U.I.S.J.I vor face obiectul unor noi negocieri.
Art. 5. Prezentul contract colectiv de munca produce efecte pentru toti salariatii angajatorilor definiti conform art. 2, alin. (1).
Art. 6. (1) Drepturile salariatilor prevazute in prezentul contract colectiv nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care sunt recunoscute de legislatia in vigoare.
(2) In situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul C.C.M.U.N.G.U.I.S.J.I intervin reglementari legale mai favorabile salariatilor, acestea vor face parte, de drept, din contract.
(3) Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens. Daca nu se realizeaza consensul, clauza se interpreteaza in sensul favorabil salariatilor.
Art. 7. (1) Drepturile si obligatiile personalului din invatamant sunt reglementate prin Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin orice alte acte normative si/sau administrative cu caracter normativ aplicabile in materie.
(2) Orice propunere de modificare a legislatiei in vigoare privind drepturile si obligatiile personalului din invatamant nu poate fi facuta fara consultarea organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca in cadrul comisiei paritare de la nivelul ISJ ILFOV/unitatilor si institutiilor din Anexa nr. 4. 
 
 
CAPITOLUL II
INCHEIEREA, EXECUTAREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA
Art. 8. (1) Prezentul contract colectiv de munca se incheie pe o durata de un an si intra in vigoare la data inregistrarii acestuia, cu posibilitatea de prelungire.
(2) Daca niciuna dintre parti nu are initiativa renegocierii lui anterior expirarii, contractul se prelungeste de drept, in conditiile legii.
Art. 9. (1) Clauzele prezentului contract colectiv de munca pot fi modificate pe parcursul executarii lui, ori de cate ori convin toate partile semnatare, in conformitate cu prevederile art. 149 din Legea dialogului social nr. 62/2011.
(2) Fiecare organizatie sindicala semnatara poate cere modificarea prezentului contract numai cu acordul scris al celorlalte organizatii semnatare.
(3) Cererea de modificare se aduce la cunostinta ISJ ILFOV, in scris, cu cel putin 30 de zile inainte de data propusa pentru inceperea negocierii. In termen de 5 zile de la primirea cererii organizatiilor semnatare ale prezentului contract, ISJ ILFOV isi exprima acordul scris privind modificarea clauzelor contractului.
(4) In perioada de depunere a cererii de modificare si pe perioada negocierilor in vederea modificarii contractului, ISJ ILFOV se obliga sa nu initieze acte normative si/sau administrative cu caracter normativ si sa nu emita acte administrative cu caracter normativ care sa incalce prevederile prezentului contract colectiv de munca, precum si sa nu efectueze concedieri colective sau individuale din motive neimputabile salariatilor. Organizatiile sindicale semnatare se obliga sa nu declanseze conflicte colective de munca, conform Legii nr. 62/2011, republicate, modificate si completate.
(5) Modificarile aduse contractului colectiv de munca se consemneaza intr-un act aditional, semnat de toate partile care au incheiat prezentul contract. Actul aditional se transmite in scris Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si tuturor partilor semnatare, producand efecte de la data inregistrarii la acest minister. 
Art. 10. Aplicarea contractului colectiv de munca poate fi suspendat prin acordul partilor sau in caz de forta majora.
Art. 11. Prezentul contract colectiv de munca inceteaza: 
a) la implinirea termenului pentru care a fost incheiat, daca partile nu convin la prelungirea aplicarii acestuia sau nu opereaza prelungirea de drept
b) prin acordul partilor. 
Art. 12. (1) Pentru rezolvarea problemelor care apar in aplicarea prevederilor prezentului contract colectiv de munca, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a acestuia, se constituie comisii paritare la toate nivelurile - ISJ ILFOV, unitati si institutii prevazute in Anexa nr. 4 - care sunt imputernicite sa interpreteze prevederile contractelor colective de munca, in functie de conditiile concrete, la solicitarea oricareia dintre parti.
(2) Hotararile comisiilor paritare sunt obligatorii pentru parti si vor fi aduse la cunostinta salariatilor prin afisarea la sediul ISJ ILFOV, unitatilor/institutiilor prevazute in Anexa nr, 4 la prezentul contract, dupa caz. Nerespectarea Hotararilor Comisiei paritare si a actelor administrative emise in baza acestora atrage raspunderea disciplinara a persoanei/persoanelor vinovate.
(3) Atributiile, componenta, organizarea si functionarea comisiilor paritare sunt stabilite prin Regulamentul-cadru - anexa la prezentul contract colectiv de munca.
(4) In cazurile in care comisia paritara nu va solutiona problemele care apar in aplicarea prezentului contract in termen de 15 zile de la data intrunirii, partile contractului au dreptul de a se adresa instantelor judecatoresti, in conformitate cu prevederile legale.
(5) Dreptul organizatiilor sindicale de a se adresa direct instantelor de judecata este garantat, prevederile alin. (4) neconstituind o procedura prealabila.
Art. 13. (1) Executarea prezentului contract este obligatorie pentru parti.
(2) Neindeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract colectiv de munca atrage raspunderea partilor care se fac vinovate de aceasta. 
CAPITOLUL III 
TIMPUL DE MUNCA SI TIMPUL DE ODIHNA
Art. 14 (1) Durata normala a timpului de munca este de regula de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana. La optiunea salariatului, repartizarea timpului de munca poate fi inegala, in functie de specificul muncii prestate.
(2) Pentru personalul didactic de predare, norma didactica de predare-invatare-evaluare, de instruire practica si de evaluare curenta este cea prevazuta de art. 262 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In unitatile de invatamant, evidenta activitatii desfasurate de cadrele didactice se tine prin intermediul unei singure condici de prezenta, pentru norma didactica de predare-invatare-evaluare, de instruire practica si de evaluare curenta a prescolarilor si a elevilor in clasa prevazuta de art. 62 alin.(1) lit. a) din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Activitatile prevazute la art. 62 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 1/2011 se pot desfasura in afara orelor de munca
precum si in on-line (biblioteci, centre de informare si documentare, CCD, domiciliu ete.)
(4) In invatamantul primar, orele de educatie fizica, care nu sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate, sunt predate, de regula, de invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamant primar al clasei si sunt remunerate in sistem de plata cu ora, ca personal calificat sau necalificat, in functie de conditiile de studii ale acestuia.
(5) Cadrele didactice care desfasoara activitate de mentorat beneficiaza de reducerea normei didactice de predare-invatare-evaluare si de instruire practica si de evaluare curenta cu doua ore pe saptamana.
(6) Timpul saptamanal de activitate al personalului didactic auxiliar si nedidactic este identic cu cel stabilit pentru personalul cu functii echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii. Sarcinile acestora sunt prevazute in fisa individuala a postului.
Art. 15. Calculul numarului de posturi se stabileste pe unitati/institutii prevazute in Anexa nr. 4, de catre ISJ ILFOV, ca medie pe judetul Ilfov, iar posturile se distribuie, in functie de volumul si de complexitatea activitatii acestora, dupa consultarea organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.
Art. 16. Dispozitiile art. 15 se aplica in mod corespunzator si in unitatile de invatamant special si special integrat.
Art. 17.(1) In functie de conditii, in unitatile si institutiile prevazute in Anexa 2, comisiile paritare de la nivelul acestora convin asupra unui program flexibil de lucru, precum si asupra modalitatilor concrete de aplicare a acestuia. 
(2) Orele de incepere si de terminare a programului de lucru se stabilese prin Regulamentul intern al fiecarei unitati/institutii de invatamant prevazute in Anexa nr. 4 la prezentul contract colectiv de munca.
(3) Stabilirea programului flexibil de lucru nu afecteaza drepturile prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil.
(4) In situatii temeinic motivate, dovedite cu documente justificative, salariatii au dreptul de a beneficia de modificari ale programului de lucru stabilit. Prin documente justificative se intelege orice document emis de o autoritate publica sau de o persoana juridica de drept privat, in exercitarea atributiilor care fi revin, pe baza caruia se face dovada imposibilitatii respectarii, de catre salariat, a programului de lucru al unitatii/institutiei prevazute in Anexa nr. 4.
(5) Pentru liderii organizatiilor sindicale cu personalitate juridica, precum si pentru liderii sindicali din unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 4, care nu sunt degrevati, se va asigura un program flexibil,
astfel incat sa li se permita acestora participarea la activitatile organizate de catre organizatiile sindicale semnatare ale prezentului contract, fara a se afecta norma didactica de predare. Liderul organizatiei sindicale are dreptul sa fie scutit de unele servicii, precum: tutoriat, serviciul pe scoala, serviciul la cantina, recensamantul populatiei scolare si alte activitati extrascolare, acestea fiind compensate cu activitati sindicale.
(6) Angajatorul are obligatia de a aduce la cunostinta salariatilor programul de munca si modul de repartizare a acestuia pe zile, prin afisare la loc vizibil la sediul sau.
Art. 18 La cerere, salariatii angajati cu jumatate de norma/post vor fi incadrati cu norma/post intreaga/intreg, daca apar norme sau fractiuni de norme vacante de aceeasi specialitate sau specialitati inrudite, respectiv posturi ori fractiuni de posturi de acelagi fel si daca intrunese conditiile pentru ocuparea acestora. De acelasi drept beneficiaza si personalul didactic auxiliar si nedidactic, conform legii.
Art. 19, (1) Salariatii pot fi solicitati sa presteze ore suplimentare numai cu acordul lor scris. Durata maxima legala a timpului de munca prestat in baza unui contract individual de munca nu poate depasi 48 de ore/saptamana, inclusiv orele suplimentare. Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal, prevazuta de lege, este considerata munca suplimentara. Activitatile care pot reprezenta munca suplimentara sunt detaliate in Comisia paritara de la nivelul ISJ ILFOV, in conditiile prevazute de C.C.M.U.N.G.U.I.S.J.I.
