ţóÂ

Examenul de Titularizare 2021 are loc miercuri. Procedura si regulile au fost anuntate

De Laura Galescu
la 20 Iul. 2021
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Examenul de Titularizare 2021 are loc miercuri. Procedura si regulile au fost anuntate20Iul.2021

A fost anuntata procedura privind desfasurarea probei scrise la Titularizare, sesiunea 2021, care are loc miercuri, pe 21 iulie.

PROCEDURA
 
privind desfasurarea probei scrise, sigilarea si securizarea lucrarilor scrise din cadrul
concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in
invatamantul preuniversitar, sesiunea 2021
 
 
I. Dispozitii generale
 
Art. 1
(1) Prezenta Procedura reglementeaza modalitatile de desfasurare a probei scrise,
sigilare si securizare a lucrarilorscrise din cadrul concursului national pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sestunea 2021, denumit in
continuare concurs national.
(2) Procedura este elaborata cu respectarea prevederilor Metodologiei - cadru privind
mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar
2021-2022, aprobata prin Ordinul M.E.C. nr. 5991/11.11.2020, cu modificarile ulterioare si
prevederile Ordinului M.Ed. nr, 3795/13.05.2021 privind numirea si atributiile Comisiei Nationale
de monitorizare a concursului national, sesiunea 2021 și prevederilor Notei M.Ed.
nr. 30195/24.06.2021 privind repartizarea atributiile ce revin directiilor generale/directiilor din
cadrul Ministerului Educatiei, Centrului National de Politici si Evaluare in Educatie (C.N.P.E.E.)
si inspectoratelor scolare in organizarea si desfasurarea concursului national, sesiunea 2021.

Art. 2 in sensul prezentei Proceduri, se definesc urmatorii termeni:
a) autocolant cu etichete cu cod de bare — suport personalizat prezentat in anexa nr.1 a
prezentei Proceduri, care cuprinde cate 10 etichete autocolante cu cod de bare, numerotate si care
se aplica pe fiecare foaie tipizata;
b) borderou de predare a lucrarilor scrise — document, prezentat in anexa nr.2 a
prezentei Proceduri, completat la predarea lucrarilor scrise de catre candidat, in prezenta
responsabilului de sala;
c) foaie tipizata — coala de hartie de format A3 preimprimata cu elementele necesare
identificarii destinatiei — concurs national, cu detaliile specifice ╚Öi cu posibilitatea de personalizare,
de sigilare si de securizare.
 
Art. 3 Prezenta procedura reglementeaza urmatoarele categorii de activitati:
a) desfasurarea probei scrise din cadrul concursului national la data prevazuta in Calendar;
b) modalitatile de sigilare si securizare a lucrarilor scrise;
c) completarea borderoului de predare a lucrarilor.

Art. 4 Comisia de organizare si desfasurare a concursului, care functioneaza in baza
Metodologiei-cadru aprobata prin O.M.E.C. nr. 5991/11.11.2020, cu modificarile. ulterioare, este
responsabila si de aplicarea si respectarea prevederilor prezentei Proceduri.

Art. 5 (1) in data de 19 iulie 2021, la avizierul centrului de concurs, se afiseaza lista
candidatilor inscrisi pentru sustinerea lucrarii scrise, precum si repartizarea acestora pe sali. Pe usa
fiecarei sali de concurs se afiseaza instructiunile prevazute in anexa nr. 3 si tabele nominale
cuprinzand candidatii repartizati in respectiva sala si disciplina la care sustin proba scrisa in cadrul
concursului, conform modelelor prevazute in anexa nr. 5 si 5 bis.
(2) in fiecare sala de concurs se recomanda safie repartizati candidati care sustin concursul
la cel putin doua discipline diferite.
(3) in toate salile de multiplicare a subiectelor, in toate salile de concurs si in salile in care
isi desfasoara activitatea comisia de concurs se instaleaza camere audio-video de supraveghere,
functionale. Supravegherea audio-video in centrele de concurs se realizeaza conform prevederilor
Procedurii operationale privind activitatea de supraveghere audio-video, prin intermediul
sistemelor de supraveghere audio-video, in unitatile scolare din sistemul national de invatamant,
pe perioada desfasurarii probelor si activitatilor specifice din cadrul examenului national de
definitivare in invatamant și a concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2021, nr. 29409/31.05.2021.
(4) Presedintele comisiei din centrul de concurs are obligatia de a verifica, anterior
inceperii probei scrise, daca stampila si tusul utilizat pentru stampila precum si dimensiunile
etichetelor autocolante pentru sigilarea lucrarilor scrise respecta modelul prevazut in anexa nr. 6.
in situatia in care stampila si tusul nu corespund cu modeluldin prezenta procedura, presedintele
comisiei din centrul de concurs informeaza imediat presedintele comisiei judetene/a municipiului
Bucuresti de organizare a concursului.
(5) Anterior inceperii probei scrise, Presedintele comisiei din centrul de concurs instruieste
profesorii asistenti, responsabilii de sali cu privire la aplicarea prevederilor prezentei Proceduri.
 
