ţóÂ

Concurs Suplinitori Calificati si Repartizare in 2021 - Calendar si Metodologie

De Laura Galescu
la 23 Iul. 2021
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Concurs Suplinitori Calificati si Repartizare in 2021 - Calendar si Metodologie23Iul.2021

Ministerul Educatiei a anuntat calendarul probelor practice si al repartizarii pe posturile de suplinitori calificati, impreuna cu metodologia valabila in 2021.


CALENDARUL concursului pentru suplinitori calificati si al repartizarii pe posturi in 2021:
 
 
1) Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate la nivelul judetului/municipiului
Bucuresti:
 
a) depunerea si inregistrarea dosarelor, validarea si revalidarea fiselor de inscriere;
Perioada: 1-2 septembrie 2021
 
b) organizarea si desfasurarea probelor practice/orale in profilul postului*;
Termen: 3 septembrie 2021
 
c) desfasurarea probei scrise si comunicarea rezultatelor;
Termen: 6 septembrie 2021
 
d) depunerea contestatiilor, analizarea, rezolvarea acestora si comunicarea rezultatelor finale.
Perioada: 6-7 septembrie 2021
 

2) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate in sedinta de repartizare organizata la nivelul inspectoratului scolar, in ordine, dupa cum urmeaza:
 
a) repartizarea candidatilor conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie;
 
b) repartizarea candidatilor conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie;
Perioada: 2-3septembrie 2021
 
c) repartizarea candidatilor prevazuti la art. 86 alin. (13) care solicita detasare la cerere, in ordinea descrescatoare a punctajelor;
Termen: 8septembrie 2021
 
d) repartizarea candidatilor conform prevederilor art. 103alin. (1) si (2) din Metodologie;
 
e) ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 104alin. (1) si (2) din Metodologie;
Perioada: 8-10septembrie 2021
 
f) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.
 

METODOLOGIE
 
Capitolul XIII
 
Organizarea si desfasurarea concursului/testariila nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti pentru ocuparea posturilor/catedrelorramase vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar
 
Art. 98 (1) In conformitate cu prevederile art. 254 alin.(19) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care, pana la inceperea cursurilor, nu pot fi ocupate toate posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate cu personal didactic de predare titular, personal didactic de predare calificat angajat cu contract individual pe perioada determinata sau cu personal didactic de predare calificat in regim de plata cu ora, in conditiile prezentei Metodologii, inspectoratele scolare organizeaza, la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice in vederea angajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata a personalului didactic de predare calificat. In mod exceptional, pana la inceperea cursurilor, inspectoratele scolare pot organiza testari prin interviu si lucrare scrisa, in profilul postului solicitat, in vederea angajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata a personalului fara studii corespunzatoare postului.
(2) Conditiile de inscriere si de participare la concursul organizat de inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti
pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate sunt aceleasi ca si cele pentru concursul national.
(3) Concursul/testarea organizat(a) de inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate sunt coordonate de o comisie, numita prin decizia inspectorului scolar general, in componenta prevazuta la art. 68 alin. (1).

