ţóÂ

Propunere de lege - 22 de elevi in clasa. Programa scolara sa acopere maxim 65 la suta din ore, restul va fi lasat la dispozitia profesorului

De Laura Galescu
la 01 Iul. 2020
4 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Propunere de lege - 22 de elevi in clasa. Programa scolara sa acopere maxim 65 la suta din ore, restul va fi lasat la dispozitia profesorului01Iul.2020

Un nou proiect de lege stabileste reducerea numarului de elevi dintr-o clasa, dar si alte modificari legate de programa scolara si nu numai.

 
Daca proiectul de lege va fi adoptat, clasele vor arata astfel:
 
- invatamantul gimnazial: clasa cuprinde in medie 22 de elevi, dar nu mai putin de
10 si nu mai mult de 26;
 
- invatamantul liceal si profesional: clasa cuprinde in medie 22 de elevi, dar nu mai
putin de 12 si nu mai mult de 26;
 
- invatamantul dual: clasa cuprinde in medie 22 de elevi, dar nu mai putin de 12 si
nu mai mult de 26;
 
- invatamantul postliceat: clasa cuprinde in medie 22 de elevi, dar nu mai putin de
12 si nu mai mult de 26;
 
Mai mult, referitor la programa scolara, noile modificari le-ar da mai multa mana libera profesorilor. Programa scolara ar acoperi maxim 65 la suta din ore, restul ar fi lasat la dispozitia profesorului 
 
 
Proiectul de lege cuprinde numeroase alte modificari la Legea Educatiei, pe care vi le prezentam mai jos integral:
 
 
Art. 1: Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica
si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. La articolul 3, dupa litera c) se introduce o noua litera, lit.c1, cu urmatorul cuprins:
 
„c1 principiul adaptabilitatii curriculumului national si programei scolare - in baza caruia
deciziile se iau in concordanta cu specificul varstei elevilor, evitand supraincarcarea acestora,
oferind spatiul necesar si pentru activitati extrascolare.”
 
2. La articolul 3 se introduce un nou alineat, alin.(2), cu urmatorul cuprins:
 
„(2) Prevederile alin.(l) lit.c1) se aplica in vederea constituirii efectivelor de
anteprescolari/prescolari/elevi la grupa mica, clasele pregatitoare si clasele a IX-a ale ciclului
secundar superior, fara a fi afectate efectivele de anteprescolari/prescolari/elevi ale
grupelor/claselor deja existente.”
 
3. La articolul 23, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(11), cu urmatorul
cuprins:
 
„(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), la solicitarea expresa a parintilor, pot
fi inscrisi in invatamantul prescolar copiii cu varsta de minimum 2 ani, asigurandu-se finantarea
de baza corespunzatoare, de la bugetul de stat, in baza costului standard per prescolar stabilit
prin hotarare a Guvernului.”
 
4. La articolul 27, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alin.(11) si (12), cu
urmatorul cuprins:
 
„(11) Nivelul anteprescolar poate fi organizat in crese pentru varsta de 0-3 ani sau in
gradinite pentru varsta 2-3 ani.
 
(12) In conditiile in care unitatea de invatamant care are in componenta nivel prescolar nu
are o structura integrala de invatamant anteprescolar cu toate cele 3 grupe, poate include in
cadrul invatamantului prescolar o grupa pentru varsta 2-3 ani.”
 
5. La articolul 27, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
„(2) Organizarea unitatilor de educatie timpurie anteprescolara, standardele de calitate si
metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de
Ministerul Educatiei si Cercetarii. Continutul educativ, respectiv curriculumul specific pentru
copiii sub 3 ani, se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
 
(3) Asigurarea personalului didactic necesar desfasurarii educatiei anteprescolare se face
de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, conform art. 104 alin.(2) lit.a), cu respectarea
standardelor de calitate si a legislatiei in vigoare.”
 
6. La articolul 27, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (61), cu
urmatorul cuprins:
 
„(61) Cupoanele sociale pot fi acordate si de catre autoritatile publice locale. Cuantumul,
conditiile si regulamentul de acordare vor fi stabilite prin hotarare a consiliului local.”
 