 
II. Desfasurarea probei scrise
 
Art. 6 (1) Dupa descarcarea subiectelor transmise de C.N.P.E.E., presedintele comisiei din
centrul de concurs verifica daca informaticianul a descarcat și a tiparit toate subiectele necesare
pentru toate disciplinele arondate centrului de concurs.
(2) Membrii comisiei din centrul de concurs realizeaza multiplicarea subiectelor in numar
epal cu numarul de candidatisi le introduc in plicuri sigilate pe care se aplica stampila circulara
cu diametrul de 35 mm „Concurs de ocupare a posturilor didactice” (anexa nr. 6).
(3) Accesul candidatilor in centrele de concurs este permis pana la ora 8.15.
Transmiterea plicurilorsigilate cu subiecte in salile de concurs se realizeaza de catre presedinte si
secretarul comisiei din centrul de concurs sau de membrii desemnati de presedintele comisiei din
centrul de concurs, astfel incat Ia ora 9:00 acestea sa se poata desface in prezenta candidatilor.
(4) Candidatii au obligatia de a redacta lucrarea scrisa cu cerneala sau pix de culoare
albastra; desenele/graficele se pot realiza si cu creion negru. Este interzisa utilizarea instrumentelor
de scris (stilou, pix) a caror cerneala se poate sterge. Candidatii care doresc sa corecteze o greseala
taie fiecare rand din pasajul gresit cuo linie orizontala, iar schemele/desenele cu o linie oblica.
Pe foaia tipizata, candidatii completeaza, cu majuscule, denumirea disciplinei de
concurs, copiind formularea din subiectul primit.
(5) Inscrierea numelui candidatilor sau a altor nume proprii (inclusiv denumiri de
unitati de invatamant) care nu au legatura cu cerintele subiectului in afara spatiului care se
sigileaza, precum si orice alte semne distinctive pe foile tipizate, destinate lucrarilor scrise,
determina anularea lucrarilor scrise.
(6) Pe parcursul desfasurarii probei scrise se asigura supravegherea fiecarei sali de catre
2-3 profesori asistenti. Unul dintre profesorii asistenti este desemnat responsabil de sala.
(7) Responsabili de sali primesc, sub semnatura, de la secretariatul comisiei, tabelul
nominal cu candidatii repartizati in sala respectiva, foile tipizate de examen, etichetele destinate
secretizarii lucrarilor scrise, setul de 10 etichete autocolante cu cod de bare care se aplica pe fiecare
foaie tipizata scrisa, numerotate, pentrufiecare candidat si ciornele necesare,in functie de numarul
candidatilor.
(8) Candidatii si profesorii asistenti nu pot avea asupralor, in sala de examen, obiecte sau
materiale din urmatoarele categorii: genti, posete, ziare, reviste, carti, caiete, mijloace electronice
de calcul, telefoane mobile sau orice alte dispozitive/mijloace care intermediaza/faciliteaza
comunicarea la distanta, precum si alte obiecte/materiale a carorutilizare afecteaza desfasurarea
concursului in conditii de legalitate, echitate si obiectivitate. Candidatii pot avea dictionare pentru
disciplinele latina sau greaca veche (elina) si planurile de conturi pentru disciplina „economic,
administrativ, posta”. Materialele si/sau obiectele nepermise vor fi depuse in sala de depozitare a
obiectelor personale, inainte de intrarea in sala de concurs.
(9) In intervalul orar 8.15-9.00, responsabilii de sala:
_ a) verifica identitatea candidatilor pe baza de buletin de identitate/carte de identitate/