Art. 99 (1) Concursul organizat de inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate consta in proba practica/orala sau inspectie speciala la clasa si proba scrisa in profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs in vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educatieisi cercetarii.
(2) Candidatii care nu au sustinut probe practice/orale in cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2021, pot sustine aceste probe in cadrul concursului organizat la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti, conform Calendarului. Probele practice/orale de profil pentru posturile care sunt conditionate pentru ocupare de proba practica/orala se organizeaza, se desfasoara si se evalueaza potrivit anexelor 4 si 6-12, de o comisie constituita la nivel judetean, conform art. 68 alin. (3)-(5). La aceste probe nu se admit contestatii in cadrul concursului organizat de inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti, nota stabilita de comisia de organizare si desfasurare a inspectiilorspeciale la clasa/probelor practice/orale ramanand definitiva.
(3) Candidatii care nu au participat la concursul national sau care nu au obtinut cel putin nota 5 (cinci) la inspectia speciala la clasa in cadrul concursului national, sesiunea 2021, ori cel putin media 8 (opt) la inspectiile la clasa in profilul postului, in cadrul examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2021, pe parcursul anului scolar 2020-2021, pot participa la concursul organizat de inspectoratul scolar la nivel judetean/ nivelul municipiului Bucuresti si au obligatia ca in termen de 30 de zile de la inceperea cursurilor sa sustina inspectia speciala la clasa organizata de o comisie constituita la nivelul unitatii de invatamant/unui grup de unitati de invatamant. Inspectia speciala la clasa in profilul postului se desfasoara pe durata unei ore de curs si se evalueaza prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 5. Rezultatele la aceasta proba se aduc la cunostinta candidatilor in ziua sustinerii probei, iar la aceasta proba nu se admit contestatii. Dupa repartizarea acestor candidati pe post, inspectorul scolar general emite decizia de repartizare in regim de plata cu ora pe o perioada de 30 de zile de la data inceperii cursurilor anului scolar. in situatia in care candidatul promoveaza inspectia speciala la clasa in profilul postului, inspectorul scolar general emite decizia de repartizare pe post/catedra in baza rezultatului obtinut la concurs si candidatul incheie contract individual de munca pe perioada determinata cu directorul unitatii de invatamant.
(4) Proba scrisa se sustine pe baza subiectelor elaborate de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise, constituita prin decizia inspectorului scolar general, in concordanta cu programele specifice pentru concurs in specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii si se evalueaza prin note de la 10 la 1. Comisia de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise asigura, la cererea candidatilor, si traducerea acestora in limbile minoritatilor nationale. Proba scrisa se desfasoara in aceleasi conditii ca si proba scrisa din cadrul concursului national. Durata de redactare a lucrarii scrise este de 4 (patru) ore. Nota obtinuta la proba scrisa are o pondere de 75% in media de repartizare. Pentru proba scrisa se stabilesc, de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de elaborare a subiectelor si a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise, minimum 3 (trei) variante de subiecte si baremele de evaluare aferente.
(5) Candidatii trebuie sa aiba minimum nota 5 (cinci) atat la proba scrisa, cat si la proba practica/inspectia speciala, iar media de repartizare se calculeaza astfel: [(nota obtinuta la proba scrisa)*3+(nota obtinuta la proba practica/inspectia speciala la clasa)]/4. Pentru candidatii care au participat la concursul national , sesiunea 2021 si au obtinut cel putin nota 5 (cinci) la inspectia speciala la clasa/proba practica in cadrul acestui concurs ori cel putin media 8 (opt) la inspectiile la clasa in profilul postului, in cadrul examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2021, pe parcursul anului scolar 2020-2021, media de repartizare la concursul organizat de inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti se determina luand in calcul aceste rezultate. in cazul mediilor de repartizare egale obtinute la concurs, departajarea candidatilor se realizeaza conform art. 65.
(6) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise, numita prin decizia inspectorului scolar general, are urmatoarea componenta:
a) presedinte –inspector scolar general adjunct/inspector scolar;
b) membri - pentru fiecare disciplina de concurs, cate doi profesori de specialitate din invatamantul preuniversitar care au dobandit definitivarea in invatamant/40 candidati;
c) 1-3 secretari -cadre didactice cu competente in tehnoredactare.
(7) Membrii comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise declara in scris ca pastreaza secretul asupra subiectelor. in cazul divulgarii subiectelor suporta consecintele legii.
(8) Evaluarea si notarea lucrarilor scrise se desfasoara in sali prestabilite, in care nu este permis accesul altor persoane, in afara membrilor
comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise. Fiecare lucrare scrisa este verificata independent, in sali separate, de cei doi membri ai comisiei si apreciata separat, cu note de la 10 la 1, incluzand si punctul/punctele din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum si nota finala, in borderoul de notare, dupa terminarea evaluarii. La evaluare, nu se fac insemnari pe lucrare. Un evaluator nu are acces la borderoul celuilalt. Profesorii evaluatori au obligatia de a intocmi borderouri de notare detaliate in care sa se evidentieze atat punctajul acordat pentru fiecare subiect, cat si punctajele intermediare acordate pentru fiecare subpunct din cadrul unui subiect, conform baremului de evaluare.
(9) Presedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise verifica borderourile si
semnaleaza diferentele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori. in aceasta situatie, cei doi profesori evaluatori reverifica impreuna lucrarea si acorda o noua nota care se inregistreaza intr-un alt borderou. Aceasta nota trebuie sa fie cuprinsa intre notele initiale. In caz de divergente intre cei doi profesori evaluatori, lucrarea este recorectata de un al treilea profesor evaluator, numit prin decizia inspectorului scolar general, la propunerea presedintelui de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise. Nota acestuia este definitiva si va fi semnata decei trei profesori evaluatori.
(10) In situatia in care nu s-au semnalat diferente mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator isi inscrie propria nota pe lucrare, semneaza in dreptul notei, iar presedintele de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise calculeaza nota finala ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, o trece pe lucrare si semneaza.
(11) Dupa stabilirea mediei, presedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise, in prezenta secretarilor comisiei, consemneaza notele finale intr-un proces-verbal tip, ce cuprinde numele candidatilor, numarul lucrarii si nota finala obtinuta.
(12) Lucrarile candidatilor, impreuna cu borderourilede corectare si procesele-verbale cu notele finale obtinute, sunt predate presedintelui de
elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise.
(13) Evaluarea lucrarilor scrise si afisarea rezultatelor se realizeaza in perioada prevazuta de Calendar.