7. La articolul 28, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alin. (11) si (12), care
vor avea urmatorul cuprins:
 
„(11) in cadrul gradinitelor cu program saptamanal, normativul per prescolar va fi
calculat in asa fel incat sa asigure acoperirea cheltuielilor serviciilor educationale si de
supraveghere.
 
(12) Gradinitele cu program saptamanal furnizeaza servicii pe timpul noptii numai in
situatii deosebite si de urgenta ale parintilor/reprezentantilor legali, respectiv:
 
a) program de lucru pe timpul noptii pentru ambii parinti/reprezentanti legali
sau pentru familii monoparentale;
b) urgente medicale ale parintilor/reprezentantilor legali sau a altor membri
din familia acestora;
c) deces in familie.”
 
8. La articolul 28, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„(2) Autoritatile administratiei publice locale si inspectoratele scolare asigura conditiile
pentru generalizarea treptata a educatiei timpurii.”
 
9. La articolul 45, alineatele (8) si (17) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
„(8) Minoritatile nationale sunt reprezentate proportional cu numarul de clase in organele
de conducere ale unitatilor de invatamant, ale inspectoratelor scolare sau ale institutiilor
echivalente, cu respectarea criteriilor de competenta profesionala, potrivit legii.”
 
„(17) in finantarea de baza a unitatii de invatamant preuniversitar cu predare in limbile
minoritatilor nationale, costul standard per elev, per prescolar si per anteprescolar se calculeaza
dupa un coeficient marit pe baza factorilor de corectie, luand in considerare influentele de cost
rezultate ca urmarea aplicarii planurilor cadru pentru scolile cu limba de predare in limba
minoritatii nationale sau a limbii minoritatii nationale, stabilite prin includerea influentelor de
cost aferente numarului cadrelor didactice care predau la clasa, numarului elevilor inscrisi in
internatele scolare, a influentelor privind izolarea lingvistica, geografica si numarul redus de
elevi, prescolari si anteprescolari, precum si elevii prevazuti la alin. (7). Acelasi coeficient se
aplica si in cazul unitatilor scolare cu predare in limba romana, in conditii similare.”
 
10. La articolul 46, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„(12) In sistemul de invatamant la toate nivelurile, specializarile, programele, programele
de studii, ciclurile de studii si formele de invatamant, proba examenului de absolvire si examenul
de admitere se organizeaza cu respectarea principiului echitatii si asigurarii egalitatii de sanse si
se sustin, la alegere, in limba in care au fost studiate disciplinele respective, in conditiile legii.”
 
11. La articolul 58, dupa alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alin.(5) - (9),
cu urmatorul cuprins:
 
„(5) in conditiile in care statul, consiliile judetene sau consiliile locale nu finanteaza
programul „Scoala dupa scoala” parintii pot incheia contracte cu unitati de invatamant
preuniversitar pentru inchirierea spatiilor destinate educatiei, respectiv contracte de furnizare de
servicii educationale cu profesori incadrati in sistemul de invatamant.
 
(6) Profesorii prevazuti la alin.(5) se pot inregistra si incheia contracte de furnizare de
servicii educationale inclusiv sub forma de persoane fizice autorizate.
 
(7) Atunci cand profesorul provine de la o alta unitate de invatamant decat cea in care se
presteaza serviciul, este necesar acordul consiliului de administratie al scolii care incheie
contractul de inchiriere a spatiului.
 
(8) Parintii, pentru gestionarea, finantarea programului „Scoala dupa scoala”, pot infiinta
organizatii neguvemamentale care incheie contractele prevazute la alin.(5) in numele acestora.
 
(0) Statul va sustine generalizarea ofertarii programului „scoala dupa scoala ” pentru
intregul sistem de invatamant preuniversitar pana in anul 2030, in mai multe etape.”
 