carte de identitate provizorie, pasaport sau, in mod exceptional, pe baza permisului de
conducere sau a cartii de alegator, se va tine seama de faptul ca, in conformitate cu prevederile
0UG nr. 70/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul de valabilitate al
documentelor de identitate care au expirat inainte cu cel mult 15 zile de la instituirea starii de
urgenta se mentine pe toata durata starii de alerta, precum si pentru o perioada de 90 de zile de la
incetarea acestei stari;
(b) efectueaza instructajul candidatilor privind:
b.1) modul de redactare a lucrarii scrise;
b.2) modulde corectare, de catre candidati, a greselilor;
b.3) modul de completare a disciplinei de concurs pe foaia tipizata;
b.4) modulin care se sigileaza și se securizeaza lucrarea scrisa;
b.5) modulincare se realizeaza numerotarea paginilorscrise;
b.6) conditiile in care candidatii se pot retrage de la proba scrisa;
b.7) situatiile in care candidatii potfi eliminati;
b.8) situatiile in care lucrarile scrise pot fi anulate.
(10) Candidatii care nu sunt prezenti in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte
pierd dreptul de a mai sustine probascrisa.
(11) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra sau
parasi sala, decat daca preda lucrarea, subiectul primit, ciornele si semneaza de predare. in cazuri
exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, el este insotit obligatoriu de
unul dintre profesorii asistenti pana la revenirea in sala de concurs. in aceasta situatie, timpul alocat
rezolvarii subiectelor nu se prelungeste.
(12) Dupa inmanarea subiectelor candidatilor, un membru al comisiei din centrul de
concurs, insotit de presedintele sau secretarul acestei comisii, verifica daca toti candidatii auprimit
subiectul corespunzator disciplinei de concurs la care s-au inscris, precum si prezenta
candidatilor, pe care o transmite comisiei judetene de organizare a concursului pana la ora 10:00,
conform anexei nr. 7 a prezentei Proceduri.
(13) In timpul desfasurarii probei, responsabilul de sala si ceilalti profesori asistenti nu
discuta intre ei si nu rezolva subiectele. Unul dintre ei se asaza in fata clasei, altul in spatele clasei
si nu au alte preocupari decat supravegherea candidatilor.
(14) Candidatii care in timpul desfasurarii probeiscrise sunt surprinsi copiind, transmitand
solutii cu privire la subiecte sau avand asupra lor materiale nepermise, din categoria celor
mentionate la alin. (8) sau compatibile cu acelea, chiar daca nule utilizeaza in momentul in care
sunt depistati, sunt eliminati din examen pentru tentativa de frauda, prin decizie motivata a
presedintelui comisiei din centrul de concurs, situatie in care profesorii asistenti care asigura
supravegherea sau membrii comisiei din centrul de concurs incheie un proces-verbal. Aceeasi
masura se aplica si pentru orice alta tentativa de frauda. Candidatii eliminati din concurs pentru
frauda sau tentativa de frauda nu suntrepartizati pe posturi didactice/catedre in anul scolar
2021-2022.
(15) Candidatii care din motive de sanatate sunt oblipatisa paraseasca sala de concurs pot
solicita anularea lucrarii. in aceasta situatie se incheie un proces-verbal semnat de responsabilul
de sala si profesorii asistenti.
(16) Candidatii care renunta din proprie initiativa la concurs pot solicita anularea lucrarii,