(2) Prin exceptie, durata timpului de munca poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, care include si orele suplimentare, cu conditia ca media orelor de munca, calculaté pe o perioada de referinta de patru luni calendaristice sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.
(3) Pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor unor calamitati naturale ori a altor cazuri de forta majora, salariatii au obligatia de a presta munca suplimentara, la solicitarea angajatorului.
(4) Orele suplimentare prestate in conditiile alin. (1) de catre personalul didactic auxiliar si nedidactic se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acestora. In cazul in care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzator nu este posibila in urmatoarele 60 de zile dupa efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plati cu un spor aplicat la salariul de baza, in conditiile legii.
(5) Numarul total de ore suplimentare prestate de un salariat nu poate depdsi 360 de ore anual. In cazul prestarii de ore suplimentare peste un numar de 180 de ore anual este necesar acordul organizafiei sindicale semnatare ale prezentului contract, al carui membru este salariatul.
Art. 20. (1) Personalului didactic ce desfasoara alte activitati decat cele care fac parte din norma de predare-invatare-evaluare gsi de instruire practica/de evaluare curenta/fisa postului/obligatiile impuse de lege, i se aplica in mod corespunzator prevederile art. 19 din prezentul contract in conditiile legii.
(2) Personalul de conducere, de indrumare si control beneficiaza, in conditiile legii, de prevederile art. 19 din prezentul contract.
Art. 21. (1) Salariatii care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte beneficiaza, in conditiile legii, de un spor la salariu de 25% din salariul de baza.
(2) Se considera munca desfasurata in timpul noptii munca prestata in intervalul cuprins intre orele 22.00 si 06.00. 
(3) Salariatii care urmeaza si desfasoara cel putin 3 ore de munca de noapte sunt supusi unui examen medical gratuit inainte de inceperea activitatii si, dupa aceea, periodic, conform legislatiei in vigoare si Regulamentului elaborat de Ministerul Educatiei cu consultarea federatiilor sindicale.
(4) Potrivit reglementarilor legale in materie, angajatorii asigura fondurile necesare efectuarii examinarilor medicale prevazute la alin. (3). Pentru unitatile de invataémant preuniversitar de stat, unitatile de invatamant special si CJRAE/CMBRAE fondurile sunt asigurate de Consiliile Locale/ Judetene, dupa caz, din finantarea complementara, iar pentru unitatile/ institutiile din subordinea
Ministerului Educatiei, fondurile se asigura de catre acestea.
(5) Salariatii care desfasoara munca de noapte si au probleme de sanatate recunoscute ca avand legatura cu aceasta vor fi trecuti la o munca de zi pentru care sunt apti.
Art, 22. (1) Personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic au dreptul la o pauza de masa de 25 minute, care se include in programul de lucru.
(2) Programul de efectuare a pauzei de masa se stabileste prin Regulamentul intern.
Art. 23. Salariatii care renunta la concediul legal pentru cresterea copilului in varsta de panda la 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani, beneficiaza de reducerea duratei normale de lucru cu 2 ore/zi potrivit legii, fara ca aceasta sa le afecteze salariile de baza si vechimea in invatamant/in munca. La cererea acestora se poate acorda program decalat, ca urmare a hotararii Comisiei paritare, cu alte ore de incepere a programului de lucru, daca activitatea unitatii/institutiei permite.
Art. 24. (1) Salariatii care au in ingrijire copii bolnavi in varsta de pana la 7 ani au dreptul la reducerea programului de lucru cu pana la 1/2 norma, fara sa li se afecteze calitatea de salariat si vechimea integrala in invatamant/munca.
(2) Salariatii care au in ingrijire copii cu dizabilitati care au implinit varsta de 3 ani, au dreptul la ingrijirea copilului pana la varsta de 7 ani, potrivit art. 31 in OUG nr. 111/2010, cu modificrile si completarile ulterioare dupa cum urmeaza:
a) In continuarea concediului pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la 3 ani;
b) Oricand pana la implinirea de catre copil pana la varsta de 7 ani;
(3) Pe durata concediului pentru ingrijirea copilului cu dizabilitati pana la varsta de 7 ani, salariatului cadru didactic i se suspenda contractul individual de munca in conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare si 1 se rezerva postul/catedra pe durata suspendarii.
(4) Salariatii care beneficiazA de concediul si de indemnizatia pentru ingrijirea copilului cu afectiuni
grave pana la implinirea varstei de 16 ani prevazut de art.26 alin. (11) din OUG nr. 158/ 2005, cu
modificarile completarile ulterioare, beneficiazd de rezervarea postului/ catedrei pe durata acestul
concediu.
(5) Salariatii care au in intretinere un copil cu dizabilitate (grava sau accentuata) si care se ocupa efectiv de ingrijirea acestuia beneficiaza de program de lucru redus la 4 ore pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani, la solicitarea salariatului, precum si celelalte drepturi prevazute de art. 32 din Ordonanta de urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cregterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Salariatii incadrati cu contract individual de munca cu timp partial beneficiaza de vechime in munca/invatamant corespunzatoare unei norme intregi.
Art. 25 (1) Angajatorii au obligatia de a acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale in limita a maxim 16 ore pe luna, fara a le fi afectate drepturile salariale.
(2) In baza recomandarii medicului de familie, salariata gravida care nu poate indeplini durata normala de munca din motive de sanatate, a sa sau a fatului sau, are dreptul la reducerea cu o patrime a duratei normale de munca, cu mentinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.
(3) Salariatele care beneficiaza de dispozitiile alin. (1) sunt obligate sa faca dovada ca au efectuat controalele medicale pentru care s-au invoit.
Art. 26. (1) Salariatele, incepand cu luna a IV-a de sarcina, precum si cele care alapteaza, nu vor fi repartizate la munca de noapte, nu vor fi concediate pentru motive care nu tin de persoana salariatei, respectiv nu vor face obiectul restrangerii de activitate -cu exceptia situatiei in care postul/catedra este unic(a) la nivelul unitatii institutiei prevazute in Anexa 4 - decat cu acordul lor.
(2) La solicitarea Comitetului de sanatate si securitate a muncii/lucratorului desemnat, angajatorul are obligatia sa evalueze riscurile pe care le presupune locul de munca al salariatei care anunta ca este insarcinata, precum si al salariatei care alapteaza si sa le informeze cu privire la acestea.
(3) Salariatele mentionate la alin. (1) beneficiaza si de masurile de protectie prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munea, aprobata prin Legea nr. 25/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 27 (1) Salariatii au dreptul, intre 2 zile de munca, la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive,
(2) In fiecare saptamana, salariatii au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regula, sambata si duminica.
(3) In cazul in care activitatea la locul de munca nu poate fi intrerupta in zilele de sambata si duminica, in cadrul comisiei paritare de la nivelul unitatii/institutiei prevazute in Anexa nr. 4, se vor stabili conditiile in care zilele de repaus vor fi acordate in alte zile ale saptamanii. In conditiile legii, salariatii aflati in aceasta situatie beneficiaza de un spor de 100% din salariul de baza.
(4) Sunt zile nelucratoare: 
- zilele de repaus saptamanal;:
- 1 si 2 ianuarie;
- 24 lanuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane;
- Vinerea Mare, prima, a doua zi si a treia zi de Paste;
- 1 Mai - Ziua Muncii;
- 1 Iunie - Ziua Copilului;
- 5 lunie - Ziua Invatatorului;
- prima si a doua zi de Rusalii;
- 15 Aug - Adormirea Maicii Domnului;
- 5 octombrie - Ziua Mondiala a Educatiet;
- 30 Noiembrie - Sfantul Apostol Andrei cel intai chemat, Ocrotitorul Roméniei:
- 1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei;
- 25, 26 si 27 decembrie - prima si a doua zi de Craciun.
- doua zile lucratoare, pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele cregtine, pentru persoanele apartinand acestor culte.
(5) Pentru salariatii care apartin de un cult religios legal, crestin, zilele libere pentru: Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui, prima si a doua zi de Pasti, prima si a doua zi de Rusalii se acorda in functie de data la care sunt celebrate de acel cult. Salariatii care au beneficiat de zile libere pentru Vinerea Mare - ultima zi de dinaintea Pastelui, prima si a doua zi de Pasti, prima si a doua zi de Rusalii, atat la datele stabilite pentru cultul religios legal, crestin, de care apartin, cat si pentru alt cult crestin, vor recupera zilele libere suplimentare pe baza unui program stabilit de angajator.
(6) In cazul in care, din motive justificate, salariatii presteaza activitate in zile nelucratoare/zile de sarbatoare legala, acestia beneficiazd de 2 zile libere pentru fiecare zi lucrata in zilele de repaus saptamanal/sarbatoare legala, acordate in urmatoarele 30 de zile.
(7) Personalul din invatamant in care participa la organizarea si desfasurarea olimpiadelor si concursurilor scolare din calendarul Ministerului Educatiei, indiferent de etapa/faza, derulate in zilele de repaus saptamdnal/sarbatoare legal, beneficiaza de 2 zile platite pentru fiecare zi lucraté. Procedura de acordare a acestor zile se stabileste de catre Comisia paritara de la nivelul unitatii/institutiei angajatoare a salariatului implicat in aceste activitati, prevazute in anexa 4.
(8) Prevederile legale privind prestarea muncii suplimentare si a muncii in zile de repaus saptamanal sau in zilele de sarbatoare legale de catre personalul din sectorul bugetar se aplica si personalului din invatamant, in masura in care nu exista prevederi speciale.
Art. 28. (1) Dreptul la concediul de odihna este garantat de lege.
Pentru personalul de conducere, indrumare si control din ISJ Ilfov, personalul de conducere din unitatile de invatamant si din unitatile conexe, comform OMEC 4050/2021, concediul de odihna este de 25 de zile lucratoare. Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic concediul de odihna se acorda in functie de vechimea in munca, astfel:
- pana la 5 ani vechime - 21 de zile lucratoare
- intre 5 si 15 ani vechime - 24 de zile lucratoare
- peste 15 ani vechime - 28 de zile lucratoare.
 