12. Dupa articolul 58 se introduc doua noi articole, art. 58! si 587,cu urmatorul cuprins:
 
„Art. 58! - (1) in perioada desfasurarii activitatii didactice, anteprescolarilor,
prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, respectiv acreditat
confesional si particular, li se acorda, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constand intr-o masa
calda pe zi .in cadrul programului „Masa calda la scoala”. Limita valorii zilnice se stabileste prin
hotarare a Guvernului si nu poate fi mai mica de 7 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea
adaugata.
 
(2) Limita valorica prevazuta la alin.(l) nu cuprinde pretul cheltuielilor de transport, de
distributie si de depozitare a produselor alimentare, dupa caz.
 
$ . 3 3. > a * . a =
 
(3) La cererea motivata a parintilor, formulata in scris si sustinuta de documente-suport,
inregistrata la secretariatul unitatii de invatamant in care sunt inmatriculati anteprescolarii,
prescolarii si elevii care, din considerente de natura medicala, culturala sau religioasa, nu pot
beneficia de masa calda vor beneficia de produse alimentare adecvate situatiei acestora, in limita
valorii zilnice stabilite conform legii.
 
(4) Pentru mentinerea sanatatii anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor prevazuti la
alin.(l), in cadrul programului se vor distribui numai produse alimentare preparate in
conformitate cu o metodologie aprobata de Ministerul Educatiei si Cercetarii impreuna cu
Ministerul Sanatatii.
 
(5) Unitatile administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de invatamant vor primi
sumele necesare derularii programului prevazut la alin.(1) din sumele defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat pentru bugetele locale, potrivit unei anexe care va face parte din legea
bugetului de stat.
 
(6) Sumele prevazute la alin.(5) pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor
locale ale unitatilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau din alte surse de
finantare, legal prevazute, in urmatoarele situatii:
 
a) stabilirea prin hotarare a consiliului local a unei valori zilnice a mesei calde mai
mari decat cea prevazuta la alin.(|);
 
b) cresterea, in cursul anului scolar, a numarului de anteprescolari/prescolari/elevi
beneficiari ai programului prevazut la alin.(1).
 
(7) Programul „Masa calda la scoala” in unitati de invatamant preuniversitar va fi
generalizat pentru intregul sistem de invatamant pana in anul 2030, in mai multe etape.
 
(8) Programul „Masa calda la scoala” in unitati de invatamant preuniversitar va putea fi
finantat de catre oricare unitate administrativ-teritoriala pe baza unei hotarari a consiliului local
sau judetean inainte de generalizarea programului sau includerea unitatilor de invatamant
preuniversitar de pe raza teritoriului administrativ in acest program la nivel national.
 
(9) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a mesei calde se
organizeaza la nivelul fiecarei unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor si se
stabileste potrivit prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice.
 
(10) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care dispun de
mijloacele necesare prepararii si distribuirii pachetelor alimentare/mesei calde, in scopul cresterii
calitatii acestora, pot utiliza in acest scop sumele alocate potrivit prevederilor alin.(1).
 
(11) Lista unitatilor de invatamant finantate la nivel national in cadrul programului „Masa
calda la scoala” va fi aprobata prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
 
(12) Ministerul Educatiei si Cercetarii elaboreaza pana la inceputul anului scolar 2020-
2021 normele metodologice de aplicare a programului „Masa calda la scoala” in unitati de
invatamant preuniversitar, care se aproba prin hotarare a Guvernului.”
 