pe baza unei declaratii si pot parasi sala dupa cel putin doua ore de la deschiderea plicului cu
subiecte.
(17) In situatiile de la alin. (15) si (16) lucrarile scrise nu sunt evaluate, iar in statistici
candidatii respectivi se raporteaza retrasi. Candidatii nu au dreptul de a parasi salile de concurs
avand asupra lor subiecte de concurs,foi tipizate, coduri de bare sau ciorne.
(18) Profesorii asistenti care furnizeaza solutii ale subiectelor de concurs, falsifica lucrari,
tolereaza actiuni sau intentii de frauda ale candidatilor, parasesc nejustificat sala de concurs sau
manifesta neglijenta in indeplinirea atributiilor, raspund disciplinar, conform Legii educatiei
nationale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, potnvit dispozitiilor Codului civil
sau penal, in functie de gravitatea faptei. in aceste situatii, profesorii asistenti nu beneficiaza de
drepturile salariale stabilite conform O.M.Ed. nr. 3988/2021. Prevederile prezentului alineat se
aplica și presedintelui, secretarului, informaticianului, precum si membrilor comisiei de concurs
care furnizeaza solutii ale subiectelor de concurs, falsifica lucrari, tolereaza actiuni sau intentii de
frauda ale candidatilor sau manifesta neglijenta in indeplinirea atributiilor.
(19) Candidatii sigileaza lucrarile scrise, in prezenta responsabilului de sala, dupa care se
aplica stampila circulara cu diametrul de 35 mm „Concurs de ocupare a posturilor didactice”
(anexa nr.6) și semnatura presedintelui comisiei realizata cu cerneala sau pix de culoare albastra.
Sigilarea si securizarea lucrarilor scrise se realizeaza conform prezentei Proceduri (anexa nr. 8).
(20) Dupa ce finalizeaza redactarea lucrarii, fiecare candidat numeroteaza foile de CONCULS,
numai cu cifre arabe, in partea de jos a paginii, in coltul din dreapta, in spatiul dedicat, indicand
pagina curenta si numarul total de paginiscrise, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia,
in situatia in care candidatula scris in total 5 (cinci) pagini. Se numeroteaza toate paginile pe care
candidatul a scris, inclusiv prima pagina, precum si cele pe care sunt scrise doar cateva randuri,
partea nescrisa fiind barata de catre profesorii asistenti cu linie franta in forma literei „Z”, folosind
pix sau stilou cu cerneala de culoare albastra (anexa nr. 9). Profesorii asistentisi responsabilul
de sala, cu exceptia anularii spatiilor libere nescrise cu linie franta in forma literei „Z”, nu
semneaza și nu fac nicio alta insemnare pe lucrarile scrise sigilate.
(21) Dupa finalizarea redactarii lucrarilor, candidatii predau lucrarile scrise, subiectul,
ciornele si codurile de bare neutilizate responsabilului de sala, semneaza in borderoul de predare
a lucrarilor, mentionand numarulde paginiscrise. Spatiile libere ale intregii lucrari se anuleaza cu
linie franta in forma literei „Z”, utilizand pix sau stilou cu cerneala albastra (anexa nr. 9), de catre
un profesor asistent, in fata candidatului. Responsabilul de sala / profesorul asistent verifica in
prezenta candidatului, la predarea lucrarii scrise, daca au fost aplicate coduri de bare in ordine
crescatoare pe toate foile tipizate ale lucrarii scrise si daca toate foile tipizate suntsi gilate, conform
modelului-tip (anexa nr. 8). in sala raman cel putin 3 (trei) candidati pana la predarea ultimei
lucrari.
 