Art. 100 Contestatiile se depun la inspectoratul scolar, conform Calendarului. Lucrarile scrise, pentru care se depun contestatii, conform Calendarului, se resigileaza, in vederea reevaluarii, secretizandu-se si nota/notele acordate la prima evaluare.

Art. 101(1) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de solutionare a contestatiilor este formata, in intregime, din alte persoane decat cele din comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise. Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de solutionare a contestatiilor este numita prin decizia inspectorului scolar general, in componenta prevazuta la art. 99alin. (6).
(2) Recorectarea lucrarilor se face conform procedurii prevazute la art. 99alin. (8) -(11), in perioada prevazuta de Calendar.
(3) Rezultatul stabilit in urma recorectarii ramane definitiv si se poate ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentand plangerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Rezultatele stabilite de comisia de solutionare a contestatiilor sunt definitive si se pot ataca numai prin procedura contenciosului
administrativ, contestatia reprezentand plangerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


 

Art. 102(1) Testarea personalului fara studii corespunzatoare postului consta in interviu si lucrare scrisa.
(2) La testarea organizata pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase/vacante se pot prezenta persoane care au absolvit cel putin liceul, cu diploma de bacalaureat.
(3) Testarea personalului fara studii corespunzatoare postului se organizeaza de comisia prevazuta la art. 99alin. (6).
(4) Lucrarea scrisa se sustine inaintea interviului. Durata de redactare a lucrarii scrise este de 3 (trei) ore. Lucrarea scrisa si interviul se evalueaza cu note de la 10 la 1. Lucrarea scrisa are o pondere de doua treimi din nota finala, restul, respectiv o treime, reprezinta rezultatul evaluarii in urma desfasurarii interviului.
(5) Nota minima de promovare, atat a lucrarii scrise cat si a interviului, este 5 (cinci).
(6) Candidatii pot contesta rezultatul evaluarii lucrarii scrise. Contestatiile se depun la inspectoratul scolar, conform Calendarului. Contestatiile se solutioneaza prin recorectarea lucrarilor scrise de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de solutionare a contestatiilor prevazuta la art. 101 alin. (1). Rezultatul stabilit in urma recorectarii ramane definitiv si se poate ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentand plangerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Hotararile comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de solutionare a contestatiilor sunt definitive si pot fi atacate numai la instanta de contencios administrativ competenta.
(8) in vederea sustinerii interviului, comisia pentru organizarea si desfasurarea testarii personalului fara studii corespunzatoare postului
elaboreaza bilete cu intrebari, pe baza tematicii specifice elaborata de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Candidatul extrage un bilet si raspunde la intrebarile continute de acesta.
(9) Contestatiile privind organizarea si desfasurarea interviului se adreseaza, in scris, inspectoratului scolar si se solutioneaza de consiliul de administratie al inspectoratului scolar. 
(10) Contestatia reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotararile consiliului de administratie al inspectoratului scolar de solutionare a contestatiilor sunt definitive si pot fi atacate numai la instanta de contencios administrativ competenta.
(11) In cazul in care exista egalitate de medie intre candidatii fara studii corespunzatoare postului care au sustinut testarea, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante au in ordine:
a) candidatii care au continuitate pe post/catedra, care frecventeaza modulele de pedagogie sau de perfectionare organizate in cadrul caselor corpului didactic ori de alte institutii agreate de Ministerul Educatiei si Cercetarii conform legii si care au obtinut cel putin calificativul „Bine”;
b) candidatii cu domiciliul sau resedinta in localitatea in care se afla postul didactic/catedra solicitata;
c) candidatii cu studii superioare in specialitatea postului, fara examen de licenta;
d) candidatii cu studii superioare care se recalifica in specialitatea postului;
e) candidatii in curs de calificare in specialitatea postului;
f) candidatii care au participat sau participa la cursuri de perfectionare organizate in cadrul caselor corpului didactic ori de alte institutii
agreate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, conform legii.