„Art. 582 - in conditiile in care o unitate de invatamant preuniversitar dovedeste
indeplinirea tuturor conditiilor prin care poate demara programele „Scoala dupa scoala, sau
"Masa calda la scoala”, incepand din anul scolar urmator, finantarea va fi cuprinsa in mod
obligatoriu in bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii in capitolul bugetar aferent
programelor mentionate.”
13. La articolul 63 alineatul (1), litera b) a alineatului (2) si alineatul (3) se modifica si
vor avea urmatorul cuprins:
Art. 63 - (1) in invatamantul preuniversitar, formatiunile de studiu cuprind grupe, clase
sau ani de studiu, dupa cum urmeaza:
a) educatia anteprescolara: grupa cuprinde in medie 6 copii, dar nu mai putin de 3 si
nu mai mult de 8;
b) invatamantul prescolar: grupa cuprinde in medie 12 prescolari, dar nu mai putin de
6 si nu mai mult de 17;
c) invatamantul primar: clasa cuprinde in medie 17 elevi, dar nu mai putin de 10 si
nu mai mult de 23;
d) invatamantul gimnazial: clasa cuprinde in medie 22 de elevi, dar nu mai putin de
10 si nu mai mult de 26;
e) invatamantul de arta: clasa cuprinde in medie 14 elevi, dar nu mai putin de 8 si nu
mai mult de 25 si poate fi constituita din maximum 4 grupe. Grupa cuprinde in medie
6 elevi, dar nu mai putin de 4 si nu mai mult de 10;
f) invatamantul liceal si profesional: clasa cuprinde in medie 22 de elevi, dar nu mai
putin de 12 si nu mai mult de 26;
2) invatamantul dual: clasa cuprinde in medie 22 de elevi, dar nu mai putin de 12 si
nu mai mult de 26;
h) instruirea practica si pregatirea de specialitate se desfasoara pe grupe de minimum
8 elevi si maximum 12 elevi;
i) clasele din invatamantul profesional, dual si vocational pot fi constituite din
maximum 4 grupe cu calificari diferite;
]) invatamantul postliceat: clasa cuprinde in medie 22 de elevi, dar nu mai putin de
12 si nu mai mult de 26;
k) invatamantul special pentru elevi cu deficiente usoare si/sau moderate: grupa
cuprinde in medie 8 elevi, dar nu mai putin de 6 si nu mai mult de 10;
|) invatamantul special pentru elevi cu deficiente grave: grupa cuprinde in medie 4
elevi, dar nu mai putin de 3 si nu mai mult de 5.
 
(2) Prin exceptie de la prevederile alin.(l), in localitatile in care exista cerere pentru forma
de invatamant in limba materna a unei minoritati nationale, efectivele formatiunilor de studiu se
organizeaza, se infiinteaza si functioneaza astfel:
 
b) organizarea, reorganizarea, desfiintarea oricaror formatiuni de studiu, inclusiv cel
simultan pentru forma de invatamant in limba materna a unei minoritati nationale
existente, se pot realiza cu avizul conform al Ministerului Educatiei si Cercetarii,
Comisiei de invatamant si tineret a Consiliului Minoritatilor Nationale, aflat in
coordonarea Departamentului de relatii interetnice din cadrul Secretariatului General
al Guvernului, si al organizatiei minoritatii nationale reprezentate in Parlamentul
Romaniei;
 
(3) In situatii exceptionale, formatiunile de prescolari sau de elevi pot functiona peste
efectivul maxim, cu cel mult 2 prescolari/elevi, dupa caz, peste numarul maxim prevazut la
alin.(l), cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, pe baza unei justificari
din partea consiliului de administratie al unitatii de invatamant care solicita exceptarea de la
prevederile alin. (1). ”
 
14. La articolul 63, dupa alineatul (31) se introduce un nou alineat, alin.(32), cu
urmatorul cuprins:
 
„(32) Integrarea scolara individuala a copiilor/elevilor cu cerinte educationale speciale in
grupe/clase din invatamantul de masa se realizeaza doar la inceputul anului scolar. Pentru fiecare
prescolar/elev cu cerinte educationale speciale orientat de catre centrul judetean de resurse si
asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala
pentru invatamantul de masa, efectivele existente ale grupelor/claselor se diminueaza cu 2
prescolari/elevi.”
 
15. La articolul 66, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„(3) Pentru fiecare disciplina si domeniu de studiu, programa scolara acopera 65% din
orele de predare si evaluare, lasand la dispozitia cadrului didactic 35% din timpul alocat
disciplinei/domeniului de studiu respectiv. in functie de caracteristicile elevilor si de strategia
scolii din care face parte, profesorul decide daca procentul de 35% din timpul alocat
disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru invatare remediala, pentru consolidarea
cunostintelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performante superioare, conform unor
planuri individuale de invatare elaborate pentru fiecare elev.”
 