La finalizarea probeiscrise, candidatii nu au dreptul de a parasi salile de concurs
avand asupra lor subiecte de concurs, foi tipizate, coduri de bare sau ciorne. Pana la ora
13.30 va fi raportata situatia candidatilor retrasi si eliminati, conform precizarilor prevazute
in anexa nr. 7.
 
(22) Ciornele se predau separat, odata cu lucrarea scrisa, responsabilului de sala, fara sa
aiba valabilitate in evaluarea lucrarii si la eventualele contestatii. Ciornele se pastreaza, in arhiva
unitatii de invatamant in care se organizeaza proba scrisa din cadrul concursului national, timp de
minimum 3 ani,
(23) inainte de a preda lucrarile scrise presedintelui comisiei din centrul de concurs,
responsabilul de sala are obligatia de a verifica:
a) daca toate foile tipizate sunt secretizate, semnate si stampilate;
b) daca toti candidatii au scris, cu majuscule, denumirea disciplinei de concurs, identica
cu cea inscrisa pe subiectul primit;
c) daca toti candidatii au redactat lucrarile scrise cu respectarea prevederilor alin. (4);
d) daca toti candidatii au respectat prevederile alin. (20) privind numerotarea lucrarilor;
e) daca toti candidatii au aplicat pe lucrarile scrise codurile de bare conform prevederilor
alin. (21)
f) daca pe lucrarile scrise se regasesc semne distinctive.
(24) Dupa iesirea candidatilor din sala in care s-a desfasurat proba scrisa, responsabilii de
sala si profesorii asistenti predau presedintelui comisiei din centrul de concurs, pe baza de procesverbal tip, lucrarile scrise ale candidatilor, subiectele, borderourile de predare a lucrarilor,
tipizatele anulate si cele nefolosite, ciornele, etichetele si autocolantele cu coduri de bare
neutilizate.
(25) Presedintele comisiei din centrul de concurs anuleaza lucrarile scrise in situatia in
care:
a) pe lucrarea scrisa nu este completata, cu majuscule, denumirea disciplinei de concurs,
identica cu cea inscrisa pe subiectul primit;
b) redactarea lucrarii scrise nu respecta prevederile alin. (4);
c) numerotarea paginilor lucrarii scrise nu respecta prevederile alin. (20);
d) pe lucrarile scrise se regasesc semnedistinctive vizibile constatate la preluarea lucrarii. in situatia in care se anuleaza lucrari scrise se incheie un proces verbal de constatare semnat
de presedintele comisiei din centrul de concurs,la care se anexeaza lucrarile scrise anulate.
Lucrarile scrise anulate nu se transmit la centrele de evaluare.
(26) Lucrarile scrise, pe discipline de concurs, se amesteca de catre presedintele comisiei
din centrul de concurs si apoi sunt depozitate, daca este cazul, in conditii de securitate maxima,
astfel incat o singura persoana, actionand independent, sa nu poata avea acces la lucrarile scrise,
pana la predarea acestora, in aceeasi zi, cu proces-verbal reprezentantului inspectoratului scolar,
in vederea transmiterii la centrele de evaluare. La predarea lucrarilor scrise, presedintele si
membrii comisiei din centrul de concurs, precum si reprezentantul inspectoratului scolar au
obligatia de a verifica daca toate foile tipizate suntsigilate, semnate si stampilate.
(27) Lucrarile scrise nu se capseaza, nu se lipesc si nu se numeroteaza in centrele de
concurs sau in inspectoratele scolare/centrele de colectare.
(28) Baremele de evaluare potfi consultate, dupa finalizarea probeiscrise.
(29) Rezultatele concursuluise afiseaza pe site-ul si la sediul inspectoratului scolar la data
prevazuta de Calendarul mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul
preuniversitar pentru anul scolar 2021-2022, denumit in continuare, Calendar.
(30) Contestatiile se depun/transmit, in scris, la sediile inspectoratelor scolarein termenul
prevazut de Calendar.in ziua sustinerii probeiscrise, in centrele de concurs, pe usa fiecarei sali de
concurs si la avizierul centrului de concurs se va afisa un anunt cu precizarea ca in perioada
prevazuta pentru depunerea/transmiterea contestatiilor la inspectoratele scolare, acestea se
depun/transmit astfel:
a) in data de 27 iulie 2021 contestatiile se depun, in scris, pana la ora 21:00;
b) in data de 28 iulie 2021 contestatiile se depun, in scris, pana la ora 12:00.
Transmiterea contestatiilor la inspectoratele scolare se poate realiza și electronic
(scanat), prin posta electronica, la adresa de e-mail indicata de inspectoratele scolare. in data
de 27 iulie 2021 si in data de 28 iulie 2021 pana la ora 12:00.
in contestatie candidatul precizeaza urmatoarele informatii: judetul, nr. și denumirea
centrului de concurs, numele, initiala tatalui, prenumele, codul numeric personal, disciplina la
care a sustinut proba scrisa in cadrul concursului și nota contestata, adresa de e-mail. numarul
de telefon și denumirea uneia dintre institutiile/unitatile de invatamant absolvite.
Contestatia la proba scrisa se depune la inspectoratul scolar, personal de catre candidat
sau prin imputernicit, acesta din urma prezentand procura notariala in original.
Candidatul anexeaza la contestatia depusa/transmisa la inspectoratul scolar si o copie
a buletinului/cartii de identitate. Nu potfi contestate lucrarile scrise ale altor candidati.
(31) Informaticienii din inspectoratele scolare vor marca in aplicatie in timp real
contestatiile inregistrate, astfel incat dupa finalizarea marcarii tuturor contestatiilor, aplicatia sa
furnizeze tabelul centralizator.
(32) Rezultatele finale ale concursului se afiseaza la data prevazuta in Calendar.
(33) Informatiile care contin date cu caracter personal sunt disponibile conform
prevederilor art. 112 din Metodologia-cadru aprobata prin OMEC. nr. 3991/2020, cu
modificarile ulterioare.