(2) Perioada de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare salariat se stabileste de catre Consiliul de administratie al unitatii/institutiei prevazute in Anexa nr. 4, impreuna cu reprezentantul organizatiei sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, al cdrei membru este salariatul, in functie de interesul invatémantului gsi al celui in cauza, in primele doua luni ale anului scolar. La programarea concediilor de odihna ale salariatilor se va tine seama si de specificul activitatii celuilalt
sot. Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic perioada de efectuare a concediului de odihna se stabileste, in luna decembrie, pentru anul calendaristic urmator.
(3) Cadrele didactice beneficiaza de un concediu de odihna de 62 de zile lucratoare, in perioada vacantelor scolare.
(4) Indemnizatia de concediu de odihna nu poate fi mai mica decat salariul de baza, sumele compensatorii, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent - inclusiv cele care nu sunt incluse in salariul de baza - pentru perioada respectiva. Aceasta reprezinta media zilnica a drepturilor salariale mai sus mentionate, corespunzatoare fiecdrei luni calendaristice in care se efectueaza concediul de
odihna, multiplicata cu numarul zilelor de concediu si se acorda salariatului cu cel putin 5 zile inainte de plecarea in concediul de odihna.
(5) Personalul de conducere, indrumare si control din ISJ Ilfov, personalul de conducere din unitatile de invatamAnt si din unitatile conexe, precum si personalului didactic auxiliar si nedidactic beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de 10 zile lucratoare.
(6) Sarbatorile legale in care nu se lucreaz, precum si zilele libere platite nu se includ in durata concediului de odihna anual.
(7) La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de rise maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata.
(8) In situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca salariatul si efectueze restul zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav, iar cand nu este posibil, urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.
(9) Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat si acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical.
(10) Salariatii care lucreaza in condifii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte persoane cu handicap, tinerii sub varsta de 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de 6 zile lucratoare, in conditiile legi.
(11) Salariatii care insotesc copiii in tabere sau la altfel de activitati care se organizeaza in perioada vacantelor scolare se afla in activitate, dar nu mai mult de 16 zile calendaristice pe an scolar.
(12) Personalul didactic de specialitate din unitafile si institutiile de invafamant vocational (artistic si sportiv) care insoteste copii in tabere de pregatire sau la competitii in perioada vacantelor scolare se afla in activitate, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice pe an scolar. 
Art. 29. (1) Salariatii au dreptul la zile libere platite in cazul unor evenimente familiale deosebite sau in alte situatii, dupa cum urmeaza:
a. casatoria salariatului - 5 zile lucratoare;
b. nasterea unui copil - 5 zile lucratoare + 10 zile lucratoare daca a urmat un curs de puericultura (concediu paternal);
c, casatoria unui copil - 5 zile lucratoare;
d. decesul sotului/sotiei, copilului, parintilor, bunicilor, fratilor, surorilor salariatului/ persoane aflate in intretinere - 5 zile lucratoare;
e. schimbarea locului de munca cu schimbarea domiciliului/resedintei. - 5 zile lucratoare
f. decesul socrilor salariatului - 5 zile lucratoare;
g. schimbarea domiciliului - 3 zile lucratoare;
h. ingrijirea sanatatii copilului - 2 zile lucratoare (pentru familiile cu 1 copil sau 2 copii), respectiv 3 zile lucratoare (pentru familiile cu 3 sau mai multi copii);
i. salariatele care urmeaza o procedura de fertilizare «in vitro» beneficiaza anual de un concediu de odihna suplimentar platit de 5 zile. 
(2) In situatiile in care evenimentele familiale deosebite prevazute la alin. (1) intervin in perioada efectuarii concediului de odihna, acesta se suspend si va continua dupa efectuarea zilelor libere platite.
(3) Personalul din invatamant poate beneficia, pentru rezolvarea unor situatii personale deosebite, dovedite cu documente justificative, de zile libere platite, pe baza de invoire colegiala. Salariatul care solicita acordarea acestor zile libere platite are obligatia de a-si asigura suplinirea, de regula, cu personal calificat, care nu va fi remunerat. Cererea de invoire colegiala se depune la registratura unitatii/institutiei, cu indicarea numelui si prenumelui persoanei/persoanelor care asigura suplinirea pe perioada invoirii. Cererea se solutioneaza in maximum 24 de ore.
(4) Ziua libera/zilele libere prevazutd/e la alin. (1) lit. h) se acorda la cererea unuia dintre parinti/reprezentanti legali ai copilului, justificata ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, din care s4 rezulte controlul medical efectuat; cererea se depune cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de vizita la medic si este insotita de o declaratie pe propria raspundere ca in anul respectiv celalalt parinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucratoare libera si nici nu o va solicita. in situatia producerii unui eveniment medical neprevazut, parintele are obligatia de a prezenta actele medicale doveditoare in termen de 3 zile lucratoare de la data producerii evenimentului.
(5) Personalul care asigura suplinirea salariatilor prevazuti la alin. (1) va fi remunerat corespunzator, in conditiile legii.
(6) Cadrele didactice care redacteaz& teza de doctorat sau lucrdri in interesul invatamantului pe baza de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu platit, o singura data, cu aprobarea Consiliului de administratie al unitatii de invatamant, fara a putea desfagura in acest interval activitati didactice retribuite in regim de plata cu ora la angajatorul/angajatorii care i-a/i-au acordat acest concediu. In functie de optiunea cadrului didactic, cele 6 luni de concediu platit se pot acorda intr-un
singur an scolar sau in ani scolari diferiti, consecutiv sau fractionat.
(7) In situatiile in care un cadru didactic nu poate presta orele de predare-invatare-evaluare din motive de incapacitate temporara de munca, orele respective sunt suplinite de alte cadre didactice. Directorul unitatii de invatamant are obligatia sa emita decizii de incadrare in regim cu plata cu ora pentru cadrele didactice suplinitoare si se incheie cu acestea contracte individuale de munca in regim de plata cu ora, salarizarea realizandu-se pentru intreaga activitate suplinita.
Art. 30, (1) Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariafii au dreptul la concedii fara plata, a caror durata insumata nu poate depasi 30 de zile lucratoare intr-un an calendaristic, aceste concedii nu afecteaza vechimea in invatamant.
(2) Salariatii care urmeaza, completeaza si igi finalizeaza studiile, precum si cei care se prezinta la concursul pentru ocuparea unui post sau unei functii in invatamant au dreptul la concedii fara plata pentru pregatirea examenelor sau a concursului, a caror durata insumata nu poate depasi 90 de zile lucratoare intr-un an calendaristic; aceste concedii nu afecteazs vechimea in invatamant/in munca.
(3) Salariatii beneficiaza si de alte concedii fara plata, pe durate determinate, stabilite prin acordul partilor.
(4) Cadrele didactice titulare au dreptul la concediu fara plata pe timp de un an scolar, o data la 10 ani, cu aprobarea Consiliului de administratie al unitafii de invatamant/Inspectoratului scolar (in cazul personalului didactic de conducere, de indrumare si de control), cu rezervarea postului didactic/catedrei pe perioada respectiva.
(5) Personalul didactic auxiliar si nedidactic incadrat cu contract de munca pe durata nedeterminata are dreptul la concediu fara plata pe o perioada de un an calendaristic, o data la 10 ani, cu aprobarea Consiliului de administratie al unitatii de invafamant, respectiv cu aprobarea Consiliului de administratie al ISJ ILFOV, in cazul personalului propriu, cu rezervarea postului pe perioada respectiva.
(6) Concediile prevazute la alin. (3) si-(4) pot fi acordate si anterior implinirii a 10 ani de vechime. Salariatii prevazuti la alin. (3) si (4)cu perste 10 ani vechime in sectorul de activitate invatamant preuniversitar, care nu si-au valorificat acest drept, pot beneficia de concediul fara plata si cumulat in doi ani scolari/calendaristici, in baza unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiasa ca nu i s-a acordat acest concediu de la data angajarii pana la momentul cererii.
Art. 31. (1) Pe langa concediul paternal prevazut la art. 29 alin. (1), lit. b) din prezentul contract, tatal are dreptul la un concediu de cel putin o luna din perioada total a concediului pentru cresterea  copilului, in conformitate cu dispozitiile art. 11 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunar pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare. De acest drept beneficiaza si mama, in situatia in care tatal este beneficiarul concediului pentru cresterea copilului.
(2) In cazul decesului parintelui aflat in concediu pentru cresterea si/sau ingrijirea copilului, celalalt parinte, la cererea sa, beneficiaza de concediul ramas neutilizat la data decesului. 
 