16. Articolul 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„Art.67.- (1) Curriculumul national pentru educatia timpurie este centrat pe dezvoltarea
fizica, cognitiva, emotionala si sociala a copiilor, respectiv pe remedierea precoce a eventualelor
deficiente de dezvoltare si se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
 
(2) CIRAE, respectiv CMBRAE, in coordonarea inspectoratelor scolare, in baza unei
metodologii specifice elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, constituie echipe
multidisciplinare de interventie timpurie, menite sa realizeze evaluarea tuturor copiilor,
monitorizarea, depistarea si asistenta precoce corespunzatoare a celor cu cerinte educationale
speciale sau cu risc in dezvoltarea competentelor personale.”
 
17. La articolul 84, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
(4) Elevii beneficiaza de gratuitate pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de
teatru, de opera, de film si la alte manifestari culturale si sportive organizate de institutii
publice.”
 
18. La articolul 85, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„Art. 85 - (1) in situatii justificate, anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor din
invatamantul obligatoriu, scolarizati intr-o alta localitate decat aceea de domiciliu, li se asigura
servicii de transport si, dupa caz, servicii de masa si de internat, de catre autoritatile
administratiei publice locale din localitatea de domiciliu, sau autoritatile administratiei publice
locale din localitatea in care isi desfasoara studiile, cu sprijinul operatorilor economici, al
colectivitatilor locale, al societatilor de binefacere, precum si al altor persoane juridice sau
fizice.” 
 
19. La articolul 99, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin.(11), cu
urmatorul cuprins:
 
„(11) CJRAE respectiv CMBRAE va asigura functionarea in fiecare unitate de
invatamant cu personalitate juridica a unui cabinet de consiliere psihologica, unde sa isi
desfasoare activitatea un psiholog scolar care sa aiba in evidenta pana la 500 de elevi.”
 
20. La articolul 102, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4), cu
urmatorul cuprins:
 
„(4) Finantarea internatelor scolare in invatamantul preuniversitar obligatoriu de stat si
acreditat particular, confesional se asigura din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii.
Unitatile administratiei publice locale pot participa la finantarea internatelor scolare.”
 
21. La articolul 104, alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„c) cheltuieli cu evaluarea periodica a elevilor/prescolarilor/anteprescolarilor, din
sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, prin bugetele locale;”
22. La articolul 107, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„(1) Finantarea suplimentara se acorda ca suma globala fixa din bugetul Ministerului
Educatiei si Cercetarii pentru premierea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, particular
sau confesional care realizeaza rezultate deosebite:
 
a) in domeniul incluziunii;
 
b) in domeniul performantelor scolare;
 
c) cu privire la insusirea limbii romane in unitatilor de invatamant cu predare
integrala in limba minoritatilor nationale;
 
d) cu privire la insusirea cel putin a unei limbi de circulatie internationala sau a
unei minoritati nationale, atestat cu examen recunoscut la nivel international;

e) pentru performantele inregistrate la examenul de bacalaureat;

f) in domeniul activitatilor extracurriculare;

g) in domeniul performantelor stiintifice realizate de cadrele didactice sau elevi.”

23. La articolul 135, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„(5) Finantarea de baza se calculeaza dupa un coeficient marit pentru studentii care
urmeaza cursurile in limba unei minoritati nationale sau intr-o limba moderna de circulatie
internationala.”
 
24. La articolul 213, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„(7) Durata mandatului de rector este de 4 ani.”
 
25. La articolul 236, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), formarea personalului din educatia
anteprescolara pentru functia de educator-puericultor, a celui din educatia timpurie, precum si a
celui din invatamantul primar pentru functiile de educatoare/educator si invatatoare/invatator se
realizeaza prin liceele pedagogice, iar a maistrilor-instructori si a antrenorilor prin unitati de
invatamant tertiar nonuniversitar.”
 