Art. 7 (1) Comisiile judetenede organizare si desfasurare a concursului asigura conditii de
egalizare a sanselor pentru candidatii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor de redactare a
lucrarilor la subiectele de concurs, in functie de particularitatile individuale si de cele specifice
deficientei respective, cum ar fi:
a) asigurarea posibilitatii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille de candidatii
nevazatori, respectiv a limbajului mimico-gestual de candidatii cu deficiente de auz (inclusiv
posibilitatea asigurarii, dupa caz, a unui interpret autorizat);
b) asigurarea posibilitatii de redactare a lucrarii scrise prin utilizarea calculatorului cu voce
sintetica pentru candidatii nevazatori sau cu deficiente de vedere grave;
c) asigurarea scrisului cu caractere marite pentru candidatii ambliopi;
d) realizarea probei scrise prin dictarea continutului acesteia, de catre candidatul cu
deficiente, catre un profesor asistent, de alta specialitate decat cea la care se desfasoara proba
respectiva și marirea cu pana la o ora a timpului destinat efectuarii lucrarii scrise in aceste situatii.
(2) Pentru candidatii nevazatori, ambliopi sau cu deficiente de vedere grave, timpul destinat
redactarii lucrarii scrise poate fi marit cu 1-2 ore,la solicitarea candidatului.
(3) Comisia judeteana/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului a
concursului avizeaza procedurile de sustinere a concursului de catre candidatii cu
deficiente/imobilizati si informeaza Ministerul Educatiei asupra acestor situatii.

III. Desfasurarea activitatilor de sigilare, securizare a lucrarilor scrise si de
completare a borderoului de predare a lucrarilor scrise din cadrul concursului national,
sesiunea 2021
 
Art. 8 In vederea sigilarii si securizarii lucrarilor scrise pentru concurs, se desfasoara
urmatoarele activitati:
a) responsabilul de sala distribuie fiecarui candidat etichetele destinate secretizarii datelor
de identificare si un set de 10 etichete autocolante cu cod de bare, numerotate crescator, conform
anexei nr. 1, odata cu prima foaie de concurs tipizata;
b) responsabilul de sala si profesorii asistenti instruiesc candidatii asupra aspectelor privind
secretizarea lucrarilorscrise, prin lecturarea si prin distribuirea anexei nr. 3 a prezentei Proceduri;
c) candidatii completeaza cu datele personale spatiul dedicat pe toate foile de concurs
tipizate scrise, care se sigileaza;
d) profesorii asistenti verifica datele de identificare ale fiecarui candidat completate in
spatiul dedicat care se sigileaza;
e) candidatii sipileaza spatiul cu datele de identificare folosind numai etichetele destinate
acestui scop, dupa ce toti profesorii asistenti au semnat in spatiul dedicat;
f) presedintele comisiei din centrul de concurs in care se desfasoara proba scrisa aplica
stampila circulara cu diametrul de 35 mm „Concurs de ocupare a posturilor didactice” (anexa
nr. 6) pe coltul sigilat si semneaza pe toate foile de concurs tipizate scrise.
g) candidatii aplica eticheta autocolanta cu cod debare nr.] pe prima pagina a primei foi
de concurs tipizate si sigilate, doarin spatiul marcat cu „Cod de bare”;
h) incepand cu a doua foaie de concurs tipizata solicitata, candidatii aplica consecutiv, cate
o eticheta autocolanta cu cod de bare, in ordine crescatoare, in chenarul dedicat „Cod de bare”
aflat pe foaia de concurs tipizata si sigilata;
i) aplicarea etichetelor autocolante cu cod de bare se face, in spatiul dedicat, doar pe foile
tipizate care contin raspunsurile candidatilor;
J) etichetele autocolante cu cod de bare se utilizeaza doar in spatiul marcat cu „Cod de
bare”;
k) aplicarea etichetelor autocolante cu cod de bare se face doarpe foile de concurs scrise,
care nu au fost anulate.
 
Art. 9 Completarea si semnarea borderoului de predare a lucrarilor scrise, prezentat in
anexa nr. 2, se realizeaza de catre candidati, conform prevederilor prezentei Proceduri.

Art. 10 La predarea lucrarilor scrise pentru concurs, fiecare candidat completeaza in
borderoul de predare a lucrarilor scrise, astfel:
a) numarul paginilorscrise (inclusiv cele incomplete);
b) numarul etichetelor autocolante cu cod de bare utilizate;
c) numarul etichetelor autocolante cu codde bare neutilizate;
d) semneaza in dreptul datelor inscrise referitoare la numarul de pagini ale lucrarii si
numarulde etichete autocolante utilizate/neutilizate, confirmand ca a lipit pe fiecare foaie tipizata
scrisa, neanulata, in ordine crescatoare, cate o eticheta autocolanta cu cod de baresi ca a primit si
a tratat subiectul corespunzator disciplinei de concurs pentru care a validat fisa de inscriere la concurs.