Art. 103 (1) in perioada prevazuta in Calendar, inspectoratul scolar repartizeaza, in sedinta de repartizare, in ordine:
a) cadre didactice si candidati cu studii corespunzatoare postului ramasi nerepartizati din etapele anterioare sau cu norma didactica de predare incompleta, conform art. 94 alin. (7);
b) cadre didactice si candidati repartizati in etapele anterioare cu norma didactica de predare incompleta, conform art. 96 alin. (3);
c) candidati cu studii corespunzatoare postului care au obtinut cel putin media de repartizare 5 (cinci) la concursul organizat de inspectoratul
scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti, conform art. 99alin. (5), in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare.
(2) Posturile didactice/catedrele ramase vacante/rezervate se repartizeaza, in ordine, dupa cum urmeaza:
a) personalului didactic de predare cuprins in programe recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin care se recruteaza, se
selecteaza, se pregateste si se sprijina personalul didactic de predare pentru a desfasura activitati didactice in unitati de invatamant preuniversitar situate in medii dezavantajate;
b) in regim de plata cu ora, pentru o perioada de cel mult 60 de zile, personalului didactic de predare calificat cu domiciliul sau resedinta in
localitatea in care se afla postul didactic/catedra solicitata, urmand ca in aceasta perioada sa se organizeze concursuri/testari pentru ocuparea acestor posturi, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 104 alin. (2);
c) in regim de plata cu ora, pentru o perioada de cel mult 60 de zile, personalului didactic de predare calificat, care nu are domiciliul sau
resedinta in localitatea in care se afla postul didactic/catedra solicitata, in ordinea descrescatoare a mediilor de departajare calculate conform anexei nr. 15, urmand ca in aceasta perioada sa se organizeze concursuri/testari pentru ocuparea acestor posturi, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 104
alin. (2);
d) candidatilor fara studii corespunzatoare postului care au obtinut cel putin media de repartizare 5 (cinci) la testarea organizata de
inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti, conform art. 101 alin. (4) si (5), in ordinea descrescatoare a mediilor, conform criteriilor de departajare prevazute la art. 101 alin. (11), pana la solicitarea postului/catedrei de un cadru didactic calificat.
(3) in sedinta de repartizare, absolventii invatamantului superior care au obtinut la testare cel putin media 7 (sapte) isi pot constitui norma didactica de predare si cu alte ore, la discipline din aceeasi arie curriculara, altele decat cea pentru care a sustinut testarea, pana la 1/3 de norma, in invatamantul gimnazial din mediul urban, respectiv pana la 1/2 de norma, in invatamantul gimnazial din mediul rural.
(4) Departajarea candidatilor prevazuti la alin. (2) lit. b), avand domiciliul sau resedinta in localitatea in care se afla postul didactic/catedra
vacant(a)/rezervat(a) solicitat(a), se realizeaza luandu-se in considerare, in ordine, urmatoarele criterii:
a) gradul didactic;
b) nota/media cea mai mare obtinuta la gradul didactic sau la examenul de definitivare in invatamant;
c) media de departajare cea mai mare calculata conform anexei nr. 15 ;
d) media cea mai mare obtinuta la examenul de licenta/absolvire a studiilor, respectiv media obtinuta la examenul de bacalaureat pentru absolventii liceelor pedagogice.
(5) Departajarea candidatilor prevazuti la alin. (2) lit. c) avand aceeasi medie de departajare, care solicita acelasi post didactic,se realizeaza
luandu-se in considerare, in ordine, urmatoarele criterii:
a) gradul didactic;
b) nota/media cea mai mare obtinuta la gradul didactic sau la examenul de definitivare in invatamant;
c) media cea mai mare obtinuta la examenul de licenta/absolvire a studiilor, respectiv media obtinuta la examenul de bacalaureat pentru
absolventii liceelor pedagogice.
(6) Deciziile de repartizare pe post/catedra pentru candidatii repartizati conform alin. (1) si (2) se emit incepand cu data de la care au fost repartizati.
(7) Directorii unitatilor de invatamant incheie contracte individuale de munca pe perioada determinata pentru candidatii fara studii
corespunzatoare postului repartizati in baza testarii, astfel:
a) pana la 31 august a fiecarui an scolar pentru absolventii invatamantului superior cu alte specializari decat ale postului didactic/catedrei sau pana la venirea unui cadru didactic calificat ori pana la venirea titularului pe post/catedra pentru candidatii repartizati pe posturi didactice/catedre rezervate;
b) pana la finalizarea cursurilor, conform cu structura anului scolar, pentru absolventii invatamantului mediu/postliceal cu alte specializari
decat ale postului didactic/catedrei sau pana la venirea unui cadru didactic calificat ori pana la venirea titularului pe post/catedra pentru candidatii repartizati pe posturi didactice/catedre rezervate.
(8) Posturile de profesor logoped din cabinete scolare/interscolare si centre logopedice, precum si posturile de profesor in centre si cabinete de asistenta psihopedagogica nu se ocupa cu personal fara studii corespunzatoare postului.
(9) Pentru personalul didactic fara studii corespunzatoare postului incadrat in palatele si cluburile copiilor si elevilor/Palatul National al
Copiilor norma didactica se stabileste la 24 ore pe saptamana.