26. La articolul 247, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
e) in invatamantul anteprescolar/prescolar, respectiv primar alternativ pentru
fiecare grupa sau clasa se normeaza cadre didactice conform specificului fiecarei
alternative educationale;”
 
27. La articolul 249, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„e) pedagog scolar/asistent educational;
 
28. La articolul 249, dupa litera g) se introduce o noua litera, lit.g1), cu urmatorul
 
cuprins:
 
"g1) bona;”
 
29. La articolul 250, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"g) pentru functia de asistent social - absolvirea unei institutii de invatamant superior
de profil, de lunga sau de scurta durata, cu examen de licenta ori de absolvire, sau a
unei scoli sanitare postliceale sau a liceului pedagogic, specializarea mediator
scolar;”
30. La articolul 250, dupa litera g) se introduce o noua litera, lit. g1), cu urmatorul
cuprins:
"g1) pentru functia de bona - absolvirea unui curs in conformitate cu prevederile
Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 375/2002, republicata, cu
examen pentru obtinerea certificatului de calificare profesionala.”
31. La articolul 262 alineatul (1), partea introductiva a alineatului (3) si alineatul (4) se
modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art.262.-(1) Activitatea personalului didactic de predare se realizeaza intr-un interval de
timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe saptamana, si cuprinde:
a) activitati didactice de predare-invatare-evaluare si de instruire practica si
examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de invatamant, de
pregatire pentru evaluari/examene nationale si/sau pentru obtinerea performantei
educationale, precum si de invatare remediala;
b) activitati de pregatire metodico-stiintifica, de dezvoltare a curriculumului la
decizia scolii, in acord cu nevoile elevilor;
c) activitati de educatie, complementare procesului de invatamant: mentorat, scoala
dupa scoala, invatare pe tot parcursul vietii;
d) activitati de dirigentie;
e) activitati specifice scrierii, derularii si evaluarii proiectelor educationale;
f) activitati de pregatire remediala. 
 
(3) Norma didactica de predare-invatare-evaluare si de instruire practica si de evaluare
curenta a prescolarilor si a elevilor in clasa, in care sunt incluse si activitati de pregatire pentru
evaluari/examene nationale si/sau pentru obtinerea performantei educationale, precum si cele de
invatare remediala, reprezinta numarul de ore corespunzator activitatilor prevazute la alin. (1) lit.
a) si se stabileste dupa cum urmeaza:
 
(4) Personalul didactic de predare si de instruire practica cu o vechime in invatamant de
peste 25 de ani si gradul didactic [, beneficiaza, la cerere, de reducerea cu doua ore saptamanal a
normei didactice de predare-invatare-evaluare prevazuta la alin. (3) lit. c)-e), fara diminuarea
salariului.”
 
32. La articolul 262, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin.(41), cu
urmatorul cuprins:
 
„(41) Personalul didactic care desfasoara activitate de mentorat beneficiaza de reducerea
cu 2 - 4 ore/saptamana a normei didactice de predare-invatare-evaluare, in functie de numarul de
profesori - stagiari coordonati; pentru personalul didactic incadrat pe post, care desfasoara
activitate de mentorat, orele de mentorat se remunereaza in sistem de plata cu ora, cu conditia sa
aiba 1-2 cadre didactice in stagiu pentru definitivat.”
 
33. La articolul 262, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alin.(7) si (8), cu
urmatorul cuprins:
 
„(7) Norma didactica a consilierului scolar corespunde unui post de consilier scolar in
cabinetul de asistenta psihopedagogica, respectiv in cabinetul interscolar de asistenta
psihopedagogica si se stabileste prin raportare la un numar de 500 de elevi sau de 300 de
prescolari. Activitatile specifice normei didactice sunt stabilite prin regulament aprobat prin
ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
 
(8) Ministerul Educatiei si Cercetarii emite norme metodologice privind desfasurarea
orelor de pregatire pentru evaluari/examene nationale si/sau pentru obtinerea performantei
educationale, precum si de invatare remediala si norme privind reducerea normei didactice de
predare cu 2 - 4 ore/saptamana a profesorilor care desfasoara activitatea de mentorat.”
 