IV. Dispozitii finale
 
Art. 11 In mod exceptional, in situatia in care se utilizeaza coduri de bare de rezerva, lista
candidatilor pentru care s-au utilizat acestea se transmite, in ziua sustinerii probei scrise, prin fax
Comisiei nationale de monitorizare a concursului la nr. (021)314.54.20 precum si la adresele de
e-mail: adrian.barbulescu@edu.gov.ro, florica.vranceanu@gov.edu.ro conform modelului
prevazut in anexa nr. 4 a prezentei Proceduri.

Art. 12 Prevederile prezentei Proceduri au caracter public.

Art. 13 Comisiile din centrele de concurs afiseaza la avizier o nota de informare a
persoanelor carora li se prelucreaza datele cu caracter personal. Modelul notei de informare este
prezentat in anexa nr.10.

Art. 14 Abaterile de la prevederile prezentei Proceduri, savarsite de persoanele implicate
in organizarea si desfasurarea concursului, angajeaza, conform legislatiei in vigoare, dupa caz,
raspunderea civila, penala, administrativa, disciplinara sau patrimoniala.
 
 
Anexa nr.3
 
INSTRUCTIUNI
 
referitoare la activitatile pe care trebuie sa le realizeze candidatii in vederea sigilarii,
securizarii si a predarii lucrarilor scrise
 
Candidatii sunt atentionati:
 
- Sa respecte recomandarile responsabilului de sala si ale profesorilor asistenti.
- Sa verifice, inainte de a incepe redactarea raspunsurilor, daca subiectul primit corespunde
disciplinei pentru care a validat fisa de inscriere la concurs.
- Sa completeze, cu majuscule, pe foaia tipizata, denumirea disciplinei de concurs, copiind
formularea din subiectul primit.
- Sa completeze cudatele personale de identificare spatiul care se sigileaza existent pe foile
de concurs tipizate, utilizate pentru redactarea lucrarii scrise.
- Sa sigileze spatiul cu datele personale de identificare, cu etichetele dedicate acestui scop,
conform modelului-tip transmis de Ministerul Educatiei pentru a
fi utilizat la nivel national (anexa nr. 8).
- Sa aplice eticheta autocolanta cu cod de bare nr. 1 pe prima pagina, in partea de sus, stanga,
a foii de concurs tipizate si sigilate, in spatiul marcat cu „Cod de bare”
- Sa aplice consecutiv, incepand cu a doua foaie de concurs tipizata scrisa, cate o eticheta
autocolanta cu cod debare, in ordine crescatoare, in partea de sus, stanga a fiecarei noi foi
tipizate, in spatiul marcat cu „Cod de bare”.
- Sa utilizeze etichetele autocolante cu cod de bare doar pentru identificarea foilor de concurs
tipizate scrise.
- Sa respecte toate normele de redactare a lucrarii scrise si ca nerespectarea acestora conduce
la anularea lucrarii scrise in centrul de concurs sau in centrul de evaluare.
- Sa completeze in borderoul de predare a lucrarilor scrise, numarul paginilorscrise (inclusiv
cele incomplete), al etichetelor autocolante cu cod de bare utilizate si al etichetelor
autocolante cu cod de bare neutilizate
- Sa semneze in borderoul de predare a lucrarilor scrise, declarand pe propria raspundere ca
a procedat la lipirea pe fiecare foaie tipizata scrisa, neanulata, a cate unei etichete
autocolante cu cod de bare, numerotate consecutiv, in ordine crescatoare si ca a primit si a
tratat subiectul corespunzator disciplinei pentru care a validat fisa de inscriere la concurs.
- Sa predea la final lucrarea scrisa, subiectul, ciornele, etichetele si etichetele autocolante cu
cod de bare neutilizate.
 
Organizarea și desfasurarea activitatilor pentru stabilirea prezentei candidatilor la proba scrisa
din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice din invatamantul preuniversitar, respectiv
a candidatilor retrasi/eliminati de la aceasta proba, precum si pentru stabilirea lucrarilor scrise
anulate la nivel de centru de concurs
 
Raportarea prezentei candidatilor la proba scrisa din cadrul concursului de ocupare a
posturilor didactice din invatamantul preuniversitar, respectiv a candidatilor eliminati/retrasi de la
aceasta proba se va realiza on-line prin intermediul aplicatiei informatice dedicate pentru
mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2021-2022.