Art. 104(1) Pana la inceperea cursurilor, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, care nu pot fi ocupate de personal didactic de predare calificat cu contract individual de munca pe perioada determinata, prin detasare in interesul invatamantului sau la cerere, in regim de plata cu ora sau in baza concursului organizat de inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti in conditiile prezentei Metodologii, precum si posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacanteaza in unitatile de invatamant preuniversitar de stat pe parcursul anului scolar 2021-2022, pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, care nu pot fi ocupate de personal didactic de predare calificat in conditiile prezentei Metodologii, se atribuie, cu avizul inspectoratului scolar, in regim de plata cu ora, la nivelul unitatilor de invatamant care au posturi didactice neocupate, in ordine, personalului didactic de predare cuprins in programe recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin care se recruteaza, se selecteaza, se pregateste si se sprijina personalul didactic de predare pentru a desfasura activitati didactice in unitati de invatamant preuniversitar situate in medii dezavantajate, respectiv personalului didactic de predare calificat, prin decizie a directorilor, in baza hotararii consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant. in mod exceptional, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate ramase neocupate pana la inceperea cursurilor, in lipsa personalului didactic de predare calificat, se atribuie, cu avizul inspectoratului scolar, in regim de plata cu ora, la nivelul unitatilor de invatamant care au posturi didactice neocupate, prin decizie a directorilor, pe termen scurt, de cel mult 30 de zile, personalului fara studii corespunzatoare postului, urmand ca in aceasta perioada sa se organizeze concursuri/testari pentru ocuparea acestor posturi.
(2) Nu pot ocupa posturi didactice/catedre pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, ca personal didactic de predare calificat, respectiv pe termen scurt, de cel mult 30 de zile, ca personal fara studii corespunzatoare postului, pana la organizarea concursului/testarii pentru ocuparea acestor posturi, candidatii care se afla intr-una dintre urmatoarele situatii:
a) au obtinut note sub 5 (cinci) la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2021 si nu au participat la concursul/testarea organizate de inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti;
b) nu au participat la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2021, dar au obtinut note sub 5 (cinci) la concursul/testarea organizate de inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti;
c) au obtinut note sub 5 (cinci) atat la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor in invatamantul preuniversitar, sesiunea
2021, cat si la concursul/testarea organizate de inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti.
(3) Posturile didactice/catedrele care se vacanteaza dupa inceperea anului scolar 2021-2022 se atribuie de inspectoratele scolare, in ordine,
dupa cum urmeaza:
a) pentru completarea catedrelor cadrelor didactice titulare, precum si cadrelor didactice titulare a caror restrangere de activitate a fost solutionata prin detasare in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate
pentru care nu au studii corespunzatoare;
b) pentru completarea catedrelor cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata repartizate
pe catedre incomplete, cu respectarea prezentei Metodologii;
c) prin detasare in interesul invatamantului sau la cerere cadrelor didactice titulare ramase nesolutionate dupa derularea etapelor mobilitatii
personalului didactic de predare, potrivit Calendarului si candidatilor calificati prevazuti in anexa nr. 18, ramasi nerepartizati dupa derularea etapelor mobilitatii personalului didactic de predare, potrivit Calendarului, care indeplinesc conditiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, cu respectarea prezentei Metodologii;
d) prin detasare in interesul invatamantului sau la cerere personalului didactic de predare titular care solicita detasare in afara Calendarului, cu respectarea prezentei Metodologii;
e) candidatilor angajati cu contract individual pe perioada determinata cu norma didactica de predare incompleta, in vederea completarii normei cu ore din invatamantul gimnazial conform prevederilor art. 8 alin. (4);
f) in regim de platacu ora personalului didactic de predare calificat, in conditiile prezentei Metodologii;
g) candidatilor cu studii corespunzatoare postului, ramasi nerepartizati dupa concursul organizat de inspectoratul scolar la nivel
judetean/nivelul municipiului Bucuresti, in conditiile prezentei Metodologii.
h) pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, in regim de plata cu ora, in ordine, personalului didactic de predare cuprins in programe
recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin care se recruteaza, se selecteaza, se pregateste si se sprijina personalul didactic de predare pentru a desfasura activitati didactice in unitati de invatamant preuniversitar situate in medii dezavantajate, respectiv personalului didactic de predare calificat;
i) candidatilor fara studii corespunzatoare postului, ramasi nerepartizati dupa concursul organizat de inspectoratul scolar la nivel
judetean/nivelul municipiului Bucuresti, in conditiile prezentei Metodologii.
(4) in situatia in care posturile didactice/catedrele eliberate in timpul anului scolar 2021-2022 nu pot fi ocupate la nivelul inspectoratului scolar, conform prevederilor alin. (3), consiliile de administratie din unitatile de invatamant sunt abilitate sa organizeze si sa desfasoare individual, in consortii scolare sau in asocieri temporare la nivel local, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice in vederea angajarii cu contract individual de  munca pe perioada determinata a personalului didactic de predare calificat. in mod exceptional, in lipsa personalului didactic de predare calificat, consiliile de administratie din unitatile de invatamant pot organiza testari prin interviu si lucrare scrisa, in profilul postului solicitat, in vederea angajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata de cel mult un anscolar a personalului fara studii corespunzatoare postului, respectiv pana la revenirea titularului pe post/catedra in situatia posturilor didactice/catedrelor rezervate sau pana la solicitarea postului/catedrei de un cadru didactic calificat.