34. La articolul 263, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
„(2) in norma didactica prevazuta la alin. (1), se pot include ore de la disciplinele stabilite
prin metodologia aprobata de Ministerul Educatiei si Cercetarii si ore de pregatire pentru
evaluari/examene nationale si/sau pentru obtinerea performantei educationale, precum si ore de
invatare remediala fara a depasi jumatate de norma de predare - invatare - evaluare, cu
mentinerea drepturilor salariale.”
 
„(4). Orele de limbi straine din invatamantul primar pot fi predate, in conditiile prezentei
legi, de profesorii pentru invatamantul primar de la grupa sau clasa respectiva, in cadrul
activitatilor postului, daca fac dovada calificarii prin diploma de studii ori prin certificatul de
competenta. Orele de limbi straine din invatamantul primar sunt predate si de profesori cu studii
superioare de specialitate, fiind incluse in norma acestora, sau prin plata cu ora, in cazul in care
profesorii pentru invatamantul primar de la grupa ori clasa respectiva nu fac dovada calificarii
prin diploma de studii sau prin certificatul de competenta.”
 
35. Dupa La articolul 263, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin.(41), cu
urmatorul cuprins:
 
„(41) Activitatile optionale din educatia timpurie pot fi predate, in conditiile prezentei
legi, de profesorii pentru educatie timpurie de la grupa respectiva, in cadrul activitatilor postului,
daca fac dovada calificarii prin diploma de studii ori prin certificatul de competenta. Activitatile
optionale din educatia timpurie sunt predate si de alti profesori cu studii superioare de
specialitate, fiind incluse in norma acestora, sau prin plata cu ora, in cazul in care profesorii
pentru educatie timpurie de la grupa respectiva nu fac dovada calificarii prin diploma de studii
sau prin certificatul de competenta.”
 
36. La articolul 263, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„(6) Profesorii pentru educatie timpurie si invatamantul primar de ia clasele cu predare in
limbile minoritatilor nationale sunt remunerati, prin plata cu ora, pentru orele care depasesc
numarul de ore prevazut in planurile de invatamant de la clasele cu predare in limba romana.”
Art. Il. - Legea nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 507 din 30 iulie 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. La articolul 1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„(4) Inscrierea copiilor in institutiile de educatie timpurie anteprescolara din sistemul
public se realizeaza conform unor criterii minimale stabilite prin normele metodologice aprobate
de Guvern, la propunerea ministrului educatiei si cercetarii.”
 
2. La articolul 1, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin.(5), cu urmatorul
cuprins:
 
„(5) in mod exceptional, prin hotarare a consiliului local, se pot stabili criterii
suplimentare avand in vedere cazurile sociale, familiile monoparentale sau copii cu dizabilitati
sau cerinte educationale speciale, precum si alte criterii stabilite de legi in functie de numarul
maxim de locuri aprobate, in subordinea caruia se afla administratia cresei.”
 
3. La articolul 2, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„(4) Serviciile de ingrijire, precum si serviciile educationale furnizate in crese, se
acrediteaza conform prevederilor legale din domeniul asistentei sociale si din domeniul
educatiei.”
 
4. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„b) finantarea de baza pentru anteprescolari, conform art.9 alin.(2) si art. 27 alin. (4!) din
 
Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;”
 
S 5. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„Art.11 - Contributia lunara de intretinere datorata de parintii/reprezentantii legali ai
copilului poate fi achitata atat in cadrul sistemului public cat si cel privat si prin cupoane pentru
educatia timpurie sau tichete de cresa, potrivit legii.”
 
6. La articolul 21, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„(2) Monitorizarea activitatii si, implicit, a serviciilor oferite de crese, se realizeaza in
conformitate cu prevederilor metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati
de educatie timpurie anteprescolara aprobate de Guvern, la propunerea Ministerului Educatiei si
Cercetarii.”
 
7. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
„Art.22 - Educatorul monitorizeaza permanent evolutia fiecarui copil din grupa si
comunica familiei/reprezentantul legal al copilului, prin intermediul unui jurnal de legatura al
copilului, toate informatiile necesare, in conformitate cu prevederilor metodologiei de organizare
si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara aprobate de Guvern,
la propunerea Ministerului Educatiei si Cercetarii.”
 