 
CAPITOLUL IV
SALARIZAREA SI ALTE DREPTURI SALARIALE
Art. 32. (1) Angajatorul se oblig& s& facd demersurile necesare pentru plata la timp a drepturilor banesti cuvenite intregului personal din toate unitatile gi institufiile din Anexa nr, 4, indiferent de sursa de finantare.
(2) ISJ ILFOV poate verifica, potrivit competentelor, modul in care fiecare unitate/institutie prevazuta in Anexa nr. 4, care a format grupul de unitati, a fundamentat cheltuielile de personal cu ocazia elaborarii protectului de buget. in cazul in care se constata erori in modul de fundamentare a acestor cheltuieli se vor efectua rectificari, in conditiile legii. Organizatiile sindicale semnatare ale prezentului contract vor sesiza ISJ ILFOV cu privire la eventuale neregularitati cu privire la elaborarea proiectului de buget.
(3) Salarizarea personalului din invatamant se realizeaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Personalul din invatémant beneficiazd de un salariu lunar care cuprinde salariul de baza, indemnizatii, sporuri, compensatii, precum si celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevazute de lege.
Art. 33. (1) Personalul din invatémant beneficiaza, in afara drepturilor salariale cuvenite potrivit prevederilor legale, si de urmatoarele drepturi:
a. decontarea cheltuielilor de transport la si de la locul de munca, pentru personalul didactic si didactic auxiliar care are domiciliul sau resedinta in afara localitatii unde se afla sediul unitatii/institutiei prevazute in Anexa nr. 4;
b. o indemnizatie de instalare, in conditiile legii;
c. in caz de deces al unui membru de familie, se acorda un ajutor de deces conform legii anuale a bugetului asigurarilor sociale de stat;
d. tichete de cresa, in condittile legii;
e. vouchere de vacanta, in conditiile legii;
f. indemnizatia de hrana, in condifiile legii.
(2) In fila de buget a fiecarei unitati/institutii prevazute in Anexa nr. 4 se vor evidentia sumele necesare platii drepturilor banesti care se cuvin personalului acesteia.
(3) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 4 sunt obligate sa calculeze si sa transmita ordonatorilor principali de credite si inspectoratelor scolare sumele necesare pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotarari judecatoresti definitive, potrivit legii.
(4) Angajatorii care, din vina lor, nu acorda salariatilor drepturile prevazute la alin. (1) si (2) ori le acorda cu intarziere sau care nu-si indeplinesc obligatia prevazuta la alin. (3) pot fi sanctionati disciplinar, conform legii.
Art. 34, Personalul didactic auxiliar si nedidactic este promovat la urmatoarea treapta profesionala/grad profesional, prin examen, conform legii.
Art. 35. Partile contractante convin ca personalul din invatamant si beneficieze de o diploma de fidelitate pentru intreaga activitate desfasurata in invatamant, cu mentiuni personalizate, inmanata salariatilor care se pensioneaza, in prezenta colectivului din unitate/institutie.
 