Ghidul pentru raportarea on-line a prezentei candidatilor la proba scrisa din cadrul
concursului de ocupare a posturilor didactice din invatamantul preuniversitar a candidatilor
eliminati/retrași de la aceasta probasi a lucrarilor scrise anulate la nivelul centrului de concurs se
comunica inspectoratelor scolare cel mai tarziu in preziua probei scrise.
 
In vederea raportarii on-line a prezentei candidatilor la proba scrisa, respectiv a candidatilor
eliminati/retrasi de la aceasta proba, este necesar ca in fiecare unitate de invatamant (locatie) in
care se desfasoara proba scrisa sa se pregateasca puncte de colectare a situatiei candidatilor
prezenti/absenti la proba scrisa, respectiv a situatiei candidatilor eliminati/retrasi de la proba scrisa,
dotate cu:
- calculatoare (laptopuri) conectate la Internet cu acces la aplicatie (acces la serverul
https://tit.edu.ro/tit);
- operatori cu acces la aplicatie (serverul https://tit.edu.ro/tit).

Pentru fiecare punct de colectare se stabileste o planificare pe intervale orare a preluarii
prezentei de la salile de concurs, incepand cu ora 8.30.
 
Anexa nr. 10
 
Nota de informare
Comisia din centrul de concurs va informeaza prin prezenta despre prelucrarea datelor
dumneavoastra cu caracter personal si drepturile pe care le aveti in conformitate cu
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie
2016, denumit in continuare GDPR si legislatia nationala privind protectia si securitatea datelor
personale, in vigoare.
 
Scopurile si baza legala a prelucrarilor
in conformitate cu Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de
predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2021-2022, aprobata prin Ordinul M.E.C.
nr. 5991/11.11.2020, cu modificarile ulterioare, comisiile de concurs/evaluare/solutionare a
contestatiilor au obligatia de a prelucra datele cu caracter personal in conditii de siguranta si numai
pentru scopurile specificate.
 
Prelucrarea datelor personale se realizeaza in conformitate cu prevederile GDPR, cu
prevederile specifice aplicabile, in scopulrealizarii atributiilor, drepturilor si obligatiilor legale,
precum si sarcinilor care servesc interesului public, respectiv in scopul derularii concursului
national, sesiunea 2021.
 
Tipurile de date cu caracter personal care se prelucreaza sunt prevazute in Anexa
nr. 3 la Metodologia-cadru aprobata prin OM.E.C. nr. 5991/2020, cu modificarile ulterioare.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
 
Datele dumneavoastra personale sunt destinate utilizarii de catre comisiile de
concurs/evaluare/solutionare a contestatiilor si sunt comunicate urmatorilor destinatari, daca este
cazul:
- institutiilor publice, conform prevederilor legale;
- instantelor de judecata in vederea formularii de actiuni si reprezentarii in instanta;
- membrilor echipelor / comisiilor in cadrul activitatilor de control.

Perioada de stocare a datelor personale
 
Datele dumneavoastra personale sunt stocate pe perioada necesara efectuarii tuturor
demersurilor intreprinse pentru indeplinirea atributiilor legale dupa care vor fi arhivate potrivit
legislatiei aplicabile. Datele dumneavoastra cu caracter personal se afiseaza la avizierul
inspectoratelor scolare pentru o perioada de o luna, iar pe pagina de internet a Ministerului
Educatiei si a inspectoratelor scolare pana la implinirea termenului de 4 ani de la data afisarii.

Drepturile dumneavoastra si modul de exercitare al acestora
 
Conform prevederilor lepale aplicabile, beneficiati de dreptul de acces, dreptul la
rectificare, dreptul de a contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal e-mail: anspdep@dataprotection.ro. Pentru exercitarea drepturilor dvs. aveti
dreptul de a contacta responsabilul cu protectia datelor din cadrul Ministerului Educatiei, e-mail
dpo@edu.gov.ro sau sa. va adresati in scris inspectoratului scolar judetean/al municipiului
Bucuresti.

Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

titularizare 2021 datatitularizaretitularizare 2021examen titularizareproba scrisa titularizare


x
Lasa un raspunsTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//