Capitolul XIV
Organizarea si desfasurarea concursului la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti
pentru ocuparea posturilor/catedrelor ramase vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, in contextul situatiei epidemiologice
determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2

Art. 105 (1) Pe durata starii de alerta, pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, concursul organizat de inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate de catre candidati cu studii corespunzatoare postului consta in proba scrisa in profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs in vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
(2) in conditiile alin. (1):
a) se suspenda aplicarea prevederilor art. 99 alin. (3);
b) candidatii care nu au sustinut probe orale in cadrul concursului national, sesiunea 2021, conform prevederilor art. 80 alin. (2), lit. g) sau h),
pot sustine aceste probe in cadrul concursului organizat la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti, conform Calendarului;
c) probele practice/orale pentru posturile didactice vacante/rezervate care sunt conditionate la ocupare de o astfel de proba se organizeaza, se desfasoara si se evalueaza prin acordarea de calificative „Admis/Respins”, potrivit anexei nr. 4, de o comisie constituita la nivel judetean, conform prevederilor art. 68alin. (3)-(5),rezultatul stabilit de comisia de organizare si desfasurare a probelor orale ramanand definitiv;
d) candidatii trebuie sa aiba minimum nota 5 (cinci) la proba scrisa;
e) repartizarea candidatilor cu studii corespunzatoare postului, care au obtinut cel putin nota 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul concursului
organizat de inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti, se realizeaza in ordinea descrescatoare a notelor;
f) in cazul notelor egale la proba scrisa se aplica prevederile art. 65.

Suplinitorii calificati sunt cei care prind post, dar nu unul titularizabil. Pot exista suplinitori calificati cu note foarte mari, dar care nu au avut post sa se titularizeze, sau suplinitori calificati cu note intre 5 si 7, care nu au avut nota suficient de mare pentru a se titulariza.Tot suplinitori calificati sunt si candidatii care dau in toamna examen pe un post pentru care au studiile corespunzatoare.


 


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

suplinitori calificatiexamen suplinitor calificat 2021suplinitori 2021suplinitori calificaticoncurs suplinitori 2021concurs suplinitori califiaticoncurs suplinitori calificati 2021profesori suplinitori


x
Lasa un raspunsTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//