Art. 36. (1) Drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc lunar, pana la data de 14 a lunii in curs, pentru luna precedenta, inaintea oricaror altor obligatii ale unitatilor/institutiilor prevazute in Anexa nr. 4 la prezentul contract.
(2) Salariul este confidential, unitatea/institutia avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatit.
(3) In vederea executarii obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2), unitatea/institutia va inmana lunar, in mod individual, un document din care ss reiass drepturile salariale cuvenite si modalitatea de calcul a acestora, indiferent de modul de plata.
(4) Persoanele care se fac vinovate de intarzierea platii drepturilor banesti cu mai mult de 3 zile lucratoare, precum si cele care refuza sa calculeze sumele stabilite prin hotarari judecatoresti definitive si executorii raspund disciplinar potrivit legislatiei in vigoare. In materia conflictelor de munca, potrivit art. 274 din Legea nr. 53/2003- Codul muncii republicata, modificata si completata, hotararile judecatoresti pronuntate la fond (in prima instanta) sunt definitive si executorii de drept.
(5) ISJ ILFOV, unitatile administratiei publice locale gi unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 4, in conditiile legii, depun toate diligentele necesare pentru plata la timp a salariilor, precum si celorlalte drepturi banesti. De asemenea, urmarese modul in care se deruleazd executia bugetara pentru unitatile/institutiile subordonate, potrivit competentelor legale, in functie de categoriile de cheltuieli pe care le finanteaza.
Art. 37. Neacordarea, cu vinovatie, de catre conducatorii unitatilor/institutiilor prevazute in Anexa nr. 4 a drepturilor reglementate de prezentul contract colectiv de munca reprezinta abatere disciplinara.
 