Art.Ill. - Ministerul Educatiei si Cercetarii va identifica toate normele contrare prevederilor
prezentei legi si va propune Guvernului masurile necesare de modificare, completare sau
abrogare a acestora.
 
Art. IV. — (1) Metodologia de organizare prevazuta la art.27 alin.(2) din Legea educatiei
nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si
completarile aduse prin prezenta lege, este stabilita prin hotarare a Guvernului, la propunerea
Ministerului Educatiei si Cercetarii, in maximum 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei
legi.
 
(2) in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Educatiei
si Cercetarii emite normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 262 alin. (8) din Legea
educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu
modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.
 
Art. V. — Prevederile prezentei legi intra in vigoare incepand cu anul scolar urmator adoptarii si
publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
 
Art. VI. - Cheltuiala bugetara generata de prevederile prezentei legi va fi inclusa in Legea
bugetului de stat urmator celui in care a fost adoptata prin lege si publicata in Monitorul Oficial
al Romaniei.
 
 
Pentru a fi adoptat si pus in aplicare, proiectul de lege trebuie sa treaca de Parlament si sa fie promulgat de presedintele tarii. Pentru toate modificarile de mai sus nu a fost publicata, inca, o estimare bugetara.

Clasele prea aglomerate reprezinta una dintre problemele importante ale sistemului de educatie romanesc. Intr-o astfel de clasa, invatatorul sau profesorul nu mai poate sa isi atinga obiectivele. In plus, pierde conexiunea cu elevii si nu se mai poate raporta la ei invidivual. De cealalta parte, elevii se plictisesc mai usor, sunt mai agitati din cauza lipsei de spatiu, sau se pot sustrage de la anumite sarcini. La aceasta situatie s-a ajuns de-a lungul timpului si din cauza polarizarii claselor, parintii solicitand in numar foarte mare inscrierea la clasele considerate a fi bune.

De asemenea, modificarea programei scolare a starnit in fiecare an dezbateri aprinse.

 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Pregatire pentru EVALUAREA NATIONALA - simplu si rapid


NOU: Academia.ro – platforma digitala interactiva pentru pregatirea personalizata in vederea succesului copilului la examenul de Evaluare Nationala.

 Site-ul contine 3 sectiuni cu Teste de Antrenament pentru:

 ->  Limba si Literatura romana (25 de teste, 450 de subiecte rezolvate si explicate)

 ->  Matematica (25 de teste, 300 de exercitii rezolvate si explicate)
 ->  Limba Engleza (30 de teste, 600 de subiecte rezolvate si explicate)

...Vezi AICI toate Testele <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

reducere numar elevi in clasenumar de elevi in clasanumar maxim de eleviprograma scolaralegea educatiei nationale


x

Lasa un raspuns
Comentarii [4 comentarii]Adauga comentariul tau

01Iul.2020

Georgian 01 Iul. 2020 22:32:57

În felul ?sta copiii nu vor mai pleca la facult??i de afar? pentru c? vor fi cu materia an urm?.
S? scoat? religia ?i alte prostii.
01Iul.2020

Mihaela Doniga 01 Iul. 2020 21:01:38

Exista o lege care prevede 25 de ore saptamanal pe gimnaziu ?i nu se aplica. Se dore?te inca o lege care sa nu se aplice?
01Iul.2020

Raul 01 Iul. 2020 14:51:24

Sper c? nu o sa ne ancarce cu chestii inutile ?i sper c? o s? facem mult? practic? la fizic? ?i chimie
01Iul.2020

Palade 01 Iul. 2020 13:18:00

Transformati educatoarele in bone , uitati necesitatile unui copil de 2 ani. La cele 25 de ore nu va ganditi sa umblati. De ce noi nu suntem profesori, de ce atana discriminare si nu avem tot 18 ore ?Eu va invit sa lucrati cu 27-30 de copii de 2-3 ani si apoi propuneti.Sincer m-am saturat de aberatii cred ca voi face o sesizare pentru discriminare intre cadrele didactice.Revizuiti-va atitudinea si incercati sa gasiti solutii viasbile , nu unilitoare.
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//