CAPITOLUL V
SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA
Art. 38. (1) Partile se obliga ca, in termen de 60 de zile de la inregistrarea prezentului contract, sa realizeze un program concret de masuri pentru aplicarea riguroasa a sistemului institutionalizat prin legislatia in vigoare, in scopul ameliorarii permanente a conditiilor de munca.
(2) Partile sunt de acord c nicio masura de protectie a muncii nu este eficienta daca nu este cunoscuta, insusita si aplicata in mod constient de catre salariati.
(3) In cadrul responsabilitatilor care le revin potrivit Legii nr. 319/2006 a securitafii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 4 au obligatia sa ia masurile necesare pentru: asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor, prevenirea riscurilor profesionale, informarea si instruirea lucratorilor si asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacerlor necesare securitatii si sanatatii in munca.
(4) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 4 asigura, pe cheltuiala lor, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor cu privire la normele de sanatate si securitate in munca.
(5) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, acesta va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile pe care le presupune noul sau loc de munca si la normele privind sanatatea si securitatea in munca, pe care este obligat sa le cunoasca si sa le respecte in procesul muncii.
(6) In cazul in care, in procesul muncii, intervin schimbari care impun aplicarea unor noi norme de sanatate si securitate in munca, salariatii vor fi instruiti in conformitate cu noile norme.
Art. 39. (1) Locurile de munca se clasifica in locuri de munca cu conditii normale, deosebite si speciale, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Locurile de munca cu conditii deosebite sunt stabilite in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1014/2015 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditil deosebite, cu modificarile si completarile ulterioare. 
(3) Locurile de munca cu conditii speciale sunt stabilite in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr 924/2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale, reevaluate potrivit prevederilor de la art 30 alin 1, lit e. din Legea nr 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile ulterioare.
Art. 40. (1) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 4 impreuna cu organizatiile sindicale afiliate la federatiile sindicale, semnatare ale prezentului contract, vor nominaliza locurile de munca, in vederea incadrarii acestora in locuri de munca cu conditii deosebite sau speciale, in conditiile legil.
(2) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 4 impreuna cu organizafiile sindicale semnatare ale prezentului contract vor evalua, in conditiile legii, locurile de munca nominalizate la alin. (1).
(3) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 4 au obligatia de a depune la Casa Teritoriala de Pensii avizul Inspectoratului Teritorial de Munca prin care se dovedeste incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite gsi lista cuprinzand categoriile profesionale care lucreaza in aceste locuri de munca. Costul activitatii legate de obtinerea avizului Inspectoratului Teritorial de Munca se suporta de catre angajator.
(4) Nominalizarea salariatilor care igi desfasoara activitatea in Locuri de munca in conditii deosebite se face de catre unitatea/institutia prevazuta in Anexa nr. 4 impreuna cu organizafiile sindicale afiliate la federatiile sindicale semnatare ale prezentului contract.
(5) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 4 sunt obligate sa supuna controlului medical periodic persoanele care isi desfasoare activitatea in conditii deosebite, asigurand fondurile necesare pentru efectuarea acestuia.
(6) Incadrarea persoanelor in locuri de munca in conditii speciale se realizeaza cu indeplinirea tuturor criteriilor mentionate in Hotararea Guvernului nr. 924/2017, pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de munca in condifii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile ulterioare.
Art. 41. Pentru prestarea activitatii in locuri de munca cu conditii grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea, salariatii beneficiaza, dupa caz, in conditiile legii, de: sporuri la salariul de baza, durat redusa a timpului de lucru, alimentatie specifica, concedii suplimentare, reducerea varstei de pensionare, echipamente si materiale de protecfie gratuite.
Art. 42. (1) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 4 asigura, pe cheltuiala lor, echipamente de protectie, instruirea si testarea salariatilor cu privire la normele de sanatate si securitate a muncil. in acest scop, conducerile unitatilor/institutiilor prevazute in Anexa nr. 4 vor prevedea in proiectele de buget sumele necesare pentru achizitionarea echipamentelor de protectie gi vor solicita ordonatorilor de credite alocarea la timp a fondurilor necesare.
(2) In cadrul Comisiei paritare, la cererea organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract, unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 4 vor face dovada solicitérii sumelor necesare pentru achizitionarea echipamentelor de protectie.
(3) In toate cazurile in care, in afara echipamentului prevazut de lege, angajatorul cere o anumita vestimentatie speciala ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suporta de catre angajator.
(4) Incalcarea dispozitiilor legale privitoare la sinatatea si securitatea in munca atrage raspunderea disciplinara, administrativa, patrimoniala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii. Nerespectarea obligatiilor ce revin angajatorilor privind protectia muncii constituie contraventie sau infractiune, dupa caz, in conditiile legii.
Art. 43. (1) La nivelul fiecarei unitati/institutii prevazute in Anexa nr. 4 se constituie Comisia de securitate si sAndtate in munca gi pentru situatii de urgenta, cu scopul de a asigura implicarea salariatilor in elaborarea gi aplicarea deciziilor in domeniul sanatafii si securitatii in munca si al situatiilor de urgenta. Modalitatea de constituire a acesteia si timpul de munca afectat activitati in Comisiile de securitate si sinatate in munca gi pentru situatii de urgenta - considerat timp efectiv lucrat
- vor fi stabilite prin Comisiile paritare.
(2) Prin hotararea Comisiei paritare se vor prevedea masuri concrete in aplicarea dispozitiilor Legii nr. 319/2006. Timpul aferent acestor activitati, inclusiv orele de instructaj, este salarizat corespunzator.
(3) Instruirea angajatilor in domeniul securitafii si sanatatii muncii si al situatiilor de urgenta se realizeaza de angajator periodic, prin modalitati specifice, stabilite de comun acord de catre acesta cu comisia de securitate si sanatate in munca si pentru situatii de urgenta si reprezentantii organizatiilor sindicale sau ai salariatilor, acolo unde nu exista sindicate.
(4) Instruirea este obligatorie pentru noii angajati, pentru cei care isi schimba locul sau felul muncii, pentru cei care isi reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni, precum si in situatia in care intervin modificari ale legislatiei in domeniu.
(5) Organizarea activitatii de asigurare a securitatii si sanatatii in munca este cuprinsa in Regulamentul
intern si Regulamentul de organizare si functionare al unitafii/institufiei prevazute in Anexa nr. 4 si se aduce la cunostinta salariatilor prin comunicare si instruire directa de cdtre angajator, precum si prin afisare la sediul unitatii/institutiel.
(6) Unitatea/institutia are obligatia sa asigure toti salariatii pentru rise de accidente de munca si boli profesionale.
Art. 44. (1) in vederea mentinerii si imbundatatirii conditiilor de desfagurare a activitatii la locurile de munca, partile semnatare ale prezentului contract convin asupra urmatoarelor standarde minime:
- amenajarea ergonomica a locului de munca;
- asigurarea conditiilor de mediu - iluminat, microclimat in limitele indicilor de confort termic prevazuti de lege, aerisire, umiditate, zgomot, igienizare periodica, reparatii - in spatiile in care se desfasoara procesul instructiv-educativ, birouri etc.;
- dotarea treptata a spatiilor de invafamént cu mijloace moderne de predare: display interactiv (tabla interactiva), min. 85 inch, suport display interactiv, Laptop/Sistem All-In-One, sistem sunet, multifunctionala, camera videoconferinta, scanner documente portabil, server de stocare
- pentru documentele scanate, cu sisteme de securitate, grade diferite de utilizatori - echipament cu caracter obligatoriu etc.;
- asigurarea materialelor necesare personalului didactic, in vederea desfagurarii in bune conditii a procesului instructiv-educativ;
- amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca: sali de studiu, cancelarii, cantine, vestiare, grupuri sanitare, sali de repaus etc.;
- diminuarea treptata, pana la eliminare, a emisiilor poluante.
(2) Masurile concrete in sensul prevederilor de mai sus se vor stabili de catre unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 4 gsi organizatiile sindicale semnatare ale prezentului contract, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale.
Art. 45. La inceputul fiecarui an scolar, ISJ ILFOV prezinta, in conditiile legii, in cadrul Comisiei paritare, raportul privind starea invatamantului preuniversitar din Ilfov.
Art. 46. (1) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 4 vor organiza la incadrarea in munea si ori de cate ori este nevoie, examinarea medicala a salariatilor, in scopul de a constata daca acestia sunt apti pentru prestarea activititii. Examinarea medicala este gratuita pentru salariati, unitatile/institutiile asigurand prin buget fondurile necesare pentru efectuarea examenului medical.
(2) Pentru salariatii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, unitatile de invatamant special de
stat si CIRAE/CMBRAE fondurile necesare pentru efectuarea examinarilor medicale obligatorii sunt asigurate de catre Consiliile Locale/Judetene, dupa caz, din finantarea complementara. Pentru salariatii din unitatile/institutiile din subordinea Ministerului Educatiei, fondurile se asigura de catre acestea.
(3) Examinarea medicala are ca scop si prevenirea imbolnavirilor profesionale, concluziile examinarii conducand la adoptarea masurilor necesare pentru imbundatatirea condifiilor de munca.
(4) Unitatile/institutiile previzute in Anexa nr. 4 sunt obligate sa asigure fondurile si conditiile efectuarii tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii salariatilor. acestia nefiind implicati in niciun fel in costurile aferente acestor servicii.
(5) Personalul din invatamant beneficiazd in mod gratuit de asistentaé medicala in cabinetele medicale si psihologice scolare, precum si in policlinici gi unitafi spitalicegti stabilite prin protocol incheiat, cu consultarea federatiilor sindicale semnatare, intre Ministerul Educafiei si Ministerul Sanatatii. Analizele medicale se vor realiza gratuit, in baza trimiterii medicului de familie, in policlinicile unitatile spitalicesti mentionate in Protocol. Personalul din invatamant beneficiaza de completareagratuita a dosarelor de sanatate de catre medicul de medicina muncil, sumele necesare fiind asigurate, in conditiile legii, de catre angajator.
(6) Personalul din invatamant beneficiaza gratuit de vaccinare impotriva bolilor infecto-contagioase, in caz de epidemii. Contravaloarea vaccinurilor va fi suportata, in condifiile legii, din bugetul angajatorului.
Art. 47. In vederea asigurarii sumelor necesare efectuarii examinarilor medicale periodice, inclusiv a examinarii medicale a salariatilor care desfasoara cel putin 3 ore de munca de noapte, in proiectul de buget al fiecarei unitati/institutii la finantarea complementara, se vor prevedea sumele pentru aceste examinari, in conformitate gi cu dispozitiile art. 105 alin. (2) lit. g) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 48. Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 4 au obligatia sa asigure accesul salariatilor la Serviciul medical de medicinaé a muncii, prin incheierea de contracte cu cabinete specializate de medicina muncii, in conditiile legii, in termen de 60 de zile de la aprobarea bugetelor acestora.
Art. 49. (1) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 4 vor incadra sau mentine in functie / pe post persoanele cu handicap fizic sau neuromotor, in cazul in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu.
(2) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 4 asigura, cu prioritate, trecerea salariatilor care au recomandare medicald in alte locuri de muncd, pe posturi vacante si, dup& caz, reconversia profesionala a acestora, in conditiile legii.
(3) Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca generata de boli profesionale sau accidente de munca se suporta potrivit Ordonantei de urgenté a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile $i indemnizatiile de asigurari sociale de sdndtate, aprobate prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 50. (1) Personalului din invataémant care isi desfasoara activitatea in Ilfov, avand domiciliul/resedinta in alta localitate i se deconteaza cheltuielile de naveta la si de la locul de munca, de catre autoritatile administratiei publice locale, dupa caz, la solicitarea consiliului de administratie al unitatii/institutiel prevazute in Anexa nr. 4.
(2) In cazul in care nu exist& mijloace de transport in comun pentru localitatile prevazute la alin. (1). transportul salariatilor se poate asigura cu microbuzele care realizeaza transportul elevilor, pe rutele de transport ale elevilor.
(3) Cadrele didactice de sprijin si itinerante care isi desfagoara activitatea la una sau mai multe unitati de invatamant sau la domiciliul/resedinta elevilor, indiferent de regimul de mediu, beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport, in masura in care isi desfasoara activitatea in alta localitate decat cea de domiciliu/regedinta.
Art. 51. (1) Personalul din invatamant beneficiaza de o compensatie de la bugetul asigurarilor sociale de 50% din valoarea cazarii, a mesei si a tratamentului, in bazele de odihna si tratament, precum si in alte spatii contractate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
(2) Copiii intregului personal din invatamantul preuniversitar sau pensionat sunt scutifi de plata taxelor de inscriere la concursurile de admitere in invatam4ntul superior, de plata taxelor percepute pentru eliberarea unor acte si documente scolare. Beneficiaza de acest drept si copiii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de invatamant.
(3) Copiii personalului din invat&éméntul preuniversitar sau pensionat (parinte, intretinator legal) au prioritate si beneficiazd de gratuitate in internate si cAmine studentesti. in acest scop, unitatile de invatamant preuniversitar asigura cazarea in internate si fac demersurile necesare catre Consiliile Locale/Judetene pentru alocarea sumelor, iar Ministerul Educatiei alocd pentru studenti sumele necesare, institutiile de invatamant superior asigurand cazarea gratuita in cimine studentesti.
(4) In vederea alocarii sumelor prevazute la alin. (4), unitatile de invatamant au obligatia ca, in cel mult 30 de zile de la inceperea anului scolar, sa transmita, dupa caz, Consiliilor Locale/Judetene tabelele cu numarul elevilor care urmeaza cursurile unitatii si care beneficiaza de gratuitate la cazare.
(5) Intregul personal din unitatile si institutiile din Anexa nr. 4 este scutit de plata sumelor de bani percepute pentru eliberarea actelor de studii, a certificatelor de obtinere a gradelor didactice si a altor documente personale, conform legii. 

(...)

Pregatire pentru Titularizare sau Definitivat - Portal Invatamant va recomanda culegerile cu teste rezolvate de AICI ...click pentru detalii si comenzi culegeri de pregatire Definitivat si Titularizare >>CAPITOLUL VII
FORMAREA PROFESIONALA
Art. 80. (1) Partile inteleg:
a) prin termenul de formare profesionalé — orice procedura prin care o persoana dobandeste o calificare atestata printr-un certificat sau o diploma, eliberate conform legii;
b) prin termenul de formare profesionala continua — procedura prin care o persoand, avand deja o calificare ori o profesie, dobandeste noi competente cognitive si functionale (deprinderi);
c) prin comitete sectoriale de formare profesionala — institutii de dialog social de utilitate publica, cu personalitate juridicd, ce dezvolta, actualizeazi si valideaza calificarile din sectoarele respective de activitate.
(2) Partile semnatare convin sA acorde intregul sprijin solicitat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari pentru elaborarea sistemului de standarde ocupationale, bazat pe competente si a calificarilor care vor fi validate si introduse in Registrul national al calificarilor. Sistemul va fi utilizat la evaluarea si certificarea calificarii salariatilor.
(3) Formarea profesionala a salariatilor se organizeaz& pentru ocupatii, meserii, specialitafi si profesii cuprinse in ,,Clasificarea Ocupatiilor din Romania” (COR), pe baza ,,standardelor ocupationale” si a clasificarilor elaborate de comitetele sectoriale.
(4) Partile convin sa acorde intregul sprijin Comitetului sectorial pentru Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport precum si Directiei Formare Continua a Personalului din Invatamantul Preuniversitar.
(5) Partile convin sa acorde sprijin membrilor lor, pentru dezvoltarea activitatii comitetului sectorial si de DFCPIP precum gi dezvoltarea in sistem de parteneriat, la nivelul sectorului invatamant preuniversitar, a unor activitati proprii de formare profesionala, inclusiv prin sprijinirea proiectelor destinate atragerii de fonduri necesare.
Art. 82. (1) ISJ ILFOV si unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 4 se obliga sa asigure salariatilor accesul periodic la formarea profesionala.
(2) Formarea profesionala a salariatilor se poate realiza prin urmatoarele forme:
a) participarea la cursuri organizate de Casa corpului didactic sau de furnizorii de servicii de formare profesionala din tara si din strainatate;
b) stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca:
c) stagii de practica si de specializare in tara si in straéinatate -mobilitati ERASMUS:
d) formare individualizata;
e) stagii de perfectionare organizate de organizatiile sindicale reprezentative:
f) alte forme de pregatire convenite intre angajator si salariat.
(3) Perfectionarea personalului didactic, didactic auxiliar, precum gsi a personalului de conducere, de indrumare si de control se face potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Formarea profesionala cuprinde si teme din domeniul relatiilor de munca convenite de unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 4 si organizatiile sindicale semnatare ale prezentului contract.
Art. 83. (1) Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 4 se obliga sa elaboreze anual planuri de formare profesionala pentru toate categoriile de salariati, dupa consultarea organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.
(2) Planurile de formare profesionala fac parte integranta din Regulamentul intern al unitatilor/institutiilor prevazute in Anexa nr.4.
(3) Planurile de formare profesionala vor fi aduse la cunostinta salariatilor in termen de 15 zile de la adoptarea lor, prin afisare la sediul tuturor unitafilor/institujiilor prevazute in Anexa nr. 4.
Art. 84, (1) Finantarea activitatilor de formare continua se suporta de catre unitati/institutii mentionate in Anexa 4 din fonduri de la M.E. sau Consiliile Locale/Consiliul Judetean, prin alocarea sumelor necesare, conform legil.
(2) Ministerul Educatiei asigura si sumele percepute de institutiile de invafamant superior pentru instrumentarea dosarelor in vederea acordarii gradelor didactice. Persoanele care au achitat taxele de instrumentare a dosarelor depun la ISJ ILFOV, solicitarea de decontare, insotita de documentele justificative. Decontarea sumelor se face in termen de 30 de zile de la data solicitarii.
(3) in vederea stabilirii drepturilor salariale corespunzatoare gradului didactic obtinut la data inceperii anului scolar, unitatile de invatamant si institutiile de invatamant superior sunt obligate sa elibereze adeverinte care sa ateste obtinerea gradului didactic, in termen de 30 de zile de la promovarea probelor.
(4) ISJ ILFOV si CCD Ilfov, prin departamentele de specialitate, vor desfasura programe de formare si conversie profesionala pentru personalul din invatamantul preuniversitar. Aceste programe vor fi elaborate in colaborare cu organizatiile sindicale semnatare ale prezentului contract.
Art. 85. (1) Angajatorul va suporta toate cheltuielile ocazionate de participarea salariatilor la cursurile si stagiile de formare profesionala initiate de catre acesta.
(2) Angajatorul va suporta toate cheltuielile ocazionate de participarea personalului nedidactic la instruirea periodicé in vedere fnsusirii notiunilor fundamentale de igiena, in conformitate cu prevederile Ordinului comun nr. 1225/5031/2003, cu modificarile ulterioare.
(3) In vederea asigurarii sumelor necesare pentru formarea profesionala a personalului didactic auxiliar si nedidactic, angajatorul va prevedea in bugetul propriu aceste cheltuieli.
(4) Finantarea formarii profesionale a salariatilor din unitatile de invatamant preuniversitar se va completa cu sume alocate de la bugetele locale si/sau din venituri proprii ale unitatilor/institutiilor, pentru formele de pregatire profesionala solicitate de salariati, pentru care unitatea/institutia suporta o parte din cost.  
(5) In cazul in care un salariat identifica un curs de formare profesionala relevant pentru angajator, pe care si-ar dori sa il urmeze, organizat de un tert, acesta va analiza cererea impreuna cu organizatia sindicala semnatara a prezentului contract, al carui membru este salariatul, pentru a stabili daca si in ce masura va suporta contravaloarea cursului.
Art. 86. (1) Salariatii care participa la stagii sau cursuri de formare profesionala, care presupun scoaterea partiala sau totala din activitate, beneficiaza de drepturile salariale prevazute de art. 197 din Codul muncii si au obligatiile prevazute de art. 198 din Codul muncii.
(2) In cazul scoaterii totale din activitate, contractul individual de munca al salariatului se suspenda, acesta beneficiind, pe perioada cursurilor/stagiilor de formare profesionala de toate drepturile salariale care ise cuvin.
(3) Perioada cat salariatii participa la cursuri/stagii de formare profesional, cu scoaterea parfiala/totala din activitate constituie vechime in munca/in invatamant/la catedra.
Art. 87. (1) Salariatii beneficiazd de concedii pentru formare profesionala, conform art. 154-158 din Codul muncil.
(2) in cazul in care angajatorul nu si-a respectat obligatia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesionala in conditiile prevazute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesionala, platit de angajator, de 10 zile lucratoare sau de 80 de ore. In aceasta perioada salariatul va beneficia de o indemnizatie de concediu calculata ca si in cazul concediului de odihna.
(3) Constituie vechime in munca/invatamant gi perioadele in care personalul din invatamant s-a aflat in concediu fara plata pentru formare profesionala solicitat in conditiile art.155-156 din Codul Muncii.
Art. 88. Unitatile/institutiile prevazute in Anexa nr. 4 se obliga sa consulte organizatiile sindicale afiliate semnatare ale prezentului contract, anterior incheierii contractelor de adaptare profesionala. 
Art. 89. In cazul in care personalul didactic are doua specialitati principale sau o specialitate principala
si una secundara, definitivarea in invatamant gi gradele didactice II si | pot fi obtinute la una dintre cele doua specialitati, fiind recunoscute pentru oricare dintre specialitatile inscrise pe diploma/diplome. Aceste prevederi se aplica personalului didactic calificat, indiferent de modul de constituire a catedrei.
Art. 90. (1) Reconversia profesionala a personalului din invatamant se realizeaza prin institutiile de invatamant superior, Casa corpului didactic, federatiile sindicale si organizatiile sindicale semnatare ale prezentului contract sau orice alta persoana juridica, acreditate sau autorizate ca furnizori de formare profesionala.
(2) Natura cursurilor si modul de organizare si de recrutare a candidatilor vor fi stabilite in comisiile paritare de la nivelul unitatilor/institutiilor prevazute in Anexa nr. 4, in termen de 30 de zile de la inregistrarea contract colectiv de munca. 

(...) 

Pregatire pentru Titularizare sau Definitivat - Portal Invatamant va recomanda culegerile cu teste rezolvate de AICI ...click pentru detalii si comenzi culegeri de pregatire Definitivat si Titularizare >>

 

Model - Contract individual de munca 

 
 

Te-ai hotarat sa sustii examenul de definitivare?

Examenul de DEFINITIVAT. Venit. Dat. Luat!


Iata SOLUTIA problemelor tale, culegerea UNICAT de:

Teste REZOLVATE de Limba si Literatura romana pentru reusita la examenul de DEFINITIVARE

Realizata de un colectiv de profesori coordonati de dna prof. Camelia Hreban, iti pune la dispozitie 15 teste rezolvate, conforme:

- subiectului elaborat de Centrul National de Evaluare si Examinare;
- programei specifice pentru examen.

 
Pregatiti-va din timp pentru examenul de Definitivare! Proba scrisa are loc in data de 19 iulie 2023.


...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

contract de muncacontract colectiv de muncaformare profesionalacontract invatamant preuniversitar


x

Lasa un raspuns
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//